បច្ចេកទេស

Système agroforestier de Gitega [ប្រទេសប៊ូរុនឌី]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យច្រើនទៀត៖ ,

Kunywanisha ibiterwa n'ibiti

technologies_1147 - ប្រទេសប៊ូរុនឌី

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 84%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃបច្ចេកទេស

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Karumbete Donatien

DPAE

ប្រទេសប៊ូរុនឌី

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
The Transboundary Agro-ecosystem Management Project for the Kagera River Basin (GEF-FAO / Kagera TAMP )
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
Food and Agriculture Organization (FAO) - ប្រទេសអ៊ីតាលី

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ វ៉ូខេត

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.5 ការយោងទៅលើកម្រងបញ្ជីសំណួរ (មួយ ឬច្រើន) នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM (ដែលបានចងក្រងដោយទស្សនៈពិភពលោកស្តីពីវិធីសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេសងអភិរក្ស WOCAT)

2. ការពណ៌នាពីបច្ចេកទេស SLM

2.1 ការពណ៌នាដោយសង្ខេបពីបច្ចេកទេស

និយមន័យបច្ចេកទេស:

Association des arbres et des cultures pour augmenter la production agricole et la conservation des eaux et des sols.

2.2 ការពណ៌នាលម្អិតពីបច្ចេកទេស

ការពណ៌នា:

Dans le souci d'assurer la satisfaction des besoins en bois des populations dans le contexte de rareté des terres au Burundi, la population a appris comment déterminer des espèces d'arbres qui cohabitent avec les cultures.
Les principales espèces vulgarisées au Burundi sont notemment : Grevillea robusta,á Cedrela odorata, maesopsis eminii, Alnus acuminata. Ces arbres sont souvent associés par des arbustes comme : Calliandra calothyrsus, Leucena lecocephala, etc. A côté de la production du bois, ces espèces agroforestières participent à la conservation des eaux et sols, à l'augmentation de la fertilité du sol et l'adaptation aux changements climatiques.

But de la technologie: La promotion de l'agroforesterie pour l'objet de la conservation des eaux et des sols, l'apport de nutriments, l'augmentation de la couverture végétale ainsi que le fourniture des produits forestiers ligneux et non ligneux aux communautés.

Activités d'établissement / maintenance et intrants: Le succès de l'agroforesterie repose sur le choix des espèces agroforestières adaptées et précises dans la production des plantes en pépinière. Les travaux en pépinière commencent au mois de juin pour avoir des plantes prêts à planter au mois de Décembre. Ces plantes sont des produits dans les tubes cylindriques de 9 cm de diamètre et 15 cm de hauteur. Le coût de production d'une usine revient à 100 FBU soit 0,07 $ US. Le nombre de plantes nécessaires par hectare s'évaluent à 250. Ils sont installés au milieu des courbes de niveau avec une équidistance de 25 m et l'écartement entre 2 arbres est de 6 m. Les travaux d'entretien à savoir le sarclage, l'élagage et les éclaircies sont effectués par des communautés bénéficiaires. Le coût total d'installation d'un système agroforestier revient à 1192 $ US.

Environnement naturel / humain: En ce qui concerne l'environnement naturel, cette technologie assure la lutte anti-érosive suite à son enracinement et la couverture du sol (stabilisation des talus). Elle contribue également à l'augmentation de la fertilité du sol grâce à la fixation de l'atmosphère et à l'augmentation des puits de séquestration du carbone.

En matière de l'environnement humain: l'agroforesterie fournit du bois de divers services (bois de feu, tuteurage, constructions, bois d’œuvre) aux communautés. Elle contribue à l'amélioration de la sécurité alimentaire (fruit, apiculture) ainsi qu'à l'augmentation des revenus des ménages grâce à la commercialisation des produits forestiers ligneux et non ligneux. Elle produit également du fourrage pour l'alimentation des animaux domestiques en stabulation permanente.

2.3 ​រូបភាពនៃបច្ចេកទេស

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលបច្ចេកទេសត្រូវបានអនុវត្ត និងបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយការវាយតម្លៃនេះ

ប្រទេស:

ប្រទេសប៊ូរុនឌី

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Burundi

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

Province de Gitega (Makebuko)

បញ្ជាក់ពីការសាយភាយនៃបច្ចេកទេស:
 • ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយត្រឹមតំបន់មួយ
ប្រសិនបើមិនច្បាស់ពីទំហំផ្ទៃដី សូមធ្វើការប៉ាន់ប្រម៉ាណ:
 • < 0.1 គម2 (10 ហិកតា)
មតិយោបល់:

La pente du terrain est moyennement forte . la densité moyenne est de 300 habitants au km². On y trouve une polyculture ( cultures annuelles (haricot, patate douce, maïs) , pérennes ( bananiers et le café) associées à des espèces d'arbres agroforestiers comme Grevillea robusta, Callianda calothyrsus, Cedrela odorata, etc.

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការអនុវត្ត

ប្រសិនបើមិនច្បាស់ឆ្នាំ សូមបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទដែលប្រហាក់ប្រហែល:
 • 10-50 ឆ្នាំ

2.7 ការណែនាំពីបច្ចេកទេស

សូមបញ្ជាក់តើបច្ចេកទេសត្រូវបានណែនាំឱ្យអនុវត្តដោយរបៀបណា:
 • តាមរយៈគម្រោង / អន្តរាគមន៍ពីខាងក្រៅ
មតិយោបល់ (ប្រភេទនៃគម្រោង ។ល។):

La technologie a été introduite par la FAO en 1996: Intégration agro- sylvo- zootechnique

3. ចំណាត់ថ្នាក់នៃបច្ចេកទេស SLM

3.1 គោលបំណងចម្បង (១​ ឬច្រើន)​ នៃបច្ចេកទេសនេះ

 • ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវផលិតកម្ម
 • កាត់បន្ថយ, បង្ការ, ស្តារឡើងវិញនូវការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី
 • បន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/គ្រោះមហន្តរាយ និងផលប៉ះពាល់របស់វា

3.2 ប្រភេទដីប្រើប្រាស់មួយប្រភេទ (ច្រើនប្រភេទ) ដែលបានអនុវត្តបច្ចេកទេស

ដីប្រើប្រាស់ចម្រុះនៅលើដីតែមួយ:

បាទ/ចា៎

បញ្ជាក់ពីប្រភេទដីច្រើនប្រភេទ (ដីដាំដំណាំ/ដីចិញ្ចឹមសត្វ/ដីព្រៃឈើ):
 • ដាំដំណាំ ចិញ្ចឹមសត្វ និងឈើ

ដីដាំដំណាំ

ដីដាំដំណាំ

 • ដំណាំប្រចាំឆ្នាំ
 • ដំណាំរយៈពេលវែង (មិនមែនឈើ)
 • ប្រភេទដើមឈើធំៗ និងដើមឈើតូចៗ
ដំណាំប្រចាំឆ្នាំ - បញ្ជាក់ប្រភេទដំណាំ:
 • ធញ្ញជាតិ -​ ពោត
 • ពពួកសណ្តែក - គ្រាប់ហោឡាំងតាវ
 • ឬស/ដំណាំមើម -​ ដំឡូងជ្វា ពពួកដំឡូង ត្រាវ ផ្សេងៗ
ដំណាំរយៈពេលវែង (មិនមែនឈើ) - បញ្ជាក់ប្រភេទដំណាំ:
 • ចេក/plantain/abaca
ប្រភេទដើមឈើធំៗ និងដើមឈើតូចៗ - បញ្ជាក់ប្រភេទ:
 • ដំណាំចំណី (Calliandra, Leucaena leucocephala, Prosopis, etc.)
 • café
ចំនួនសារដែលដាំដំណាំក្នុងមួយឆ្នាំ:
 • 2
សូមបញ្ជាក់:

La plus longue période de croissance en jours: 150; Période de croissance la plus longue de mois en mois: Fevrier - Juin; Deuxième période de croissance la plus longue en jours: 120; Deuxième période de croissance la plus longue de mois en mois: Octobre-Janvier

ដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ

ដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ

ដីព្រៃ/ដីដាំដើមឈើ

ដីព្រៃ/ដីដាំដើមឈើ

ប្រភេទឈើ:
 • Grevillea robusta
 • Leucaena leucocephala
 • Cedrela odorata, maesopsis eminii, Alnus acuminata et Calliandra calothyrsus
ផលិតផល និងសេវាកម្ម:
 • ឈើហ៊ុប
 • អុស
 • វាលស្មៅ
 • ការអភិរក្ស/ការការពារធម្មជាតិ
 • ការកំសាន្ត/ទេសចរណ៍
មតិយោបល់:

Principaux problèmes d'utilisation des sols (avis du compilateur): pentes fortes, érosion de surface et dégradation de la végétation

Principaux problèmes d'utilisation des terres (perception des utilisateurs fonciers): l'érosion de l'érosion.

Mélangé: (p. Ex. Agro-pastoralisme, silvo-pastoralisme): Oui

Foresterie de plantation: Microboisements privés, agroforestiers

Problèmes / commentaires concernant l'utilisation de la forêt: Pour l'utilisation, l'installation de l'agrotourisme

Produits et services forestiers: bois d'oeuvre, bois de feu, conservation de la nature / protection

Usage futur (final) (après la mise en œuvre de la technologie SLM): Mixte: Mf: Agroforesterie

Contraintes de règlement / urbain

Contraintes du réseau d'infrastructure (routes, chemins de fer, canalisations, lignes électriques)

Densité d'élevage/ chargement: 10-25 LU /km2

3.3 បន្ទាប់ពីអនុវត្តបច្ចេកទេស តើដីប្រើប្រាស់មានការប្រែប្រួលដែររឺទេ?

បន្ទាប់ពីអនុវត្តបច្ចេកទេស តើដីប្រើប្រាស់មានការប្រែប្រួលដែររឺទេ?
 • បាទ/ច៎ា (សូមបំពេញសំណួរខាងក្រោមពីស្ថានភាពដីប្រើប្រាស់មុនពេលអនុវត្តបច្ចេកទេស)
ដីដាំដំណាំ

ដីដាំដំណាំ

 • ដំណាំប្រចាំឆ្នាំ

3.4 ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅកន្លែងអនុវត្តបច្ចេកទេស:
 • ទឹកភ្លៀង

3.5 ក្រុម SLM ដែលបច្ចេកទេសស្ថិតនៅក្នុង

 • កសិរុក្ខកម្ម

3.6 វិធានការ SLM ដែលបញ្ចូលនូវបច្ចេកទេស

វិធានការក្សេត្រសាស្ត្រ

វិធានការក្សេត្រសាស្ត្រ

 • A1: ដំណាំ/គម្របដី
វិធានការរុក្ខជាតិ

វិធានការរុក្ខជាតិ

 • V1: ឈើធំៗ និងដើមឈើតូចៗ
វិធានការរចនាស័ម្ពន្ធ

វិធានការរចនាស័ម្ពន្ធ

 • S4: កម្រិតភ្លឺ រណ្តៅ
វិធានការគ្រប់គ្រង

វិធានការគ្រប់គ្រង

 • M1: ការផ្លាស់ប្តូរប្រភេទដីប្រើប្រាស់
មតិយោបល់:

Type de mesures agronomiques: meilleure couverture végétale, culture précoce, plantation isohypse / culture en bande alternée, retenir plus de couverture végétale, fumier / compost / résidus, engrais minéraux (inorganiques), amendements des sols (chaux, gypse), briser la croûte de surface, briser un sol compacté (surface), billonnage isohypse, bêchage double profondeur / labour profond

Type of vegetative measures: alignées: - isohypse

3.7 កំណត់ប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីសំខាន់ៗដែលបច្ចេកទេសនេះបានដោះស្រាយ

ការធ្លាក់ចុះសារធាតុគីមីក្នុងដី

ការធ្លាក់ចុះសារធាតុគីមីក្នុងដី

 • Cn: ការថយចុះជីជាតិ និងកាត់បន្ថយបរិមាណសារធាតុសរីរាង្គ (មិនកើតឡើងដោយការហូរច្រោះទេ)
ការធ្លាក់ចុះជីវសាស្ត្រនៃដី

ការធ្លាក់ចុះជីវសាស្ត្រនៃដី

 • Bq: ការថយចុះនូវជីវម៉ាស/​ បរិមាណ
ការបាត់បង់ទឹក

ការបាត់បង់ទឹក

 • Hq: ការថយចុះគុណភាពទឹកនៅក្រោមដី
មតិយោបល់:

Principales causes de dégradation: Gestion des sols (Problème d'organisation du terrain, rotation des cultures), déforestation / disparition de la végétation naturelle (inclus les feux de forêts) (Forte dépendance de la population au bois comme source d'énergie, des Feux de brousse qui ravagent des plantations forestières), surexploitation de la végétation pour l'usage domestique (demande excessive de bois), perturbation du cycle de l'eau (infiltration / ruissellement) (L adestruction du couvert végétal entraîne le ruissellement et freine l 'Infiltration.), Changement des prévisions saisonnières (Aléas climatiques), pression de la population (Densité trop élevée de la population: plus de 3ààH / km), régime foncier (Morcelement des terres), gouvernance / institutionnel (Les modalités de gestion des Plantations agroforestières ne sont pas clarifiées dans le code forestier. Chaque planificateur exploitant à la mode.

Causes secondaires de dégradation: Changement de température (micro clmimat non viable), inondations (Des inondations sont fréquentes dans les bas fonds suite à l'absence d'une couverture végétale.), guerres et conflits (Durant la guerre, il y a très peu d'investissement dans le secteur. Les destructions des plantations forestières et agroforestières sont importantes durant la période des conflits.)

3.8 ការពារ កាត់បន្ថយ ឬស្តារឡើងវិញនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

បញ្ជាក់ពីគោលដៅរបស់បច្ចេកទេស ដែលផ្តោតទៅការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី:
 • ការកាត់បន្ថយការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី
មតិយោបល់:

Objectifs secondaires: prévention de la dégradation des sols, réhabilitation / remise en état des terres dénudées

4. បច្ចេកទេសជាក់លាក់ សកម្មភាពអនុវត្ត ធាតុចូល និងថ្លៃដើម

4.1 គំនូសបច្ចេកទេសនៃបច្ចេកទេសនេះ

លក្ខណៈពិសេសនៃបច្ចេកទេស (ទាក់ទងនឺងគំនូរបច្ចេកទេស):

Le schéma de l'agroforesterie montre les écartements entre les courbes de niveau et ceux entre les arbres et les arbustes. Les arbres agroforestiers sont installés à 12,5 m entre les 2 courbes de niveau avec un écartement de 6 m pour permettre la pénétration de la lumière au sol. A O,40 m des courbes de niveau, des arbustes comme Calliadra calothyrsus y sont installés avec un écartement de 0,50 m.

Lieu: Rwibikara. Gitega

Date: 18 mars 2013

Connaissances techniques requises pour le personnel de terrain / les conseillers: moyen (une formation continue pour améliorer ses capacités techniques).

Connaissances techniques requises pour les utilisateurs des terres: faible (L'exploitant a toujours besoin de conseils)

Connaissance technique requise pour Ingénieur du projet: fort

Principales fonctions techniques: contrôle de la battance, contrôle du ruissellement en ravins: ralentissement / retardement, amélioration de la couverture du sol, stabilisation du sol (par ex. Par les racines d'arbres contre les glissements de terrain) , Augmentation de la biomasse (quantité), développement des espèces végétales et de la variété (qualité, ex: fourrage appétent)

Fonctions techniques secondaires: augmentation du niveau / recharge de la nappe phréatique, récupération de l'eau / augmentation des réserves d'eau

Meilleure couverture végétale
Matériel / espèce: Grevillia
Quantité / densité: 138 kg / ha
Remarques: en ligne: 6mX6m

Plantation précoce
Matériel / espèce: Haricot
Quantité / densité: 80kg / ha

Plantation de contour / culture de bandes
Matériel / espèce: Calliandra
Quantité / densité: 800 / ha
Remarques: ligne 50cmX50cm

Conserver plus de couverture végétale
Matériel / espèce: Tripsacum
Quantité / densité: 2000 / ha
Remarques: 40cmX40cm

Engrais vert
Matériel / espèce: Sarrasin
Quantité / densité: 10 kg / ha
Remarques: semis à la volée

Sommier / compost / résidus
Matériel / espèce: fumier de ferme
Quantité / densité: 15 t / ha

Les engrais minéraux (inorganiques)
Matériel / espèce: DAP
Quantité / densité: 100kg / ha

Conditionneurs de sol (lime, gypse)
Matériel / espèce: Chaux
Quantité / densité: 500kg / ha

Bris de croûte / surface scellée
Matériel / espèce: Houes

Verser la couche de finition compacte
Matériel / espèce: Houes

Contour
Matériel / espèce: Houes pelles

Travail du sol profond / double creusement
Matériel / espèce: Houes

Aligné: -contour
Matériel végétatif: T: arbres / arbustes
Nombre de plants par (ha): 2800
Intervalle vertical entre les rangées / bandes / blocs (m): 12
Espacement entre les rangées / bandes / blocs (m): 6
Intervalle vertical dans les rangées / bandes / blocs (m): 6
Largeur dans les rangées / bandes / blocs (m): 6

Espèces d'arbres / arbustes: Grevillea robusta, Cedrela odorata

Espèces d'arbres fruitiers / arbustes: Callindra calothyrsus

Espèces de cultures vivaces: Caféier

Espèces d'herbe: Tripsacum laxum

Pente (qui détermine l'espacement indiqué ci-dessus): 30%

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ:

SENDEGEYA Marcien, ISABU, Tel : +257 77 711 051, e-mail : sendmarcien@yahoo.fr

4.2 ព័ត៌មានទូទៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគណនាធាតុចូល និងថ្លៃដើម

ផ្សេងៗ/ រូបិយប័ណ្ណជាតិ (បញ្ជាក់):

FBU

បើពាក់ព័ន្ធសូមកំណត់អត្រាប្តូរប្រាក់ពីដុល្លាទៅរូបិយប័ណ្ណតំបន់ (ឧ.​​ 1 ដុល្លារ​ = 79.9 រៀលនៃរូបិយប័ណ្ណប្រេស៊ីល) ៖ 1 ដុល្លារ =:

1540,0

កំណត់ថ្លៃឈ្នួលជាមធ្យមនៃការជួលកម្លាំងពលកម្មក្នុងមួយថ្ងៃ:

2000.00

4.3 សកម្មភាពបង្កើត

សកម្មភាព រយៈពេល​ (រដូវកាល)
1. Achat intrants
2. Plantation

4.4 ថ្លៃដើម និងធាតុចូលដែលត្រូវការសម្រាប់ការបង្កើតបច្ចេកទេស

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
សម្ភារៈដាំដុះ Grevillea robusta morceaux 150,0 60,0 9000,0
សម្ភារៈដាំដុះ Calliandra calothyrsus morceaux 2500,0 60,0 150000,0
សម្ភារៈដាំដុះ Tripsacum laxum morceaux 4000,0 10,0 40000,0
សម្ភារៈដាំដុះ Semis plant 150,0 6,666666 1000,0 100,0
សម្ភារៈដាំដុះ Semis plant 150,0 60,0 9000,0 100,0
សម្ភារៈដាំដុះ Eclat de souche morceaux 4000,0 10,0 40000,0 100,0
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេស 249000,0
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេសគិតជាដុល្លារ 161,69
មតិយោបល់:

Durée de l'établissement: 6 mois

4.5 សកម្មភាពថែទាំ

សកម្មភាព ពេលវេលា/ ភាពញឹកញាប់
1. Briser la croûte de la surface
2. Travail du sol, isohypse
3. Semis, plantation
4. Récolte
5. Sarclage/Elagage

4.6 កំណត់ថ្លៃដើមសម្រាប់ការថែទាំ/ សកម្មភាពរបស់បច្ចេកទេស (ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ)

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម Briser la croûte de la surface personnes/jour/ha 200,0 2000,0 400000,0 100,0
កម្លាំងពលកម្ម Travail du sol, isohypse personnes/jour/ha 67,0 2000,0 134000,0 100,0
កម្លាំងពលកម្ម Semis, plantation personnes/jour/ha 150,0 2000,0 300000,0 100,0
កម្លាំងពលកម្ម Récolte personnes/jour/ha 40,0 2000,0 80000,0 100,0
សម្ភារៈ Outils pièce 50,0 4000,0 200000,0 100,0
ផ្សេងៗ Labour: Sarclage/Elagage personnes/jour/ha 100,0 2000,0 200000,0 100,0
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេស 1314000,0
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេសគិតជាដុល្លារ 853,25
មតិយោបល់:

Machines / outils: Heures

Les coûts ont été calculés sur base du salaire journalier par personne et du nombre de personnes/ha. Il en est de même pour les intrants (coûts /kg/ha)

4.7 កត្តាសំខាន់បំផុតដែលមានឥទ្ធិពលដល់ការចំណាយ

ពណ៌នាពីកត្តាប៉ះពាល់ចម្បងៗទៅលើថ្លៃដើម:

Variété, main d'oeuvre, type d'engrais

5. លក្ខណៈបរិស្ថានធម្មជាតិ និងមនុស្ស

5.1 អាកាសធាតុ

បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ
 • < 250 មម
 • 251-500 មម
 • 501-750 មម
 • 751-1,000 មម
 • 1,001-1,500 មម
 • 1,501-2,000 មម
 • 2,001-3,000 មម
 • 3,001-4,000 មម
 • > 4,000 មម
កំណត់បរិមាណទឹកភ្លៀង (បើដឹង) ជា មីលីម៉ែត្រ:

1200,00

តំបន់កសិអាកាសធាតុ
 • មានភ្លៀងមធ្យម

Thermal climate class: subtropics. Un ou plusieurs mois au dessous de 18°C, mais supérieur à 5°C

Durée de la période de végétation:180-269 jours

5.2 សណ្ឋានដី

ជម្រាលជាមធ្យម:
 • រាបស្មើ (0-2%)
 • ជម្រាលតិចតួច (3-5%)
 • មធ្យម (6-10%)
 • ជម្រាលខ្ពស់បន្តិច (11-15%)
 • ទីទួល (16-30%)
 • ទីទួលចោត (31-60%)
 • ទីទួលចោតខ្លាំង (>60%)
ទម្រង់ដី:
 • ខ្ពង់រាប
 • កំពូលភ្នំ
 • ជម្រាលភ្នំ
 • ជម្រាលទួល
 • ជម្រាលជើងភ្នំ
 • បាតជ្រលងភ្នំ
តំបន់តាមរយៈកម្ពស់ :
 • 0-100 ម​
 • 101-500 ម
 • 501-1,000 ម
 • 1,001-1,500 ម
 • 1,501-2,000 ម
 • 2,001-2,500 ម
 • 2,501-3,000 ម
 • 3,001-4,000 ម
 • > 4,000 ម
បញ្ជាក់ថាតើបច្ចេកទេសនេះត្រូវបានអនុវត្តន៍នៅក្នុង:
 • សណ្ឋានដីប៉ោង
មតិយោបល់ និងបញ្ចាក់បន្ថែមអំពីសណ្ឋានដី :

La pente moyenne est d'environ 15%

Zones altitudinales: L'altitude moyenne de la localité est 1675m

5.3 ដី

ជម្រៅដីជាមធ្យម:
 • រាក់ខ្លាំង (0-20 សម)
 • រាក់ (21-50 សម)
 • មធ្យម (51-80 សម)
 • ជ្រៅ (81-120 សម)
 • ជ្រៅខ្លាំង (> 120 សម)
វាយនភាពដី (ស្រទាប់លើ):
 • មធ្យម (ល្បាយ, ល្បាប់)
សារធាតុសរីរាង្គនៅស្រទាប់ដីខាងលើ:
 • ទាប (<1%)
បើអាចសូមភ្ជាប់ការពណ៌នាពីដីឱ្យបានច្បាស់ ឬព័ត៌មានដែលអាចទទួលបាន ឧ. ប្រភេទដី, pH ដី/ ជាតិអាស៊ីត, សមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូរកាចុង, វត្តមាននីត្រូសែន, ភាពប្រៃ ។ល។:

Texture du sol (de la couche arable): Il s'agit d'un Kaolisol

Matière organique de la couche arable: Le couvert végétal n'est pas abondant

La fertilité du sol est moyenne et le sol à toujours besoin de fumure

Le drainage du sol / l'infiltration est bon et la pente favorise le drainage du sol

La capacité de stockage d'eau du sol est moyenne. Avant l'aménagement, l'eau ruisselée à la surface

5.4 ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក

នីវ៉ូទឹកក្រោមដី:

5-50 ម

ទឹកលើដីដែលអាចទាញយកប្រើប្រាស់បាន:

មិនមាន/ គ្មាន

គុណភាពទឹក (មិនបានធ្វើប្រត្តិកម្ម):

ទឹកពិសារដែលមានគុណភាពល្អ

មតិយោបល់ និងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗទៀតលើគុណភាព និងបរិមាណទឹក​ :

Profondeur estimée de l’eau dans le sol: On est sur le versant d'une colline

Disponibilité de l’eau de surface: Sur le flanc de la colline

Qualité de l’eau (non traitée): Pendant la saison plusvieuse, pollution par sédimentation

5.5 ជីវៈចម្រុះ

ភាពសម្បូរបែបនៃប្រភេទ:
 • កម្រិតមធ្យម
មតិយោបល់ និងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតលើជីវចម្រុះ:

Utilisation intensive des terres

5.6 លក្ខណៈនៃអ្នកប្រើប្រាស់ដីដែលអនុវត្តបច្ចេកទេស

ទីផ្សារនៃប្រព័ន្ធផលិតកម្ម:
 • សម្រាប់ហូបក្នុងគ្រួសារ (ផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯង)
 • ពាក់កណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម (ផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯង/ ពាណិជ្ជកម្ម)
ចំណូលក្រៅកសិកម្ម:
 • តិចជាង 10% នៃចំណូល
កម្រិតជីវភាព:
 • មិនល្អខ្លាំង
 • មិនល្អ
ឯកជន ឬក្រុម:
 • ជាក្រុម/ សហគមន៍
កម្រិតប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្ត:
 • ប្រើកម្លាំងពលកម្ម
យេនឌ័រ:
 • ស្ត្រី
 • បុរស
សូមបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ដី:

Les utilisateurs de terres qui utilisent la technologie sont principalement des utilisateurs de terrains communs / moyens

Densité de la population: 200-500 personnes / km2

Croissance annuelle de la population: 2% - 3%

5% des usagers de la terre sont riches en moyenne et possèdent 30% du terrain.
70% des usagers de la terre sont pauvres et possèdent 60% de la terre.
25% des usagers de la terre sont pauvres et possèdent 10% du terrain.

Spécification du revenu hors ferme: Les autres sources de revenus sont le petit commerce et les métiers artisanaux

Orientation du marché du système de production: Le bois est une source de revenu familial.

Niveau de mécanisation: La houe est le principal outil agricole

5.7 ទំហំផ្ទៃដីជាមធ្យមនៃដីប្រើប្រាស់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី ក្នុងការអនុវត្ត​បច្ចេកទេស

 • < 0.5 ហិកតា
 • 0.5-1 ហិកតា
 • 1-2 ហិកតា
 • 2-5 ហិកតា
 • 5-15 ហិកតា
 • 15-50 ហិកតា
 • 50-100 ហិកតា
 • 100-500 ហិកតា
 • 500-1,000 ហិកតា
 • 1,000-10,000 ហិកតា
 • > 10,000 ហិកតា
តើផ្ទៃដីនេះចាត់ទុកជាទំហំកម្រិតណាដែរ ខ្នាតតូច មធ្យម ឬខ្នាតធំ (ធៀបនឹងបរិបទតំបន់)?
 • ខ្នាតតូច
មតិយោបល់:

< 0.5 ha: La plupart des ménages n'ont pas de terres (très pauvres)

0.5-1 ha: Agriculture de subsistance

1-2 ha: Moyens

5.8 ភាពជាម្ចាស់ដី កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ដី និងកម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក

ភាពជាម្ចាស់ដី:
 • ឯកជន មានកម្មសិទ្ធ
កម្មសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី:
 • ឯកជន
កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក:
 • អាស្រ័យផលសេរី (មិនមានការកំណត់)
មតិយោបល់:

Le régime foncier est coutumier à régime patriarcal. L'accès à l'eau est libre sur les sources aménagées

5.9 ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

សុខភាព:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការអប់រំ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការងារ (ឧ. ការងារក្រៅកសិដ្ឋាន):
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទីផ្សារ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ថាមពល:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ផ្លូវ និងការដឹកជញ្ជូន:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទឹកផឹក និងអនាម័យ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ

6. ផលប៉ះពាល់ និងការសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

ផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

ផលិតផល

ផលិតកម្មដំណាំ

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពមុន SLM:

2 tonnes/ha

គុណភាពក្រោយ SLM:

8 tonnes/ha

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

L'agroforesterie augmente le taux de matière organique dans le sol

ផលិតកម្មចំណីសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពមុន SLM:

6 tonne/ha

គុណភាពក្រោយ SLM:

50 tonne/ha

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Installation des cultures fourragères sur les courbes de niveau

គុណភាពចំណីសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពមុន SLM:

1

គុណភាពក្រោយ SLM:

3

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Diversification des cultures fourragères

ផលិតកម្មសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពមុន SLM:

2l/jour

គុណភាពក្រោយ SLM:

5 l de 12 l lait par jour

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Diversification des cultures fourragères pour l'alimentation du bétail

ផលិតកម្មឈើ

ថយចុះ
កើនឡើង

ហានិភ័យនៃភាពបរាជ័យរបស់​​ផលិតកម្ម

កើនឡើង
ថយចុះ

ភាពសម្បូរបែបនៃផលិតផល

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពមុន SLM:

1 type de production

គុណភាពក្រោយ SLM:

5 type de production

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Culture vivrières, bois, fourrage, bois de tuteurage et fruits

ផ្ទៃដីផលិតកម្ម

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Les ouvrages anti érosif occupent peu d'espace agricole

ការគ្រប់គ្រងដី

រារាំង
ភាពសាមញ្ញ

ការបង្កើតថាមពល

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Bois de chauffage

ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក

តម្រូវការទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រព

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Pas de lien avec l'irrigation

ចំណូល និងថ្លៃដើម

ការចំណាយលើធាតុចូលកសិកម្ម

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

La technologie a introduit l'usage de nouvelles pratiques qui demandent l'usage d'engrais

ចំណូលក្នុងកសិដ្ឋាន

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពមុន SLM:

2 tonnes/ha

គុណភាពក្រោយ SLM:

8 tonnes/ha

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Revenus tirés de la valorisation du bois et des produits de la récolte augmentent.

ភាពសម្បូរបែបប្រភពប្រាក់​ចំណូល

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពមុន SLM:

1

គុណភាពក្រោយ SLM:

plus de 5

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Le bois, le lait, les espèces fourragères

ភាពខុសគ្នាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

La technologie n'est pas adoptée au même niveau par tous les ménages

បន្ទុកការងារ

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

La mise en place des dispsitifs demande une main d'oeuvre..

ផលប៉ះពាល់ទៅលើវប្បធម៌សង្គម

សន្តិសុខស្បៀង/ ភាពគ្រប់គ្រាន់ខ្លួនឯង

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Diversification des produits agricoles

ស្ថានភាពសុខភាព

អាក្រក់ជាងមុន
ប្រសើរជាងមុន

ឱកាសវប្បធម៍

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Changement des mentalités(élevage productif)

ឱកាសនៃការបង្កើតថ្មី

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

La technologie demande la disponibilité de l'utilisateur

ស្ថាប័នសហគមន៍

ភាពខ្សោយ
ភាពខ្លាំង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Existance des comités collinaires de gestion agroforestière

ស្ថាប័នជាតិ

ភាពខ្សោយ
ភាពខ្លាំង

ចំណេះដឹង SLM / ការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Maîtrise et appropriation des techniques de conservation des eaux et des sols

ការកាត់បន្ថយជម្លោះ

អាក្រក់ជាងមុន
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Matérialisation des limites des propriétés foncières

moyens de subsistance et bien-être humain

réduit
amelioré
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

La technologie contribue à l'augmentation de la production agricole. Les revenus monétaires tirés de la commercialisation des produits de récolte, du fourrage, des produits forestiers ligneux et non ligneux permettent aux ménages de se procurer des habits, des denrées alimentaires dont ils ne produisent pas. Ils permettent également l'accès aux soins de santé et à la scolarisation de leurs enfants et aux habitats décents. Un surplus des revenus est épargné dans des micro - finances locaux.

ផលប៉ះពាល់ទៅលើអេកូឡូស៊ី

វដ្តទឹក/លំហូរ

បរិមាណទឹក

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Grâce à l'infiltration, la quatité d'eau a augmenté

គុណភាពទឹក

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Pas de ruissellement qui polue par sédimentation

ការប្រមូលស្តុកទុកទឹក

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Grâce aux ouvrages antiérosifs

លំហូរទឹកលើផ្ទៃដី

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Augmentation de l'infiltration de l'eau dans le sol

ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Par l' infiltration

នីវ៉ូទឹកក្រោមដី/ ដង្ហើមទឹក

ទាបជាង
លំហូរទឹកចូល
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Infiltration augmentée

រំហួត

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Sol mieux couvert

ដី

សំណើមដី

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Couverture végétale augmentée

គម្របដី

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Présences des arbres, arbustes et herbes

វដ្តនៃសារធាតុចិញ្ចឹម/ការទទួល​​បាន

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Microclimat favorable au recyclage

សារធាតុសរីរាង្គដី/ការបូនក្រោមដី

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Dépot des débris végétaux

ជីវចម្រុះ៖ ដំណាំ, សត្វ

ជីវម៉ាស/ កាបូនលើដី

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Présence des arbres, arbustes et herbes

ភាពសម្បូរបែបនៃរុក្ខជាតិ

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Association d'arbres, arbustes et herbes

ភាពសម្បូរបែបនៃសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Adoption de l'élevage en stabulation

ប្រភេទសត្វមានប្រយោជន៍

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Microclimat favorable

ភាពសម្បូរបែបនៃទីជំរក

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Microclimat favorable

ការគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃ/ ជំងឺ

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Entretien des dispositifs

ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ និងគ្រោះអាកាសធាតុ

ការបំភាយនៃកាបូន និងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Arbres (.........)des gaz à effet de serre

ល្បឿនខ្យល់

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Brise vent par les arbres

6.2 ផលប៉ះពាល់ក្រៅបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Grâce à l'infiltration

លំហូរទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់បាននៅរដូវប្រាំង

កាត់បន្ថយ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Par l'infiltration

ទឹកជំនន់ខ្សែទឹកខាងក្រោម

កើនឡើង
កាត់បន្ថយ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Barrière à l'érosion

កំណកល្បាប់ខ្សែទឹកខាងក្រោម

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Pas de dépôts

ទឹកក្រោមដី/ ការបំពុលទឹកទន្លេ

កើនឡើង
កាត់បន្ថយ

Buffering/សមត្ថភាពចម្រោះ

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Pas de ruissellement

ខ្យល់នាំយកនូវធូរលី

កើនឡើង
កាត់បន្ថយ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Brise vent

ខូចខាតដល់ស្រែអ្នកជិតខាង

កើនឡើង
កាត់បន្ថយ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Brise vent, barrière à l'érosion

ខូចខាតដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ/ឯកជន

កើនឡើង
កាត់បន្ថយ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Brise vent, érosion barrée

6.3 ភាពប្រឈម និងភាពរួសនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ/ គ្រោះមហន្តរាយ (ដែលដឹងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី)

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
រដូវកាល កើនឡើង ឬថយចុះ លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
សីតុណ្ហភាពប្រចាំឆ្នាំ កើនឡើង ល្អ

គ្រោះអាកាសធាតុ (មហន្តរាយ) ​

គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ព្យុះភ្លៀងតាមតំបន់ ល្អ
គ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុ
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
រាំងស្ងួត ល្អ

6.4 ការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍

តើផលចំណេញ និងថ្លៃដើមត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

វិជ្ជមាន

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមានខ្លាំង

តើផលចំណេញ និងការថែទាំ/ ជួសជុលត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

វិជ្ជមាន

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមាន

មតិយោបល់:

L'agroforesterie ne demande pas de coût d'entretien élevé. Mais la récolte systémétique(élagage, éclaircissement, coupe d'herbes). Avantages: sous-produits.

6.5 ការទទួលយកបច្ចេកទេស

មតិយោបល់:

100% des familles d'utilisateurs de terres ont adopté la technologie sans support matériel externe

Il existe une forte tendance à l'adoption spontanée de la technologie

Commentaires sur la tendance à l'adoption: Les ménages voisins ont tendance à adopter la technologie par imitation (copiage)

6.7 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៃបច្ចេកទេស

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៅកន្លែងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
Augmentation du revenu

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Continuer à adopter la technologie
Changement de mentalité

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Continuer la sensibilisation sur les avantages de la technologie
Augmentation du bois de feu

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? poursuivre les activités de plantations forestières.
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
Augmentation quantitative et qualitative du fourrage

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? introduction de nouvelles cultures fourragères plus performantes.
Augmentation de la production agricole

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Mise en place des boutiques d'intrants et renforcement des capacités organisationnelles et techniques des communautés.
Amélioration des pratiques agricoles.
Augmentation des revenus des ménages

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Poursuivre la recherche sur la diversification des activités agricoles orientées vers le marché.
Changement de mentalité

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Généralisation de l'Approche Champ Ecole des Producteurs comme mode de vulgarisation dans le pays.
Augmentation de la quantité du bois de feu

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Poursuivre les activités de gestion des plantations agroforestières.

6.8 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យនៃបច្ចេកទេស និងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Semences de qualité Demande d'assistance des ONGs et du Gouvernement
No maîtrise effective de certains thèmes en rapport avec l'agroforesterie Renforcement des capacités pour améliorer la savoir-faire
ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកចងក្រងឬបុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Les semences agroforestières coûtent cher Assistance financière par les ONGs
Manque de maîtrise des techniques de production des plans agroforestiers en pépinières Assistance par les services de vulgarisation agricole
Insuffisance de main-d'oeuvre qualifiée pour la conduite des pépinières agroforestières. Les ménages se regroupent en associations
Exiguité des terres Adoption de nouvelles méthodes de gestion des terres

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

7.2 ឯកសារយោងដែលបានចេញផ្សាយ

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Kagera TAMP project website

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

http://www.fao.org/nr/kagera/en/

ម៉ូឌុល