បច្ចេកទេស

Agroforestry land use in bench terraces with cut-off and infiltration ditches and Napier grass strips. [ប្រទេសកេនយ៉ា]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យច្រើនទៀត៖ ,

technologies_1159 - ប្រទេសកេនយ៉ា

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 78%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃបច្ចេកទេស

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

F. K. Nyamu Jospeh

WRUA Sabasaba

ប្រទេសកេនយ៉ា

ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
FAO Food and Agriculture Organization (FAO Food and Agriculture Organization) - ប្រទេសអ៊ីតាលី

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ វ៉ូខេត

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

2. ការពណ៌នាពីបច្ចេកទេស SLM

2.1 ការពណ៌នាដោយសង្ខេបពីបច្ចេកទេស

និយមន័យបច្ចេកទេស:

A combination of agricultural (e.g. intercropping, mulching, minimum tillage), vegetative (e.g. Napier grass strips, trees planting) and structural (e.g. ditches, bench terracing) measures which aim to maximise the overall yield in a sustainable manner (e.g. reduction of soil erosion and increasing the soil quality).

2.2 ការពណ៌នាលម្អិតពីបច្ចេកទេស

ការពណ៌នា:

The land of the farmer is of 3 acres: 2 acres to plant maize (Zea mays) intercropped with beans (Phaseolus vulgaris) in combination with several trees species: Mangoes, Avocadoes, Bananas, Grevillea and Makadamia and half acre for coffee plantation with Bananas and half with Napier grass production for fodder (to feed cows). To increase and fasten the grass growth, manure is applied twice a year, before the rainy season (around February and September), while mulching is practiced under Banana trees every season. Minimum tillage is applied to reduce soil disturbance and to increase water use efficiency by minimizing direct evaporation, increasing infiltration and water recharge (Liniger, 1991) especially during dry seasons, which results in better crop yields.

For timber production Grevillea trees are planted scattered overall the land and on the edge of the river for demarcation (environmental role in stabilizing the soil against erosive forces).
Concerning the structural measures, the farmer constructed has built 14 bench terraces, six of them were designed to plant cash crops (coffee); each terrace is characterized by a ditch to cut off the drainage and collect water and nutrients; they are also used as paths to facilitate transportation and farm operations. Ditches are both drainage and infiltration types and are excavated along the contour.

Purpose of the Technology: Beans and maize are cultivated for home consumption but partially (about 20%-4 bags of maize and half bag of beans) also for commercial purposes. Coffee is harvested twice a year, with a production of about 500 kg per season; the coffee is sold at 45 Kenyan Shillings (KSh) per kg (SL-28-arabica varieties). Indeed, the farmer is interested in cultivating the certified and improved variety called Ruiru 11 which is generally disease resistant, easy to maintain (less expensive) with a modest risk of pests (according to the farmer). Grevillea timber is sold twice a year, only trees of 1.5 feet in diameter (about 45 cm), at about 80 KSh per feet. Beside the commercial role of Grevillea, when sufficiently grown these trees lead to a reduction of the wind speed, protect the intercrops and provide mulching material to be used over banana trees. The deep roots of mature Grevillea are not in competition with the crops for soil and water, instead they enhance infiltration (Otengi, 2007). Makadamia will be used to produce cooking oil, while bananas, avocados and mangoes are fruits collected for the local markets. Napier grass is cultivated to stabilize the ditches and for fodder production.

Establishment / maintenance activities and inputs: There is a high initial input (mainly labour) needed to create ditches and terraces and for planting crops is required. The vegetative and structural measures require a labour intensive management during the year, for example maintenance is necessary after each rainy season to repair ditches and to rebuild terraces (e.g. because of the accumulation of soil and organic matter in the pits and ditches). Concerning Napier grass, labour is employed regularly for weed control, to cut grass for fodder and every three seasons to replace and replant the grass because it becomes less productive. Concerning trees, in the Agroforestry systems, canopies of Mango and Avocado trees shade the soil reducing evapotranspiration and therefore improving soil water storage. On the other hand, regular pruning is needed when the shadow effect obstructs photosynthesis and therefore growth of the crops planted below (maize and beans). Pruning of branches is carried out also for firewood. Furthermore, a common practice is Grevillea root pruning to conserve soil moisture (Otengi, 2007) and to reduce competition for nutrients during the growing season. Indeed, the farmer explained how superficial roots may interfere with the Banana root system and to cut them he has created small trenches. Harvesting is carried out twice during the year for both cereals and coffee.

Natural / human environment: The area is characterized by rolling to hilly slopes, therefore it is exposed to erosion and land degradation. The combination of trees with mixed crops is adopted to maximise productivity and at the same time to prevent degradation by increasing the vegetative cover.

2.3 ​រូបភាពនៃបច្ចេកទេស

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលបច្ចេកទេសត្រូវបានអនុវត្ត និងបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយការវាយតម្លៃនេះ

ប្រទេស:

ប្រទេសកេនយ៉ា

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Kenya

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

Muthithi location-Kagurumo sublocation-Gatwamikwa village

បញ្ជាក់ពីការសាយភាយនៃបច្ចេកទេស:
 • ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយត្រឹមតំបន់មួយ
ប្រសិនបើបច្ចេកទេសត្រូវបានសាយភាយពាសពេញតំបន់ណាមួយ បញ្ជាក់ទំហំផ្ទៃដីអនុវត្តន៍ (គិតជា គ.ម2):

0,0121

ប្រសិនបើមិនច្បាស់ពីទំហំផ្ទៃដី សូមធ្វើការប៉ាន់ប្រម៉ាណ:
 • < 0.1 គម2 (10 ហិកតា)
មតិយោបល់:

About 1.21 ha (3 acres).
The area accounts for the land owned and cultivated by the farmer. According to the interviewee from the Ministry of Agriculture, on average farmers in Saba Saba sub-catchment own 1 acre of land (Elemans, 2011).

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការអនុវត្ត

ប្រសិនបើមិនច្បាស់ឆ្នាំ សូមបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទដែលប្រហាក់ប្រហែល:
 • ច្រើនជាង 50 ឆ្នាំមុន (ប្រពៃណី)

2.7 ការណែនាំពីបច្ចេកទេស

សូមបញ្ជាក់តើបច្ចេកទេសត្រូវបានណែនាំឱ្យអនុវត្តដោយរបៀបណា:
 • ជាផ្នែកនៃប្រព័ន្ធប្រពៃណី (> 50 ឆ្នាំ)
មតិយោបល់ (ប្រភេទនៃគម្រោង ។ល។):

The technology has been started by the father of the farmer about 70 years ago. His initiative has been developed and improved over time thanks also to the support of the MoA extension officers.

3. ចំណាត់ថ្នាក់នៃបច្ចេកទេស SLM

3.2 ប្រភេទដីប្រើប្រាស់មួយប្រភេទ (ច្រើនប្រភេទ) ដែលបានអនុវត្តបច្ចេកទេស

ដីប្រើប្រាស់ចម្រុះនៅលើដីតែមួយ:

បាទ/ចា៎

បញ្ជាក់ពីប្រភេទដីច្រើនប្រភេទ (ដីដាំដំណាំ/ដីចិញ្ចឹមសត្វ/ដីព្រៃឈើ):
 • ដាំដំណាំ ចិញ្ចឹមសត្វ និងឈើ

ដីដាំដំណាំ

ដីដាំដំណាំ

 • ដំណាំប្រចាំឆ្នាំ
 • ដំណាំរយៈពេលវែង (មិនមែនឈើ)
 • ប្រភេទដើមឈើធំៗ និងដើមឈើតូចៗ
ដំណាំប្រចាំឆ្នាំ - បញ្ជាក់ប្រភេទដំណាំ:
 • ធញ្ញជាតិ -​ ពោត
 • ដំណាំចំណីសត្វ - ស្មៅ
 • ពពួកសណ្តែក - សណ្តែកបារាំង
ដំណាំរយៈពេលវែង (មិនមែនឈើ) - បញ្ជាក់ប្រភេទដំណាំ:
 • ចេក/plantain/abaca
ប្រភេទដើមឈើធំៗ និងដើមឈើតូចៗ - បញ្ជាក់ប្រភេទ:
 • ផ្លែប៊ឺ
 • ផ្លែស្វាយ/ផ្លែមង្ឃុត/ផ្លែត្របែក
 • ដើមឈើយកគ្រាប់ (brazil nuts, pistachio, walnuts, almonds, etc.)
 • coffee
ចំនួនសារដែលដាំដំណាំក្នុងមួយឆ្នាំ:
 • 2
សូមបញ្ជាក់:

Longest growing period in days: 122Longest growing period from month to month: from about March to JuneSecond longest growing period in days: 61Second longest growing period from month to month: from about October to November

តើជាការអនុវត្តន៍ដំណាំចន្លោះ?

បាទ/ចា៎

ដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ

ដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ

ដីវាលស្មៅតូចៗ/ ផលិតកម្មចំណី:
 • កាត់ និងជញ្ជូន/ គ្មានវាលស្មៅសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ
 • cattle
ដីព្រៃ/ដីដាំដើមឈើ

ដីព្រៃ/ដីដាំដើមឈើ

ប្រភេទឈើ:
 • Grevillea robusta
មតិយោបល់:

Trees/ shrubs species: Grevillea, Coffee
Fruit trees / shrubs species: Persea americana (avocado), Musa sapientum (banana/plantain), Mangifera indica (Mango), Macadamia tetraphylla (nuts)
Grass species: Pennisetum pyramidalis (Napier grass or elephant grass)

Major land use problems (compiler’s opinion): Soil erosion and nutrient leaching which could drain into the river (Fig. 17).
Major land use problems (land users’ perception): The most important limiting factor to the crop and fodder production remains water: not only related to the weather conditions (e.g. shorter and delayed rainy seasons) but due to the lack of a proper irrigation systems, to minimize the water losses and time. Furthermore, soil has been considered 'not good', because does not hold enough water due to the slope of the land.

Livestock density: < 1 LU/km2
Fodder for 2 cows, from Napier grass

3.3 បន្ទាប់ពីអនុវត្តបច្ចេកទេស តើដីប្រើប្រាស់មានការប្រែប្រួលដែររឺទេ?

បន្ទាប់ពីអនុវត្តបច្ចេកទេស តើដីប្រើប្រាស់មានការប្រែប្រួលដែររឺទេ?
 • បាទ/ច៎ា (សូមបំពេញសំណួរខាងក្រោមពីស្ថានភាពដីប្រើប្រាស់មុនពេលអនុវត្តបច្ចេកទេស)
ដីប្រើប្រាស់ចម្រុះនៅលើដីតែមួយ:

បាទ/ចា៎

បញ្ជាក់ពីប្រភេទដីច្រើនប្រភេទ (ដីដាំដំណាំ/ដីចិញ្ចឹមសត្វ/ដីព្រៃឈើ):
 • កសិរុក្ខកម្ម
ដីដាំដំណាំ

ដីដាំដំណាំ

 • ដំណាំប្រចាំឆ្នាំ
ដីព្រៃ/ដីដាំដើមឈើ

ដីព្រៃ/ដីដាំដើមឈើ

3.4 ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅកន្លែងអនុវត្តបច្ចេកទេស:
 • ទឹកភ្លៀង

3.6 វិធានការ SLM ដែលបញ្ចូលនូវបច្ចេកទេស

វិធានការក្សេត្រសាស្ត្រ

វិធានការក្សេត្រសាស្ត្រ

 • A1: ដំណាំ/គម្របដី
 • A2: សារធាតុសរីរាង្គ/ជីជាតិដី
 • A3: ការរក្សាស្រទាប់ដីខាងលើ
វិធានការរុក្ខជាតិ

វិធានការរុក្ខជាតិ

 • V1: ឈើធំៗ និងដើមឈើតូចៗ
 • V2: ស្មៅនិងរុក្ខជាតិៗដែលដុះមានអាយុមិនលើសពី 2ឆ្នាំ
វិធានការរចនាស័ម្ពន្ធ

វិធានការរចនាស័ម្ពន្ធ

 • S1: ការធ្វើដីថ្នាក់ៗតាមជម្រាលភ្នំ
 • S4: កម្រិតភ្លឺ រណ្តៅ
មតិយោបល់:

Type of agronomic measures: mulching, legume inter-planting, manure / compost / residues, minimum tillage
Type of vegetative measures: aligned: -graded strips

3.7 កំណត់ប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីសំខាន់ៗដែលបច្ចេកទេសនេះបានដោះស្រាយ

ការហូរច្រោះដីដោយសារទឹក

ការហូរច្រោះដីដោយសារទឹក

 • Wt: ការបាត់ដីស្រទាប់លើដោយការហូរច្រោះ
ការធ្លាក់ចុះសារធាតុគីមីក្នុងដី

ការធ្លាក់ចុះសារធាតុគីមីក្នុងដី

 • Cn: ការថយចុះជីជាតិ និងកាត់បន្ថយបរិមាណសារធាតុសរីរាង្គ (មិនកើតឡើងដោយការហូរច្រោះទេ)
ការបាត់បង់ទឹក

ការបាត់បង់ទឹក

 • Hp: ការថយចុះគុណភាពទឹកនៅលើផ្ទៃដី
មតិយោបល់:

Main causes of degradation: soil management (Poor soil management practices), deforestation / removal of natural vegetation (incl. forest fires) (Poor vegetation cover, mainly herbaceous), disturbance of water cycle (infiltration / runoff) (Land use: cropland), other natural causes (avalanches, volcanic eruptions, mud flows, highly susceptible natural resources, extreme topography, etc.) specify (From gentle to hilly slope)
Secondary causes of degradation: Heavy / extreme rainfall (intensity/amounts) (Especially during wet seasons: March-June and October-November)

3.8 ការពារ កាត់បន្ថយ ឬស្តារឡើងវិញនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

បញ្ជាក់ពីគោលដៅរបស់បច្ចេកទេស ដែលផ្តោតទៅការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី:
 • ការការពារការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី
 • ការកាត់បន្ថយការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

4. បច្ចេកទេសជាក់លាក់ សកម្មភាពអនុវត្ត ធាតុចូល និងថ្លៃដើម

4.1 គំនូសបច្ចេកទេសនៃបច្ចេកទេសនេះ

លក្ខណៈពិសេសនៃបច្ចេកទេស (ទាក់ទងនឺងគំនូរបច្ចេកទេស):

Detailed overview of the Agroforestry system in a bench terrace with infiltration (retention) and cut off (drainage) ditches. Along them, strips of Napier grass on both sides.

Location: Upper Saba saba river. Kagurumo in Muthithi location

Technical knowledge required for land users: moderate

Main technical functions: control of dispersed runoff: retain / trap, control of dispersed runoff: impede / retard, reduction of slope angle, reduction of slope length, improvement of ground cover, increase in organic matter, increase of infiltration, increase / maintain water stored in soil, water harvesting / increase water supply, sediment retention / trapping, sediment harvesting

Secondary technical functions: improvement of topsoil structure (compaction), stabilisation of soil (eg by tree roots against land slides), increase in nutrient availability (supply, recycling,…), improvement of water quality, buffering / filtering water, increase of biomass (quantity)

Mulching
Material/ species: Organic residues around Banana trees
Quantity/ density: undefined

Legume inter-planting
Quantity/ density: 3bags270kg

Manure / compost / residues
Material/ species: Manure from two cows
Quantity/ density: 8 tonnes
Remarks: for 1 year

Aligned: -graded strips
Vegetative material: G : grass
Number of plants per (ha): 400 grass per2lines strip
Vertical interval between rows / strips / blocks (m): few cm
Spacing between rows / strips / blocks (m): 1
Vertical interval within rows / strips / blocks (m): 0.4
Width within rows / strips / blocks (m): 0.6-1

Scattered / dispersed
Vegetative material: T : trees / shrubs, F : fruit trees / shrubs
Number of plants per (ha): about 80

Trees/ shrubs species: Grevillea, Coffee

Fruit trees / shrubs species: Persea americana, Musa sapientum, Mangifera indica, Macadamia tetraphylla

Grass species: Pennisetum pyramidalis (Napier grass or elephant grass)

Slope (which determines the spacing indicated above): 20-25%

If the original slope has changed as a result of the Technology, the slope today is (see figure below): 15%

Gradient along the rows / strips: 5-8%

Diversion ditch/ drainage
Vertical interval between structures (m): 1
Spacing between structures (m): 8-13
Depth of ditches/pits/dams (m): 0.6-1

Retention/infiltration ditch/pit, sediment/sand trap
Vertical interval between structures (m): 1
Spacing between structures (m): 8-13
Depth of ditches/pits/dams (m): 0.6-1

Terrace: forward sloping
Vertical interval between structures (m): 1
Spacing between structures (m): 12-15

Slope (which determines the spacing indicated above): 5-8 (moderate) (Fig.4-7Annex3)%

If the original slope has changed as a result of the Technology, the slope today is: 5%

Lateral gradient along the structure: 25-30%

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ:

D'Aietti Laura

កាលបរិច្ឆេទ:

02/11/2012

4.2 ព័ត៌មានទូទៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគណនាធាតុចូល និងថ្លៃដើម

ផ្សេងៗ/ រូបិយប័ណ្ណជាតិ (បញ្ជាក់):

Kenyan Schellings

បើពាក់ព័ន្ធសូមកំណត់អត្រាប្តូរប្រាក់ពីដុល្លាទៅរូបិយប័ណ្ណតំបន់ (ឧ.​​ 1 ដុល្លារ​ = 79.9 រៀលនៃរូបិយប័ណ្ណប្រេស៊ីល) ៖ 1 ដុល្លារ =:

85,9

កំណត់ថ្លៃឈ្នួលជាមធ្យមនៃការជួលកម្លាំងពលកម្មក្នុងមួយថ្ងៃ:

2.00

4.3 សកម្មភាពបង្កើត

សកម្មភាព រយៈពេល​ (រដូវកាល)
1. Digging holes and planting Coffee seedlings (20 KSh per plant)
2. Digging holes (1 feet ×1 feet) and planting trees (seedlings)- 4 days ×5 persons at Ksh 200.e.g. the main work consist of digging small pits for bananas (300 plants)
3. Establishment of the infiltration ditches and cutoff drains (total 5). 3p.d. (200 Ksh *3) each. Each season: during dry season
4. Establishment of the retention ditches with bench terraces (tot.8): 2 p.d., 250 Ksh per day Each season: during dry season
5. Purchase cows
មតិយោបល់:

Life span of the cows: Several years

4.4 ថ្លៃដើម និងធាតុចូលដែលត្រូវការសម្រាប់ការបង្កើតបច្ចេកទេស

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម Digging holes and planting seedlings person/day 20,0 2,3 46,0 100,0
កម្លាំងពលកម្ម Infiltration ditches person/day 1,0 1277,0 1277,0 100,0
កម្លាំងពលកម្ម Establishment of the infiltration ditches and cutoff drains (total 5) person/day 15,0 2,333 35,0 100,0
កម្លាំងពលកម្ម stablishment of the retention ditches with bench terraces (tot.8) person/day 16,0 2,9375 47,0 100,0
សម្ភារៈ Cow pieces 2,0 349,0 698,0
សម្ភារៈដាំដុះ Seedlings Mango pieces 10,0 0,2 2,0 100,0
សម្ភារៈដាំដុះ Coffee seedlings pieces 250,0 0,464 116,0 100,0
សម្ភារៈដាំដុះ Seedlings Avocado pieces 12,0 0,25 3,0 100,0
សម្ភារៈដាំដុះ Seedlings Macadamia pieces 8,0 0,25 2,0 100,0
សម្ភារៈដាំដុះ Grevillea pieces 50,0 0,12 6,0 100,0
ផ្សេងៗ cows animal 2,0 349,0 698,0 100,0
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេស 2930,0
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេសគិតជាដុល្លារ 34,11
មតិយោបល់:

Duration of establishment phase: 6 month(s)

4.5 សកម្មភាពថែទាំ

សកម្មភាព ពេលវេលា/ ភាពញឹកញាប់
1. Minimum tillage and planting maize and beans 2 times in a year
2. Harvesting maize/beans (around Feb/March and Ag/Sept) 2 times in a year
3. Feeding cows on daily basis (normally 3 times a day): 200 Ksh is the price of 1 labour to feed the cows with lunch, for 6 days daily basis
4. Preparation and application of manure 2 times in a year
5. Digging planting holes and planting grass 2 times (because they get 'old') or 1 half year, depending on the conditions
6. Maintenance of the grass (weed control and cutting Napier grass/repairing and collecting fodder) Every season (March/Sept); cutting Napier: 2times in a season
7. Clearing the tree for selling timber (the price depends also of the use of the chainsaw (or saw) or not -(considering 4 trees at the time) - with machine operator When in need of cash (not regularly), not less than 5 years after planting
8. Prepare manure and feeding cows on daily basis (normally 3 times a day): 200 Ksh is the price of 1 labour to feed the cows with lunch, for 6 days (7200 for 6 months) Every season
9. Pruning branches/roots and let them dry for firewood- (considering 4 trees at the time) 3 persons days- 200Ksh Every 3 seasons (and when shortage of firewood)
10. Mulching Twice in the year on Bananas
11. Harvesting coffee Twice in the year
12. Distribute manure on Napier grass, also in the pits 2 times
13. Repairing the ditches and remove excess of soil/leaves accumulated during the rainy season After rains (every season)
14. Rebuilt repair terraces 3 times per year

4.6 កំណត់ថ្លៃដើមសម្រាប់ការថែទាំ/ សកម្មភាពរបស់បច្ចេកទេស (ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ)

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម Minimum tillage and planting maize and beans person/days 15,0 1,5333 23,0 100,0
កម្លាំងពលកម្ម Harvesting maize/beans person/days 10,0 1,2 12,0 100,0
កម្លាំងពលកម្ម Feeding cows and preparing the manure on daily basis person/days 312,0 0,166666 52,0 100,0
កម្លាំងពលកម្ម Preparation and application of manure person/days 2,0 2,5 5,0 100,0
សម្ភារៈដាំដុះ Seeds Maize kg 10,0 2,3 23,0 100,0
សម្ភារៈដាំដុះ Seeds Beans kg 5,0 2,0 10,0 100,0
សម្ភារៈដាំដុះ Seedlings grass per trench 200,0
ផ្សេងៗ Labour: Digging planting holes and planting grass person/days 5,0 1,8 9,0 100,0
ផ្សេងៗ Labour: Maintenance of the grass (weed control and cutting Napier grass/repairing and collecting fodder) person/days 3,0 1,66666 5,0 100,0
ផ្សេងៗ Labour: Clearing the tree for selling timber (the price depends also of the use of the chainsaw (or saw) or not -(considering 4 trees at the time) - with machine operator person/days 1,0 8,0 8,0 100,0
ផ្សេងៗ Labour: Repairing the ditches and remove excess of soil/leaves accumulated during the rainy season person/days 2,0 2,5 5,0 100,0
ផ្សេងៗ Labour: Rebuilt repair terraces person/days 5,0 1,8 9,0 100,0
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេស 161,0
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេសគិតជាដុល្លារ 1,87
មតិយោបល់:

Machinery/ tools: panga, fork djembe, hoes, shovel, fork djembe, panga, saw, shovels, fork djembe

The costs has been computed during the period of the field visit and include all the costs for the establishment and the maintenance of the different measures (structural, agronomic and vegetative), for 3 acre of land.

4.7 កត្តាសំខាន់បំផុតដែលមានឥទ្ធិពលដល់ការចំណាយ

ពណ៌នាពីកត្តាប៉ះពាល់ចម្បងៗទៅលើថ្លៃដើម:

In the farmer's opinion, the main constrains are the costs carried out to maintain the structural measures described. Water instead become the limiting environmental factor during dry season.

5. លក្ខណៈបរិស្ថានធម្មជាតិ និងមនុស្ស

5.1 អាកាសធាតុ

បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ
 • < 250 មម
 • 251-500 មម
 • 501-750 មម
 • 751-1,000 មម
 • 1,001-1,500 មម
 • 1,501-2,000 មម
 • 2,001-3,000 មម
 • 3,001-4,000 មម
 • > 4,000 មម
តំបន់កសិអាកាសធាតុ
 • មានភ្លៀងមធ្យម

Thermal climate class: subtropics. June, July and August

5.2 សណ្ឋានដី

ជម្រាលជាមធ្យម:
 • រាបស្មើ (0-2%)
 • ជម្រាលតិចតួច (3-5%)
 • មធ្យម (6-10%)
 • ជម្រាលខ្ពស់បន្តិច (11-15%)
 • ទីទួល (16-30%)
 • ទីទួលចោត (31-60%)
 • ទីទួលចោតខ្លាំង (>60%)
ទម្រង់ដី:
 • ខ្ពង់រាប
 • កំពូលភ្នំ
 • ជម្រាលភ្នំ
 • ជម្រាលទួល
 • ជម្រាលជើងភ្នំ
 • បាតជ្រលងភ្នំ
តំបន់តាមរយៈកម្ពស់ :
 • 0-100 ម​
 • 101-500 ម
 • 501-1,000 ម
 • 1,001-1,500 ម
 • 1,501-2,000 ម
 • 2,001-2,500 ម
 • 2,501-3,000 ម
 • 3,001-4,000 ម
 • > 4,000 ម

5.3 ដី

ជម្រៅដីជាមធ្យម:
 • រាក់ខ្លាំង (0-20 សម)
 • រាក់ (21-50 សម)
 • មធ្យម (51-80 សម)
 • ជ្រៅ (81-120 សម)
 • ជ្រៅខ្លាំង (> 120 សម)
វាយនភាពដី (ស្រទាប់លើ):
 • មធ្យម (ល្បាយ, ល្បាប់)
សារធាតុសរីរាង្គនៅស្រទាប់ដីខាងលើ:
 • ទាប (<1%)

5.4 ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក

នីវ៉ូទឹកក្រោមដី:

> 50 ម

ទឹកលើដីដែលអាចទាញយកប្រើប្រាស់បាន:

កម្រិតមធ្យម

គុណភាពទឹក (មិនបានធ្វើប្រត្តិកម្ម):

ទឹកពិសារដែលមានគុណភាពល្អ

5.5 ជីវៈចម្រុះ

ភាពសម្បូរបែបនៃប្រភេទ:
 • កម្រិតមធ្យម

5.6 លក្ខណៈនៃអ្នកប្រើប្រាស់ដីដែលអនុវត្តបច្ចេកទេស

ទីផ្សារនៃប្រព័ន្ធផលិតកម្ម:
 • សម្រាប់ហូបក្នុងគ្រួសារ (ផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯង)
 • ពាក់កណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម (ផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯង/ ពាណិជ្ជកម្ម)
ចំណូលក្រៅកសិកម្ម:
 • ច្រើនជាង 50% នៃចំណូល
កម្រិតជីវភាព:
 • មធ្យម
ឯកជន ឬក្រុម:
 • ធ្វើខ្លួនឯង/ គ្រួសារ
កម្រិតប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្ត:
 • ប្រើកម្លាំងពលកម្ម
យេនឌ័រ:
 • ស្ត្រី
 • បុរស
សូមបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ដី:

Population density: 10-50 persons/km2
Annual population growth: 2% - 3%
Off-farm income specification: The farmer is rich because he owns 3 acre of land and livestock, assets (electricity) which are above the average standards of the community. No family food insecure issues during all year, and he was a teacher.

5.7 ទំហំផ្ទៃដីជាមធ្យមនៃដីប្រើប្រាស់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី ក្នុងការអនុវត្ត​បច្ចេកទេស

 • < 0.5 ហិកតា
 • 0.5-1 ហិកតា
 • 1-2 ហិកតា
 • 2-5 ហិកតា
 • 5-15 ហិកតា
 • 15-50 ហិកតា
 • 50-100 ហិកតា
 • 100-500 ហិកតា
 • 500-1,000 ហិកតា
 • 1,000-10,000 ហិកតា
 • > 10,000 ហិកតា
តើផ្ទៃដីនេះចាត់ទុកជាទំហំកម្រិតណាដែរ ខ្នាតតូច មធ្យម ឬខ្នាតធំ (ធៀបនឹងបរិបទតំបន់)?
 • ខ្នាតតូច

5.8 ភាពជាម្ចាស់ដី កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ដី និងកម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក

ភាពជាម្ចាស់ដី:
 • ឯកជន មិនមានកម្មសិទ្ធ
កម្មសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី:
 • ឯកជន
កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក:
 • អាស្រ័យផលសេរី (មិនមានការកំណត់)
មតិយោបល់:

Water use rights depend on the use: open access for drinking and domestic uses.

5.9 ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

សុខភាព:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការអប់រំ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ជំនួយបច្ចេកទេស:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការងារ (ឧ. ការងារក្រៅកសិដ្ឋាន):
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទីផ្សារ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ថាមពល:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ផ្លូវ និងការដឹកជញ្ជូន:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទឹកផឹក និងអនាម័យ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ

6. ផលប៉ះពាល់ និងការសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

ផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

ផលិតផល

ផលិតកម្មដំណាំ

ថយចុះ
កើនឡើង

ផលិតកម្មចំណីសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង

ផលិតកម្មឈើ

ថយចុះ
កើនឡើង
ចំណូល និងថ្លៃដើម

ការចំណាយលើធាតុចូលកសិកម្ម

កើនឡើង
ថយចុះ

ចំណូលក្នុងកសិដ្ឋាន

ថយចុះ
កើនឡើង

ផលប៉ះពាល់ទៅលើវប្បធម៌សង្គម

សន្តិសុខស្បៀង/ ភាពគ្រប់គ្រាន់ខ្លួនឯង

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន

ស្ថានភាពក្រុមដែលមានបញ្ហាក្នុងសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច

អាក្រក់ជាងមុន
ប្រសើរជាងមុន

ផលប៉ះពាល់ទៅលើអេកូឡូស៊ី

វដ្តទឹក/លំហូរ

លំហូរទឹកលើផ្ទៃដី

កើនឡើង
ថយចុះ

រំហួត

កើនឡើង
ថយចុះ
ដី

សំណើមដី

ថយចុះ
កើនឡើង

គម្របដី

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន

ការបាត់បង់ដី

កើនឡើង
ថយចុះ
ជីវចម្រុះ៖ ដំណាំ, សត្វ

ជីវម៉ាស/ កាបូនលើដី

ថយចុះ
កើនឡើង

6.2 ផលប៉ះពាល់ក្រៅបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន

ថយចុះ
កើនឡើង

កំណកល្បាប់ខ្សែទឹកខាងក្រោម

កើនឡើង
ថយចុះ

Buffering/សមត្ថភាពចម្រោះ

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន

6.3 ភាពប្រឈម និងភាពរួសនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ/ គ្រោះមហន្តរាយ (ដែលដឹងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី)

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
រដូវកាល កើនឡើង ឬថយចុះ លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
សីតុណ្ហភាពប្រចាំឆ្នាំ កើនឡើង មិនស្គាល់

គ្រោះអាកាសធាតុ (មហន្តរាយ) ​

គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ព្យុះភ្លៀងតាមតំបន់ ល្អ
ព្យុះកំបុតត្បូងតាមតំបន់ ល្អ
គ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុ
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
រាំងស្ងួត មិនល្អ
គ្រោះមហន្តរាយទឹក
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ទឹកជំនន់ទូទៅ (ទន្លេ) ល្អ

ផលវិបាកដែលទាក់ទងនឹងបរិយាកាសផ្សេងៗទៀត

ផលវិបាកដែលទាក់ទងនឹងបរិយាកាសផ្សេងៗទៀត
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
កាត់បន្ថយពេលដាំដុះ មិនស្គាល់

6.4 ការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍

តើផលចំណេញ និងថ្លៃដើមត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

អវិជ្ជមានតិចតួច

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមានតិចតួច

តើផលចំណេញ និងការថែទាំ/ ជួសជុលត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

វិជ្ជមានតិចតួច

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមាន

6.5 ការទទួលយកបច្ចេកទេស

ក្នុងចំណោមគ្រួសារទាំងអស់ដែលបានអនុវត្តបច្ចេកទេស តើមានប៉ុន្មាន​គ្រួសារ​ដែល​ចង់​ធ្វើ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង ដោយមិន​ទទួល​បាន​សម្ភារៈ​លើក​​ទឹកចិត្ត/​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ?​:
 • 0-10%
មតិយោបល់:

1% of land user families have adopted the Technology without any external material support

There is a moderate trend towards spontaneous adoption of the Technology

6.7 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៃបច្ចេកទេស

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
Agroforestry (dispersed trees on cropland) and intercropping:
The technology is simple to adopt and provides a sustainable land management with a diversified source of income/ food supply.

How can they be sustained / enhanced? Implementation could focus on the increase of species: Jaetzold et al. (1982) underlines the positive impacts of the use of biomass from Mucuna, Crotalaria, Tithonia, Calliandra and Leucanean hedges/trees for soil fertility improvements, increasing grain yields. Crop rotation and leaving crop residues on the ground could further help increasing the production.
Napier grass has been used for different purposes:
e.g. ditch stabilization, fodder production.

How can they be sustained / enhanced? Other herbaceous vegetation could also be planted:
e.g. Tithonia diversifolia (Mexican sunflower),an excellent green manure and medicinal plant.

6.8 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យនៃបច្ចេកទេស និងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
The amount of work required to carry out all the activities is too much.
ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកចងក្រងឬបុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
The technologies in place require regular maintenance especially during rainy seasons.

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

7.2 ឯកសារយោងដែលបានចេញផ្សាយ

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Jaetzold R., and Schmidt H., 1983. Farm Management Handbook of Kenya. Natural Conditions and Farm Management Information. Vol. 2.Part B: Central Kenya.

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

http://www2.gtz.de/dokumente/bib/07-1284.pdf

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Jaetzold R., Schmidt H., Hornetz B., Shisanya C., 1982. Farm Management Handbook of Kenya. Natural Conditions and Farm Management Information. West Kenya, Subpart A2. Nyanza Province.

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

http://www2.gtz.de/dokumente/bib/07-1284.pdf

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Liniger HP (1991). Water conservation for rainfall farming in the semi-arid Footzones northwest of Mt. Kenya (Laikipia highlands). Consequence on the water balance and the soil productivity. Laikipia/Mt. Kenya PaperD-3, Nairobi, Kenya & Bern, Switzerland.

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Ouma J. O., Murithi F. M., Mwangi W., Verguijl H., Gethi M., De Groote H., 2002. Adoption of maize seed and fertilizer technologies in Embu District, Kenya. KARI, CYMMIT.

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Otengi S. B. B., Stigter C. J., Ng'anga J. K. N. H. Liniger H. P., 2007. Soil moisture and its consequences under different management in a six year old hedged agroforestry demonstration plot in semi-arid Kenya, for two successive contrasting seasons. African Journal of Agricultural Research Vol. 2(3), pp. 089-104.

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Storey P. J., 2002. The conservation and improvement of sloping land. Volume 1: Practical understanding. Chapter 5: Improving the soil management.

ម៉ូឌុល