បច្ចេកទេស

Adición de enmiendas a suelos contaminados [ប្រទេសអេស្ប៉ាញ]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យច្រើនទៀត៖ ,

Encalado, estercolado (Spanish)

technologies_1273 - ប្រទេសអេស្ប៉ាញ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 78%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃបច្ចេកទេស

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
Preventing and Remediating degradation of soils in Europe through Land Care (EU-RECARE )
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (IR (Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (IR) - ប្រទេសអេស្ប៉ាញ

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ វ៉ូខេត

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.4 សេចក្តីប្រកាសស្តីពីចីរភាពនៃការពណ៌នាពីបច្ចេកទេស

តើបច្ចេកទេសដែលបានពណ៌នានេះមានបញ្ហាដែលផ្តោតលើការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី, បើដូច្នេះវាមិនអាចត្រូវបានប្រកាសថាជាបច្ចេកទេសនៃការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយចីរភាពទេ?

ទេ

1.5 ការយោងទៅលើកម្រងបញ្ជីសំណួរ (មួយ ឬច្រើន) នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM (ដែលបានចងក្រងដោយទស្សនៈពិភពលោកស្តីពីវិធីសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេសងអភិរក្ស WOCAT)

2. ការពណ៌នាពីបច្ចេកទេស SLM

2.1 ការពណ៌នាដោយសង្ខេបពីបច្ចេកទេស

និយមន័យបច្ចេកទេស:

Aplicación de enmiendas para la recuperación de suelos contaminados con elementos traza

2.2 ការពណ៌នាលម្អិតពីបច្ចេកទេស

ការពណ៌នា:

La enmiendas en suelos contaminados son aplicadas para disminuir la solubilidad y la biodisponibilidad de los nutrientes y microelementos en los suelos. Las enmiendas más comúnmente utilizadas a tal efecto son materiales calizos, fosfatos, óxidos de Fe y Mn, materiales orgánicos, aluminosilicatos, etc. El tipo y la cantidad de enmienda a aplicar depende de las características del sitio (suelo, hidrogeología, pendiente, clima, etc.), de la naturaleza del contaminante y del uso del suelo.
La aplicación al suelo de diferentes tipos de materiales orgánicos procedentes de distintos residuos como fuente de materia orgánica, es una práctica común para mejorar las propiedades del suelo y podría ser un enfoque amigable y rentable para el medio ambiente para restaurar áreas extensas con un nivel moderado de contaminación. El uso de materiales procedentes de residuos es además una alternativa para su reciclaje y reutilización. Estos materiales mejoran la fertilidad del suelo y la productividad de la planta, y también disminuyen la disponibilidad de elementos traza. Enmiendas orgánicas tales como compost o turba, que contienen una alta proporción de materia orgánica humificada que puede disminuir la biodisponibilidad de metales en el suelo por adsorción y por la formación de complejos estables con sustancias húmicas , ya que los ácidos húmicos tienen una gran capacidad para retener o quelatar los metales.

Los materiales calizos se usan para aumentar el pH de los suelos ácidos (encalado) y reducir la toxicidad de los metales en los suelos. Generalmente, el encalado es muy eficiente en la inmovilización de los elementos traza catiónicos, cuya solubilidad decrece al aumentar el pH, favoreciendo su adsorción sobre los materiales al suelo, así como su precipitación, con lo que decrece drásticamente su concentración en la disolución del suelo. El efecto del encalado es el opuesto para los elementos traza que forman oxianiones, como los arseniatos, molibdatos, cromatos, etc., que aumentan su solubilidad en medio alcalino, o para los metales pesados asociados a la materia orgánica que también aumentan su solubilidad en medio alcalino.
Los fosfatos, inmovilizan los metales existentes en la disolución del suelo, reduciendo de esta forma la disponibilidad para las plantas y la movilidad para el transporte. Las enmiendas inorgánicas más utilizadas en la inmovilización de elementos traza en suelos contaminados son : óxidos de Fe y Mn, aluminosilicatos, beringita, cenizas volantes, etc. Los óxidos de Fe y Mn puedan absorber o complejar iones metálicos. Materiales ricos en óxidos de Fe se emplean en suelos contaminados con arseniatos. También se usan minerales de la arcilla como las esmectitas, las zeolitas y subproductos como la beringita (aluminuisilicato obtenido en la combustión en lecho fluidizado de residuo de carbón, con ilita como mineral mayoritario).

Limitar la movilidad de los elementos traza en el suelo y aumentar la fertilidad de los suelos, en el caso de usarse enmiendas orgánicas.

Incorporación de la enmienda a los primeros centímetros del suelo y mezclado con el mismo.
Aportaciones : El tipo y la cantidad de enmienda a aplicar depende de las características del sitio (suelo, hidrogeología, pendiente, clima, etc.), de la naturaleza del contaminante y del uso del suelo.
Evolución temporal de los efectos de las enmiendas y en caso necesario repetir la aplicación de enmiendas.

El uso de enmiendas disminuye la solubilidad y la biodisponibilidad los elementos traza en suelo, mejorando la calidad de los microrganismos del suelo y evitando la lixiviación de la contaminación a la capa freática. La adición de la enmienda además favorece el desarrollo de una cubierta vegetal, al mejorar las condiciones del suelo donde puede vivir y desarrollarse la planta (reducción de la contaminación).
Las enmiendas orgánicas y en especial los composts de RSU y biosólidos, están siendo muy utilizadas en la recuperación de suelos contaminados por elementos traza, con lo que se contribuye además a la recuperación de la materia orgánica de los residuos. Los problemas de salud pública y ambientales obligan a buscar soluciones satisfactorias para el manejo y eliminación de los residuos. En estos momentos la gestión de los residuos ha adquirido una gran importancia fomentándose la recuperación de residuos en general y de los orgánicos en particular, asimilando el concepto de residuos al de recurso.

2.3 ​រូបភាពនៃបច្ចេកទេស

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលបច្ចេកទេសត្រូវបានអនុវត្ត និងបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយការវាយតម្លៃនេះ

ប្រទេស:

ប្រទេសអេស្ប៉ាញ

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Sevilla

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

Varios (Corredor Verde Guadiamar)

បញ្ជាក់ពីការសាយភាយនៃបច្ចេកទេស:
 • ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយត្រឹមតំបន់មួយ
ប្រសិនបើមិនច្បាស់ពីទំហំផ្ទៃដី សូមធ្វើការប៉ាន់ប្រម៉ាណ:
 • 10-100 គម2
មតិយោបល់:

zona afectada por un accidente minero en 1998 (accidente de Aznalcóllar). Remediación del suelo y revegetación desarrolladas en 1999-2000 para reducir la movilidad de la contaminación del suelo por elementos traza.

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការអនុវត្ត

ប្រសិនបើមិនច្បាស់ឆ្នាំ សូមបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទដែលប្រហាក់ប្រហែល:
 • ច្រើនជាង 50 ឆ្នាំមុន (ប្រពៃណី)

2.7 ការណែនាំពីបច្ចេកទេស

សូមបញ្ជាក់តើបច្ចេកទេសត្រូវបានណែនាំឱ្យអនុវត្តដោយរបៀបណា:
 • ជាផ្នែកនៃប្រព័ន្ធប្រពៃណី (> 50 ឆ្នាំ)

3. ចំណាត់ថ្នាក់នៃបច្ចេកទេស SLM

3.1 គោលបំណងចម្បង (១​ ឬច្រើន)​ នៃបច្ចេកទេសនេះ

 • កាត់បន្ថយ, បង្ការ, ស្តារឡើងវិញនូវការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

3.2 ប្រភេទដីប្រើប្រាស់មួយប្រភេទ (ច្រើនប្រភេទ) ដែលបានអនុវត្តបច្ចេកទេស

ដីដាំដំណាំ

ដីដាំដំណាំ

 • ដំណាំប្រចាំឆ្នាំ
 • ប្រភេទដើមឈើធំៗ និងដើមឈើតូចៗ
ចំនួនសារដែលដាំដំណាំក្នុងមួយឆ្នាំ:
 • 1
មតិយោបល់:

Los suelos contaminados con elementos traza donde se aplican las enmiendas no pueden ser empleados como suelos agrícolas.
El coste que supone mantener estas zonas contaminadas y monitorización de la contaminación

3.5 ក្រុម SLM ដែលបច្ចេកទេសស្ថិតនៅក្នុង

 • បញ្ចូលការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត និងជំងឺតាមបែបចម្រុះ (រួមទាំង កសិកម្មសរីរាង្គ)

3.6 វិធានការ SLM ដែលបញ្ចូលនូវបច្ចេកទេស

វិធានការគ្រប់គ្រង

វិធានការគ្រប់គ្រង

 • M7: ផ្សេងៗ
មតិយោបល់:

Reducción de los elementos traza disponible

3.7 កំណត់ប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីសំខាន់ៗដែលបច្ចេកទេសនេះបានដោះស្រាយ

ការបាត់ដីដោយសារខ្យល់

ការបាត់ដីដោយសារខ្យល់

 • Ed: អតិផរណា និង ការទម្លាក់
ការធ្លាក់ចុះសារធាតុគីមីក្នុងដី

ការធ្លាក់ចុះសារធាតុគីមីក្នុងដី

 • Ca: អាស៊ីតកម្ម
 • Cp: ការបំពុលដី
ការធ្លាក់ចុះជីវសាស្ត្រនៃដី

ការធ្លាក់ចុះជីវសាស្ត្រនៃដី

 • Bc: ការថយចុះនូវគម្របរុក្ខជាតិ
មតិយោបល់:

actividades industriales y minería (accidente minero)
deforestación / remoción de la vegetación natural (incluyendo incendios forestales), gobernabilidad / institucional (falta de control ambiental por parte de las administraciones)

3.8 ការពារ កាត់បន្ថយ ឬស្តារឡើងវិញនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

បញ្ជាក់ពីគោលដៅរបស់បច្ចេកទេស ដែលផ្តោតទៅការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី:
 • ការកាត់បន្ថយការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី
 • ការជួសជុល/ ស្តារឡើងវិញនៃឱនភាពដីធ្ងន់ធ្ងរ

4. បច្ចេកទេសជាក់លាក់ សកម្មភាពអនុវត្ត ធាតុចូល និងថ្លៃដើម

4.1 គំនូសបច្ចេកទេសនៃបច្ចេកទេសនេះ

លក្ខណៈពិសេសនៃបច្ចេកទេស (ទាក់ទងនឺងគំនូរបច្ចេកទេស):

Modelo de aplicación de enmiendas dependiendo del tipo de suelo contaminado

Technical knowledge required for field staff / advisors: alto
Technical knowledge required for land users: alto
Main technical functions: mejoramiento de la cobertura del suelo, estabilización del suelo (p. ej., raíces de árboles contra los deslizamientos de tierra), aumento de la materia orgánica
Secondary technical functions: incremento de la biomasa (cantidad)

Change of land use type: de agrícola a forestal con aplicación de enmiendas
Change of land use practices / intensity level: de cultivo a mantenimiento forestal
Layout change according to natural and human environment: forestaciones, bosques mediterráneos y ripario

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ:

Madejón, Paula

4.2 ព័ត៌មានទូទៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគណនាធាតុចូល និងថ្លៃដើម

ផ្សេងៗ/ រូបិយប័ណ្ណជាតិ (បញ្ជាក់):

Euros

បើពាក់ព័ន្ធសូមកំណត់អត្រាប្តូរប្រាក់ពីដុល្លាទៅរូបិយប័ណ្ណតំបន់ (ឧ.​​ 1 ដុល្លារ​ = 79.9 រៀលនៃរូបិយប័ណ្ណប្រេស៊ីល) ៖ 1 ដុល្លារ =:

0,89

កំណត់ថ្លៃឈ្នួលជាមធ្យមនៃការជួលកម្លាំងពលកម្មក្នុងមួយថ្ងៃ:

66.00

4.3 សកម្មភាពបង្កើត

សកម្មភាព រយៈពេល​ (រដូវកាល)
1. Transporte Inicial
2. Enmienda Inicial
3. Maquinaria Inicial

4.4 ថ្លៃដើម និងធាតុចូលដែលត្រូវការសម្រាប់ការបង្កើតបច្ចេកទេស

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
សម្ភារៈ uso de maquina None 1,0 167,1 167,1
សម្ភារៈ Mano de obra None 1,0 33,42 33,42
ជី និងសារធាតុពុល Compost Biosolido (CB) None 1,0 398,0 398,0
ជី និងសារធាតុពុល Espuma azucarera (EA) None 1,0 166,0 166,0
ផ្សេងៗ Transporte None 1,0 1114,0 1114,0
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេស 1878,52
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេសគិតជាដុល្លារ 2110,7

4.6 កំណត់ថ្លៃដើមសម្រាប់ការថែទាំ/ សកម្មភាពរបស់បច្ចេកទេស (ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ)

មតិយោបល់:

Para el corredor verde del Guadiamar, pero sin tener en cuenta el número de hectáreas.
Para las dosis y tipo de enmienda se usó el modelo de enmienda del corredor verde del Guadiamar.

4.7 កត្តាសំខាន់បំផុតដែលមានឥទ្ធិពលដល់ការចំណាយ

ពណ៌នាពីកត្តាប៉ះពាល់ចម្បងៗទៅលើថ្លៃដើម:

El transporte es la parte más cara del proceso. Depende de la distancia a la que haya que llevar la enmienda. La capacidad del camión que suele ser unas 20Tm por lo que si es menos cuesta lo mismo y si se necesita más también .Va a ser variable la cantidad de enmienda que se añada.
Los precios de las enmiendas están dados en función de las usadas en el corredor verde. Estas enmiendas son de bajo coste. Hay veces que dependiendo de la contaminación del suelo se pueden necesitar otras enmiendas más costosas.
Los costos fueron calculados aproximadamente usando las enmiendas y costes de otros trabajos realizados en el IRNAS. Los costes son asumidos por el propietario de la tierra que en nuestro caso de estudio es el gobierno, y no los usuarios.
El tiempo dependerá del número de hectáreas a las que haya que añadir la enmienda.

5. លក្ខណៈបរិស្ថានធម្មជាតិ និងមនុស្ស

5.1 អាកាសធាតុ

បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ
 • < 250 មម
 • 251-500 មម
 • 501-750 មម
 • 751-1,000 មម
 • 1,001-1,500 មម
 • 1,501-2,000 មម
 • 2,001-3,000 មម
 • 3,001-4,000 មម
 • > 4,000 មម
តំបន់កសិអាកាសធាតុ
 • មានភ្លៀងតិចតួច

5.2 សណ្ឋានដី

ជម្រាលជាមធ្យម:
 • រាបស្មើ (0-2%)
 • ជម្រាលតិចតួច (3-5%)
 • មធ្យម (6-10%)
 • ជម្រាលខ្ពស់បន្តិច (11-15%)
 • ទីទួល (16-30%)
 • ទីទួលចោត (31-60%)
 • ទីទួលចោតខ្លាំង (>60%)
ទម្រង់ដី:
 • ខ្ពង់រាប
 • កំពូលភ្នំ
 • ជម្រាលភ្នំ
 • ជម្រាលទួល
 • ជម្រាលជើងភ្នំ
 • បាតជ្រលងភ្នំ
តំបន់តាមរយៈកម្ពស់ :
 • 0-100 ម​
 • 101-500 ម
 • 501-1,000 ម
 • 1,001-1,500 ម
 • 1,501-2,000 ម
 • 2,001-2,500 ម
 • 2,501-3,000 ម
 • 3,001-4,000 ម
 • > 4,000 ម

5.3 ដី

ជម្រៅដីជាមធ្យម:
 • រាក់ខ្លាំង (0-20 សម)
 • រាក់ (21-50 សម)
 • មធ្យម (51-80 សម)
 • ជ្រៅ (81-120 សម)
 • ជ្រៅខ្លាំង (> 120 សម)
វាយនភាពដី (ស្រទាប់លើ):
 • មធ្យម (ល្បាយ, ល្បាប់)
សារធាតុសរីរាង្គនៅស្រទាប់ដីខាងលើ:
 • មធ្យម (1-3%)
 • ទាប (<1%)

5.4 ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក

នីវ៉ូទឹកក្រោមដី:

< 5 ម

ទឹកលើដីដែលអាចទាញយកប្រើប្រាស់បាន:

ល្អ

គុណភាពទឹក (មិនបានធ្វើប្រត្តិកម្ម):

ទឹកសម្រាប់តែការធ្វើកសិកម្ម (ស្រោចស្រព)

5.5 ជីវៈចម្រុះ

ភាពសម្បូរបែបនៃប្រភេទ:
 • កម្រិតមធ្យម

5.6 លក្ខណៈនៃអ្នកប្រើប្រាស់ដីដែលអនុវត្តបច្ចេកទេស

ចំណូលក្រៅកសិកម្ម:
 • ច្រើនជាង 50% នៃចំណូល
ឯកជន ឬក្រុម:
 • មានបុគ្គលិក (ក្រុមហ៊ុន, រដ្ឋ)
យេនឌ័រ:
 • ស្ត្រី
 • បុរស

5.7 ទំហំផ្ទៃដីជាមធ្យមនៃដីប្រើប្រាស់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី ក្នុងការអនុវត្ត​បច្ចេកទេស

 • < 0.5 ហិកតា
 • 0.5-1 ហិកតា
 • 1-2 ហិកតា
 • 2-5 ហិកតា
 • 5-15 ហិកតា
 • 15-50 ហិកតា
 • 50-100 ហិកតា
 • 100-500 ហិកតា
 • 500-1,000 ហិកតា
 • 1,000-10,000 ហិកតា
 • > 10,000 ហិកតា
តើផ្ទៃដីនេះចាត់ទុកជាទំហំកម្រិតណាដែរ ខ្នាតតូច មធ្យម ឬខ្នាតធំ (ធៀបនឹងបរិបទតំបន់)?
 • ខ្នាតធំ

5.8 ភាពជាម្ចាស់ដី កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ដី និងកម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក

ភាពជាម្ចាស់ដី:
 • រដ្ឋ
កម្មសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី:
 • អាស្រ័យផលសេរី (មិនមានការកំណត់)
 • ជាក្រុម (មានដែនកំណត់)

5.9 ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

សុខភាព:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការអប់រំ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ជំនួយបច្ចេកទេស:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការងារ (ឧ. ការងារក្រៅកសិដ្ឋាន):
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទីផ្សារ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ថាមពល:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ផ្លូវ និងការដឹកជញ្ជូន:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទឹកផឹក និងអនាម័យ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ

6. ផលប៉ះពាល់ និងការសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

ផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

ផលិតផល

ផលិតកម្មដំណាំ

ថយចុះ
កើនឡើង

ផលិតកម្មចំណីសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង

គុណភាពចំណីសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង

ផលិតកម្មសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង

ផលិតកម្មឈើ

ថយចុះ
កើនឡើង

ហានិភ័យនៃភាពបរាជ័យរបស់​​ផលិតកម្ម

កើនឡើង
ថយចុះ

ភាពសម្បូរបែបនៃផលិតផល

ថយចុះ
កើនឡើង

ផ្ទៃដីផលិតកម្ម

ថយចុះ
កើនឡើង

ការគ្រប់គ្រងដី

រារាំង
ភាពសាមញ្ញ
ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក

តម្រូវការទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រព

កើនឡើង
ថយចុះ
ចំណូល និងថ្លៃដើម

ការចំណាយលើធាតុចូលកសិកម្ម

កើនឡើង
ថយចុះ

ចំណូលក្នុងកសិដ្ឋាន

ថយចុះ
កើនឡើង

ភាពខុសគ្នាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

កើនឡើង
ថយចុះ

បន្ទុកការងារ

កើនឡើង
ថយចុះ
ផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសង្គមផ្សេងៗ

Aumento de la fertilidad

Disminución de la contaminación

ផលប៉ះពាល់ទៅលើវប្បធម៌សង្គម

សន្តិសុខស្បៀង/ ភាពគ្រប់គ្រាន់ខ្លួនឯង

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន

ការកាត់បន្ថយជម្លោះ

អាក្រក់ជាងមុន
ប្រសើរជាងមុន

ស្ថានភាពក្រុមដែលមានបញ្ហាក្នុងសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច

អាក្រក់ជាងមុន
ប្រសើរជាងមុន

contribucion al bien-estar humano

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

evitando la dispersión de contaminantes

ផលប៉ះពាល់ទៅលើអេកូឡូស៊ី

វដ្តទឹក/លំហូរ

លំហូរទឹកលើផ្ទៃដី

កើនឡើង
ថយចុះ

ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន

រំហួត

កើនឡើង
ថយចុះ
ដី

សំណើមដី

ថយចុះ
កើនឡើង

គម្របដី

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន

ការបាត់បង់ដី

កើនឡើង
ថយចុះ

ដីប្រេះ

កើនឡើង
កាត់បន្ថយ

ដីហាប់

កើនឡើង
កាត់បន្ថយ

វដ្តនៃសារធាតុចិញ្ចឹម/ការទទួល​​បាន

ថយចុះ
កើនឡើង

ភាពប្រៃ

កើនឡើង
ថយចុះ

សារធាតុសរីរាង្គដី/ការបូនក្រោមដី

ថយចុះ
កើនឡើង
ជីវចម្រុះ៖ ដំណាំ, សត្វ

ជីវម៉ាស/ កាបូនលើដី

ថយចុះ
កើនឡើង

ភាពសម្បូរបែបនៃរុក្ខជាតិ

ថយចុះ
កើនឡើង

ភាពសម្បូរបែបនៃសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង

ប្រភេទសត្វមានប្រយោជន៍

ថយចុះ
កើនឡើង

ភាពសម្បូរបែបនៃទីជំរក

ថយចុះ
កើនឡើង
ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ និងគ្រោះអាកាសធាតុ

ការបំភាយនៃកាបូន និងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់

កើនឡើង
ថយចុះ

ហានិភ័យនៃភ្លើងឆេះព្រៃ

កើនឡើង
ថយចុះ

6.2 ផលប៉ះពាល់ក្រៅបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

ទឹកក្រោមដី/ ការបំពុលទឹកទន្លេ

កើនឡើង
កាត់បន្ថយ

ខូចខាតដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ/ឯកជន

កើនឡើង
កាត់បន្ថយ

6.4 ការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍

តើផលចំណេញ និងថ្លៃដើមត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

វិជ្ជមាន

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមាន

តើផលចំណេញ និងការថែទាំ/ ជួសជុលត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

វិជ្ជមាន

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមាន

6.5 ការទទួលយកបច្ចេកទេស

មតិយោបល់:

100 % el gobierno regional

6.7 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៃបច្ចេកទេស

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៅកន្លែងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
Es una técnica medioambientalmente aceptada: es respetuosa con el medio ambiente ya que es una técnica que se aplica in situ, y normalmente se usan materiales reciclados y tratados procedentes de distintos residuos, con lo cual se ayuda a solventar otra problemática ambiental: la deposición de residuos
Es una técnica económica: en comparación con otras técnicas para la recuperación de los contaminados es de las más económicas, especialmente si se usan las enmiendas procedentes de residuos tratados de la zona (evitar grandes distancias de transporte)
Mejora las propiedades del suelo: además de reducir la disponibilidad de elementos traza en el suelo también puede mejorar la fertilidad del suelo y materia orgánica en caso de que se apliquen enmiendas orgánicas.
En un principio no requiere más adiciones en el tiempo (aunque dependiendo de la contaminación y enmienda utilizada a veces puede volver a ser necesario)
Facilidad y rapidez de aplicación: en 3 horas aproximadamente puede estar lista una enmienda puesta en una hectárea de terreno.
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
Es una técnica medioambientalmente aceptada: es respetuosa con el medio ambiente ya que es una técnica que se aplica in situ, y normalmente se usan materiales reciclados y tratados procedentes de distintos residuos, con lo cual se ayuda a solventar otra problemática ambiental: la deposición de residuos
Es una técnica económica: en comparación con otras técnicas para la recuperación de los suelos contaminados es de las más económicas, especialmente si se usan las enmiendas procedentes de residuos tratados de la zona (evitar grandes distancias de transporte)
Mejora las propiedades del suelo: además de reducir la disponibilidad de elementos traza en el suelo también puede mejorar la fertilidad del suelo y Mo en caso de que se apliquen enmiendas orgánicas.
En un principio no requiere más adiciones en el tiempo (aunque dependiendo de la contaminación y enmienda utilizada a veces puede volver a ser necesario)

6.8 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យនៃបច្ចេកទេស និងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
La principal debilidad, que no desventaja, es evaluar la efectividad de cada enmienda en el tiempo. Por cuanto tiempo va a ser efectiva, sobre todo en el caso de las enmiendas orgánicas que suelen degradarse con el tiempo. La única medida para superarla es el monitoreo de la zonas y seguir investigando en las durabilidad de las enmiendas.
ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកចងក្រងឬបុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
La principal debilidad, que no desventaja, es evaluar la efectividad de cada enmienda en el tiempo. Por cuanto tiempo va a ser efectiva, sobre todo en el caso de las enmiendas orgánicas que suelen degradarse con el tiempo. La única medida para superarla es el monitoreo de la zonas y seguir investigando en las durabilidad de las enmiendas.

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល
 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
តើពេលណាដែលទិន្នន័យបានចងក្រង (នៅទីវាល)?

07/07/2015

7.2 ឯកសារយោងដែលបានចេញផ្សាយ

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Consejería de Medio Ambiente. 2002. Programa de investigación del corredor verde del Guadiamar: PICOVER 1999 - 2002. 2000.http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=79eabd8775b90110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=b0d303d78270f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es.

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Internet/ Gratis

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Consejería de Medio Ambiente. 2008. La restauración ecológica del río Guadiamar y el proyecto del Corredor Verde (2008). La Historia de un Paisaje Emergente. http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca?vgnextoid=ba437e2f626b9110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=96c99950905f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD.

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Internet/ Gratis

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

El camino hacia la sostenibilidad. III. Recursos orgánicos: Aspectos agronómicos y medioambientales. 4. Residuos orgánicos en la restauración rehabilitación de suelos degradados (J. Moreno, R. Moral, J.L. García-Morales, J.A. Pascual y M.P. Bernal). (3): 73-117. Mundi-Prensa . Cabrera F., 2014 ISBN 13: 9788484766896ISBN 10: 8484766896

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

18€

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Aplicación de la fitorremediación a los suelos contaminados por metales pesados en Aznalcóllar. Revista Ecosistemas, num 2, Vol. 16 Enmiendas orgánicas para la recuperación de suelos contaminados por elementos traza. Bernal et al., 2007.

ម៉ូឌុល