វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Análisis temporal de la evolución de la contaminación [ប្រទេសអេស្ប៉ាញ]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

approaches_2609 - ប្រទេសអេស្ប៉ាញ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 83%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Pérez-Álvarez José Miguel

Evenor Tech

ប្រទេសអេស្ប៉ាញ

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
Preventing and Remediating degradation of soils in Europe through Land Care (EU-RECARE )

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត

តើពេលណាដែលទិន្នន័យបានចងក្រង (នៅទីវាល)?

02/07/2015

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ​ វ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.4 ការយោងមួយ (ច្រើន) ទៅលើ (កម្រង) បញ្ជីសំណួរនៃបច្ចេកទេស SLM

2. ការពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM

2.1 ពណ៌នាសង្ខេបខ្លីពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Analizar la evolución de la contaminación en la zona afectada

2.2 ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ:

Aims / objectives: Esta aproximación consiste en recopilar información de variables de clima, sitio y suelos de puntos representativos de la zona afectada por la contaminación, a lo largo del tiempo y analizar ésta con herramientas informáticas espaciales y estadísticas.
El objetivo es mantener una base temporal y espacial de la evaluación de la contaminación en la zona, la cual nos permita (1) mantener la zona monitorizada para ver la evolución de la misma (2) informar a los agentes de interés de ésta información para que ellos sean conscientes en todo momento del estado de la zona (3) Mantener una base histórica que nos ayude a la toma de decisión en otras zonas de contaminación (4) Determinar la capacidad de resiliencia de los diferentes suelos frente a la contaminación.

Methods: La metodología básica utilizada se basa en los siguientes pasos:
- Compilación de bases de datos.
- Harmonización de datos (metodologías, escalas, etc).
- Establecimiento de unidades territoriales en base a criterios edáficos.
- Desarrollo de indicadores edáficos de vulnerabilidad a la contaminación de metales pesados en unidades territoriales.
- Análisis de evolución de indicadores seleccionados.


Stages of implementation: Cuando ocurre un desastre de contaminación, aparecen distintas iniciativas destinadas a mitigar esta contaminación desde organismos públicos / privados e incluso en caso de existir un causante, la empresa / entidad causante del desastre.
Lo que se debe hacer para implementar este enfoque es la recopilación e informatización dentro de lo posible, de los datos resultantes de estos estudios. Alternativamente sería recomendable establecer puntos de muestreo en la zona afectada y medir los valores de éstos con una frecuencia determinada, para introducirlos en la base de datos de forma que se puedan realizar estudios posteriores.

Role of stakeholders: Aportar información, estandarizar y completar la base de datos.

Other important information: Referente a los recursos necesarios, dependiendo del nivel al que se implemente la tecnología, es necesario un tipo de personal u otro.
En caso de utilizar datos provenientes de otros estudios en la zona, sería recomendable contar con personal con conocimientos en manejo de bases de datos / herramientas GIS. En caso de realizar también el muestreo / monitorización de la zona, además sería recomendable contar con personal habilitado para realizar estos muestreos.

2.3 រូបភាពនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានអនុវត្តន៍

ប្រទេស:

ប្រទេសអេស្ប៉ាញ

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Sevilla

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

Corredor verde del Guadiamar / Aznalcollar

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់នៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយនេះ

សូមបញ្ជាក់ឆ្នាំដែលបានបង្កើតឡើង:

1999

ឆ្នាំបញ្ចប់ (ប្រសិនបើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានឈប់ប្រើប្រាស់):

2010

2.7 ប្រភេទនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

 • Iniciativa gubernamental tras desastre de Aznalcollar

2.8 គោលបំណង/ទិសដៅសំខាន់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Monitorizar la contaminación y ofrecer una fuente de datos abierta a la ciudadanía, donde pueden consultar estos datos.

Problemas: Los principales problemas implementando la tecnología han sido precisamente el proceso de recopilación y estandarización de la información. Por otro lado, la idea del enfoque reside en el hecho mantener esta información accesible en el tiempo, esto también resulta una dificulta ya que requiere mantener equipo informático en el futuro.

2.9 លក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាត ឬរារាំងការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ

សង្គម/វប្បធម៌/ និងតម្លៃនៃសាសនា
 • រារាំង
ភាពអាចរកបាននៃធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាកម្ម
 • រារាំង

Los recursos financieros son importantes, incluso una vez la recopilación de datos ha finalizado, ya que es necesario mantener el servicio disponible (o al menos recomendable)

tratamiento: Que la administración sea quien dé este servicio, y quien mantenga los datos disponibles al púbico.

បរិបទនៃស្ថាប័ន
 • រារាំង
ក្របខណ្ឌច្បាប់ (សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី កម្មសិទ្ធីប្រើប្រាស់ដីនិងទឹក)
 • អំណោយផល

The existing land ownership, land use rights / water rights greatly helped the approach implementation: ya que permite que los datos de la tierra sean libres. Actualmente la zona es propiedad del gobierno local y de uso libre.

 • រារាំង

Este tipo de estudios puede ser un problema si las tierras son privadas.

tratamiento: En el caso del corredor verde del Guadiamar, se decidió expropiar todas las tierras afectadas para crear el corredor verde, por lo que el problema se mitigó.

ចំណេះដឹងស្តីពី SLM និងការទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស
 • រារាំង

Importante contar con personal con conocimientos de GIS, Bases de Datos, estandarización, etc. Muchas veces no es fácil encontrar este tipo de personal.

tratamiento: No hay un tratamiento en concreto. Lo que se ha hecho en este caso ha sido mejorar las condiciones de este personal para que el trabajo le resulte atractivo.

ទំហំការងារ ភាពអាចរកបាននៃកម្លាំងពលកម្ម
 • រារាំង

Tiene mucha carga de trabajo.

tratamiento: Se pueden habilitar interfaces para que las personas involucradas en los proyectos puedan directamente aportar esta información.

ផ្សេងៗ
 • រារាំង

3. ការចូលរួម និងតួនាទីរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

3.1 អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមក្នុងវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ និងតួនាទីរបស់ពួកគេ

 • អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍
 • អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន
3.2 ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/ សហគមន៍ក្នុងតំបន់ក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងគ្នានៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ
ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍ក្នុងតំបន់ សូមបញ្ជាក់នរណាត្រូវបានចូលរួម ព្រមទាំងពណ៌នាសកម្មភាពទាំងនោះ
ការចាប់ផ្តើម/ការលើកទឹកចិត្ត ការគាំទ្រពីខាងក្រៅ Gobierno local. Junta de Andalucía.
ការរៀបចំផែនការ ការគាំទ្រពីខាងក្រៅ Gobierno local. Junta de Andalucía.
ការអនុវត្តន៍ ការគាំទ្រពីខាងក្រៅ Gobierno local. Junta de Andalucía.
ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយខ្ឡួនឯង El gobierno local mayormente, de hecho es la base de este enfoque, el seguimiento de la contaminación de la zona, en base a los estudios realizados y datos recopilados.
Research គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយខ្ឡួនឯង Los investigadores han realizado muchos estudios en el corredor verde del Guadiamar tras el desastre. Sus investigaciones no han seguido una guía concreta, en este sentido ha sido iniciativa propia.

3.4 ការសម្រេចចិត្តលើការជ្រើសរើសបច្ចេកទេស SLM

សូមបញ្ជាក់តើអ្នកណាជាអ្នកបានសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសបច្ចេកទេសដើម្បីយកមកអនុវត្តន៍:
 • អ្នកនយោបាយ /អ្នកដឹកនាំ
ចូរពន្យល់:

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by Políticos asesorados por expertos

4. ជំនួយបច្ចេកទេស ការកសាងសមត្ថភាព និងការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង

4.1 ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល

តើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី/អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់តើអ្នកណាត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាល:
 • អ្នកប្រើប្រាស់ដី
 • បុគ្គលិកចុះទីវាល/អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់
ទម្រង់នៃការបណ្តុះបណ្តាល:
 • អនុវត្តន៍ជាមួយការងារ
 • ពីកសិករទីកសិករ
 • ទីតាំងបង្ហាញ
 • ការប្រជុំជាសាធារណៈ
 • វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
ប្រធានបទបណ្តុះបណ្តាល:

La contaminación. Gracias a este enfoque se pueden ver como las distintas tecnologías van funcionando y por tanto tomar decisiones.

4.2 សេវាផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលនូវសេវាផ្តល់ប្រឹក្សាដែរ ឬទេ?

ទេ

4.3 ការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន (ការអភិរឌ្ឍន៍អង្គភាព)

តើស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើង ឬពង្រឹងសមត្ថភាពតាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរ ឬទេ?
 • ទេ

4.4 ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

តើការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្ត្រដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

ប្រសិន បាទ/ច៎ា តើឯកសារនេះបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃដែរឬទេ?

ទេ

4.5 ការស្រាវជ្រាវ

តើការស្រាវជ្រាវ គឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្រ្តដែរឬទេ?

ទេ

5. ថវិកា និងសម្ភារៈឧបត្ថម្ភពីខាងក្រៅ

5.1 ថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ SLM

ប្រសិនបើចំនួនពិតប្រាកដនៃថវិកាប្រចាំឆ្នាំមិនត្រូវបានដឹងច្បាស់ សូមប្រាប់ពីចន្លោះនៃថវិកានោះ:
 • 10,000-100,000
មតិយោបល់ (ឧ. ប្រភពសំខាន់នៃមូលនិធិ/ម្ចាស់ជំនួយចំបង):

Gobierno nacional: 100.0%

5.2 ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ / សម្ភារៈដែលបានផ្តល់ទៅឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថ/សម្ភារៈសម្រាប់ការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ:

ទេ

5.4 ឥណទាន

តើឥណទានដែលបានផ្តល់នៅក្រោមវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់សកម្មភាព SLM នេះយ៉ាងដូចម្តេច?

ទេ

5.5 ការលើកទឹកចិត្ត ឬវិធីសាស្ត្រដ៏ទៃទៀត

តើមានការលើកទឹកចិត្តផ្សេងទៀត ឬឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេស SLM?

ទេ

6. ការវិភាគរកផលប៉ះពាល់ និងសេចក្តីសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយជួយអ្នកប្រើប្រាស់ដីដើម្បីអនុវត្តន៍ និងថែទាំបច្ចេកទេស SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង
តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលក្រុមមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Porque esta aproximación se basa en la monitorización y la recopilación y adaptación de datos, por tanto no afecta a la situación de los grupos social y económicamente desaventajados.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង
Did the Approach lead to improved livelihoods / human well-being?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Si, ya que aporta información sobre el estado de la contaminación.

Did the Approach help to alleviate poverty?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Porque esta aproximación se basa en la monitorización y la recopilación y adaptación de datos, por tanto no afecta a la pobreza.

6.2 ការលើកទឹកចិត្តចម្បងៗរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ការអនុវត្តបច្ចេកទេស SLM

 • បង្កើនផលិតកម្ម
 • បង្កើនប្រាក់ចំណេញ (សមត្ថភាព) បង្កើនអត្រាចំណេញ
 • កាត់បន្ថយទំហំការងារ
 • ការចំណាយ/បដិភាគ
 • ច្បាប់ និងបទបញ្ជា (ផាកពិន័យ)/ការប្រតិបត្តិ
 • កិត្តិនាម សម្ពាធសង្គម/ការផ្សាភ្ជាប់ទៅនឹងសង្គម
 • ការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងចលនា/គម្រោង/ក្រុម/បណ្តាញ
 • ការកែលម្អសោភ័ណ្ឌភាព

6.3 សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដែលប្រកបដោយចីរភាព

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីអាចធ្វើឱ្យមានចីរភាពនូវអ្វីដែលត្រូវបានអនុវត្តន៍តាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរឬទេ(ដោយពុំមានការគាំទ្រពីអ្នកខាងក្រៅ)?
 • មិនប្រាកដ

6.4 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
La principal ventaja es la de la información, gracias a esta técnica los usuarios de la tierra puede conocer la evolución de la zona afectada, así como la adecuidad de la zona para la explotación comercial.
Por otro lado, los usuarios de la tierra puede ver la mejora / empeoramiento de la zona, por lo que no se sienten abandonados por las administraciones.
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
La principal ventaja que aporta la tecnología es la de poder conocer la evolución de la contaminación en la zona afectada. Esto es beneficioso para las administraciones locales, como para los usuarios de la tierra. Todos pueden conocer la evolución de la misma. (How to sustain/ enhance this strength: Hay que mantener en el punto de mira a los trabajos realizados en la zona, para así poder incorporar éstos al repositorio.)
También aporta a otras zonas similares, ya que al conocer la evolución de la contaminación, se pueden conocer las respuestas a las técnicas aplicada, lo cual puede condicionar otras zonas similares.
Aporta un punto de unión de todos los trabajos realizados en la zona afectada por lo que se convierte en un magnifico catálogo de datos.

6.5 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្ត្រ និងរកដំណោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យក្នុងទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Es necesario contar con personal con conocimientos en TIC / GIS El principal consejo es que la tecnología la implemente el organismo público local encargado de la zona. En la mayoría de ocasiones, éste organismo es el encargado de conceder los proyectos que ofrecen datos, por lo que se tendrán todos los datos e información de los nuevos proyectos. Además estos organismos suele contar con personal cualificado para implantar la tecnología.
El proceso puede resultar costoso temporalmente
No siempre se cuentan con todos los datos de todos los estudios por contar algunos con licencias de uso / explotación privadas.
Es difícil estar atento a los nuevos estudios, por lo que es probable que alguno no sea incluido.

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល
 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី

ម៉ូឌុល