แนวทาง

Análisis temporal de la evolución de la contaminación [สเปน]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ:

approaches_2609 - สเปน

สมบูรณ์: 83%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Pérez-Álvarez José Miguel

Evenor Tech

สเปน

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Preventing and Remediating degradation of soils in Europe through Land Care (EU-RECARE )

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล (ภาคสนาม):

02/07/2015

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

Analizar la evolución de la contaminación en la zona afectada

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Aims / objectives: Esta aproximación consiste en recopilar información de variables de clima, sitio y suelos de puntos representativos de la zona afectada por la contaminación, a lo largo del tiempo y analizar ésta con herramientas informáticas espaciales y estadísticas.
El objetivo es mantener una base temporal y espacial de la evaluación de la contaminación en la zona, la cual nos permita (1) mantener la zona monitorizada para ver la evolución de la misma (2) informar a los agentes de interés de ésta información para que ellos sean conscientes en todo momento del estado de la zona (3) Mantener una base histórica que nos ayude a la toma de decisión en otras zonas de contaminación (4) Determinar la capacidad de resiliencia de los diferentes suelos frente a la contaminación.

Methods: La metodología básica utilizada se basa en los siguientes pasos:
- Compilación de bases de datos.
- Harmonización de datos (metodologías, escalas, etc).
- Establecimiento de unidades territoriales en base a criterios edáficos.
- Desarrollo de indicadores edáficos de vulnerabilidad a la contaminación de metales pesados en unidades territoriales.
- Análisis de evolución de indicadores seleccionados.


Stages of implementation: Cuando ocurre un desastre de contaminación, aparecen distintas iniciativas destinadas a mitigar esta contaminación desde organismos públicos / privados e incluso en caso de existir un causante, la empresa / entidad causante del desastre.
Lo que se debe hacer para implementar este enfoque es la recopilación e informatización dentro de lo posible, de los datos resultantes de estos estudios. Alternativamente sería recomendable establecer puntos de muestreo en la zona afectada y medir los valores de éstos con una frecuencia determinada, para introducirlos en la base de datos de forma que se puedan realizar estudios posteriores.

Role of stakeholders: Aportar información, estandarizar y completar la base de datos.

Other important information: Referente a los recursos necesarios, dependiendo del nivel al que se implemente la tecnología, es necesario un tipo de personal u otro.
En caso de utilizar datos provenientes de otros estudios en la zona, sería recomendable contar con personal con conocimientos en manejo de bases de datos / herramientas GIS. En caso de realizar también el muestreo / monitorización de la zona, además sería recomendable contar con personal habilitado para realizar estos muestreos.

2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

สเปน

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Sevilla

ข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง:

Corredor verde del Guadiamar / Aznalcollar

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

1999

การสิ้นสุดลง (ถ้าแนวทางไม่ได้ใช้อีกต่อไป):

2010

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • Iniciativa gubernamental tras desastre de Aznalcollar

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

Monitorizar la contaminación y ofrecer una fuente de datos abierta a la ciudadanía, donde pueden consultar estos datos.

Problemas: Los principales problemas implementando la tecnología han sido precisamente el proceso de recopilación y estandarización de la información. Por otro lado, la idea del enfoque reside en el hecho mantener esta información accesible en el tiempo, esto también resulta una dificulta ya que requiere mantener equipo informático en el futuro.

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
 • เป็นอุปสรรค
การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

Los recursos financieros son importantes, incluso una vez la recopilación de datos ha finalizado, ya que es necesario mantener el servicio disponible (o al menos recomendable)

tratamiento: Que la administración sea quien dé este servicio, y quien mantenga los datos disponibles al púbico.

การจัดตั้งระดับองค์กร
 • เป็นอุปสรรค
กรอบแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและน้ำ)
 • เอื้ออำนวย

The existing land ownership, land use rights / water rights greatly helped the approach implementation: ya que permite que los datos de la tierra sean libres. Actualmente la zona es propiedad del gobierno local y de uso libre.

 • เป็นอุปสรรค

Este tipo de estudios puede ser un problema si las tierras son privadas.

tratamiento: En el caso del corredor verde del Guadiamar, se decidió expropiar todas las tierras afectadas para crear el corredor verde, por lo que el problema se mitigó.

ความรู้เกี่ยวกับ SLM การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • เป็นอุปสรรค

Importante contar con personal con conocimientos de GIS, Bases de Datos, estandarización, etc. Muchas veces no es fácil encontrar este tipo de personal.

tratamiento: No hay un tratamiento en concreto. Lo que se ha hecho en este caso ha sido mejorar las condiciones de este personal para que el trabajo le resulte atractivo.

ปริมาณงานที่ทำได้ กำลังคนที่มีให้
 • เป็นอุปสรรค

Tiene mucha carga de trabajo.

tratamiento: Se pueden habilitar interfaces para que las personas involucradas en los proyectos puedan directamente aportar esta información.

อื่นๆ
 • เป็นอุปสรรค

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น
 • องค์กรที่ขึ้นอยู่กับชุมชน
3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ จ่ายเงินหรือสนับสนุนจากภายนอก Gobierno local. Junta de Andalucía.
การวางแผน จ่ายเงินหรือสนับสนุนจากภายนอก Gobierno local. Junta de Andalucía.
การดำเนินการ จ่ายเงินหรือสนับสนุนจากภายนอก Gobierno local. Junta de Andalucía.
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ระดมกำลังด้วยตนเอง El gobierno local mayormente, de hecho es la base de este enfoque, el seguimiento de la contaminación de la zona, en base a los estudios realizados y datos recopilados.
Research ระดมกำลังด้วยตนเอง Los investigadores han realizado muchos estudios en el corredor verde del Guadiamar tras el desastre. Sus investigaciones no han seguido una guía concreta, en este sentido ha sido iniciativa propia.

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • นักการเมืองหรือผู้นำ
การอธิบาย:

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by Políticos asesorados por expertos

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

ให้ระบุว่าใครเป็นผู้ได้รับการอบรม:
 • ผู้ใช้ที่ดิน
 • เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / ที่ปรึกษา
รูปแบบการอบรม:
 • กำลังดำเนินการ
 • เกษตรกรกับเกษตรกร
 • ใช้พื้นที่ทำการสาธิต
 • จัดการประชุมสู่สาธารณชน
 • จัดคอร์ส
หัวข้อที่พูด:

La contaminación. Gracias a este enfoque se pueden ver como las distintas tecnologías van funcionando y por tanto tomar decisiones.

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ไม่ใช่

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ไม่

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ถ้าตอบว่าใช่ แสดงว่าการจัดเตรียมเอกสารนี้มุ่งหวังที่จะเอาไปใช้สำหรับการติดตามตรวจสอบและประเมินผลใช่หรือไม่:

ไม่ใช่

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ไม่ใช่

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

ถ้าหากว่างบประมาณประจำปีไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ให้ระบุช่วงลงไป:
 • 10,000-100,000
แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Gobierno nacional: 100.0%

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ไม่ใช่

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

5.5 แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่น ๆ

แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่น ๆ ได้ถูกนำไปใช้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก
ทำให้กลุ่มด้อยโอกาสมีอำนาจทางสังคมและเศรษฐกิจหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Porque esta aproximación se basa en la monitorización y la recopilación y adaptación de datos, por tanto no afecta a la situación de los grupos social y económicamente desaventajados.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก
Did the Approach lead to improved livelihoods / human well-being?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Si, ya que aporta información sobre el estado de la contaminación.

Did the Approach help to alleviate poverty?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Porque esta aproximación se basa en la monitorización y la recopilación y adaptación de datos, por tanto no afecta a la pobreza.

6.2 แรงจูงใจหลักของผู้ใช้ที่ดินเพื่อที่จะนำ SLM ไปปฏิบัติใช้

 • การผลิตที่เพิ่มขึ้น
 • กำไร (ความสามารถ) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น
 • ภาระงานลดลง
 • การจ่ายเงินหรือการช่วยเหลือ
 • กฎและระเบียบ (ค่าปรับ) หรือการบังคับใช้
 • เกียรติภูมิ แรงกดดันทางสังคม ความเชื่อมแน่นทางสังคม
 • การเข้าร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครือข่าย
 • การปรับปรุงด้านสุทรียภาพ

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ไม่แน่ใจ

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
La principal ventaja es la de la información, gracias a esta técnica los usuarios de la tierra puede conocer la evolución de la zona afectada, así como la adecuidad de la zona para la explotación comercial.
Por otro lado, los usuarios de la tierra puede ver la mejora / empeoramiento de la zona, por lo que no se sienten abandonados por las administraciones.
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
La principal ventaja que aporta la tecnología es la de poder conocer la evolución de la contaminación en la zona afectada. Esto es beneficioso para las administraciones locales, como para los usuarios de la tierra. Todos pueden conocer la evolución de la misma. (How to sustain/ enhance this strength: Hay que mantener en el punto de mira a los trabajos realizados en la zona, para así poder incorporar éstos al repositorio.)
También aporta a otras zonas similares, ya que al conocer la evolución de la contaminación, se pueden conocer las respuestas a las técnicas aplicada, lo cual puede condicionar otras zonas similares.
Aporta un punto de unión de todos los trabajos realizados en la zona afectada por lo que se convierte en un magnifico catálogo de datos.

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
Es necesario contar con personal con conocimientos en TIC / GIS El principal consejo es que la tecnología la implemente el organismo público local encargado de la zona. En la mayoría de ocasiones, éste organismo es el encargado de conceder los proyectos que ofrecen datos, por lo que se tendrán todos los datos e información de los nuevos proyectos. Además estos organismos suele contar con personal cualificado para implantar la tecnología.
El proceso puede resultar costoso temporalmente
No siempre se cuentan con todos los datos de todos los estudios por contar algunos con licencias de uso / explotación privadas.
Es difícil estar atento a los nuevos estudios, por lo que es probable que alguno no sea incluido.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

โมดูล