ລາຍລະອຽດ ຂອງຜູ້ໃຊ້

ຂໍ້ມູນ

ຊື່ແທ້:

Homayoun

ນາມສະກຸນ:

Afshar

ແບບສອບຖາມເປີດກວ້າງ