ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຕ້ານ ການກາຍເປັນທະເລຊາຍ

EEG's Million Tree Campaign [ລາດສະອານາຈັກອາລັບເອັມມີເລັດ]

 • ​ການ​ສ້າງ:
 • ​ປັບ​ປູງ:
 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ
 • ບັນ​ນາ​ທິ​ການ
 • ຜູ້ທົບທວນຄືນ

ການລາຍງານກິດຈະການ: Emirates Environmental Group

ການພັນລະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິດທິ: ບໍ່ແມ່ນ

​ເບິ່ງ​ປະ​ຫວັດ
ຄວາມສົມບູນ: 91%

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຫົວຂໍ້ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ:

EEG's Million Tree Campaign

ປະເທດ:

ລາດສະອານາຈັກອາລັບເອັມມີເລັດ

ການລາຍງານກິດຈະການ:

Emirates Environmental Group

ສິດທິທາງຊັບສິນ

ການພັນລະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິດທິ:

ບໍ່ແມ່ນ

ການຈັດປະເພດ

ການນໍາໃຊ້ດິນໃນພື້ນທີ່ ທີ່ຕັ້ງສະເພາະ

 • ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ
 • ອື່ນ ໆ (ກະ​ລຸ​ນາ​ລະ​ບຸ​)
ລະບຸ:

Desert Plains and mountainous Rock Formations

ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນມາດຕະການ ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາດິນເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ (DLDD)

 • ການປ້ອງກັນ
 • ການຫຼຸດຜ່ອນ

ການປະກອບສ່ວນວັດຖຸປະສົງຍຸດທະສາດ

 • ເພື່ອປັບປຸງ ເງື່ອນໄຂດໍາລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາກອນ ທີ່ຖືກກະທົບ
 • ເພື່ອປັບປຸງ ສະພາບຂອງລະບົບນິເວດ ທີ່ຖືກກະທົບ
 • ເພື່ອສ້າງຜົນປະໂຫຍດ ລະດັບໂລກ ໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດ ສິດທິພາບ ຂອງສົນທິສັນຍາ
 • ເພື່ອປັບປຸງ ເງື່ອນໄຂດໍາລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາກອນ ທີ່ຖືກກະທົບ
 • ເພື່ອປັບປຸງ ສະພາບຂອງລະບົບນິເວດ ທີ່ຖືກກະທົບ
 • ເພື່ອສ້າງຜົນປະໂຫຍດ ລະດັບໂລກ ໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດ ສິດທິພາບ ຂອງສົນທິສັນຍາ

ການເຊື່ອມໂຍງ ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ອື່ນໆທີ່ເຮັດໄດ້ດີ

 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້
 • ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ການຮ່ວມມື ແລະ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ

ພາກທີ 1: ສະພາບການຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ: ສະພາບການພາ (ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ມະນຸດ)

ອະທິບາຍຫຍໍ້ເນື້ອໃນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

The EEG Million Tree Project was launched under the aegis of UNEP’s Billion Tree Campaign with the aim of greening the UAE, educating society & helping to combat desertification. By engaging all sectors, EEG have planted or facilitated the planting of 1,618,513 trees across the UAE. |

ສະຖານທີ່

Various places within the UAE, covering all 7 Emirates|

ການຄາດຄະເນປະຊາກອນດໍາລົງຊີວິດໃນສະຖານທີ່:

8000000.0

ອະທິບາຍຫຍໍ້ ສະພາບແວດລ້ອມ ພາຍໃນພື້ນທີ່

Climate hot & dry with the hottest months being July and August when average max temperatures reach above 48 °C. This is coupled with high humidity. Average temperatures in winter months (Jan-Feb) are 17-20°C. The average annual rainfall in the coastal areas is fewer than 120mm.
The UAE is primarily flat or rolling desert. Its coast, which stretches along the southern shore of the Arabian Gulf and along the Gulf of Oman, consists mainly of salt pans that extend far inland. The UAE’s highest point, at 1,527 meters, in the jagged Al Hajar al Gharbi mountain chain.|
Soil: The geology of the UAE is split up into areas consisting of the desert floor, the coastal plains, the aeolian sands and gravel plains. The principal resources are hard, ophiolite-derived aggregate, limestone of cement, chromite, gypsum and construction sand. |

ສະພາວະທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ຂອງຜູ້ຄົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດ ໃນສະຖານທີ່ ແລະ / ຫຼືໃກ້ຄຽງ

The salaries given in the UAE are extremely variable. A minimum of AED 4000 is required per month for expatriates to bring their families into the UAE, but many are below this salary. The GNI per capita in 2004 was US$ 26,360 (Atlas Method, sited from World Bank). |
The UAE’s economy remains heavily dependant on oil and natural gas, but Dubai also thrives on a service based economy from tourism, construction, telecommunications, media, real-estate and financial services. |
Only 0.6 percent of the UAE is considered to be arable land, and 2.3 percent of that land is planted to permanent crops. Most of the rural areas belong to the State, whilst a larger percentage of the urbanized areas are privately owned. |

ບົນພື້ນຖານປະເພດ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ (ຫຼາຍ) ອັນໃດ (ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຍຸດທະສາດ) ຊຶ່ງຈຸດປະສົງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ວ່າເປັນການຈັດຕັ້ງທີ່ "ດີທີ່ສູດ"?

With rapid urban expansion in the UAE & with developers not prioritizing sustainable green & outside spaces into their projects, EEG deemed it necessary to promote and increase the amount of trees within the country. Indigenous trees can cope with the harsh climate here & act as a carbon sink.|

ພາກທີ 2. ການບັນຫາການແກ້ໄຂ (ກົງ ແລະ ທາງອ້ອມສາເຫດ) ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ບັນຫາຕົ້ນຕໍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

1.increase greenery in rapidly expanding urban areas
|2 Improves soil structures, fertility and natural biodiversity|3. Helps combat desertification|4. Educates society about the issues and pressures on land

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ດີແມ່ນແນ່ໃສ່ການແກ້ໃຂບັນຫາ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ

With rapid urban expansion,shrubs & plants have been removed to make space for new projects.Some projects have slowed in the UAE due to the economic downturn, leaving huge areas cleared, but not populated. These areas become exposed to wind, water, reduced biodiversity, leading to desertification|

ແຈ້ງຈຸດປະສົງ ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

1. To increase the number of trees and greenery in rapidly expanding urban areas|2. To rehabilitate/increase stability of soils and land within the UAE|3. To enhance community spirit and provide environmental education|4. To aid the increase of biodiversity/nature in urban areas by providing new habitats

ພາກທີ 3. ກິດຈະກໍາ

ລາຍລະອຽດຂອງກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍ, ໂດຍຈຸດປະສົງ

1. reach out to communities, schools, university’s, companies to raise awareness for the need to increase green spaces and trees|2. make contact with corporate partners to engageg them in a hands on activitiy to mitigate CO2 emissions and support the local community as well as improve the local habitats and assist with logistics for tree planting events. |3. Arrange a ‘tree planting event or day, communicate to involved parties, invite attendees, involve municipalities.
1 By planting new green areas in public parks, national forests, school grounds and amongst urban areas, new habitats are formed for insects, birds and wildlife that may otherwise be suffering from urban expansion pressures. |
1. By planting indigenous trees that can cope with the harsh conditions of the UAE climate, their growth and rooting helps to stabilize fragile soils and regulate soil moisture.|
1. EEG engage the community by using various outreach mechanisms such as e-newsletters, emails, community lectures, publications, posters, flyers etc.|2.EEG engage schools and academic institutions, offering the chance for the youth in society to get involved in a ‘hands on’ environmental activity. |3.through tree panting events, participants learn about the indigenous tree species, how greenery helps land, soils, nature and biodiversity as well as acting as a carbon sink.

ຄໍາອະທິບາຍສັ້ນ ແລະ ຂໍ້ກໍາໜົດ ຂອງເຕັກໂນໂລຢີ

EEG is a not for profit professional working group, which is dedicated to environmental protection through means of education, action programmes and community engagement. One popular EEG programme is the Tree Planting activites which EEG continue to arrange. |
Species of trees used are always indiginous to the UAE
Neem, Ghaf, Date Palm, Sidra, Accasia and mangrove trees. |

ພາກທີ 4: ສະຖາບັນ / ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ (ການຮ່ວມມື, ການມີສ່ວນຮ່ວມ,​ ພາລະບົດບາດຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງສະຖາບັນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ


EEG's Million Tree Campaign was set up under the aegis of UNEP's Billion Tree Campaign. EEG formally updates UNEP on number of trees planted on a regular basis. |Address of UNEP Headquarters:
UNEP, United Nations Avenue, Gigiri, PO Box 30552, 00100, Nairobi, Kenya.

ການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ມີການຮ່ວມມືບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນ

ລະບຸ ຂົງເຂດວຽກງານໃດ ທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໃຫ້ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ

 • ການລິເລີ່ມພາຍໃນປະເທດ
 • ການລິເລີ່ມແຫ່ງຊາດ ບໍ່ແມ່ນລັດຖະບານ, ການນໍາພາ
 • ຄງການ / ການລິເລີ່ມໂຄງການ

ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປະກອບດ້ວຍ CSOs, ຜຸ້ທີ່ມີສ່ວນໃນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີບໍ່?

ແມ່ນ

ລາຍຊື່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນທ້ອງຖິ່ນມີສ່ວນຮ່ວມ:

Dubai Muncipality
Other Emirates Muncipality's
Local and International Schools
The Corporate Sector - companies who sponsor, support or participate in the event|

ສໍາລັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ, ລະບຸ ພາລະບົດບາດ ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການອອກແບບ, ການແນະນໍາ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ເຕັກໂນໂລຢີ, ຖ້າມີ.

Dubai Muncipality have supported EEG and helped raise the profile of evetns. They give certain permissions to EEG to use land and provide labour for digging.
Local schools provide locations for events and the corporate sector offer financial support to buy trees and participate at events.

ມີປະຊາກອນ ທີ່ອາໃສຢຸ່ໃນພື້ນທີ່ ແລະ ພື້ນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນ

ການວິເຄາະ

ພາກທີ 5. ການປະກອບສ່ວນໃສ່ຜົນກະທົບ

ອະທິບາຍ ຜົນກະທົບ ທາງກົງຕໍ່ພື້ນທີ່ການຜະລິດ (2 ຜົນກະທົບຫຼັກໂດຍແບ່ງໝວດໝູ່)

2) The corporate sector can be involved in the activity by sponsoring local planting projects, fulfilling a company’s CSR objectives and using revenue on environmental programmes, and enhancing the land for other purposes.|
1) enhanced community unity at large scale tree planting events, environmental education of participants feeds into society and will eventually create a greener nation seeking greener jobs|
1) re-introduction of biodiversity through creating new habitats
1) Trees help remove excess amount of carbon dioxide and air pollutants present in the atmosphere, including sulfur dioxide, ozone and nitrogen oxide. In return, they give us oxygen required for living life.|
2) improved soil structure and fertility
2) Planting trees can help with the demand for fresh drinking water. Plant cover naturally slows the runoff of rainwater, filtering it through the land. Water can then seep down to refill underground aquifers. When occasional rain storms occur, trees will help prevent this fresh water reaching sea.|

ພັນລະນາ ຄວາມໝາຍ ຂອງຜົນກະທົບ ທາງອ້ອມ ທີ່ກະທົບໃສ່ນອກພື້ນທີ່ (ຕົວຢ່າງ, ທີ່ບໍ່ປະກົດໃນພື້ນທີ່ ແຕ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມພື້ນທີ່)

2) trees absorb CO2, release oxygen, reduce pollution, help combat the urban heat island effect. The scale of EEG’s project is large enough to contribute globally in combating the climate challenges we face, as well as restoring local land and soils. |
1) Education of society from the grass roots level, instilling environmental knowledge to all sectors of society, driving the change to a sustainable future.|

ຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ອະທິບາຍເຫດຜົນ:

EEG concentrate heavily on education for sustainable development; education is considered to be an important part in climate change adaptation. Through community events such as tree planting EEG is not only improving the local environment, but changing the mindset of communities, who can then adapt.|
The practice encourages indigenous tree planting across the UAE which in turn increases the carbon sink capacity of greenhouse gases.
Trees serve as a natural habitat providing support to flora & fauna. They provide privacy and security to wildlife seeking shelter and provide them with food and nutrients. In this region trees and green areas attract birds and migratory populations, as well as stabilising soils.|

ໄດ້ມີການວິເຄາະຕົ້ນທຶນການຜະລິດບໍ?

ໄດ້ມີການວິເຄາະຕົ້ນທຶນການຜະລິດບໍ?

ບໍ່ແມ່ນ

ພາກ 6 ການຮັບເອົາ ແລະ ການເຮັດຊໍ້າ

ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ / ການນໍາສະເໜີສະຖານທີ່ອື່ນໆ?

ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ / ການນໍາສະເໜີສະຖານທີ່ອື່ນໆ?

ແມ່ນ

ຢູ່ໃສ?

Abu Dhabi|Ajman|Sharjah|Fujairah|Ras Al Khaimah|Umm Al Quwain

ທ່ານສາມາດກໍານົດ 3 ເງື່ອນໄຂຫຼັກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ດີບໍ?

Low cost activity, allowing for participation from all members of society and corporations. This makes the activity easily replicable elsewhere if good relationships are built up. |
Positive impacts on the environment and society (replicable elsewhere. People have become aware of the benefits of the activity and are keen to keep planting trees because of its numerous benefits.
Municipality support to allow events in National Parks or certain areas, especially Dubai Muncipality, Dubai Police department and Ajman Muncipality. A good working releationship and open communication helped the success of the events. Emirates Heritage Club also helps events to be successful. |

ການເຮັດຊໍ້າ

ໃນທັດສະນະມູມມອງຂອງທ່ານ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ສາມາດເອົາໄປນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່ພື້ນທີ່ອື່ນໆບໍ ເຖິງວ່າມີບາງລະດັບການປັບຕົວ?

ແມ່ນ

ໃນລະດັບໃດ?
 • ທ້ອງຖິ່ນ
 • ລະຫວ່າງປະເທດ
 • ແຫ່ງຊາດ
 • ອະນຸພາກ
 • ລະດັບພາກພື້ນ
 • ສາກົນ

ພາກທີ 7. ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

Good coordination and cooperation with relevant municipalities and government agencies was key.

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັກສະນະທາງດ້ານການເງິນ

- Building relationships with the corporate sector and encouraging CSR principals aided financial contributions to events
|- The use of local authority’s staff to help plant and maintain the plants helped make the large scale events possible.

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັກສະນະດ້ານວິຊາການ

EEG only encourage the planting of indigenous plants that are adapted to cope with the climatic conditions of this region – the success of tree growth is partly down to this. |Maintenance until the plants are well established was always well coordinated.

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ