ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຕ້ານ ການກາຍເປັນທະເລຊາຍ

Renforcement des capacités des communautés agricoles dans quatre (04) zones agro-écologiques vulnérables au Bénin  afin de les amener à s’adapter aux effets néfastes des changements climatiques sur la production agricole et la sécurité alimentaire au Bénin   [ເບນິນ]

 • ​ການ​ສ້າງ:
 • ​ປັບ​ປູງ:
 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ:
 • ບັນນາທິການ:
 • ຜູ້ທົບທວນຄືນ:

ການລາຍງານກິດຈະການ: Benin

ການພັນລະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິດທິ: ແມ່ນ

​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ: Programme Intégré d’adaptation pour la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques sur la production agricole et la sécurité alimentaire au Bénin  (PANA1)

​ເບິ່ງ​ປະ​ຫວັດ
ຄວາມສົມບູນ: 80%

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຫົວຂໍ້ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ:

Renforcement des capacités des communautés agricoles dans quatre (04) zones agro-écologiques vulnérables au Bénin  afin de les amener à s’adapter aux effets néfastes des changements climatiques sur la production agricole et la sécurité alimentaire au Bénin  

ປະເທດ:

ເບນິນ

ການລາຍງານກິດຈະການ:

Benin

ສິດທິທາງຊັບສິນ

ການພັນລະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິດທິ:

ແມ່ນ

ກະລຸນາ ສະໜອງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສິດທິຜູ້ຖືຄອງດິນ:

Programme Intégré d’adaptation pour la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques sur la production agricole et la sécurité alimentaire au Bénin  (PANA1)

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ

ພາກທີ 1: ສະພາບການຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ: ສະພາບການພາ (ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ມະນຸດ)

ອະທິບາຍຫຍໍ້ເນື້ອໃນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

La meilleure pratique vise à renforcer les capacités des communautés agricoles pour s’adapter aux changements climatiques dans quatre (04) zones agro-écologiques vulnérables au Bénin.
Il s’agit d’une recherche-action participative qui vise à renforcer les capacités des communautés agricoles pour s’adapter aux changements climatiques dans quatre (04) zones agro-écologiques vulnérables au Bénin

ສະຖານທີ່

Neuf villages du Bénin choisis dans neuf (9) communes et dans neuf département distincts du Bénin pour la phase pilote. Il s’agit notamment de : Hounmey dans la commune de Sô-Ava département de l’Atlantique, Adamè dans la commune de Ouinhi département du Zou, Damè dans la commune de Savalou et autre|

ອະທິບາຍຫຍໍ້ ສະພາບແວດລ້ອມ ພາຍໃນພື້ນທີ່

On rencontre dans la zone d’intervention, différents types de sols (des ferralitiques aux sols ferrugineux, sableux et vertisols).|
Les neuf (9) villages retenus dans neuf (9) différents départements sont situés pour certains sur des sols de plateau que dans les vallées et sur les sols caillouteux.
Brève description de Climat : Le climat du Bénin est de type subéquatorial. On distingue dans les départements du Nord  où la technologie est mise en œuvre une grande saison des pluies et une grande saison sèche. Par contre, dans les départements du centre et du sud, une grande et petite saison pluvieuse et une grande et petite saison sèches. Les températures moyennes oscillent entre 25° à 33°C|

ສະພາວະທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ຂອງຜູ້ຄົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດ ໃນສະຖານທີ່ ແລະ / ຫຼືໃກ້ຄຽງ

Les populations vivant sur le site ou à proximité du site tirent leurs revenus de la production agricole, de l’élevage et de la pêche.|
Les conditions socioéconomiques dominantes des populations bénéficiaires des actions du projet sont celles caractéristiques de la pauvreté au Bénin au regard de la zone de couverture du projet neuf départements sur 12 bien que tous les départements les plus pauvres du Bénin sont représentés notamment Couffo, Atacora, Mono, Collines et Zou. 51,6% Proportion de la population disposant de moins de 1 dollar us (en PPA) par jour. La Part du quintile le plus pauvre dans la consommation nationale (%) e|
Le régime de propriété qu’on rencontre dans les neufs villages et départements  d’intervention du projet sont :
 l’achat ;
 l’héritage et le ;
 Don.
Les droits d’usage :
 La location ;
 Le métayage,
 L’emprunt ;
 Le gage.

ບົນພື້ນຖານປະເພດ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ (ຫຼາຍ) ອັນໃດ (ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຍຸດທະສາດ) ຊຶ່ງຈຸດປະສົງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ວ່າເປັນການຈັດຕັ້ງທີ່ "ດີທີ່ສູດ"?

Prévention et gestion des crises et catastrophes liés aux changements climatiques.
En effet, pour prévenir et gérer les crises et les catastrophes liés aux changements climatiques au niveau national :
 Les capacités pour inciter et renforcer cette adaptation au niveau décentralisé sont relativement limitées.
 Les capacités systémiques, institutionnelles et individuelles pour agir sur de tels risques restent faibles.
 Bien que des mécanismes endogènes de préventions existent déjà, beaucoup de planifications adaptatives n’ont actuellement eu lieu et des communautés locales ne sont pas encore entièrement engagées dans les actions adaptatives.
D’où le Programme d’Action National d’Adaptation (PANA) qui a été initié par le Gouvernement du Bénin, et a reçu un financement du Fonds pour l’environnement Mondial (FEM) et du PNUD pour sa mise en œuvre à travers le Programme intégré d’adaptation pour la lutte contre les effets néfastes des Changements Climatiques sur la production agricole |

ພາກທີ 2. ການບັນຫາການແກ້ໄຂ (ກົງ ແລະ ທາງອ້ອມສາເຫດ) ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ບັນຫາຕົ້ນຕໍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

Dans le cadre de la DDTS, la meilleure pratique contribue directement à la Préventio et à l'adaptation                              |

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ດີແມ່ນແນ່ໃສ່ການແກ້ໃຂບັນຫາ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ

 le maintien de la fertilité des sols et la gestion durable des terres ;
 la lutte contre la pauvreté et de l’instauration d’une  sécurité alimentaire durable

ແຈ້ງຈຸດປະສົງ ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

1. au développement des capacités de planification et de réponse des secteurs liés aux changements climatiques en s’assurant que les plans de développement nationaux et communaux ainsi que les politiques sectorielles les besoins d'adaptation ;
2. à l’expertise et au soutien environnemental que les communautés doivent disposer pour s'adapter efficacement aux conditions climatiques défavorables ;
3. au partage d’expériences en adaptation sur le plan local, natinal et international|

ພາກທີ 3. ກິດຈະກໍາ

ລາຍລະອຽດຂອງກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍ, ໂດຍຈຸດປະສົງ

Les impacts des risques climatiques sur la productivité agricole au niveau local sont réduits.  Les résultats d’activités  nécessaires pour réaliser ce produit sont  les suivants :
• Neuf communes pilotes (représentant 4 zones agro-écologiques) disposent chacune d’un plan d’adaptation et les capacités  en adaptation aux changements climatiques des communautés en place sont renforcées ;
• Neuf villages de démonstration ont accru leur capacité adaptative ;
• Des méthodes de production
Les leçons apprises et bonnes pratiques issues des activités pilotes, les initiatives de développement de capacité et les changements de politiques sont diffusées
Les résultats d’activités  nécessaires pour réaliser ce produit sont décrits ci-dessous :
• les meilleures pratiques sont recensées et documentées ;
• la Communication et Stratégie  de Conscientisation (CSC) est développée  et mise en œuvre ;
• le projet est géré et suivi ;
• le projet est mieux suivi.
Les capacités de planification et de réponse aux changements climatiques dans le secteur agricole sont améliorés.
Les résultats d’activités  nécessaires pour réaliser ce produit sont décrits comme suit :
• Les plans de développement locaux et nationaux et les documents stratégiques / sectoriels (SCRP, document de stratégie agricole, etc.) sont résilients et intègrent les risques liés aux changements climatiques ;
• Les budgets communaux, nationaux et décentralisés du secteur agricole incorporen|

ຄໍາອະທິບາຍສັ້ນ ແລະ ຂໍ້ກໍາໜົດ ຂອງເຕັກໂນໂລຢີ

Le projet est axé sur  trois produits :
Le projet est axé sur  trois produits :
Le projet est axé sur  trois produits :
Le projet est axé sur  trois produits :
Le projet est axé sur  trois produits :
Le projet est axé sur  trois produits :
Le projet est axé sur  trois produits :

ພາກທີ 4: ສະຖາບັນ / ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ (ການຮ່ວມມື, ການມີສ່ວນຮ່ວມ,​ ພາລະບົດບາດຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງສະຖາບັນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ

Le Gouvernement du Bénin|Programme Intégré d’adaptation pour la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques sur la production agricole et la sécurité alimentaire au Bénin  (PANA1)/ Direction générale de l'Environnement

ການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ມີການຮ່ວມມືບໍ່?

ແມ່ນ

ລາຍຊື່ບັນດາຄູ່ຮ່ວມ:

1. Programme des Nations Unis pour le Développement (PNUD)
2. Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM)

ລະບຸ ຂົງເຂດວຽກງານໃດ ທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໃຫ້ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ

 • ການລິເລີ່ມແຫ່ງຊາດ - ລັດຖະບານ, ການນໍາພາ
 • ຄງການ / ການລິເລີ່ມໂຄງການ

ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປະກອບດ້ວຍ CSOs, ຜຸ້ທີ່ມີສ່ວນໃນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີບໍ່?

ແມ່ນ

ລາຍຊື່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນທ້ອງຖິ່ນມີສ່ວນຮ່ວມ:

1. Les agriculteurs modèles (producteurs, éleveurs et pêcheurs) ;
2. Les structures de gouvernance locale ;
3. Les décideurs politiques et le personnel technique aux niveaux régional, communal, national.

ສໍາລັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ, ລະບຸ ພາລະບົດບາດ ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການອອກແບບ, ການແນະນໍາ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ເຕັກໂນໂລຢີ, ຖ້າມີ.

Dans le cadre de la meilleure pratique développé par le  Programme intégré d’adaptation pour la lutte contre les effets néfastes des Changements Climatiques sur la production agricole et la sécurité alimentaire au Bénin (PANA 1) les acteurs bénéficiaires ont joué différents rôles notamment :
 Les agriculteurs modèles : internalisés les technologies et approches développées à des fins d’usage pour une meilleure adaptation aux changements climatiques et aux risques des phénomènes météorologiques extrêmes.
 Les structures de gouvernance locale : leurs capacités sont renforcées et consolidées dans le but de faciliter et d’accompagner l'adaptation des communautés à la base aux changements climatiques et aux risques des phénomènes météorologiques extrêmes.
 Les décideurs politiques et le personnel technique aux niveaux régional, communal, national  en vue de l’intégration des méthodes d'adaptation aux changements climatiques dans la planification adaptative

ມີປະຊາກອນ ທີ່ອາໃສຢຸ່ໃນພື້ນທີ່ ແລະ ພື້ນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີບໍ່?

ແມ່ນ

ໂດຍຄ່າຫຍັງ?
 • ວິທີການ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ການວິເຄາະ

ພາກທີ 5. ການປະກອບສ່ວນໃສ່ຜົນກະທົບ

ອະທິບາຍ ຜົນກະທົບ ທາງກົງຕໍ່ພື້ນທີ່ການຜະລິດ (2 ຜົນກະທົບຫຼັກໂດຍແບ່ງໝວດໝູ່)

.  Amélioration des revenus des ménages
1. Amélioration des rendements des cultures
L’intégration des considérations liées aux changements climatiques dans les projets du développement local
Un mécanisme d'apprentissage entre pairs au sein des communautés pilotes et parmi d'autres collectivités intéressées est mis en place
Des méthodes de production (végétale, animale et halieutique,) adaptées et résilients aux changements climatiques sont testées dans neuf villages de démonstration et répliquées par les agriculteurs formés|
1. Protection des terres contre l’érosion hydrique
Chaque village de démonstration à développer son plan ACC incluant des formations
Les meilleures pratiques sont recensées et documentées
Mettre en place un mécanisme d'apprentissage entre pairs au sein des communautés pilotes et parmi d'autres collectivités intéressées

ພັນລະນາ ຄວາມໝາຍ ຂອງຜົນກະທົບ ທາງອ້ອມ ທີ່ກະທົບໃສ່ນອກພື້ນທີ່ (ຕົວຢ່າງ, ທີ່ບໍ່ປະກົດໃນພື້ນທີ່ ແຕ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມພື້ນທີ່)

Cette technologie facile à reproduire a un effet multiplicateur
Le rendement des cultures pour cette campagne a incité d’autres producteurs à dupliquer la technologie pour accroître le rendement de leurs cultures.

ຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ອະທິບາຍເຫດຜົນ:

L’impact positif sur la préservation de la biodiversité est celui de la restauration du niveau de fertilité des sols qui sont le support des végétaux. Le bon niveau des sols favorise la régénération des ligneux.
La meilleure pratique a surtout un impact positif sur l’adaptation au changement climatique du fait que les formations et démonstration développées permettront à terme aux producteurs de conserver de l’eau dans le sol pour les cultures pendant un temps même si une rupture de pluie s’installait. Aussi et dorénavant, une planification et une budgétisation prenant en compte les questions d’adaptation aux changements climatiques seront-elles faites pour permettre le financement et la mise en œuvre des actions dans ce domaine et particulièrement toutes les technologies y afférentes aux ACC.                                                                                    |

ໄດ້ມີການວິເຄາະຕົ້ນທຶນການຜະລິດບໍ?

ໄດ້ມີການວິເຄາະຕົ້ນທຶນການຜະລິດບໍ?

ບໍ່ແມ່ນ

ພາກ 6 ການຮັບເອົາ ແລະ ການເຮັດຊໍ້າ

ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ / ການນໍາສະເໜີສະຖານທີ່ອື່ນໆ?

ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ / ການນໍາສະເໜີສະຖານທີ່ອື່ນໆ?

ແມ່ນ

ຢູ່ໃສ?

Etant à l’étape de phase pilote, les technologies résultant du présent projet (PANA1) seront étendues à d’autres régions et départements du Bénin dans la phase d’extension.|

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ມີການສະໜອງ ສີ່ງກະຕຸກຊຸກຍູ້ບໍ?

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ມີການສະໜອງ ສີ່ງກະຕຸກຊຸກຍູ້ບໍ?

ແມ່ນ

ການລະບຸ ປະເພດຂອງແຮງຈູງໃຈ:
 • ນະໂຍບາຍ ຫຼື ກົດລະບຽບ (ຕົວຢ່າງ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕະຫຼາດ ແລະ ກົດລະບຽບ, ການນໍາເຂົ້າ / ສົ່ງອອກ, ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ສະໜັບສະໜູນ ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ແລະ ອື່ນໆ)
 • ການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານການເງິນ (ຕົວຢ່າງ, ການອ້າງອີງອັດຕາຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກລັດຖະບານ, ກອງທຶນ, ເງິນກູ້)

ທ່ານສາມາດກໍານົດ 3 ເງື່ອນໄຂຫຼັກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ດີບໍ?

Effet à court terme liée au contexte local et transposable avec un certain degré d’adaptation
Accès aux intrants (résidus de récolte)liée au contexte local et transposable avec un certain degré d’adaptation
Simplicité de réalisation liée au contexte local et transposable avec un certain degré d’adaptation

ການເຮັດຊໍ້າ

ໃນທັດສະນະມູມມອງຂອງທ່ານ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ສາມາດເອົາໄປນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່ພື້ນທີ່ອື່ນໆບໍ ເຖິງວ່າມີບາງລະດັບການປັບຕົວ?

ແມ່ນ

ໃນລະດັບໃດ?
 • ທ້ອງຖິ່ນ
 • ລະຫວ່າງປະເທດ
 • ແຫ່ງຊາດ

ພາກທີ 7. ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

La mise en œuvre du PANA1 a demandé une implication des acteurs à différents niveaux même les décideurs politiques et les techniciens planificateurs pour la prise en compte des actions d’adaptation aux changements climatiques dans les documents de stratégie et de planification/budgétisation.

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັກສະນະດ້ານວິຊາການ

La technologie est très simple à mettre en place axée sur des actions de renforcement de capacités

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ