НҮБ ЦТК

Vetiver Grass Soil Conservation [Өмнөд Африк ]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Тайлагнах Этгээд: South Africa

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. : Үгүй

Бүрэн гүйцэд байдал: 89%

Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Шилдэг туршлагын нэршил :

Vetiver Grass Soil Conservation

Улс :

Өмнөд Африк

Тайлагнах Этгээд:

South Africa

Хөрөнгийн эрх

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. :

Үгүй

Ангилал

Тодорхой байршилд газар ашиглалтын давуу тал

 • Тариалангийн талбай
 • Бэлчээрийн талбай
 • Ой мод
 • Суурьшлын бүс
 • Бусад (нэмнэ үү)
Тодорхойлно уу:

Sugar Cane plantation

Цөлжилт, газрын доройтол, гангийн (DLDD) арга хэмжээнд оруулах хувь нэмэр

 • Сэргийлэх
 • Дасан зохицох
 • Нөхөн сэргээлт

Стратеги зорилтод оруулах хувь нэмэр

 • Нөлөөлөлд өртсөн хүн амын амьдрах нөхцлийг сайжруулах
 • Нөлөөлөлд өртсөн экосистемийн нөхцлийг сайжруулах

Бусад сайн туршлагуудтай хэрхэн холбогдох вэ

 • Чадавхийг бэхжүүлэх, мэдлэг дээшлүүлэх
 • ЦГДГ болон ГТМ-ийн моиторинг, үнэлгээ / судалгаа
 • Мэдлэгийн менежмент ба шийдвэрийн гаргалт дахь дэмжлэг
 • Оролцоо, хамтын ажиллагаа, сүлжээ

Үзүүлэлтүүд

Хэсэг 1. Шилдэг туршлагын агуулга: Нөхцөл байдал (хүн, байгалийн орчин)

Шилдэг туршлагын товч тодорхойлолт

The vetiver grass is planted on the contour and also in other situations such as along stream banks and minor farm roads to form a vegetative barrier and protect the land from surface erosion.

Байршил

Kwazulu Natal Province, South Africa|

Хэрэв байршил хил хязгаартай бол түүнийг га-гаар илэрхийлнэ үү:

100.0

Байршилд амьдарч буй хүн амын тооцоо:

9000000.0

Тодорхойлсон байршил доторх байгаль орчны товч тодорхойлолт.

Semi-Arid, Sub-humid|
A very prominent characteristic of this province is the deeply cut parallel valleys and ridges formed by a large number of short, fast-flowing rivers which can be seen as the result of a large variation in altitude over a very short distance.|
Sandy loam soils which are easily erodable due to nature of slopes

Байршил болон / эсвэл ойролцоо амьдардаг хүмүүсийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал

Most income received from cropland with 10% income from off-farm.
Most people are dependant on agriculture.
Land ownership is mostly individual with communage grazing land, cropland and Sugar Cane plantation.|

Ямар үзүүлэлт, шалгуур(ууд)-ын үндсэн дээр (Стратегид үл хамаарах) санал болгож буй туршлага, түүнд харгалзах технологи "шилдэг" гэж тодорхойлогдсон бэ?

The protection and rehabilitation of land susceptible to erosion  

Хэсэг 2. Шийдвэрлэх асуудал (шууд болон шууд бус шалтгаан), шилдэг туршлагын зорилтууд

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн гол асуудлууд

Land degradation caused by soil erosion, removal of vegetation cover and reduction of water runoff|

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн газрын доройтлын асуудлуудыг дүрслэх

Land degradation caused by soil erosion, removal of vegetation cover and reduction of water runoff |

Шилдэг туршлагын зорилтуудыг тодорхойлно уу

To restore the mined area to something approaching its former condition allowing it to again be used for extensive grazing.

Хэсэг 3. Үйл ажиллагаа

Үндсэн үйл ажиллагааны товч танилцуулга, зорилтуудаар

Land management measures through land restoration and improved soil cover.

Технологийн техникийн нөхцөл ба товч тодорхойлолт

The vetiver grass is planted on the contour and also in other situations such as along stream banks and minor farm roads to form a vegetative barrier and protect the land from surface erosion.
Vetiver grass is planted as vegetative barrier on the contour at 5m vertical interval down slope of more than 10% in lines about 10m long.

Хэсэг 4. Оролцогч байгууллагууд / талууд (хамтын ажиллагаа, оролцоо, оролцогч талуудын үүрэг)

Технологи боловсруулсан байгууллагын нэр, хаяг


Agricultural Research Council-Institute for Soil, Climate and Water (ARC)|600 Belvedere street, Arcadia 0083, South Africa

Технологи нь түншлэлийг хөгжүүлсэн уу?

Тийм

Түншүүдийн жагсаалт:

University of Stellennbosch, Mining industry, Commnunity and Government Departments|

Технологи ямар хүрээнд хэлэлцэгдэж баримтжуулагдсаныг тодорхойлно уу

 • Орон нутгийн санаачлага
 • Үндэсний санаачлага-төрийн оролцоотой
 • Төсөл/хөтөлбөрийн санаачлага
 • Бусад (нэмнэ үү)
Тодорхойлно уу:

Academic Institution and Parastatals

Олон нутгийн сонирхогч талууд, түүн дотроо ИНБ-ын оролцоо, технологийг илүү сайжруулахад түлхэц үзүүлсэн үү?

Тийм

Оролцсон орон нутгийн оролцогч талуудын жагсаалт:

Community representatives

Дээр дурдсан сонирхогч талуудын хувьд, технологийн дизайн, танилцуулга, ашиглалт, засвар үйлчилгээний үүргийг тодорхойлно уу.

Stakeholders were involved during decision making of the choice of technology, implementation methodology and maintenance of the technology.|

Тухайн байршилд болон түүний ойр орчимд амьдрах ард иргэд технологи хөгжүүлэхэд оролцсон уу?

Тийм

Юуны тусламжтайгаар?
 • Оролцооны аргачлал
 • Бусад (нэмнэ үү)
Тодорхойлно уу:

Word of Mouth

Дүн шинжилгээ

Хэсэг 5. Нөлөөлөлд хувь нэмэр

Талбай дахь үр нөлөөг тодорхойлно уу (гол хоёр үр нөлөөг төрлөөр)

Increased crop yield due to increased soil moisture and improved soil cover.
Improved water infiltration, development of contour banks, reduction of soil erosion,retention of soil and soil moisture as well as development of wind breaks.|
Income generated from increased production.Implementation was done immediately based on the decision making process which was internalised.

Тадбайн гадна илэрсэн хамгийн чухал хоёр нөлөөг (өөрөөр хэлбэл тухайн талбайд үгүй харин эргэн тойронд байгаа) тодорхойлно уу

Reduced downstream siltation, reduced wind transported sediments and reduced run-off water |

Биологийн төрөл зүйл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл

Шалтгааныг тайлбарлана уу: :

The grass does not compete with other crops, the seed is sterile and easy to contain and enhance biodiversity.|
Reduction of run-off water that may result in flooding,increased water infiltration,increased land productivity and improve soil moisture conditions for plants. |
Reduction of run-off water that may result in flooding, restoration Land productivity through monitoring success of soil and vegetation, use of micro-catchments to trap rainwater and improve soil moisture conditions for plants. |

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Тийм

Тодорхойлно уу:

It is long term management measure. The quantity of vetiver may be a problem if you need to do it in a bigger scale, you will need to buy grass or alternatively establish a nursery.|

Бүлэг 6. Нэвтрүүлэх ба хуулбарлах боломж

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Тийм

Хаана?

Neighbouring Communities|Neighbouring Communities

Шилдэг туршлага / технологийг амжилтанд хүргэхэд хүргэсэн гурван үндсэн нөхцөлийг та тодорхойлж чадах уу?

The Practice was user friendly and adaptable.
The need to have organised structures with community being strongly represented.
The practice was locally driven with community buy-in that led to the successfull implementaion and sustainance of the technology.

Хуулбарлах боломж

Таны бодлоор таны санал болгож буй сайн туршлага ба технологийг өөр газар ямар нэг зүйлийг нь өөрчилж, засч, шинэчилэх замаар хуулбарлан хэрэгжүүлж болох уу?

Тийм

Аль түвшинд?
 • Орон нутгийн
 • Хагас үндэсний
 • Үндэсний
 • Хагас бүс нутгийн
 • Бүс нутгийн
 • Олон улсын

Хэсэг 7. Сургамж

Хүний нөөцтэй холбоотой

Organized management of the project

Санхүүгийн нөөцтэй холбоотой

Procurement of grasses and improved crop production

Модулууд