НҮБ-ын ЦТК

FLOW AID RESEARCH PROJECT: "Farm Level Optimal Water Management: Assistant for Irrigation under Deficit”

  • Шинийг нээх:
  • Шинэчлэх:
  • Мэдээлэл цуглуулсан:
  • Редактор:
  • Хянагч:

Тайлагнах Этгээд: European Union

Түүх үзэх
Бүрэн гүйцэд байдал: 31%

Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Шилдэг туршлагын нэршил :

FLOW AID RESEARCH PROJECT: "Farm Level Optimal Water Management: Assistant for Irrigation under Deficit”

Тайлагнах Этгээд:

European Union

Ангилал

Тодорхой байршилд газар ашиглалтын давуу тал

  • Тариалангийн талбай

Цөлжилт, газрын доройтол, гангийн (DLDD) арга хэмжээнд оруулах хувь нэмэр

  • Дасан зохицох

Стратеги зорилтод оруулах хувь нэмэр

  • Нөлөөлөлд өртсөн хүн амын амьдрах нөхцлийг сайжруулах
  • Конвенцийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх замаар даян дэлхийн үр ашгийг бий болгох

Үзүүлэлтүүд

Хэсэг 1. Шилдэг туршлагын агуулга: Нөхцөл байдал (хүн, байгалийн орчин)

Шилдэг туршлагын товч тодорхойлолт

The project aimed to develop and test a sensor technology for irrigation under deficit conditions that could be used at farm level in a large variety of set-ups and constraints. In addition the projects is focused on the develoment of a calibrated water management decision support system to assist in farm zoning and crop planning, in relation with expected water availability, according to basin management.
http://www.flow-aid.wur.nl/UK/|

Байршил

Actions are are evaluated at pilot sites in 4 Mediterranean countries: Italy, Turkey, Lebanon and Jordan, as well as Netherlands; |

Ямар үзүүлэлт, шалгуур(ууд)-ын үндсэн дээр (Стратегид үл хамаарах) санал болгож буй туршлага, түүнд харгалзах технологи "шилдэг" гэж тодорхойлогдсон бэ?

On the basis of measures, methods or activities that are considered successful in terms of achieving desired outcomes and good performances when it comes to UNCCD operational and strategic objectives, and that are contributing to enhance the implementation of the Convention.

Хэсэг 2. Шийдвэрлэх асуудал (шууд болон шууд бус шалтгаан), шилдэг туршлагын зорилтууд

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн гол асуудлууд

Optimization of water management to prevent income losses, in water deficit areas for crops growing.|

Шилдэг туршлагын зорилтуудыг тодорхойлно уу

The project goals are to improve and optimise deficit irrigation practices, by helping farmers to control irrigation systems more efficiently. Particularly, it is based on the co-operation with scientists of universities and research stations, and engineering companies, to develop new systems and technologies for irrigation and drainage. |

Хэсэг 4. Оролцогч байгууллагууд / талууд (хамтын ажиллагаа, оролцоо, оролцогч талуудын үүрэг)

Технологи нь түншлэлийг хөгжүүлсэн уу?

Тийм

Түншүүдийн жагсаалт:

Plant Research International B.V.
PO Box 16, 6700 AA Wageningen
Ir. Jos Balendonck
Tel.
jos.balendonck@wur.nl
www.glastuinbouw.wur.nl/UK|

Технологи ямар хүрээнд хэлэлцэгдэж баримтжуулагдсаныг тодорхойлно уу

  • Олон улсын санаачлага

Дүн шинжилгээ

Модулууд