НҮБ ЦТК

Vetiver grass Hedgerows Pineapple hedgerows Agroforestry [Фижи]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Тайлагнах Этгээд: Fiji

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. : Үгүй

Бүрэн гүйцэд байдал: 94%

Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Шилдэг туршлагын нэршил :

Vetiver grass Hedgerows
Pineapple hedgerows
Agroforestry

Улс :

Фижи

Тайлагнах Этгээд:

Fiji

Хөрөнгийн эрх

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. :

Үгүй

Ангилал

Тодорхой байршилд газар ашиглалтын давуу тал

 • Тариалангийн талбай
 • Бэлчээрийн талбай
 • Ой мод
 • Бүтээмж үгүй газар
 • Суурьшлын бүс

Цөлжилт, газрын доройтол, гангийн (DLDD) арга хэмжээнд оруулах хувь нэмэр

 • Сэргийлэх
 • Бууруулах
 • Дасан зохицох
 • Нөхөн сэргээлт

Стратеги зорилтод оруулах хувь нэмэр

 • Нөлөөлөлд өртсөн хүн амын амьдрах нөхцлийг сайжруулах
 • Нөлөөлөлд өртсөн экосистемийн нөхцлийг сайжруулах
 • Конвенцийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх замаар даян дэлхийн үр ашгийг бий болгох

Бусад сайн туршлагуудтай хэрхэн холбогдох вэ

 • Чадавхийг бэхжүүлэх, мэдлэг дээшлүүлэх
 • ЦГДГ болон ГТМ-ийн моиторинг, үнэлгээ / судалгаа
 • Мэдлэгийн менежмент ба шийдвэрийн гаргалт дахь дэмжлэг
 • Бодлого, хууль эрх зүй, бүтэц зохион байгуулалтын хүрээ
 • Санхүүжилт ба нөөцийн удирдлага
 • Оролцоо, хамтын ажиллагаа, сүлжээ

Үзүүлэлтүүд

Хэсэг 1. Шилдэг туршлагын агуулга: Нөхцөл байдал (хүн, байгалийн орчин)

Шилдэг туршлагын товч тодорхойлолт

Vetiver grass and pineapple hedgerows planted across the slope.  Agroforestry nitrogen fixing trees (calliandra, erythrina, sesbenia)as hedges on slopes|

Байршил

Lomati, Eastern div|

Хэрэв байршил хил хязгаартай бол түүнийг га-гаар илэрхийлнэ үү:

9.0

Байршилд амьдарч буй хүн амын тооцоо:

3000.0

Тодорхойлсон байршил доторх байгаль орчны товч тодорхойлолт.

Strong dry season- 1000-2000mm annual rainfall (26 degree celcius)
High rainfall areas >2500mm (25degree celcius)
Very weak dry season-moderate rainfall 2000mm
coastal tropical maritime climate
Moderate dry season >2000mm rainfall (19 degree celcius)
moderate to extremely steep
Nigrescent soils
Humic latosols
strongly leached latosols
Red yellow podzolic and ferruginous latosols

Байршил болон / эсвэл ойролцоо амьдардаг хүмүүсийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал

Minimum FJD2500 per annum
Native owned land
sale of crops, vegetables and yaqona (piper  methysticum)|

Ямар үзүүлэлт, шалгуур(ууд)-ын үндсэн дээр (Стратегид үл хамаарах) санал болгож буй туршлага, түүнд харгалзах технологи "шилдэг" гэж тодорхойлогдсон бэ?

Vetiver grass hedgerows as best with mimimum soil erosion of less than 1ha per year compared to pineapple hedgerows

Хэсэг 2. Шийдвэрлэх асуудал (шууд болон шууд бус шалтгаан), шилдэг туршлагын зорилтууд

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн гол асуудлууд

Minimise soil and water loss/erosion and improve soil fertility
Poverty alleviation
Promote healthy lifestyle from locally grown products
Promote participatory land use planning
Increased awareness on SLM and availability of information
Mainstreaming of SLM in sectoral plans

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн газрын доройтлын асуудлуудыг дүрслэх

Minimise soil and water loss/erosion and improve soil fertility

Шилдэг туршлагын зорилтуудыг тодорхойлно уу

To minimise land degradation and improve rural livelihoods

Хэсэг 3. Үйл ажиллагаа

Үндсэн үйл ажиллагааны товч танилцуулга, зорилтуудаар

To promote sustainable land and water utilization and management practices at community and village levels.
To encourage land owners and lessees/users to act positively in the management of our land and soil resources.
To mainstream land degradation and SLM into sectoral developmet plans
To provide quality and timely advisory and technical services on land degradation.

Технологийн техникийн нөхцөл ба товч тодорхойлолт

Agroforestry- integration of nitrogen fixing trees and fruit trees into farming systems to improve soil fertility
Contour cultivation-Reduce soil and water loss from sloping lands
Hedgerows cultivation (vetiver grass strips and pineapple rows)- Reduce soil and water loss from sloping lands
Geographic information system- To improve inforamtion dissemination and planning decision on SLM
Vetiver grass and pineapple hedgerows spacing based on slope
Agroforestry and fruit trees are randomly planted on farms

Хэсэг 4. Оролцогч байгууллагууд / талууд (хамтын ажиллагаа, оролцоо, оролцогч талуудын үүрэг)

Технологи боловсруулсан байгууллагын нэр, хаяг


Department of Agriculture|Ministry of Primary Industries
Fiji

Технологи нь түншлэлийг хөгжүүлсэн уу?

Тийм

Түншүүдийн жагсаалт:

IBSRAM-Internation Board for SOil Research and Management
PRAP-Pacific Regional Agriculture Programme
SCEP-Soil Crop aand Evaluation Project
Foretsry Department, Fiji
Fiji Sugar Research Institute|

Технологи ямар хүрээнд хэлэлцэгдэж баримтжуулагдсаныг тодорхойлно уу

 • Үндэсний санаачлага-төрийн оролцоотой
 • Олон улсын санаачлага
 • Төсөл/хөтөлбөрийн санаачлага
 • Бусад (нэмнэ үү)
Тодорхойлно уу:

Regional intitiative

Олон нутгийн сонирхогч талууд, түүн дотроо ИНБ-ын оролцоо, технологийг илүү сайжруулахад түлхэц үзүүлсэн үү?

Тийм

Оролцсон орон нутгийн оролцогч талуудын жагсаалт:

Rural communities and landowners

Дээр дурдсан сонирхогч талуудын хувьд, технологийн дизайн, танилцуулга, ашиглалт, засвар үйлчилгээний үүргийг тодорхойлно уу.

International oraganisation and Fiji Sugar Research Institute -Conducted reserch to assist in the design of the technology
Department of Agriculture- Plan, design, introduction and maintenance of the etchnology
Rural communities and landowners-Participate in the promotion of the technology
Native Land Trust Board and Lands Department Fiji- Provision of good land husbandry practices

Тухайн байршилд болон түүний ойр орчимд амьдрах ард иргэд технологи хөгжүүлэхэд оролцсон уу?

Тийм

Юуны тусламжтайгаар?
 • Оролцооны аргачлал

Дүн шинжилгээ

Хэсэг 5. Нөлөөлөлд хувь нэмэр

Талбай дахь үр нөлөөг тодорхойлно уу (гол хоёр үр нөлөөг төрлөөр)

Funding - increase and interest in adoption
Paticipation, collaboration and networking - wider implementation support|
SLM TECHNOLOGIES - reduce erosion
CAPACITY BUILDING - appreciation and willingnes to adopt
Knowledge management - better planning and management

Тадбайн гадна илэрсэн хамгийн чухал хоёр нөлөөг (өөрөөр хэлбэл тухайн талбайд үгүй харин эргэн тойронд байгаа) тодорхойлно уу

Damage to the reefs and coastal marine areas leading to loss of fishing grounds
Frequent flooding during minor rainfall events due to the siltation of rivers, creeks, drains and other watercourses |

Биологийн төрөл зүйл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл

Шалтгааныг тайлбарлана уу: :

Increased clearing of uplands for farming leading to the reduction of natural forest cover and loss of habitats of threatened or extinct species. Loss of land cover leads to rises in temperature and drought which affect the livelihoods of communities. Soil erosion leads to loss of soil fertility and forest regeneration almost stops while grasses and weeds takeover leading to desertification.   

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Үгүй

Бүлэг 6. Нэвтрүүлэх ба хуулбарлах боломж

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Тийм

Хаана?

Awareness, trainings and demonstration farms are being set up in almost all the provinces in Fiji and the effort to go down to the district level continues|Regional organisations (SPC/GTZ) have promoted this technology for sloping land cultivation in other Pacific islads in the region

Тухайн технологийг цаашид нэвтрүүлэх болон ашиглахыг хялбаршуулсан урамшуулал байгаа юу?

Тухайн технологийг цаашид нэвтрүүлэх болон ашиглахыг хялбаршуулсан урамшуулал байгаа юу?

Тийм

Урамшууллын аль төрлийг зааж өгнө үү:
 • Бодлогын болон зохицуулах урамшуулал, дэмжлэг (тухайлбал, зах зээлийн шаардлага болон зохицуулалтыг бууруулах, импорт/экспортын дэмжлэг үзүүлэх, гадаад хөрөнгө оруулагч татах, хөгжлийн судалгаа хийх дэмжлэг г.м.)
 • Санхүүгийн урамшуулал (жишээлбэл, хөнгөлөлттэй хүү, улсын тусламж, татаас, мөнгөн тэтгэмж, зээлийн баталгаа гэх мэт)

Шилдэг туршлага / технологийг амжилтанд хүргэхэд хүргэсэн гурван үндсэн нөхцөлийг та тодорхойлж чадах уу?

Increasing awareness increased the knowledge and understanding of SLM and thus the appreciation by rural communities of the need for tackling land degradation
Improved soil and water conservation led to increase in crop production and the sales brought in much needed income into the rural families.
Participatory approaches to land use planning was better appreciated by communal land owning units where everyone was consulted.
Increasing awareness increased the knowledge and understanding of SLM and thus the appreciation by rural communities of the need for tackling land degradation
Participatory approaches to land use planning was better appreciated by communal land owning units where everyone was consulted.
Improved soil and water conservation led to increase in crop production and the sales brought in much needed income into the rural families.

Хуулбарлах боломж

Таны бодлоор таны санал болгож буй сайн туршлага ба технологийг өөр газар ямар нэг зүйлийг нь өөрчилж, засч, шинэчилэх замаар хуулбарлан хэрэгжүүлж болох уу?

Тийм

Аль түвшинд?
 • Орон нутгийн
 • Хагас үндэсний
 • Үндэсний
 • Хагас бүс нутгийн
 • Бүс нутгийн
 • Олон улсын

Хэсэг 7. Сургамж

Хүний нөөцтэй холбоотой

Better results were achieved where communities allowed to organise the activities in their existing social structures but regular extension visits for advisory support was needed

Санхүүгийн нөөцтэй холбоотой

In-kind support to the implementation of activities best ensures the utilization of resources in the rightful place

Техникийн нөөцтэй холбоотой

Technology needs to incorporate income generation as its benefits the land user and compenstes for his additional man/hours spent otherwise its adoption rate is negligible.

Модулууд