НҮБ-ын ЦТК

Практика сезонного использования пастбищ

 • Шинийг нээх:
 • Шинэчлэх:
 • Мэдээлэл цуглуулсан:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Тайлагнах Этгээд: Central Asia SRAP

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. : Үгүй

Түүх үзэх
Бүрэн гүйцэд байдал: 77%

Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Шилдэг туршлагын нэршил :

Практика сезонного использования пастбищ

Тайлагнах Этгээд:

Central Asia SRAP

Хөрөнгийн эрх

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. :

Үгүй

Үзүүлэлтүүд

Хэсэг 1. Шилдэг туршлагын агуулга: Нөхцөл байдал (хүн, байгалийн орчин)

Шилдэг туршлагын товч тодорхойлолт

В Центральной Азии обширные пространства некогда плодородных пастбищ превратились в песчаную пустыню из-за того, что перестала соблюдаться практика их сезонного и ротационного использования, что привело к перевыпасу, а также из-за усиливавшейся тенденции к выпасу скота лишь одного вида.
Для повышения продуктивности пастбищных земель, улучшения их экологического состояния и сбалансированного использования климатических, почвенных и растительных ресурсов требуется восстановить систему пастбищного
кормопроизводства. Наряду с планомерным использованием и охраной пастбищ, она включает также мероприятия по их восстановлению путем создания многолетних агрофитоценозов на участках с деградированной растительностью. Из всех практик, применяемых для борьбы с деградации пастбищ в современных условиях в Казахстане, Кыргызстане и Туркменистана, а также  в горных районах Таджикистана и Узбекистана можно отметить традицию сезонного использования пастбищ: летне-зимние;весенне-осенние.

Байршил

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан|

Тодорхойлсон байршил доторх байгаль орчны товч тодорхойлолт.

n/a
n/a
n/a

Байршил болон / эсвэл ойролцоо амьдардаг хүмүүсийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал

n/a
n/a
n/a

Ямар үзүүлэлт, шалгуур(ууд)-ын үндсэн дээр (Стратегид үл хамаарах) санал болгож буй туршлага, түүнд харгалзах технологи "шилдэг" гэж тодорхойлогдсон бэ?

n/a

Хэсэг 2. Шийдвэрлэх асуудал (шууд болон шууд бус шалтгаан), шилдэг туршлагын зорилтууд

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн гол асуудлууд

деградация пастбищ
снижение благосостояния сельских жителей

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн газрын доройтлын асуудлуудыг дүрслэх

Недовыпас
Перевыпас
Опустынивание

Шилдэг туршлагын зорилтуудыг тодорхойлно уу

внедрение практики сезонного выпаса скота

Хэсэг 3. Үйл ажиллагаа

Үндсэн үйл ажиллагааны товч танилцуулга, зорилтуудаар

устойчивая практика систематического сезонного управления
фитомелиоративное улучшение пастбищ
выращивания семян пастбищных культур
создание защищенных  огороженных участков

Технологийн техникийн нөхцөл ба товч тодорхойлолт

n/a

Хэсэг 4. Оролцогч байгууллагууд / талууд (хамтын ажиллагаа, оролцоо, оролцогч талуудын үүрэг)

Технологи боловсруулсан байгууллагын нэр, хаяг

n/a|n/a

Технологи нь түншлэлийг хөгжүүлсэн уу?

Тийм

Түншүүдийн жагсаалт:

n/a

Технологи ямар хүрээнд хэлэлцэгдэж баримтжуулагдсаныг тодорхойлно уу

 • Орон нутгийн санаачлага
 • Төсөл/хөтөлбөрийн санаачлага

Олон нутгийн сонирхогч талууд, түүн дотроо ИНБ-ын оролцоо, технологийг илүү сайжруулахад түлхэц үзүүлсэн үү?

Тийм

Оролцсон орон нутгийн оролцогч талуудын жагсаалт:

n/a

Дээр дурдсан сонирхогч талуудын хувьд, технологийн дизайн, танилцуулга, ашиглалт, засвар үйлчилгээний үүргийг тодорхойлно уу.

n/a

Тухайн байршилд болон түүний ойр орчимд амьдрах ард иргэд технологи хөгжүүлэхэд оролцсон уу?

Тийм

Юуны тусламжтайгаар?
 • Зөвлөх үйлчилгээ
 • Оролцооны аргачлал

Дүн шинжилгээ

Хэсэг 5. Нөлөөлөлд хувь нэмэр

Талбай дахь үр нөлөөг тодорхойлно уу (гол хоёр үр нөлөөг төрлөөр)

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Тадбайн гадна илэрсэн хамгийн чухал хоёр нөлөөг (өөрөөр хэлбэл тухайн талбайд үгүй харин эргэн тойронд байгаа) тодорхойлно уу

n/a
n/a

Биологийн төрөл зүйл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл

Шалтгааныг тайлбарлана уу: :

n/a

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Үгүй

Бүлэг 6. Нэвтрүүлэх ба хуулбарлах боломж

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Тийм

Хаана?

n/a

Шилдэг туршлага / технологийг амжилтанд хүргэхэд хүргэсэн гурван үндсэн нөхцөлийг та тодорхойлж чадах уу?

n/a
n/a
n/a

Хуулбарлах боломж

Таны бодлоор таны санал болгож буй сайн туршлага ба технологийг өөр газар ямар нэг зүйлийг нь өөрчилж, засч, шинэчилэх замаар хуулбарлан хэрэгжүүлж болох уу?

Тийм

Аль түвшинд?
 • Орон нутгийн
 • Хагас үндэсний
 • Бүс нутгийн

Хэсэг 7. Сургамж

Хүний нөөцтэй холбоотой

n/a

Техникийн нөөцтэй холбоотой

n/a

Модулууд