НҮБ ЦТК

Unknown [Палау]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Тайлагнах Этгээд: Palau

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. : Үгүй

Бүрэн гүйцэд байдал: 40%

Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Шилдэг туршлагын нэршил :

Unknown

Улс :

Палау

Тайлагнах Этгээд:

Palau

Хөрөнгийн эрх

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. :

Үгүй

Ангилал

Тодорхой байршилд газар ашиглалтын давуу тал

 • Тариалангийн талбай
 • Бэлчээрийн талбай
 • Суурьшлын бүс

Цөлжилт, газрын доройтол, гангийн (DLDD) арга хэмжээнд оруулах хувь нэмэр

 • Сэргийлэх
 • Бууруулах
 • Дасан зохицох

Стратеги зорилтод оруулах хувь нэмэр

 • Нөлөөлөлд өртсөн хүн амын амьдрах нөхцлийг сайжруулах
 • Нөлөөлөлд өртсөн экосистемийн нөхцлийг сайжруулах

Бусад сайн туршлагуудтай хэрхэн холбогдох вэ

 • Чадавхийг бэхжүүлэх, мэдлэг дээшлүүлэх
 • Мэдлэгийн менежмент ба шийдвэрийн гаргалт дахь дэмжлэг
 • Бодлого, хууль эрх зүй, бүтэц зохион байгуулалтын хүрээ

Үзүүлэлтүүд

Хэсэг 1. Шилдэг туршлагын агуулга: Нөхцөл байдал (хүн, байгалийн орчин)

Байршил

All sixteen states of the Republic of Palau.

Байршилд амьдарч буй хүн амын тооцоо:

20000.0

Тодорхойлсон байршил доторх байгаль орчны товч тодорхойлолт.

Eighteen types of soils are found in Palau.  Up to 93% of Palau’s soils are considered infertile, acidic and have high aluminum content, and therefore are a poor soil for agriculture.  Less than 18% of Palau’s land is suitable for agriculture (has a slope less than 12%).  In 1994, 22% of Palau’s arable soil was being used for agroforestry or crop production.|
The Republic of Palau boasts a maritime tropical rainy climate; annual mean humidity level is 82% and annual mean temperature of 27° C (81° F). However, temperature rarely varies more than 10 degrees throughout the year. Annual mean rainfall is about 3,810mm, or 150 inches per year, with seasonal variation.|
There are four distinct geological islands types found in Palau: reef and atoll islands (Kayangel, Ngaruangel, Ngemelis, Helen, Southwest Islands), high limestone islands (Rock Islands), low platform islands (Peleliu, Angaur), and volcanic islands (Babeldaob with 10 watersheds, Ngarekebesang, Malakal, western Koror.  The terrain varies from the high, mountainous main island of Babeldaob to low coral islands fringed by large barrier reefs.|

Байршил болон / эсвэл ойролцоо амьдардаг хүмүүсийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал

The National Government employs close to 3,000 people and is the largest employment agency with the rest mainly as fishermen, local food farmers, etc...|
About $8,000.00 annually!|
Most lands are owned by state governments and mainly at the central core of the big island with locals owning lands at the coastal areas.

Хэсэг 2. Шийдвэрлэх асуудал (шууд болон шууд бус шалтгаан), шилдэг туршлагын зорилтууд

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн газрын доройтлын асуудлуудыг дүрслэх

Lack of land use planning, The Compact Road, Drought, Sea level rise, Loss of soil fertility, Watershed degradation, Invasive species, Uncontrolled fires, Unsustainable development activities, etc…|

Шилдэг туршлагын зорилтуудыг тодорхойлно уу

The aim is to elevate the well-being of the Palauan people.

Хэсэг 3. Үйл ажиллагаа

Үндсэн үйл ажиллагааны товч танилцуулга, зорилтуудаар

Developing Human Resources to enhance local knowledge and benefits from the implementation of the programs; Promoting public awareness aimed all related stakeholders making sure they are aware of the importance of the program, contribute to, & become involved in, the programs; Inventory and mapping.|

Дүн шинжилгээ

Хэсэг 5. Нөлөөлөлд хувь нэмэр

Талбай дахь үр нөлөөг тодорхойлно уу (гол хоёр үр нөлөөг төрлөөр)

Land degradation caused by population growth and development is the second greatest threat to the Republic’s environmental, social, and economic sustainability as a result of Lack of land use planning, Drought, Sea level rise, Loss of soil fertility, Watershed degradation, etc...|
The most serious environmental, social and economic peril to the Republic is the impact of Climate Change and Climate Variability of the induced drought causing the complete loss of the taro crops (traditional food supply) in several States, uncontrolled fires, etc...|

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Үгүй

Модулууд