НҮБ ЦТК

Les champs écoles intégrés de Guédé (Sénégal) [Сенегал ]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Тайлагнах Этгээд: Senegal

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. : Үгүй

Бүрэн гүйцэд байдал: 91%

Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Шилдэг туршлагын нэршил :

Les champs écoles intégrés de Guédé (Sénégal)

Улс :

Сенегал

Тайлагнах Этгээд:

Senegal

Хөрөнгийн эрх

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. :

Үгүй

Ангилал

Тодорхой байршилд газар ашиглалтын давуу тал

 • Тариалангийн талбай

Цөлжилт, газрын доройтол, гангийн (DLDD) арга хэмжээнд оруулах хувь нэмэр

 • Нөхөн сэргээлт

Стратеги зорилтод оруулах хувь нэмэр

 • Нөлөөлөлд өртсөн хүн амын амьдрах нөхцлийг сайжруулах
 • Нөлөөлөлд өртсөн экосистемийн нөхцлийг сайжруулах

Бусад сайн туршлагуудтай хэрхэн холбогдох вэ

 • Чадавхийг бэхжүүлэх, мэдлэг дээшлүүлэх
 • Мэдлэгийн менежмент ба шийдвэрийн гаргалт дахь дэмжлэг

Үзүүлэлтүүд

Хэсэг 1. Шилдэг туршлагын агуулга: Нөхцөл байдал (хүн, байгалийн орчин)

Шилдэг туршлагын товч тодорхойлолт

- Une conscientisation sur la gestion communautaire du foncier.
- Une adaptation du champ école paysan (CEP)aux besoins et aux réalités locales.
Le Champ Ecole Paysan « Intégré », au delà des techniques agricoles, traite de tous les aspects liés à la gestion et à l’exploitation durable de petits
périmètres irrigués |

Байршил

Village de Guédé, département de Podor (Nord Sénégal) |

Хэрэв байршил хил хязгаартай бол түүнийг га-гаар илэрхийлнэ үү:

2.0

Байршилд амьдарч буй хүн амын тооцоо:

700.0

Тодорхойлсон байршил доторх байгаль орчны товч тодорхойлолт.

Plat
la strate arborée dominée par les épineux : Acacia nilotica (variété tomentosa),Ziziphus mauritiana, Balanites aeyptiaca, Acacia radiana, Acacia seyal ; la strate arbustive composée de Bosciasenegalensis, leptadenia, pyrotechnica, Calotropis procera, Combretum sp …
la strate herbacée constituée essentiellement de Andropognon gayanus, Borreira
vertticilata, Cenchrus biflorus …
Dans cette zone, la grande faune est assez r|
terres humides qui bordent le fleuve Sénégal (Delta et Vallée du fleuve),propices à la culture irriguée (avec le riz, le maïs et le niébé), le maraîchage (patate,
niébé) et les cultures de décrue au niveau des cuvettes et des plaines intérieures (sorgho
et niébé …). La pisciculture est aussi pratiquée dans cette zone.|

Байршил болон / эсвэл ойролцоо амьдардаг хүмүүсийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал

Niveau des revenus relativement élevés par rapport à l'ensemble du pays
Agriculture
Communautaire: terres affectées par le Conseil Rural.

Ямар үзүүлэлт, шалгуур(ууд)-ын үндсэн дээр (Стратегид үл хамаарах) санал болгож буй туршлага, түүнд харгалзах технологи "шилдэг" гэж тодорхойлогдсон бэ?

Niveau d'organisation de l'association.

Хэсэг 2. Шийдвэрлэх асуудал (шууд болон шууд бус шалтгаан), шилдэг туршлагын зорилтууд

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн гол асуудлууд

Une conscientisation sur la gestion communautaire du foncier.
ƒUne adaptation du concept champ école paysan (CEP)
aux besoins et aux réalités locales.

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн газрын доройтлын асуудлуудыг дүрслэх

gestion des sols:
Intensité d'utilisation des terres sans remplacement appropriée des
nutriments,
changement des précipitations saisonnières,
pression de la population ;
gouvernance / institutionnel:
Politiques de subvention
inadéquates |

Шилдэг туршлагын зорилтуудыг тодорхойлно уу

Oeuvrer pour l’amélioration du revenu
des ménages en milieu rural grâce à une agriculture
saine et durable.
Mettre en place une technique de gestion durable des Terres,
Initier les élèves à la GRN et la GDT|

Хэсэг 3. Үйл ажиллагаа

Үндсэн үйл ажиллагааны товч танилцуулга, зорилтуудаар

Initier les agriculteurs aux technique de GDT
Favoriser un meilleur développement organisationnel

Технологийн техникийн нөхцөл ба товч тодорхойлолт

producteurs agricoles pour limiter
Lutte contre l’utilisation abusive et sans discernement des pesticides et des engrais chimiques, qui représentent une menace pour les humains, les végétaux et
l’environnement.
Gestion communautaire des terroirs, mise en place de systèmes de production agricoles durables, mutualisation des moyens, autonomie en intrants
agricoles
reseautage des organisations.|

Хэсэг 4. Оролцогч байгууллагууд / талууд (хамтын ажиллагаа, оролцоо, оролцогч талуудын үүрэг)

Технологи боловсруулсан байгууллагын нэр, хаяг


ENDA PRONAT|ENDA -TM / Programme « Protection naturelles (Pronat) »
5 4 , r u e Ca r n o t - B.P. 3370 - Dakar - Sénégal Tel. : (221) 889 34 39/ 889 34 38 Fax : 842 86 81
E-mail : pronat@enda.sn / URL: http://pronat.enda.sn

Технологи нь түншлэлийг хөгжүүлсэн уу?

Тийм

Түншүүдийн жагсаалт:

Agriculteurs de Guédé

Технологи ямар хүрээнд хэлэлцэгдэж баримтжуулагдсаныг тодорхойлно уу

 • Орон нутгийн санаачлага

Олон нутгийн сонирхогч талууд, түүн дотроо ИНБ-ын оролцоо, технологийг илүү сайжруулахад түлхэц үзүүлсэн үү?

Үгүй

Дээр дурдсан сонирхогч талуудын хувьд, технологийн дизайн, танилцуулга, ашиглалт, засвар үйлчилгээний үүргийг тодорхойлно уу.

ENDA PRONAT: formation, encadrement technique, appui financier
Population: omise en oeuvre, apprentissge.|

Тухайн байршилд болон түүний ойр орчимд амьдрах ард иргэд технологи хөгжүүлэхэд оролцсон уу?

Тийм

Юуны тусламжтайгаар?
 • Оролцооны аргачлал

Дүн шинжилгээ

Хэсэг 5. Нөлөөлөлд хувь нэмэр

Талбай дахь үр нөлөөг тодорхойлно уу (гол хоёр үр нөлөөг төрлөөр)

Augmentation des revenus et meilleure conscientisation sur la problématique de la dégradation des terres.
Augmentation de la production agricole
meilleure gestion des ressources naturelles

Тадбайн гадна илэрсэн хамгийн чухал хоёр нөлөөг (өөрөөр хэлбэл тухайн талбайд үгүй харин эргэн тойронд байгаа) тодорхойлно уу

Augmentation de revenu des ménages
Renforcement de la cohésion sociale

Биологийн төрөл зүйл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл

Шалтгааныг тайлбарлана уу: :

Augmentation de la biodiversité végétale

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Тийм

Тодорхойлно уу:

Comparaison de production maraîchère (Tomate)
Les charges conventionnelles sont passées de 62,7% en production conventionnelle,à 18,9% pour la production bio
La rémunération du travail paysan est passée de 47,3% à 81,1%
les rendements moyens n'ont pas été modifiées.|

Бүлэг 6. Нэвтрүүлэх ба хуулбарлах боломж

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Тийм

Шилдэг туршлага / технологийг амжилтанд хүргэхэд хүргэсэн гурван үндсэн нөхцөлийг та тодорхойлж чадах уу?

Expertise de ENDA
Adhésion des populations
Engagement du Conseil Rural

Хуулбарлах боломж

Таны бодлоор таны санал болгож буй сайн туршлага ба технологийг өөр газар ямар нэг зүйлийг нь өөрчилж, засч, шинэчилэх замаар хуулбарлан хэрэгжүүлж болох уу?

Тийм

Аль түвшинд?
 • Орон нутгийн
 • Хагас үндэсний
 • Үндэсний

Хэсэг 7. Сургамж

Хүний нөөцтэй холбоотой

Bonnes dispositions des populations

Санхүүгийн нөөцтэй холбоотой

Peu de moyens financiers.

Техникийн нөөцтэй холбоотой

Expertise

Модулууд