НҮБ ЦТК

Reversing the trend of reduced soil fertility, reduced yields and threatened livelihoods by restoring the natural balance of the soil through the use of compost and natural pesticides.| [Суринам]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Тайлагнах Этгээд: Suriname

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. : Тийм

Тайлбар: TBI, Suriname www.tbisuriname.sr|

Бүрэн гүйцэд байдал: 83%

Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Шилдэг туршлагын нэршил :

Reversing the trend of reduced soil fertility, reduced yields and threatened livelihoods by restoring the natural balance of the soil through the use of compost and natural pesticides.|

Улс :

Суринам

Тайлагнах Этгээд:

Suriname

Хөрөнгийн эрх

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. :

Тийм

Эрх эзэмшигчийн талаар холбогдох мэдээллийг оруулна уу:

TBI, Suriname www.tbisuriname.sr|

Ангилал

Тодорхой байршилд газар ашиглалтын давуу тал

 • Тариалангийн талбай
 • Суурьшлын бүс

Цөлжилт, газрын доройтол, гангийн (DLDD) арга хэмжээнд оруулах хувь нэмэр

 • Сэргийлэх
 • Бууруулах
 • Нөхөн сэргээлт

Бусад сайн туршлагуудтай хэрхэн холбогдох вэ

 • ЦГДГ болон ГТМ-ийн моиторинг, үнэлгээ / судалгаа
 • Оролцоо, хамтын ажиллагаа, сүлжээ

Үзүүлэлтүүд

Хэсэг 1. Шилдэг туршлагын агуулга: Нөхцөл байдал (хүн, байгалийн орчин)

Шилдэг туршлагын товч тодорхойлолт

The farmers in horticulture are using a biological method to control the efects of pests and diseases ocurring during the harvesting of crops. This biological method implies that a seedextract of Crotalaria striata or Smooth rattlebox, a herbaceous plant, is dissolved in a certain proportion of water. This mixture is then poured around the crops every two weeks. This method does not kill the pests, namely nematodes, but supresses them enough so that the crops can grow well. Another biological pesticide is the use of extracts of tobaccoleaves to kill plant louses.

Байршил

Suriname, district Saramacca|

Хэрэв байршил хил хязгаартай бол түүнийг га-гаар илэрхийлнэ үү:

363600.0

Байршилд амьдарч буй хүн амын тооцоо:

16135.0

Тодорхойлсон байршил доторх байгаль орчны товч тодорхойлолт.

Location is situated lies halfway the Atlantic coast in the north of Suriname.
Existing fauna and flora in this location are birds namely toucan and mash jay and primary tropical forest. Traditionally a lot of small- size agricultural familiyfarms have been established. Recently large-scale agricultural projects are developed mainly aimed at the production of banana and rice.
Soil in this location is very fertile but due to the use of synthetic fertilizers the fertility has reduced.
Soil consisit of 50 - 70% of clay and less than 2% of sand.

Байршил болон / эсвэл ойролцоо амьдардаг хүмүүсийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал

Information about the income level in this location is not available.
rights of ownership
The main income sources are agriculture, horticulture and petroleumextraction.|

Ямар үзүүлэлт, шалгуур(ууд)-ын үндсэн дээр (Стратегид үл хамаарах) санал болгож буй туршлага, түүнд харгалзах технологи "шилдэг" гэж тодорхойлогдсон бэ?

- sustainability
- environmental friendly
-food safety
- income security

Хэсэг 2. Шийдвэрлэх асуудал (шууд болон шууд бус шалтгаан), шилдэг туршлагын зорилтууд

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн гол асуудлууд

The problem that this best practice addresses is the reduction of soil fertility due to the use of synthetic fertilizers which causes a scarce cropproduction. The ojective is to assist small farmers in the transition to competitive organic horticulture and the development of a sustainable agro supply chain.

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн газрын доройтлын асуудлуудыг дүрслэх

-reduction of soil fertility
-damage to soil quality

Шилдэг туршлагын зорилтуудыг тодорхойлно уу

The ojective is to assist small farmers in the transition to competitive organic horticulture and the development of a sustainable agro supply chain.

Хэсэг 3. Үйл ажиллагаа

Үндсэн үйл ажиллагааны товч танилцуулга, зорилтуудаар

pest/disease  - pesticide             
1. plant louse  seed extract of                             
               smooth rattlebox or neem
2. round worm   extract of tobacco leaves
3. cucumber moth   neem extract/ dissolved soap
4. beetle          flour solution
     pest/disease - pesticide
1. white beans mite  flour solution
2. mite              neem extract
3. spring beetle     extract of bitterwood/ quassia or
                    tobacco
4. stemborer         soapsolution
5. gall midge        soapsolution
Abovementioned pests are common for crops such as paprica, pepper, lettuce, tomatoes, cabbage, chinese cabbage, soup greens, beans, black-eyed peas, cucumber. |

Технологийн техникийн нөхцөл ба товч тодорхойлолт

The farmers in horticulture are using a biological method to control the effects of pests and diseases ocurring during the harvesting of crops. This biological method implies that a seedextract of Crotalaria striata or Smooth rattlebox, a herbaceous plant, is solved in a certain proportion of water. |
No technical specifications available

Хэсэг 4. Оролцогч байгууллагууд / талууд (хамтын ажиллагаа, оролцоо, оролцогч талуудын үүрэг)

Технологи боловсруулсан байгууллагын нэр, хаяг


Caribbean Institute
|Caribbean Institute-Suriname
Hoekstraat, Paramaribo
Suriname

Технологи нь түншлэлийг хөгжүүлсэн уу?

Үгүй

Технологи ямар хүрээнд хэлэлцэгдэж баримтжуулагдсаныг тодорхойлно уу

 • Үндэсний санаачлага-төрийн оролцоогүй
Тодорхойлно уу:

not available

Олон нутгийн сонирхогч талууд, түүн дотроо ИНБ-ын оролцоо, технологийг илүү сайжруулахад түлхэц үзүүлсэн үү?

Тийм

Оролцсон орон нутгийн оролцогч талуудын жагсаалт:

- farmers in horticulture

Дээр дурдсан сонирхогч талуудын хувьд, технологийн дизайн, танилцуулга, ашиглалт, засвар үйлчилгээний үүргийг тодорхойлно уу.

The farmers were trained in the principles of organic horticulture meaning they were provided with hands- on experimentation with new practices

Тухайн байршилд болон түүний ойр орчимд амьдрах ард иргэд технологи хөгжүүлэхэд оролцсон уу?

Тийм

Дүн шинжилгээ

Хэсэг 5. Нөлөөлөлд хувь нэмэр

Талбай дахь үр нөлөөг тодорхойлно уу (гол хоёр үр нөлөөг төрлөөр)

better crop yield

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Үгүй

Бүлэг 6. Нэвтрүүлэх ба хуулбарлах боломж

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Үгүй

Шилдэг туршлага / технологийг амжилтанд хүргэхэд хүргэсэн гурван үндсэн нөхцөлийг та тодорхойлж чадах уу?

highly motivated farmers

Хуулбарлах боломж

Таны бодлоор таны санал болгож буй сайн туршлага ба технологийг өөр газар ямар нэг зүйлийг нь өөрчилж, засч, шинэчилэх замаар хуулбарлан хэрэгжүүлж болох уу?

Тийм

Хэсэг 7. Сургамж

Хүний нөөцтэй холбоотой

Since TBI-Suriname has a good working relationship with the Faculty of Technology, research findings can be incorporated in the curriculum to further develop human capacity in this field|

Санхүүгийн нөөцтэй холбоотой

not available

Техникийн нөөцтэй холбоотой

not available

Модулууд