Арга барил

Community social labour-share groups (Debo/Wenfel) [Этиоп]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

approaches_2387 - Этиоп

Бүрэн гүйцэд байдал: 67%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Арга барилыг баримтжуулах болон үнэлгээ хийхэд оролцсон хүн эсвэл байгууллагын холбоо барих хаяг

Мэдээлэл өгсөн хүн(с)

ГТМ мэргэжилтэн :
Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Swiss Agency for Development and Cooperation (DEZA / COSUDE / DDC / SDC) - Швейцар

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

2. ГТМ Арга барилын тодорхойлолт

2.1 Арга барилын товч тодорхойлолт

Debo is a 'labour share', grouping of land users in a community. It is a social / traditional co-operation/ where land users support each other by working in groups for activities which are labour intensive.

2.2 Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт

Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт :

Aims / objectives: Debo involves voluntary labour assistance from other land users to a member in a community who requets for labour to undertake activities, which he or his family could not do it by themeslevs. A land user who seeks debo assitance prepares food and beverages in turn to the labour his fellow land users provide. It is a way of getting activites done in time with less expenses. It is also a means and way for sharing experience and skill among members.

Methods: Method: any one in the community participates from a 'Nege-beine' (i.e. 'Tomorrow could be my turn') feeling. In such cases, the family/farmer sends a word around so that, on a fixed day, those who live around should come and assist at his place in constructing the checkdam. Where as in Wonfel all memebers of the group are given equal opportunity to get labour share, which goes turn by turn to all members.

2.5 Арга барил нэвтрүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Этиоп

Улс/аймаг/сум:

Amhara/Oromia Zone

2.7 Арга барилын төрөл

 • уламжлалт / уугуул

2.8 Арга барилын үндсэн зорилго, зорилтууд

The Approach focused mainly on SLM with other activities (For farm activities such as cultivation and weeding, harvest and seed bed preparation, house consruction and social activities)

To get voluntary labour assistance from other land users in the community to undertake activities, which a land user or his family could not do by themeslevs. It is a way of getting activites done in time with less expenses.

The SLM Approach addressed the following problems: Land degradation, Shortage of land, shoratge labour, individual efforts

2.9 Арга барилын хүрээнд хэрэгжсэн Технологи/Технологиудад дэмжсэн эсвэл саад учруулсан нөхцлүүд

санхүүгийн нөөц, үйлчилгээний хүртээмж / боломж
 • Хазаарлалт

lack of finance

Treatment through the SLM Approach: incentives

Хууль, эрхзүйн хүрээ (газар эзэмшил, газар, ус ашиглах эрх)
 • Идэвхижүүлэх

The existing land ownership, land use rights / water rights moderately helped the approach implementation: The recently issued land use and land administration policy and legislatiion

ГТМ-ийн талаарх мэдлэг, техникийн дэмжлэг авах боломж
 • Хазаарлалт

lack of new interventions to enhance productivity

Treatment through the SLM Approach: provide technical support

3. Оролцогч талуудын оролцоо ба үүргүүд

3.1 Арга барилд оролцогч талууд болон тэдгээрийн үүргүүд

 • Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэд

Working land users were mainly men (Women mostly are engaged in household acvtivites due to cultural influences)

All groups have right of decision making on their own land

 • ТББ
 • Засгийн газар (шийдвэр гаргагч, төлөвлөгч)
 • Олон улсын байгууллага
3.2 Арга барилын янз бүрийн үе шатанд орон нутгийн газар ашиглагчид / бүлэглэлүүдийг татан оролцуулах
Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэдийн оролцоо Хэн оролцсоныг тодорхойлж, үйл ажиллагааг тайлбарлана уу
санаачлага/идэвхжүүлэлт өөрийн хүчийг нэгтгэсэн A land user seeking debo assitance intitiates; In case of wonfel a land user intitiates and others accepting this will be mebers. In case of Debo the request comes from the one who needs labour from others.
Төлөвлөгөө өөрийн хүчийг нэгтгэсэн The group for wenfel
Хэрэгжилт өөрийн хүчийг нэгтгэсэн The group for wenfel
Мониторинг/ үнэлгээ өөрийн хүчийг нэгтгэсэн land user;
Research үгүй

3.4 ГТМ-ийн технологи/технологиуд сонгох шийдвэр

Хэрэгжүүлэх Технологи/Технологиудын сонголтыг хийж шийдвэр гаргасан хүнийг тодорхойлно уу:
 • Газар ашиглагч дангаараа (өөрийн санаачлага)
Тайлбар :

No other technical people or decision makers are involved in providing advice or techncical support in the choice of the technology

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by by land users* alone (self-initiative / bottom-up). No other technical people or decision makers are involved in providing advice or techncical support on the method of implementing the technology

4. Техникийн дэмжлэг, чадавхи бүрдүүлэх, мэдлэгийн менежмент

4.1 Чадавхи бэхжүүлэх/сургалт

Газар эзэмшигчид / бусад оролцогч талуудад сургалт явуулсан уу?

Тийм

Хэн сургалтанд хамрагдсан бэ:
 • Газар ашиглагчид
 • SWC specialists (3), extensionists/trainers (2)
Сургалтын хэлбэр :
 • фермерээс -фермер
 • Олон нийтийн уулзалт
Хамрагдсан сэвдүүд:

Advice on the importance of SWC measures in moisture conservation and maintaining ecosystems, strengthening the social groups, technical support on the application of techniques such as cutoff drains, trench etc., advice and awreness creation on implementing integrated measures.

4.2 Зөвлөх үйлчилгээ

Газар ашиглагчдад зөвлөх үйлчилгээ авах боломжтой байдаг уу?

Тийм

Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн эсэхийг тогтоо:
 • Тогтмол төвд
Тодорхойлолт / тайлбар:

Name of method used for advisory service: Participatory Approach Demonstration and Training Systems (PADETS); Key elements: participation, Training, Demonstration; 1) Advisory service was carried out through: government's existing extension system; Extension staff: mainly government employees 3) Target groups for extension: land users; Activities: practicing the skill / techniques they are given, act as model farmers

Advisory service is inadequate to ensure the continuation of land conservation activities; shoratge of exetensionsts, inability to transefer technologies isufficinet to adress land users problem

4.3 Институцийг бэхжүүлэх (байгууллагын хөгжил)

Арга барилаар дамжуулан институц байгуулагдаж эсвэл бэхжсэн үү?
 • Тийм, дунд зэрэг
Байгууллагууд бэхжиж, үүсэн бий болсон түвшин(үүд)-г тодорхойлно уу:
 • Орон нутгийн
Дэмжлэгийн төрлийг ялга:
 • чадавхи бэхжүүлэх / сургалт
 • Тоног төхөөрөмж

4.4 Мониторинг ба үнэлгээ

Мониторинг болон үнэлгээ нь арга барилын хэсэг үү?

Тийм

Тайлбар:

area treated aspects were regular monitored through observations

economic / production aspects were ad hoc monitored through observations

technical aspects were regular monitored through measurements

bio-physical aspects were ad hoc monitored through observations

no. of land users involved aspects were regular monitored

There were no changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation

5. Санхүүгийн болон гадаад материаллаг дэмжлэг

5.1 ГТМ-ийн Арга барилын бүрэлдэхүүн хэсгийн жилийн төсөв

Хэрэв жилийн төсөв тодорхойгүй бол хягаарыг тодруулна уу:
 • < 2,000
Тайлбар (жнь: санхүүжилтийн гол эх үүсвэр / гол хандивлагчид):

Approach costs were met by the following donors: other ( land user): 100.0%

5.2 Газар ашиглагчдад санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг үзүүлсэн

Технологи / технологийг хэрэгжүүлэхэд газар ашиглагчид санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг авсан уу?

Тийм

5.3 Тодорхой зардлыг даахад чиглэсэн дэмжлэгт (хөдөлмөрийн хүчийг оролцуулаад)

 • Тоног төхөөрөмж
Ямар хөрөнгө оруулалт татаасаар олгогдсоныг заана уу Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
Багажууд хэсэгчлэн санхүүждэг Hand tools
 • Хөдөө аж ахуй
Ямар хөрөнгө оруулалт татаасаар олгогдсоныг заана уу Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
Үр, үрсэлгээ хэсэгчлэн санхүүждэг
Seedlings хэсэгчлэн санхүүждэг
Хэрэв газар ашиглагчийн хөдөлмөрийн хүч чухал байсан бол энэ нь аль хэлбэр байсан:
 • сайн дурын
Тайлбар:

All labour for carrying out the SWC technology and practicing the approach is born by the land users

5.4 Кредит

Арга барилын хүрээнд ГТМ-ийн үйл ажиллагаанд зориулж зээлд хамрагдсан уу?

Үгүй

6. Нөлөөллийн дүн шинжилгээ ба дүгнэлт

6.1 Арга барилын нөлөөллүүд

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлж, хадгалахад газар ашиглагчдад тусласан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Changes in including improvement such as laying out in contour, growing of soil fertility improving plants, planting of multipurpose trees shrubs, improving land productivity

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлэхэд саад учруулсан газрын эзэмшил / ашиглах эрхийг сайжруулахад чиглэсэн үү?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

The approach has little to influnce the land tenure policy of the government The problem is likely to be overcome in the near future. There is new regulation issued. The land certification regulation could motivate land users feeling of getting relatively secured of their user rights that what it was before

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Almost all land users are now practicing the approach and iit has become part of the farming system

6.3 Арга барилын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал

Газар ашиглагчид арга барилаар дамжуулан хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тогтвортой хадгалж чадах уу (гадны дэмжлэггүйгээр)?
 • Тийм

6.4 Арга барилын тогтвортой/давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
make the work sustainable (How to sustain/ enhance this strength: support)
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
sustainable (How to sustain/ enhance this strength: encourage farmers experience)
all land users used the approach (How to sustain/ enhance this strength: more training and encouragement)

7. Суурь мэдээлэл болон холбоосууд

7.1 Мэдээллийн эх үүсвэр/аргууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа
 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

Модулууд