Арга барилууд

Interplanting fruit trees of Longan, Peach, Plum etc. [Хятад ]

 • Шинийг нээх:
 • Шинэчлэх:
 • Мэдээлэл цуглуулсан:
 • Редактор:
 • Хянагч:

approaches_2407 - Хятад

Бүрэн гүйцэд байдал: 86%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Арга барилыг баримтжуулах болон үнэлгээ хийхэд оролцсон хүн эсвэл байгууллагын холбоо барих хаяг

Мэдээлэл өгсөн хүн(с)

ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :

Zhang Degong

86-596-3322474

Water & Soil Conservation Office of Zhaoan County

408# Office Building of Zhaoan County Government, Fujian 363500

Хятад

Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Water & Soil Conservation Office of Zhaoan County (Water & Soil Conservation Office of Zhaoan County) - Хятад

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 ГТМ-ийн технологийн асуулгын(д) суурь мэдээлэл(д)

Longan, Plum interplanting
technologies

Longan, Plum interplanting [Хятад ]

Interplanting plum, peach in the Longan orchard to conserve soil and water and improve soil fertility.

 • Мэдээлэл цуглуулсан: zhangsheng LIU

2. ГТМ Арга барилын тодорхойлолт

2.1 Арга барилын товч тодорхойлолт

Interplanting plum, peach and other fruit trees in longan orchard on level terraces in order to prevent soil and water loss and improve production of the fruit trees.

2.2 Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт

Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт :

The objectives of the approach is to interplant fruit trees in orchard so as to prevent water loss and soil erosion. The specific targets are to build the slope land in the hilly and mountain areas into terraces and plant trees in order to improve surface vegetation cover rate and reduce water and soil loss; to harvest surplus rainfall in the raining season and irrigate the fruit trees in dry seasons. To implement the project, local government gave financial support and SWC specialists gave technologically guide to local land users.

2.3 Арга барилын зурагууд

2.5 Арга барил нэвтрүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Хятад

Улс/аймаг/сум:

Fujian

2.6 Арга барилыг эхлэх, дуусах огноо

Эхлэх жилийг тэмдэглэ:

1984

2.7 Арга барилын төрөл

 • төсөл / хөтөлбөр дээр үндэслэсэн

2.8 Арга барилын үндсэн зорилго, зорилтууд

The main aims are to lead the land users to develop waste mountain areas and plant fruit trees in order to add farmers' income. The SLM Approach addressed the following problems: To strengthen the management in the area of serious water loss and soil erosion, consummate the SWC measures and mobilize enthusiasm of the land users in SWC.

2.9 Арга барилын хүрээнд хэрэгжсэн Технологи/Технологиудад дэмжсэн эсвэл саад учруулсан нөхцлүүд

санхүүгийн нөөц, үйлчилгээний хүртээмж / боломж
 • Хазаарлалт

lack of capital causing the farmers' unwillingness to invest much.
Treatment through the SLM Approach: Raising fund from variable channels and government constructing infrastructure beforehand.

Хууль, эрхзүйн хүрээ (газар эзэмшил, газар, ус ашиглах эрх)
 • Идэвхижүүлэх

The existing land ownership, land use rights / water rights greatly helped the approach implementation: Separation between ownership and usufruct of land, to great extent, enhances the land users' enthusiasm of SWC investment.

ГТМ-ийн талаарх мэдлэг, техникийн дэмжлэг авах боломж
 • Хазаарлалт

Lack of specific technicians, practical experience is not enough.
Treatment through the SLM Approach: Traning specific technicians, propagandizing the techniques.

3. Оролцогч талуудын оролцоо ба үүргүүд

3.1 Арга барилд оролцогч талууд болон тэдгээрийн үүргүүд

 • Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэд

Working land users were work equally divided between men and women (The manner of community is in favor of investment in water & soil conservation as well as save the total cost.)

 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/ хөдөө аж ахуйн зөвлөх
 • Засгийн газар (шийдвэр гаргагч, төлөвлөгч)

water & soil conservation departments

 • National specialists
3.2 Арга барилын янз бүрийн үе шатанд орон нутгийн газар ашиглагчид / бүлэглэлүүдийг татан оролцуулах
Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэдийн оролцоо Хэн оролцсоныг тодорхойлж, үйл ажиллагааг тайлбарлана уу
санаачлага/идэвхжүүлэлт Гадаад дэмжлэг Public meetings; Convening the public meeting for the delegates and cadres in the village committees.
Төлөвлөгөө интерактив Public meetings; Consulting the concrete imbursement of the measures from governments and dividing the lands to plant.
Хэрэгжилт өөрийн хүчийг нэгтгэсэн Responsibility for major steps; Taking a lot of time to level off lands, build and repair terraces as well as improve soil fertility.
Мониторинг/ үнэлгээ интерактив Mainly: Reporting; partly: Interviews/questionnaires; Land users report the results for higher-up administrative sections and exchange experience as well as popularize good method.
Research интерактив on-station; Mainly investigating the effects of the SWC, studying good methods from others.

3.3 Диаграм (хэрэв боломжтой бол)

Тодорхойлолт :

Procedure of the implememtation of the SWC approach.

3.4 ГТМ-ийн технологи/технологиуд сонгох шийдвэр

Тайлбар :

According to the mass's request of developing market economy, which also can enhance the water & soil conservation.
Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by mainly by land users supported by SLM specialists. The administration sections popularize the technique by establishing small trial and demonstration areas.

4. Техникийн дэмжлэг, чадавхи бүрдүүлэх, мэдлэгийн менежмент

4.1 Чадавхи бэхжүүлэх/сургалт

Газар эзэмшигчид / бусад оролцогч талуудад сургалт явуулсан уу?

Тийм

Хэн сургалтанд хамрагдсан бэ:
 • Газар ашиглагчид
 • Extensionists/trainers (2), SWC specialists (1)
Сургалтын хэлбэр :
 • үзүүлэнгийн талбай
 • курс дамжаа
Сургалтын хэлбэр :
 • Farm visits
Хамрагдсан сэвдүүд:

How to fertilize and manage fruit trees.

4.2 Зөвлөх үйлчилгээ

Газар ашиглагчдад зөвлөх үйлчилгээ авах боломжтой байдаг уу?

Тийм

Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн эсэхийг тогтоо:
 • Газар ашиглагчийн талбай дээр
Тодорхойлолт / тайлбар:

Name of method used for advisory service: Interplanting in orchard; Key elements: interplanting, fruit trees, management; 1) Extension staff: Mainly government employees 2) Target groups for extension: Land users; Activities: Carrying out technic training
Advisory service is quite adequate to ensure the continuation of land conservation activities; Mainly inducting the land users to plantation according to market needs so as to maintain the development of agricultural economy. Some aspects have to be improved.

4.3 Институцийг бэхжүүлэх (байгууллагын хөгжил)

Арга барилаар дамжуулан институц байгуулагдаж эсвэл бэхжсэн үү?
 • Тийм, маш их
Байгууллагууд бэхжиж, үүсэн бий болсон түвшин(үүд)-г тодорхойлно уу:
 • Орон нутгийн
Дэмжлэгийн төрлийг ялга:
 • чадавхи бэхжүүлэх / сургалт
 • Тоног төхөөрөмж

4.4 Мониторинг ба үнэлгээ

Мониторинг болон үнэлгээ нь арга барилын хэсэг үү?

Тийм

Тайлбар:

bio-physical aspects were ad hoc monitored through measurements
technical aspects were regular monitored through measurements
socio-cultural aspects were ad hoc monitored through observations
economic / production aspects were ad hoc monitored through measurements
area treated aspects were regular monitored through measurements
land users involved aspects were ad hoc monitored through observations
management of Approach aspects were regular monitored through observations
There were few changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: From the observation and evaluation, the shortcoming could be found and remedied.

4.5 Судалгаа

Судалгаа арга барилын хэсэг нь байсан уу?

Тийм

Сэдвийг тодруулна уу:
 • Экологи
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгч, хэн судалгаа явуулсныг бичнэ үү:

Research was carried out on-farm

5. Санхүүгийн болон гадаад материаллаг дэмжлэг

5.1 ГТМ-ийн Арга барилын бүрэлдэхүүн хэсгийн жилийн төсөв

Хэрэв жилийн төсөв тодорхойгүй бол хягаарыг тодруулна уу:
 • 10,000-100,000
Тайлбар (жнь: санхүүжилтийн гол эх үүсвэр / гол хандивлагчид):

Approach costs were met by the following donors: government (national - state): 80.0%; other (land users): 20.0%

5.2 Газар ашиглагчдад санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг үзүүлсэн

Технологи / технологийг хэрэгжүүлэхэд газар ашиглагчид санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг авсан уу?

Тийм

5.3 Тодорхой зардлыг даахад чиглэсэн дэмжлэгт (хөдөлмөрийн хүчийг оролцуулаад)

 • Тоног төхөөрөмж
Ямар хөрөнгө оруулалт татаасаар олгогдсоныг заана уу Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
Багажууд хэсэгчлэн санхүүждэг hand tools
 • Хөдөө аж ахуй
Ямар хөрөнгө оруулалт татаасаар олгогдсоныг заана уу Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
Үр, үрсэлгээ Бүрэн санхүүждэг seedlings
Бордоо Бүрэн санхүүждэг
Biocides Бүрэн санхүүждэг
 • Дэд бүтэц
Ямар хөрөнгө оруулалт татаасаар олгогдсоныг заана уу Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
community infrastructure free of charge
Хэрэв газар ашиглагчийн хөдөлмөрийн хүч чухал байсан бол энэ нь аль хэлбэр байсан:
 • сайн дурын
Тайлбар:

Main input in labor, paid in cash.

5.4 Кредит

Арга барилын хүрээнд ГТМ-ийн үйл ажиллагаанд зориулж зээлд хамрагдсан уу?

Тийм

Нөхцөл байдлын тодорхойлолт (хүүгийн хэмжээ, эргэн төлөлт гэх мэт):

Interest rate charged: 0.74%, Interest was lower than market rate.

Зээлийн хүлээн авагчийг тодорхойлно уу:

The rich easily obtain credit.

6. Нөлөөллийн дүн шинжилгээ ба дүгнэлт

6.1 Арга барилын нөлөөллүүд

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлж, хадгалахад газар ашиглагчдад тусласан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Changing the land use pattern and obtain higher benefits from the SWC input.

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлэхэд саад учруулсан газрын эзэмшил / ашиглах эрхийг сайжруулахад чиглэсэн үү?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

By the project implementation of national or local government, some subsidies can make up for the obstacle. The problem is likely to be overcome in the near future. Along with the land users' recognizant enhance of SWC, the conflict between land ownership and use right could be minimized.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Development of the woodland also adopts the approach of water & soil conservation.

6.3 Арга барилын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал

Газар ашиглагчид арга барилаар дамжуулан хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тогтвортой хадгалж чадах уу (гадны дэмжлэггүйгээр)?
 • Тийм

6.4 Арга барилын тогтвортой/давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Increasing fruit tree yield and income (How to sustain/ enhance this strength: Collecting information and planting the species that market need.)
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Increasing farmers' income and improving the locals living standard. (How to sustain/ enhance this strength: Enlarging planting areas.)
Developing the waste mountain and hilly areas and recovering environment. (How to sustain/ enhance this strength: Scientifically planning and implementing.)
Enhance of land users' SWC consciousness. (How to sustain/ enhance this strength: Training and demonstration.)

6.5 Арга барилын дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Much more input at the beginning. Subsidy.

7. Суурь мэдээлэл болон холбоосууд

7.1 Мэдээллийн эх үүсвэр/аргууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа
 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

Модулууд