Арга барилууд

Slopeland Control by Mechanical measures [Хятад ]

 • Шинийг нээх:
 • Шинэчлэх:
 • Мэдээлэл цуглуулсан:
 • Редактор:
 • Хянагч:

approaches_2434 - Хятад

Бүрэн гүйцэд байдал: 61%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Арга барилыг баримтжуулах болон үнэлгээ хийхэд оролцсон хүн эсвэл байгууллагын холбоо барих хаяг

Мэдээлэл өгсөн хүн(с)

ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :

Wang Yongjun

arllen123@163.com

School of Soil and Water Conservation, Beijing Forestry University

Хятад

Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Beijing Forestry University (BFU) - Хятад
Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
CDE Centre for Development and Environment (CDE Centre for Development and Environment) - Швейцар

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

2. ГТМ Арга барилын тодорхойлолт

2.3 Арга барилын зурагууд

2.5 Арга барил нэвтрүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Хятад

Улс/аймаг/сум:

Liaoning Province

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Chaoyang county

2.8 Арга барилын үндсэн зорилго, зорилтууд

The aim of the approach are to: - Establish the control model of government and farmers; - Intercepting and restoring soil and water to prevent soil and water loss; - Publicizing the knowledge of soil and water conservation and the idea of sustainable development; - Protecting , improving and using soil resources rationally combining with biological measures; - Improving the productive and ecological environment, increasing yield and farmers income.
The SLM Approach addressed the following problems: - Severe soil and water loss, ecological environment deterioration; - Soil physical property deterioration: rigidity and hardening in drought period; heavy and clay in flooding period; water and fertilizer conservation capability decreased.

2.9 Арга барилын хүрээнд хэрэгжсэн Технологи/Технологиудад дэмжсэн эсвэл саад учруулсан нөхцлүүд

нийгэм / соёл / шашны хэм хэмжээ, үнэт зүйлс
 • Хазаарлалт

Social factors: Lack of soil and water conservation knowledge and understanding of water intercepting and drainage ditch; emphasis on using and ignoring management

Treatment through the SLM Approach: Strengthen publicizing at local level, pay attention to guidance and training

санхүүгийн нөөц, үйлчилгээний хүртээмж / боломж
 • Хазаарлалт

Shortage of capital: National investment is not enough; local investment is difficult to ensure; farmers investment is limited
Treatment through the SLM Approach: Establishing multi-level, diversification and multiple channels of the investment system of national investment, local support and labor input by farmers and using foreign and social investment.

ГТМ-ийн талаарх мэдлэг, техникийн дэмжлэг авах боломж
 • Хазаарлалт

Requiring high level technique: Professionals should participate during construction period.
Treatment through the SLM Approach: Designing and construction are made by the units with qualification, training management personnel.

Бусад
 • Хазаарлалт

Natural factors: Complicated landform, inconvenient transportation
Treatment through the SLM Approach: Pay attention to the corresponding engineering project such as temporary road

3. Оролцогч талуудын оролцоо ба үүргүүд

3.1 Арга барилд оролцогч талууд болон тэдгээрийн үүргүүд

 • Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэд
 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/ хөдөө аж ахуйн зөвлөх
 • Засгийн газар (шийдвэр гаргагч, төлөвлөгч)
3.2 Арга барилын янз бүрийн үе шатанд орон нутгийн газар ашиглагчид / бүлэглэлүүдийг татан оролцуулах
Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэдийн оролцоо Хэн оролцсоныг тодорхойлж, үйл ажиллагааг тайлбарлана уу
санаачлага/идэвхжүүлэлт үгүй Technique extension
Төлөвлөгөө интерактив Farmers participate design process
Хэрэгжилт интерактив Farmers input labor
Мониторинг/ үнэлгээ интерактив Farmers participate investigation of benefit evaluation
Research үгүй

3.4 ГТМ-ийн технологи/технологиуд сонгох шийдвэр

Технологи(д) сонгох шийдвэр гаргасан уу?
 • Song-Liao Water Resources Commission, Ministry of
Тайлбар :

Song-Liao Water Resources Commission; Soil and water conservation office of Water Conservancy Bureau, Liaoning Province

4. Техникийн дэмжлэг, чадавхи бүрдүүлэх, мэдлэгийн менежмент

4.1 Чадавхи бэхжүүлэх/сургалт

Газар эзэмшигчид / бусад оролцогч талуудад сургалт явуулсан уу?

Тийм

Хэн сургалтанд хамрагдсан бэ:
 • Газар ашиглагчид
Сургалтын хэлбэр :
 • фермерээс -фермер
 • курс дамжаа

4.4 Мониторинг ба үнэлгээ

Мониторинг болон үнэлгээ нь арга барилын хэсэг үү?

Тийм

Тайлбар:

management of Approach aspects were monitored through measurements
land users involved aspects were monitored through measurements
area treated aspects were monitored through measurements
economic / production aspects were monitored through measurements
socio-cultural aspects were monitored through measurements
technical aspects were monitored through observations
bio-physical aspects were monitored through measurements
There were many changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: Formerly the government policy guides farmers to participate, investment is not enough and the enthusiasm of farmers is low, and treatment result is not obvious. Presently, government investment plus technique service support and favorable policy promote construction; Farmers enthusiasm is high, treatment result is obvious.
There were several changes in the Technology as a result of monitoring and evaluation: The project shortens slope length and route of surface runoff to reduce the erosion; Not only improve the effective utilization of rainoff sources, but also promote agricultural production condition and farmers income.

4.5 Судалгаа

Судалгаа арга барилын хэсэг нь байсан уу?

Тийм

Сэдвийг тодруулна уу:
 • Технологи
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгч, хэн судалгаа явуулсныг бичнэ үү:

The research institute, university and relational technique units are as the main research part. Part of scientific data is obtained by farmers. Research fields include the benefits of soil and water conservation caused by contour trench and water intercepting ditch, the influence on water-fertilize condition and increasing yield. The research results are directly used to revise and perfect the project.

5. Санхүүгийн болон гадаад материаллаг дэмжлэг

5.1 ГТМ-ийн Арга барилын бүрэлдэхүүн хэсгийн жилийн төсөв

Тайлбар (жнь: санхүүжилтийн гол эх үүсвэр / гол хандивлагчид):

Approach costs were met by the following donors: government (National investment): 60.0%; local government (district, county, municipality, village etc) (Local financing): 30.0%; local community / land user(s) (Labor input by farmers): 10.0%

5.2 Газар ашиглагчдад санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг үзүүлсэн

Технологи / технологийг хэрэгжүүлэхэд газар ашиглагчид санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг авсан уу?

Тийм

Хэрэв тийм бол дэмжлэгийн төрөл(үүд), нөхцөл, болон нийлүүлэгч(чид) бичнэ үү:

Raw materials: cements, stone and sand; many kinds of conveyances; Scientific input is mainly the planning and design of specific personnel.

5.3 Тодорхой зардлыг даахад чиглэсэн дэмжлэгт (хөдөлмөрийн хүчийг оролцуулаад)

Хэрэв газар ашиглагчийн хөдөлмөрийн хүч чухал байсан бол энэ нь аль хэлбэр байсан:
 • бусад материаллаг дэмжлэгээр шагнагдсан
Тайлбар:

Minority of farmers willing to input labor. Most of the farmers are encouraged to participate by deductions and exemptions agricultural tax and provide work as a form of relief. The participated farmers agricultural tax deduced and exempted by 30-50% in 5 years. Farmers cultivated land was compensated on 300yuan/mu•a. At the same time, the participated farmers could get interest-free or low interest Loan of Aid-the-poor which is primarily used on production.

5.4 Кредит

Арга барилын хүрээнд ГТМ-ийн үйл ажиллагаанд зориулж зээлд хамрагдсан уу?

Тийм

Нөхцөл байдлын тодорхойлолт (хүүгийн хэмжээ, эргэн төлөлт гэх мэт):

repayment conditions: National investment, NA .

6. Нөлөөллийн дүн шинжилгээ ба дүгнэлт

6.1 Арга барилын нөлөөллүүд

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

An important method to develop soil and water loss prevention, improve utilization rate of rainoff sources and promote income in the similar area. Accepted generally by other land users.

6.4 Арга барилын тогтвортой/давуу тал/боломжууд

Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Government provides funds and techniques, communities participation (How to sustain/ enhance this strength: Establish multi-mechanism investment forms diversification, strengthen farmers extension)
Combining method, research and demonstration (How to sustain/ enhance this strength: Strength scientific research, play the role of demonstration )
Combining agricultural and forestry measures (How to sustain/ enhance this strength: Developing greatly runoff agriculture and forestry and high efficiency agriculture)
Shortening slope length and route of surface runoff (How to sustain/ enhance this strength: Increase vegeta-tion coverage)
Reducing erosion and sediment rushing into river (How to sustain/ enhance this strength: ArrangingGully Head Protection Project)
Improving the effective utilization of rainoff sources (How to sustain/ enhance this strength: Anti-scour Shrub Belt)
Increasing grain yield and farmers income (How to sustain/ enhance this strength: Planting economic crops on the slope, further perfect irrigation situation)

6.5 Арга барилын дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Establishing multi-level, diversification and multiple channels of the investment system of national investment, local support and labor input By farmers and using foreign and social investment.
After the two labours cancelled, the enthusiasm of farmers decreased Government should link up with actual situation, make favorable policy to encourage farmers participating soil and water conservation construction.
Extending from up to down by government, community participate passively, farmers understanding is limited Establish diversified popularization and extension, increase the frequency of consultation and training.

7. Суурь мэдээлэл болон холбоосууд

7.1 Мэдээллийн эх үүсвэр/аргууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа
 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

Модулууд