Арга барил

Water user group [Камбодж]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

ក្រុមប្រើប្រាស់ទឹក (Khmer)

approaches_2595 - Камбодж

Бүрэн гүйцэд байдал: 89%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Арга барилыг баримтжуулах болон үнэлгээ хийхэд оролцсон хүн эсвэл байгууллагын холбоо барих хаяг

Мэдээлэл өгсөн хүн(с)

ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :

Pith Khonhel

Local Agriculture Research and Extension Centre LAREC

Камбодж

ГТМ мэргэжилтэн :

Bin Sreytouch

Society for Community Development in Cambodia SOFDEC

ГТМ мэргэжилтэн :

Khun Lean Hak

kleanghak@yahoo.com / sofdec@camintel.com

SOFDEC/LAREC

Камбодж

Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Society for Community Development in Cambodia (SOFDEC) - Камбодж
Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Local Agricultural Research and Extension Centre (LAREC) - Камбодж

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

09/09/2014

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 ГТМ-ийн технологийн асуулгын(д) суурь мэдээлэл(д)

2. ГТМ Арга барилын тодорхойлолт

2.1 Арга барилын товч тодорхойлолт

A water user group, led by a committee staff, decides about the distribution of the water during the dry season to plant dry season rice.

2.2 Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт

Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт :

Aims / objectives: During the Pol Pot regime, a dam was built to catch and store water from a temporary stream to irrigate rice during the dry season. The dam degraded over time, therefore it was repaired by a NGO to provide water for the cultivation of dry season rice. To manage it, a water user group was formed. The aim of this water user group is to have a fair distribution of the water hold by the dam among the farmers located downstream. The water user group is led by an elected committee staff of 5 members, who are the direct contact persons for the individual farmers and village chiefs, as well as for the provincial department of hydrology.

Methods: A former local NGO, PRASAC (now a microfinance institute), which repaired the dam and gates, organised a meeting with the three concerned villages to elect a committee responsible for the management of the water. The committee, consisting of a chief, a vice-chief, a secretary and an accounting, and two managers of the gates (each responsible for one gate) is responsible for the fair distribution of the water. The chief is the contact person for the village chiefs or the farmers themselves, who can request water. He is the contact person for the provincial department of hydrology as well.

Stages of implementation: The water user group was elected in 2002, when the dam was fixed. A short training was given to the committee which was then left on its own for the management. After tensions that occurred between farmers, the committee asked for advice in the provincial department of hydrology, which was passed off to CDRI (Cambodia Development Resource Institute), a local NGO. The CDRI conducted meetings and acted as a mediator, since then no tensions occurred anymore between water users as they introduced weekly schedules.

Role of stakeholders: The chief and vice chief are responsible for the distribution of the water. The two gate managers are controlling the gates.

2.3 Арга барилын зурагууд

2.5 Арга барил нэвтрүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Камбодж

Улс/аймаг/сум:

Kampong Chhnang

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Toeuk Phos

Тайлбар:

A bit more than 100 ha are irrigated under this approach.

2.6 Арга барилыг эхлэх, дуусах огноо

Эхлэх жилийг тэмдэглэ:

2002

Хугацаа дуусах жил (Хэрэв арга барил удаанаар ашиглаагүй бол):

2003

2.7 Арга барилын төрөл

 • төсөл / хөтөлбөр дээр үндэслэсэн

2.8 Арга барилын үндсэн зорилго, зорилтууд

The Approach focused on SLM only

A fair distribution of water among the farmers, to produce rice during the dry season as well.

The SLM Approach addressed the following problems: The approach was designed to avoid conflicts on the use of water resources, and to allow rice production during the dry season.

2.9 Арга барилын хүрээнд хэрэгжсэн Технологи/Технологиудад дэмжсэн эсвэл саад учруулсан нөхцлүүд

санхүүгийн нөөц, үйлчилгээний хүртээмж / боломж
 • Хазаарлалт

The staff works on a voluntary basis.

Treatment through the SLM Approach: The gate managers catch fish at the gates while releasing water which provides an income. The chief records the water levels behind the dam for the provincial department of hydrology, which provides an income to him.

Хууль, эрхзүйн хүрээ (газар эзэмшил, газар, ус ашиглах эрх)
 • Хазаарлалт

Conflicts between farmers about water use. The lower villages did not get enough water.

Treatment through the SLM Approach: A NGO, CDRI, acted as a mediator in the conflict. Since then no more tensions occurred as they introduced weekly schedules.

The existing land ownership, land use rights / water rights hindered a little the approach implementation Before there was open access to water, but no water was available since the dam was broken. Now there is water, but it is regulated.

3. Оролцогч талуудын оролцоо ба үүргүүд

3.1 Арга барилд оролцогч талууд болон тэдгээрийн үүргүүд

 • Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэд

Villagers and village chiefs

The operation of the water gates needs a strong physical condition. The literacy of women is lower than the one of men. Only male staff.

Poor people were also involved, and use the water.

 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/ хөдөө аж ахуйн зөвлөх
 • ТББ

PRASAC implemented the water user group.

 • Засгийн газар (шийдвэр гаргагч, төлөвлөгч)

Provincial department of hydrology

3.2 Арга барилын янз бүрийн үе шатанд орон нутгийн газар ашиглагчид / бүлэглэлүүдийг татан оролцуулах
Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэдийн оролцоо Хэн оролцсоныг тодорхойлж, үйл ажиллагааг тайлбарлана уу
санаачлага/идэвхжүүлэлт үгүй
Төлөвлөгөө үгүй
Хэрэгжилт идэвхигүй The committee was elected, and acts until today.
Мониторинг/ үнэлгээ үгүй
Research үгүй

3.3 Диаграм (хэрэв боломжтой бол)

Тодорхойлолт :

Organogram of the different stakeholders in the water user group in Toeuk Phos.

Зохиогч :

Stefan Graf (Centre for Development and Environment)

3.4 ГТМ-ийн технологи/технологиуд сонгох шийдвэр

Хэрэгжүүлэх Технологи/Технологиудын сонголтыг хийж шийдвэр гаргасан хүнийг тодорхойлно уу:
 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн дангаараа
Тайлбар :

The former NGO, PRASAC, fixed the dam that was constructed during the Pol Pot regime. The farmers had to be persuaded to plant dry season rice.

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by by SLM specialists alone (top-down). The NGO decided that the water user group should be managed that way, organised an election and the same staff works since then.

4. Техникийн дэмжлэг, чадавхи бүрдүүлэх, мэдлэгийн менежмент

4.1 Чадавхи бэхжүүлэх/сургалт

Газар эзэмшигчид / бусад оролцогч талуудад сургалт явуулсан уу?

Тийм

Хэн сургалтанд хамрагдсан бэ:
 • Газар ашиглагчид
 • хээрийн ажилтан / зөвлөх
Сургалтын хэлбэр :
 • Ажил дээр
 • үзүүлэнгийн талбай
Хамрагдсан сэвдүүд:

Growing of dry season rice. The Provincial Dept. of Agriculture rented 100 ha and planted dry season rice. Since then the farmers plant it by themselves.

The staff was trained to work alone managing the water gates.

4.2 Зөвлөх үйлчилгээ

Газар ашиглагчдад зөвлөх үйлчилгээ авах боломжтой байдаг уу?

Тийм

Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн эсэхийг тогтоо:
 • Тогтмол төвд
Тодорхойлолт / тайлбар:

In case the chief is confronted with a problem, he approaches the Provincial Department of Agriculture. The chief is then either redirected to a NGO or gets help by the Provincial Department of Agriculture.

Advisory service is inadequate to ensure the continuation of land conservation activities; The committee staff provides the water for free, the maintenance costs have to be financed by the provincial dept. of hydrology. PRASAC provided a financial reserve for the maintenance somewhere in the government, but neither the water user group chief nor the secretary/accountant know where this account is.

4.3 Институцийг бэхжүүлэх (байгууллагын хөгжил)

Арга барилаар дамжуулан институц байгуулагдаж эсвэл бэхжсэн үү?
 • Үгүй

4.4 Мониторинг ба үнэлгээ

Мониторинг болон үнэлгээ нь арга барилын хэсэг үү?

Тийм

Тайлбар:

Bio-physical aspects were regular monitored by project staff through measurements; indicators: Water level is monitored daily by committee chief, data reported to provincial dept. of hydrology.
There were few changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: Weekly schedules were established to avoid conflicts between villages. CDRI was working as a mediator.
There were no changes in the Technology as a result of monitoring and evaluation

4.5 Судалгаа

Судалгаа арга барилын хэсэг нь байсан уу?

Үгүй

5. Санхүүгийн болон гадаад материаллаг дэмжлэг

5.1 ГТМ-ийн Арга барилын бүрэлдэхүүн хэсгийн жилийн төсөв

Тайлбар (жнь: санхүүжилтийн гол эх үүсвэр / гол хандивлагчид):

Approach costs were met by the following donors: national non-government (PRASAC): 100.0%; local community / land user(s) (Staff consists of volunteers )

5.2 Газар ашиглагчдад санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг үзүүлсэн

Технологи / технологийг хэрэгжүүлэхэд газар ашиглагчид санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг авсан уу?

Үгүй

5.3 Тодорхой зардлыг даахад чиглэсэн дэмжлэгт (хөдөлмөрийн хүчийг оролцуулаад)

 • Дэд бүтэц
Ямар хөрөнгө оруулалт татаасаар олгогдсоныг заана уу Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
Dam and gates Бүрэн санхүүждэг
Хэрэв газар ашиглагчийн хөдөлмөрийн хүч чухал байсан бол энэ нь аль хэлбэр байсан:
 • сайн дурын
Тайлбар:

the water user group staff works for free.

5.4 Кредит

Арга барилын хүрээнд ГТМ-ийн үйл ажиллагаанд зориулж зээлд хамрагдсан уу?

Үгүй

6. Нөлөөллийн дүн шинжилгээ ба дүгнэлт

6.1 Арга барилын нөлөөллүүд

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлж, хадгалахад газар ашиглагчдад тусласан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

They are able to produce food during the whole year, with up to 3 rice harvests a year on the same fields.

Арга барил нь эмзэг бүлгийнхнийг нийгэм, эдийн засгийн хувьд чадавхижуулсан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Landless farmers have more work, as 3 rice harvests are produced per year.

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлэхэд саад учруулсан газрын эзэмшил / ашиглах эрхийг сайжруулахад чиглэсэн үү?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

According to the committee chief, no more tensions occur now.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

A fourth village joined the water user group.

Did the Approach lead to improved livelihoods / human well-being?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

The technology (the dam with gates) helped. But it would not work without the approach. It improved the food production, thus food security, and the livelihoods of the farmers.

Did the Approach help to alleviate poverty?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

It helped to alleviate poverty among the farmers owning land in the irrigated areas as they can produce more.

6.2 ГТМ-ийг хэрэгжүүлэх газар ашиглагчидын гол санаачилга

 • үйлдвэрлэл нэмэгдсэн

Three harvests instead of only one.

 • well-being and livelihoods improvement

Three harvests instead of only one.

6.3 Арга барилын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал

Газар ашиглагчид арга барилаар дамжуулан хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тогтвортой хадгалж чадах уу (гадны дэмжлэггүйгээр)?
 • Тодорхойгүй
Хэрэв үгүй эсвэл тодорхойгүй бол дэлгэрэнгүй тайлбар өгнө үү:

It is unclear what would happen if the dam needs maintenance but the provincial dept. of hydrology would not be willing to pay the maintenance costs.

6.4 Арга барилын тогтвортой/давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Improved livelihoods, three times more rice production
and water vegetables as well as fish during the whole year.
No pumps are needed.
Farmers help each other with the water. (How to sustain/ enhance this strength: Regular meetings. )

6.5 Арга барилын дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
There is no money for maintenance activities.
Nobody wants to work as committee staff as they don’t get any salary for this work.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
No regular elections, nor bottom up improvements.
Everything comes from outside.

7. Суурь мэдээлэл болон холбоосууд

7.1 Мэдээллийн эх үүсвэр/аргууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа
 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

Модулууд