Арга барил

Tithonia diversifolia as green manure, on-farm trial [Камерун]

  • Бүтээн байгуулалт:
  • Шинэчлэх:
  • Цуглуулсан этгээд:
  • Редактор:
  • Хянагч:

approaches_2672 - Камерун

Бүрэн гүйцэд байдал: 14%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Арга барилыг баримтжуулах болон үнэлгээ хийхэд оролцсон хүн эсвэл байгууллагын холбоо барих хаяг

Мэдээлэл өгсөн хүн(с)

ГТМ мэргэжилтэн :

Thomas Fabienne

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 ГТМ-ийн технологийн асуулгын(д) суурь мэдээлэл(д)

Engrais vert avec Tithonia
technologies

Engrais vert avec Tithonia [Камерун]

Les feuilles et tiges de Tithonia diversifolia sont appliqués sur le sol comme engrais vert àfin d'augmenter le taux de nutriments et de la matière organique dans le sol.

  • Цуглуулсан этгээд: Unknown User

2. ГТМ Арга барилын тодорхойлолт

2.5 Арга барил нэвтрүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Камерун

Модулууд