แนวทาง

Tithonia diversifolia as green manure, on-farm trial [แคเมอรูน]

  • ผู้สร้างสรรค์
  • การอัพเดท
  • ผู้รวบรวม
  • ผู้เรียบเรียง
  • ผู้ตรวจสอบ

approaches_2672 - แคเมอรูน

สมบูรณ์ 14%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Thomas Fabienne

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

Engrais vert avec Tithonia
technologies

Engrais vert avec Tithonia [แคเมอรูน]

Les feuilles et tiges de Tithonia diversifolia sont appliqués sur le sol comme engrais vert àfin d'augmenter le taux de nutriments et de la matière organique dans le sol.

  • ผู้รวบรวม Unknown User

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

แคเมอรูน

โมดูล