Арга барил

Pasture Calendar [Тажикистан]

Таквими чарогохистифодабари

approaches_3466 - Тажикистан

Бүрэн гүйцэд байдал: 94%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Арга барилыг баримтжуулах болон үнэлгээ хийхэд оролцсон хүн эсвэл байгууллагын холбоо барих хаяг

Мэдээлэл өгсөн хүн(с)

ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :
Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
Environmental Land Management and Rural Livelihood Project
Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Aga Khan Foundation (Aga Khan Foundation) - Швейцар

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

20/12/2016

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 ГТМ-ийн технологийн асуулгын(д) суурь мэдээлэл(д)

2. ГТМ Арга барилын тодорхойлолт

2.1 Арга барилын товч тодорхойлолт

Pasture calendar services the PUU as part of the implementation of the plan with a specific timeframe and activities. It helps communities in designing intervention with regard to the need of agreed activities in the calendar.

2.2 Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт

Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт :

Pasture calendar is a composition of different activities and events within the PLMP of the PUU, where concrete timeframes for each events and activities are defined. PUUs were supported to develop their pasture calendar with specific activities related to pasture use and management with supervision of the PUU management. All the eight PUUs have their own pasture calendar, because the timeframes for each PUU is different. This is caused by different altitudes, that result in different timeframes for different events. For example in Jirgatal movements to the summer pastures start in May, in a lower district like Faizabad and Roghun it starts one or half a month earlier. This will help the PUUs to coordinate the livestock movement and applying different techniques in the right time. Another important element is that for each activity a responsible person or team is identified. Roles and responsibility are shared while considering gender aspects aswell. For example, specific tasks in livestock and pasture management, where women's roles are more crucial enable them to participate in planning and decision making.

2.3 Арга барилын зурагууд

Гэрэл зурагтай холбоотой ерөнхий тэмдэглэл:

The calendar format can be shaped differently depending on the community's willingness on what kind of information they want to put there. The information is agreed on with community during development of their pasture management plan, where the pasture calendar is also integral part of this plan.

2.5 Арга барил нэвтрүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Тажикистан

Улс/аймаг/сум:

Rasht Valley/Faiobod District

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

sub-district of D. Aliev, PUU Sohru at sub-district level

Тайлбар:

Coordinates of Location: Latitude - 39. 18 2: Longitude - 71 044

2.6 Арга барилыг эхлэх, дуусах огноо

Хэрэв арга барилыг хэрэгжүүлэх жил тодорхойгүй бол ойролцоогоор эхлэх огноог зааж өгнө үү :

<10 жилийн өмнө (саяхны)

2.7 Арга барилын төрөл

 • төсөл / хөтөлбөр дээр үндэслэсэн

2.8 Арга барилын үндсэн зорилго, зорилтууд

The main aim of this approach is to organize activities within the given timeframe on pasture management. In this example support was provided to PUU to identify and plan the activities in a structured way for sustainable pasture management.

2.9 Арга барилын хүрээнд хэрэгжсэн Технологи/Технологиудад дэмжсэн эсвэл саад учруулсан нөхцлүүд

санхүүгийн нөөц, үйлчилгээний хүртээмж / боломж
 • Идэвхижүүлэх

No major financial resource is required, only the motivation of communities and PUU members is needed, however as part of the pasture planning workshop session, some resource are needed for organizing the workshop.

Бүтэц зохион байгуулалт
 • Идэвхижүүлэх

The process is run by the legally registered institute - Pastue User Union established according to the Pasture Law.

талуудыг хамтын ажиллагаа/зохицуулалт
 • Идэвхижүүлэх

Once the detailed activities on pasture use are identified collaboration with other involved stakeholders based on the analysis will take place.

Хууль, эрхзүйн хүрээ (газар эзэмшил, газар, ус ашиглах эрх)
 • Идэвхижүүлэх

PUU in the framework of Pasture Law of the Republic of Tajikistan is registered.

ГТМ-ийн талаарх мэдлэг, техникийн дэмжлэг авах боломж
 • Идэвхижүүлэх

The project staff have pasture specialists who train and build the capacity of PUU members.

3. Оролцогч талуудын оролцоо ба үүргүүд

3.1 Арга барилд оролцогч талууд болон тэдгээрийн үүргүүд

 • Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэд

livestock owners, PUU members

active participation in the identification of main activities related to pasture management

 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/ хөдөө аж ахуйн зөвлөх

project specialist

provide technical support in development and design of pasture calendar

 • Орон нутгийн захиргаа

land committee, forestry department, agriculture deparment

supervise the implementation plan, support with providing advisory services also

3.2 Арга барилын янз бүрийн үе шатанд орон нутгийн газар ашиглагчид / бүлэглэлүүдийг татан оролцуулах
Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэдийн оролцоо Хэн оролцсоныг тодорхойлж, үйл ажиллагааг тайлбарлана уу
санаачлага/идэвхжүүлэлт интерактив The development of the calendar depends on the initiative of the other stakeholders. If there is no consent with others, it is possible it will not be implemented.
Төлөвлөгөө интерактив It includes roles and responsibilities of different stakeholders, where an interactive approach is required for planning.
Хэрэгжилт Гадаад дэмжлэг The pasture calendar reflects the whole range of activities which are planned to implement in a given timeframe. For the implementation of some of the activities some external support both financial and technical is required, which was provided by the project staff and funding from various sources, including government and internal community fund, as well as donor fudings.
Мониторинг/ үнэлгээ Гадаад дэмжлэг With the guidance from the project team, which also has monitoring and evaluation experts monitoring had been conducted jointly with PUUs member. In addition, the implementing agencies for the ELMARL project, such as MSDSP, have also their monitoring and evaluation departments which carried out monitoring aswell.

3.4 ГТМ-ийн технологи/технологиуд сонгох шийдвэр

Хэрэгжүүлэх Технологи/Технологиудын сонголтыг хийж шийдвэр гаргасан хүнийг тодорхойлно уу:
 • голдуу ГТМ-ийн мэргэжилтнүүд, газар ашиглагчидтай зөвлөлдсөний үндсэн дээр
Тайлбар :

Project technical team, which supported the development of the pasture calendar shared expertise on the technical aspects of activities by considering local knowledge from land users and mainly decided on the selection of technology.

Шийдвэрийг юунд үндэслэн гаргасан:
 • Хувь хүний туршлага ба санал бодол (баримтжуулаагүй)

4. Техникийн дэмжлэг, чадавхи бүрдүүлэх, мэдлэгийн менежмент

4.1 Чадавхи бэхжүүлэх/сургалт

Газар эзэмшигчид / бусад оролцогч талуудад сургалт явуулсан уу?

Тийм

Хэн сургалтанд хамрагдсан бэ:
 • Газар ашиглагчид
 • хээрийн ажилтан / зөвлөх
Хэрэв шаардлагатай бол хүйс, нас, яс үндэс, гэх мэт. нэмнэ үү:

Usually the project tried to provide gender balance in attending the trainings (50% to 50%). The main focus was on youth and women who were actively involved in taking care of livestock.

Сургалтын хэлбэр :
 • Олон нийтийн уулзалт
 • курс дамжаа
Хамрагдсан сэвдүүд:

Pasture management. preparation of the pasture calendar, land management

4.2 Зөвлөх үйлчилгээ

Газар ашиглагчдад зөвлөх үйлчилгээ авах боломжтой байдаг уу?

Тийм

Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн эсэхийг тогтоо:
 • Газар ашиглагчийн талбай дээр
Тодорхойлолт / тайлбар:

by project staff and also specialist from land and pasture committee, environmental committee

4.3 Институцийг бэхжүүлэх (байгууллагын хөгжил)

Арга барилаар дамжуулан институц байгуулагдаж эсвэл бэхжсэн үү?
 • Үгүй

4.4 Мониторинг ба үнэлгээ

Мониторинг болон үнэлгээ нь арга барилын хэсэг үү?

Үгүй

4.5 Судалгаа

Судалгаа арга барилын хэсэг нь байсан уу?

Үгүй

5. Санхүүгийн болон гадаад материаллаг дэмжлэг

5.1 ГТМ-ийн Арга барилын бүрэлдэхүүн хэсгийн жилийн төсөв

Арга барил дахь ГТМ-ийн бүрэлдэхүүн хэсгийн жилийн төсвийг ам.доллараар харуулна уу:

198.00

Тайлбар (жнь: санхүүжилтийн гол эх үүсвэр / гол хандивлагчид):

World Bank and IFAD

5.2 Газар ашиглагчдад санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг үзүүлсэн

Технологи / технологийг хэрэгжүүлэхэд газар ашиглагчид санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг авсан уу?

Тийм

Хэрэв тийм бол дэмжлэгийн төрөл(үүд), нөхцөл, болон нийлүүлэгч(чид) бичнэ үү:

The ELMARL project financed by World Bank supported the PUUs with implementation of the pasture plan, including support with follow up on pasture calendar.

5.3 Тодорхой зардлыг даахад чиглэсэн дэмжлэгт (хөдөлмөрийн хүчийг оролцуулаад)

 • үгүй
 
 • Тоног төхөөрөмж
Ямар хөрөнгө оруулалт татаасаар олгогдсоныг заана уу Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
Хэрэв газар ашиглагчийн хөдөлмөрийн хүч чухал байсан бол энэ нь аль хэлбэр байсан:
 • сайн дурын
Тайлбар:

The labour in all project was considered as contribution from the PUUs and therefore was shared voluntary.

5.4 Кредит

Арга барилын хүрээнд ГТМ-ийн үйл ажиллагаанд зориулж зээлд хамрагдсан уу?

Үгүй

5.5 Бусад урамшуулал, хэрэгсэл

ГТМ-ийн технологийг хэрэгжилтийг дэмжихэд ашигласан бусад урамшуулал, хэрэгсэл байсан уу?

Үгүй

6. Нөлөөллийн дүн шинжилгээ ба дүгнэлт

6.1 Арга барилын нөлөөллүүд

Арга барил нь орон нутгийн газар ашиглагчдыг чадваржуулах, оролцогч талуудын оролцоог сайжруулсан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Sets exact timeframe with activities to follow on and contributes to sustainable management of pasture resources.

the pasture calendar is developed in a participatory way, where decision is made in the same time with evidence base

Арга барил нь ГТМ хэрэгжүүлэхэд газар ашиглагчдын мэдлэг, чадварыг сайжруулахад хүргэсэн үү?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

In time implementation of activities also motivates and contributing to implement SLM successfully.

Энэ арга барил бусад сонирхогч талуудын мэдлэг, чадавхийг сайжруулсан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Various training as part of the implementation of the approach were provided to the land users to enable them in development of this approach and implementation.

Энэ арга барил зөрчилдөөнийг багасгасан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

When communities developed their pasture calendar, they agreed on the planned activities among each other, which mitigated conflict.

Арга барил нь эмзэг бүлгийнхнийг нийгэм, эдийн засгийн хувьд чадавхижуулсан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Especially women and youth were involved in preparing the pasture calendar and were actively involved in decision making.

Арга барил нь жендэрийн тэгш байдлыг сайжруулж, эмэгтэйчүүд, охидыг чадавхжуулсан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Women were involved in preparing the pasture calendar, where most of the planned activities implementation depended on women. In this process women were actively involved in making decision with regards to those activities where they were actively involved.

6.2 ГТМ-ийг хэрэгжүүлэх газар ашиглагчидын гол санаачилга

 • Газрын доройтол буурсан

contribute to rotational and seasonal use of pasture, which allows rehabilitation of degraded pasture

 • Ажлын ачаалал бууруулсан

The timeframe in the pasture calendar identified a responsible person per each activities, which shared the workload among the community members.

 • дүрэм журам (торгууль) / сахиулах

The approach sets certain rules and regulations and responsible persons to enforce implementation of the planned activities.

 • Байгаль орчны ухамсар

Beside economic benefits, the approach also sets activities to follow on the environmental aspects of pasture management. This also raised awareness among PUUs members on ecological consciousness.

6.3 Арга барилын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал

Газар ашиглагчид арга барилаар дамжуулан хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тогтвортой хадгалж чадах уу (гадны дэмжлэггүйгээр)?
 • Тодорхойгүй
Хэрэв үгүй эсвэл тодорхойгүй бол дэлгэрэнгүй тайлбар өгнө үү:

Development of the pasture calendar does not guarantee full implementation of activities unless there is a sustainable mechanism for incentives in place.

6.4 Арга барилын тогтвортой/давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
straight forward, easy understandable/and potential for replicaiton
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
easy development and doable/brings together all stakeholders in one room to jointly plan their activities with regards to pasture and livestock management/can be applied by communities without external support

6.5 Арга барилын дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
depends on all involved stakeholders required to strengthen collaboration between different stakeholder
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
very theoretic and not easy to adjust to real implmentation and straight forward only reflects one steps should be considered as integral part of the overall pasture and livestock management approach

7. Суурь мэдээлэл болон холбоосууд

7.1 Мэдээллийн эх үүсвэр/аргууд

 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

3

 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/шинжээчтэй хийсэн ярилцлага

1

7.2 Холбогдох бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Pasture and Livestock Management of Pasture Use Unions Sorhu, Faizabad District, D. Aliev sub-district, Tajikistan

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

Zevarshoev Askarsho, free of cost

7.3 Холбогдох мэдээллийн интернет дэх нээлттэй холбоосууд

Гарчиг/ тодорхойлолт :

Secretariat of the Tajik Pasture Management Networking Platform

URL:

https://pasture.klink.asia/dms/documents

Модулууд