Арга барил

Falling Water Dam [Хятад ]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

approaches_2400 - Хятад

Бүрэн гүйцэд байдал: 83%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Арга барилыг баримтжуулах болон үнэлгээ хийхэд оролцсон хүн эсвэл байгууллагын холбоо барих хаяг

Мэдээлэл өгсөн хүн(с)

ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :
Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Department of Resources and Environmental Science, Beijing Normal University (Department of Resources and Environmental Science, Beijing Normal University) - Хятад

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 ГТМ-ийн технологийн асуулгын(д) суурь мэдээлэл(д)

Auto-Flowing Slurry Dam
technologies

Auto-Flowing Slurry Dam [Хятад ]

Auto-flowing slurry dams is filled with dense slurry by water flow from upland to maintain eroded soil particles and runoff.

 • Цуглуулсан этгээд: Yan ZHANG

2. ГТМ Арга барилын тодорхойлолт

2.1 Арга барилын товч тодорхойлолт

The falling water dams are widely built in the middle reach of the Yellow River, the typical dams are filled with dense slurry by water flow from upland. The approach is implemented mainly by government investment.

2.2 Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт

Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт :

Falling water filled dams distribute widely in the middle reaches of the Yellow River. They are used to store water, wrap sediment which results from soil and water loss. On the Loess Plateau, in addition to the conditions of deep gully and steep slope, earth above the top of the dams can be used to build dams. First, soil is loosed with squirt guns, explosion or manually digging. Then, water is pumped up to the loose earth so as to rush the soil down along transporting ditch, turning the soil into dense mud, to dams level surrounded by tamped banks. Under the press of gravity, the mud dehydrates, consolidates and becomes uniformly dense body of the dams. Compared with dams in other areas, the water power filled dams in the Yellow River basin are characterized by much denser mud, uniform particles and body texture, smaller transect of dams body, and wide applicability to soil materials such as sand soil, loess soil and weathering residue. The types of dams have widely applied to build middle and small reservoirs and silt arresters in the middle reaches of the Yellow River, playing an important role in agricultural production and reduction of sediment into the Yellow River.

2.3 Арга барилын зурагууд

2.5 Арга барил нэвтрүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Хятад

Улс/аймаг/сум:

Shanxi, Shaanxi, etc.

2.6 Арга барилыг эхлэх, дуусах огноо

Эхлэх жилийг тэмдэглэ:

1950

Хугацаа дуусах жил (Хэрэв арга барил удаанаар ашиглаагүй бол):

2005

2.7 Арга барилын төрөл

 • уламжлалт / уугуул

2.8 Арга барилын үндсэн зорилго, зорилтууд

The objectives of the approach are to control soil & water loss so as to reduce flood; to make more crop land.
The SLM Approach addressed the following problems: The main existing issues are unreasonable land use planning and low use rate; Lower standard of SWC design and poor quality in construction which would lead to flood danger; low administrative level and economic benefits.

2.9 Арга барилын хүрээнд хэрэгжсэн Технологи/Технологиудад дэмжсэн эсвэл саад учруулсан нөхцлүүд

санхүүгийн нөөц, үйлчилгээний хүртээмж / боломж
 • Хазаарлалт

Only when government invests, the technology can be implemented
Treatment through the SLM Approach: investment

Хууль, эрхзүйн хүрээ (газар эзэмшил, газар, ус ашиглах эрх)
 • Идэвхижүүлэх

The existing land ownership, land use rights / water rights helped a little the approach implementation: Because land resources belongs to state and land user can lease the land.

3. Оролцогч талуудын оролцоо ба үүргүүд

3.1 Арга барилд оролцогч талууд болон тэдгээрийн үүргүүд

 • Засгийн газар (шийдвэр гаргагч, төлөвлөгч)
 • Олон улсын байгууллага
3.2 Арга барилын янз бүрийн үе шатанд орон нутгийн газар ашиглагчид / бүлэглэлүүдийг татан оролцуулах
Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэдийн оролцоо Хэн оролцсоныг тодорхойлж, үйл ажиллагааг тайлбарлана уу
санаачлага/идэвхжүүлэлт өөрийн хүчийг нэгтгэсэн rapid/participatory rural appraisal; The approach is a traditional way to harvest water and wrap soils, SWC applied land users easy to understand and accept it if some subsidy being obtained.
Төлөвлөгөө интерактив workshops/seminars; After a program granted, implementing agency and local communities working together.
Хэрэгжилт Гадаад дэмжлэг responsibility for major steps; In practice, local communities are the major part to manager and carry out.
Мониторинг/ үнэлгээ идэвхигүй interviews/questionnaires; When monitoring procedures are clear, the local communities could do this and evaluate.
Research интерактив Only can give some suggestions or questionnaire.

3.4 ГТМ-ийн технологи/технологиуд сонгох шийдвэр

Хэрэгжүүлэх Технологи/Технологиудын сонголтыг хийж шийдвэр гаргасан хүнийг тодорхойлно уу:
 • улс төрчид / удирдагчид
Тайлбар :

Decisions on the choice of SLM Technology were made directive (top-down).
Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by by politicians / leaders (directive, top-down).

4. Техникийн дэмжлэг, чадавхи бүрдүүлэх, мэдлэгийн менежмент

4.1 Чадавхи бэхжүүлэх/сургалт

Газар эзэмшигчид / бусад оролцогч талуудад сургалт явуулсан уу?

Тийм

Хэн сургалтанд хамрагдсан бэ:
 • Газар ашиглагчид
Сургалтын хэлбэр :
 • фермерээс -фермер
 • үзүүлэнгийн талбай
Хамрагдсан сэвдүүд:

How to maintain and reinforce the dams

4.2 Зөвлөх үйлчилгээ

Газар ашиглагчдад зөвлөх үйлчилгээ авах боломжтой байдаг уу?

Тийм

Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн эсэхийг тогтоо:
 • Тогтмол төвд
Тодорхойлолт / тайлбар:

Name of method used for advisory service: Falling water dam show; Key elements: Selection of site for dam building, size of dam, materials and methods; 1) Mainly: projects own extension structure and agents, Partly: government's existing extension system 2) Mainly: projects own extension structure and agents, Partly: government's existing extension system; Extension staff: mainly government employees 3) Target groups for extension: land users; Activities: demonstration

Advisory service is quite adequate to ensure the continuation of land conservation activities; At each government level, there is a SWC office which is in charge of SWC activities including extension.

4.3 Институцийг бэхжүүлэх (байгууллагын хөгжил)

Арга барилаар дамжуулан институц байгуулагдаж эсвэл бэхжсэн үү?
 • Тийм, маш их
Байгууллагууд бэхжиж, үүсэн бий болсон түвшин(үүд)-г тодорхойлно уу:
 • Орон нутгийн
Дэмжлэгийн төрлийг ялга:
 • Санхүүгийн
 • чадавхи бэхжүүлэх / сургалт
 • Тоног төхөөрөмж

4.4 Мониторинг ба үнэлгээ

Мониторинг болон үнэлгээ нь арга барилын хэсэг үү?

Тийм

Тайлбар:

area treated aspects were ad hoc monitored through measurements
land users involved aspects were ad hoc monitored through measurements
There were few changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation

4.5 Судалгаа

Судалгаа арга барилын хэсэг нь байсан уу?

Тийм

Сэдвийг тодруулна уу:
 • Экологи
 • Технологи
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгч, хэн судалгаа явуулсныг бичнэ үү:

Pattern and standards for the dam design.
Research was carried out both on station and on-farm

5. Санхүүгийн болон гадаад материаллаг дэмжлэг

5.1 ГТМ-ийн Арга барилын бүрэлдэхүүн хэсгийн жилийн төсөв

Хэрэв жилийн төсөв тодорхойгүй бол хягаарыг тодруулна уу:
 • > 1,000,000
Тайлбар (жнь: санхүүжилтийн гол эх үүсвэр / гол хандивлагчид):

Approach costs were met by the following donors: government (national - The central government): 85.0%; local community / land user(s) (Village committee): 5.0%; other (World Bank): 10.0%

5.3 Тодорхой зардлыг даахад чиглэсэн дэмжлэгт (хөдөлмөрийн хүчийг оролцуулаад)

 • Тоног төхөөрөмж
Ямар хөрөнгө оруулалт татаасаар олгогдсоныг заана уу Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
машин төхөөрөмж Бүрэн санхүүждэг subsidy
 • Дэд бүтэц
Ямар хөрөнгө оруулалт татаасаар олгогдсоныг заана уу Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
community infrastructure Бүрэн санхүүждэг financed by government
Хэрэв газар ашиглагчийн хөдөлмөрийн хүч чухал байсан бол энэ нь аль хэлбэр байсан:
 • сайн дурын
Тайлбар:

If managed by administrative way, land users' input are mainly voluntary, if through a project, usually paid in cash.

5.4 Кредит

Арга барилын хүрээнд ГТМ-ийн үйл ажиллагаанд зориулж зээлд хамрагдсан уу?

Тийм

Нөхцөл байдлын тодорхойлолт (хүүгийн хэмжээ, эргэн төлөлт гэх мэт):

Interest rate charged: 4.0%; repayment conditions: After 4 or 5 years when SWC produces benefits, loaner should return.
Interest was lower than market rate.

6. Нөлөөллийн дүн шинжилгээ ба дүгнэлт

6.1 Арга барилын нөлөөллүүд

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлж, хадгалахад газар ашиглагчдад тусласан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

They can harvest water and irrigate crops in dry seasons. Meanwhile, more crop land area is made.

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлэхэд саад учруулсан газрын эзэмшил / ашиглах эрхийг сайжруулахад чиглэсэн үү?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

The policies of land contract distribute land to individuals so that land users who involved in SWC activities need to be organized together for implementation of the SWC. The organization need much time and hard work. The problem is likely to be overcome in the near future. Administrative management can adjust and assort with this issue.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

6.3 Арга барилын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал

Газар ашиглагчид арга барилаар дамжуулан хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тогтвортой хадгалж чадах уу (гадны дэмжлэггүйгээр)?
 • Тийм

6.4 Арга барилын тогтвортой/давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Raising crop production and return (How to sustain/ enhance this strength: applying fertilizers as possible as can)
water can be irrigated in dry seasons and drinks both for cattle and man (How to sustain/ enhance this strength: maintaining and repairing if needed.)
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Storing water (How to sustain/ enhance this strength: reducing vapour and leak as possible as can)
Enlarge cropland and raising yield (How to sustain/ enhance this strength: shifting food crops to cash crops)
reducing flooding (How to sustain/ enhance this strength: reinforce the dams timely)

6.5 Арга барилын дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Costly and frenquently reinforce
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
The dams' quality are not high standardization for design and construction

7. Суурь мэдээлэл болон холбоосууд

7.1 Мэдээллийн эх үүсвэр/аргууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа
 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

7.2 Холбогдох бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Special Planning Of Soil And Water Conservation in Xinzhou Region , Shanxi Province, 1986-1990

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

Library of the Resource and Environmental Department, Beijing Normal University.

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

How to design the dry masonry dam in the Hanjiachuan watershed. Tianyuzhu, Wangzuliang. Beijing. Water conservation in Beijing, 2000

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

Library of the Resource and Environmental Department, Beijing Normal University.

Модулууд