Арга барилууд

LLPPA (local level participatory planing approach [Этиоп]

 • Шинийг нээх:
 • Шинэчлэх:
 • Эмхэтгэгч:
 • Хянан тохиолдуулагч:
 • Хянагч:

approaches_2560 - Этиоп

Бүрэн байдал: 72%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Арга барилыг баримтжуулах болон үнэлгээ хийхэд оролцсон хүн эсвэл байгууллагын холбоо барих хаяг

Мэдээлэл өгсөн хүн(с)

ГТМ мэргэжилтэн :
Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Swiss Agency for Development and Cooperation (DEZA / COSUDE / DDC / SDC) - Швейцар

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн:

Тийм

2. ГТМ Арга барилын тодорхойлолт

2.1 Арга барилын товч тодорхойлолт

LLPPA is an approach at the local level participatory planing approach that involves community participation at all level.

2.2 Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт

Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт :

Aims / objectives: To solve problem of food in food difficiet areas by participating the community in implimentation of different development activities relating that are identified to be a reason for their problems, Conservation of soil and water (SWC) in erosion promot areas, participating the community in problem identifying planing decision making & implementation using SWC specialist to facilitate the over all acomplishment of the project, brief description of the project to local adminstration units establishment of project planning and development team problem identification and decision making, socio economic survey, area delination, planning and implementation of development of SWC activities are the stages of the project, convincing the entire community regarding the objectives & participating at all stages of the project, the approach emphasizes more on SWC activities and its implementation continues of for 5(five) consequative years.

2.5 Арга барил нэвтрүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс:

Этиоп

Улс/аймаг/сум:

Oromiya

2.7 Арга барилын төрөл

 • төсөл / хөтөлбөр дээр үндэслэсэн

2.8 Арга барилын үндсэн зорилго, зорилтууд

The Approach focused on SLM only

To solve food problems in difficiet areas by increasing the potential of soil productivity through conservation of soil and water.

The SLM Approach addressed the following problems: Lack of manpower, lack of transport facilities, lack of budget for maintenance, the absence of land use policy

2.9 Арга барилын хүрээнд хэрэгжсэн Технологи/Технологиудад дэмжсэн эсвэл саад учруулсан нөхцлүүд

нийгэм / соёл / шашны хэм хэмжээ, үнэт зүйлс
 • Хазаарлалт

awarness of erosion damage is not sufficient

Treatment through the SLM Approach: awarness creation was being facilitated by SWC specialistes

санхүүгийн нөөц, үйлчилгээний хүртээмж / боломж
 • Хазаарлалт

Late provission of pitty cash insufficient allocation of budget.

Treatment through the SLM Approach:

Хууль, эрхзүйн хүрээ (газар эзэмшил, газар, ус ашиглах эрх)
 • Хазаарлалт

problem of land use legislation

Treatment through the SLM Approach:

The existing land ownership, land use rights / water rights greatly hindered the approach implementation There was not land uses ligislation/polices due to its absence the land users lead to improper use of land.

ГТМ-ийн талаарх мэдлэг, техникийн дэмжлэг авах боломж
 • Хазаарлалт

lack of skilled man power some activities being difficult in their

Treatment through the SLM Approach:

3. Оролцогч талуудын оролцоо ба үүргүүд

3.1 Арга барилд оролцогч талууд болон тэдгээрийн үүргүүд

 • Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэд

Adult stage community level. Working land users were mainly men (Now a days the approach has focused in an equal participation of gender.). Due to the effects of socio-cultural attitudes and different house hold- activities the participation of women was inadequate. Mainly mean with an age of 20-45 have been involved in SWC activity selection.

 • Засгийн газар (шийдвэр гаргагч, төлөвлөгч)

Implementation WW with the help of gov't staffs such as MOA, NIRIDER/ E/ Rehabilitation.

 • Олон улсын байгууллага
3.2 Арга барилын янз бүрийн үе шатанд орон нутгийн газар ашиглагчид / бүлэглэлүүдийг татан оролцуулах
Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэдийн оролцоо Хэн оролцсоныг тодорхойлж, үйл ажиллагааг тайлбарлана уу
санаачлага/идэвхжүүлэлт идэвхигүй Mainly:interviews/questionnaires; partly: rapid/participatory rural appraisal; They were focused on problem identification socio-economic surpes
Төлөвлөгөө интерактив interviews/questionnaires; Planning followed by socio-economic interviews with the land users.
Хэрэгжилт Гадаад дэмжлэг casual labour; Implementation was by causal labour with an incentives of food fore work programme.
Мониторинг/ үнэлгээ идэвхигүй measurements/observations; Most of the time the evaluation is by asimple field abservation
Research идэвхигүй

3.4 ГТМ-ийн технологи/технологиуд сонгох шийдвэр

Хэрэгжүүлэх Технологи/Технологиудын сонголтыг хийж шийдвэр гаргасан хүнийг тодорхойлно уу:
 • ГТМ-ийн мэргэжилтнүүдийн дэмжлэгтэйгээр, голчлон газар ашиглагчид
Тайлбар :

Due to the absence of legalized land classification the achievement of this approach has not fulfil its fargets (goals) but in a certain sites it the same improvements are being achieved now.

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by mainly by SLM specialists with consultation of land users. Decisions are made with the entire community before storing implmentation using the planning & development team as a representation.

4. Техникийн дэмжлэг, чадавхи бүрдүүлэх, мэдлэгийн менежмент

4.1 Чадавхи бэхжүүлэх/сургалт

Газар эзэмшигчид / бусад оролцогч талуудад сургалт явуулсан уу?

Тийм

Хэн сургалтанд хамрагдсан бэ:
 • Газар ашиглагчид
 • хээрийн ажилтан / зөвлөх
 • SWC specilists, politicians/ decision makers
Сургалтын хэлбэр :
 • Ажил дээр
 • фермерээс -фермер
 • үзүүлэнгийн талбай
Хамрагдсан сэвдүүд:

Technical standard of physical conservation structures, experience sharings based on field supervisions etc.

4.2 Зөвлөх үйлчилгээ

Газар ашиглагчдад зөвлөх үйлчилгээ авах боломжтой байдаг уу?

Тийм

Тодорхойлолт / тайлбар:

Name of method used for advisory service: Informal extension; 1) Advisory service was carried out through: government's existing extension system; Extension staff: mainly government employees 2) Target groups for extension: technicians/SWC specialists; Activities: Problem identification, planning, implementation technical follow up.

Advisory service is inadequate to ensure the continuation of land conservation activities

4.3 Институцийг бэхжүүлэх (байгууллагын хөгжил)

Арга барилаар дамжуулан институц байгуулагдаж эсвэл бэхжсэн үү?
 • Үгүй

4.4 Мониторинг ба үнэлгээ

Мониторинг болон үнэлгээ нь арга барилын хэсэг үү?

Тийм

Тайлбар:

bio-physical aspects were regular monitored through observations

technical aspects were ad hoc monitored through observations

socio-cultural aspects were monitored through observations

economic / production aspects were monitored through measurements

area treated aspects were monitored

no. of land users involved aspects were monitored

5. Санхүүгийн болон гадаад материаллаг дэмжлэг

5.1 ГТМ-ийн Арга барилын бүрэлдэхүүн хэсгийн жилийн төсөв

Тайлбар (жнь: санхүүжилтийн гол эх үүсвэр / гол хандивлагчид):

Approach costs were met by the following donors: international non-government (WFP): 98.0%; local community / land user(s) (-): 2.0%

5.2 Газар ашиглагчдад санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг үзүүлсэн

Технологи / технологийг хэрэгжүүлэхэд газар ашиглагчид санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг авсан уу?

Тийм

5.3 Тодорхой зардлыг даахад чиглэсэн дэмжлэгт (хөдөлмөрийн хүчийг оролцуулаад)

 • Тоног төхөөрөмж
Ямар хөрөнгө оруулалт татаасаар олгогдсоныг заана уу Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
Багажууд Handtools
 • Хөдөө аж ахуй
Ямар хөрөнгө оруулалт татаасаар олгогдсоныг заана уу Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
Үр, үрсэлгээ Бүрэн санхүүждэг
 • Дэд бүтэц
Ямар хөрөнгө оруулалт татаасаар олгогдсоныг заана уу Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
Community infrastructure Бүрэн санхүүждэг
Тайлбар:

Labour inputs were subsidized according to the norm raised by the project.

5.4 Кредит

Арга барилын хүрээнд ГТМ-ийн үйл ажиллагаанд зориулж зээлд хамрагдсан уу?

Үгүй

6. Нөлөөллийн дүн шинжилгээ ба дүгнэлт

6.1 Арга барилын нөлөөллүүд

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлж, хадгалахад газар ашиглагчдад тусласан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

To some extent the technical standard of physical conservation measures were improved.

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлэхэд саад учруулсан газрын эзэмшил / ашиглах эрхийг сайжруулахад чиглэсэн үү?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

The approach didn't try to reduce the problem because of lack of the support of lands use policies. Land use policies are targeted by the Gov't but still it has not started its implementation or performance.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

6.3 Арга барилын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал

Газар ашиглагчид арга барилаар дамжуулан хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тогтвортой хадгалж чадах уу (гадны дэмжлэггүйгээр)?
 • Үгүй
Хэрэв үгүй эсвэл тодорхойгүй бол дэлгэрэнгүй тайлбар өгнө үү:

The awareness/extension has not spread at all community levels equally and the land users experience to wards mass participation on SWC activities are inadequate; wrong expectation of in puts (food) provisions w/s alimitting factor.

6.4 Арга барилын тогтвортой/давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Community participation on SWC activities (How to sustain/ enhance this strength: should involve land users of all localities.)
Provision of direct subsides (How to sustain/ enhance this strength: has to be provided on time)
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Local level community participation (How to sustain/ enhance this strength: Regular participation of the community in monitoring and evaluation.)
Training on technical standards (How to sustain/ enhance this strength: Involving all community target groups in gender with the approition age groups)
Awareness creations on objectives of the approach (How to sustain/ enhance this strength: Continual extension of awareness creation)

6.5 Арга барилын дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Imput/food-provision being late Need to be provided timely
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Monitoring and evaluation It has to be performed regularly

7. Суурь мэдээлэл болон холбоосууд

7.1 Мэдээллийн эх үүсвэр/аргууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа
 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

7.2 Холбогдох бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

LLPPA -Quarter report

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Socio-economic-survey plan

Холбоос ба модулууд

Бүгдийг дэлгэх Бүгдийг хаах

Модулууд