Энэ мэдээлэл нь хуучирсан, идэвхигүй хувилбар. Одоогийн хувилбар руу шилжих.
Арга барилууд
Идэвхигүй

Rehabilitation of terraces and diversion construction with gates and channels [Йемен]

 • Шинийг нээх:
 • Шинэчлэх:
 • Эмхэтгэгч:
 • Хянан тохиолдуулагч:
 • Хянагч:

إعادة تأهيل المدرجات والحواجز والبوابات والسواقي

approaches_2635 - Йемен

Бүрэн байдал: 81%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Арга барилыг баримтжуулах болон үнэлгээ хийхэд оролцсон хүн эсвэл байгууллагын холбоо барих хаяг

Мэдээлэл өгсөн хүн(с)

ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :

Alhadrami Yahya

00967777249274

General Directorate for irrigation

Sanaa

Йемен

ГТМ мэргэжилтэн :

Sallam Ahmed

Agricultural Research and Extension Authority, AREA

Йемен

Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Agricultural Research and Extension Authority (AREA) - Йемен

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

15/02/2013

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 ГТМ-ийн технологийн асуулгын(д) суурь мэдээлэл(д)

2. ГТМ Арга барилын тодорхойлолт

2.1 Арга барилын товч тодорхойлолт

The rehabilitation of walls and outlets of the terraces and diversion construction with accessories from channels and gates are carried out by the local community in a regular way

2.2 Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт

Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт :

Aims / objectives: Before 56 years the cultivated land were stable and sustainable as a result of application the technologies. However, in 1956 a severe flood occurred had let to washed a large area of the cultivated land and people and houses. Then the local community had decided to puts hands together and started to rebuilt all the walls and gates and outlet of the whole terraces that damages from hoods. That was because the cultivated land was the only main source of livelihood at that time. The first step made by the local community are meeting at the invitation of sensible to consult and agree on how to rebuild what has been flashed as a result of floods and determine the priority of work and methods of implementation, it was agreed that the owner where damage event happened should do not pay anything either bring drinking water to the people who attended to assist him. However, first to protect agricultural land prone to erosion In the event of second rainstorm located on the main course Flood water (riparian valley). Then be re-construction of the barrier with accessories.
Key stages
1 - The land users involved in a specific area (position) to collect stones necessary to rebuild the walls of the garrison of land and after processing quantity required by the land users are re-building walls collectively by the community of males, contributing to work both reached 12 years of age male. Were identified on Friday of each week to carry out the construction is completed collecting the required stones.
2 - Settlement of the surface of the soil and filling eroded canyons and remove sediment from agricultural land by land users
3 - grape planting trees in areas affected by erosion
4 - building barriers gradually until they reach the level of agricultural land to be irrigated from the barrier and building gates and canals by the users of the land beneficiaries of the barrier
For agricultural land away from the waterway has been rehabilitated and build by the users of the land due to lack of manpower where everyone is busy their land to address the damage that occurred, and as a result was rebuilt stone walls in places exposed to the risk of erosion and the work of the walls of the soil in places less dangerous .

2.3 Арга барилын зурагууд

2.5 Арга барил нэвтрүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Йемен

Улс/аймаг/сум:

Sana'a governorate

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Bani Hushaish district

2.6 Арга барилыг эхлэх, дуусах огноо

Эхлэх жилийг тэмдэглэ:

1956

2.7 Арга барилын төрөл

 • уламжлалт / уугуул

2.8 Арга барилын үндсэн зорилго, зорилтууд

The Approach focused mainly on other activities than SLM (Getting benefits from water harvesting in irrigation terraces )

Rehabilitation of terraces and protect it from water damages through or follow the indigenous knowledge that was followed to maintain the terraces. And at the same time harvesting water.

The SLM Approach addressed the following problems: land degradation and maintain the traditional techniques, improve agricultural production

2.9 Арга барилын хүрээнд хэрэгжсэн Технологи/Технологиудад дэмжсэн эсвэл саад учруулсан нөхцлүүд

нийгэм / соёл / шашны хэм хэмжээ, үнэт зүйлс
 • Хазаарлалт

Lack of finance

Treatment through the SLM Approach: use available resource in the region

Хууль, эрхзүйн хүрээ (газар эзэмшил, газар, ус ашиглах эрх)
 • Идэвхижүүлэх

The existing land ownership, land use rights / water rights greatly helped the approach implementation: all the land was returned to its original borders was interaction in the implementation process in a positive way and did not happen leads boiling obstruct the implementation process

ажлын багтаамж, хүн хүчний нөөц бололцоо
 • Хазаарлалт

Hard work and lack of labours

Treatment through the SLM Approach: Grouping together to rebuild the break down walls of stone of the terraces (with no money as a help)

3. Оролцогч талуудын оролцоо ба үүргүүд

3.1 Арга барилд оролцогч талууд болон тэдгээрийн үүргүүд

 • Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэд

Males over 12 years old

The local community they work collectively and in a positive and self-funded (self-effort) used the available resources available in the region. Approach involves the entire community in all social classes.

 • Засгийн газар (шийдвэр гаргагч, төлөвлөгч)
Хэрэв хэд хэдэн оролцогч талууд оролцсон бол голлох төлөөлөгчийг зааж өгнө үү:

It came be done through meetings and discussion to select the best method for implementation.

3.2 Арга барилын янз бүрийн үе шатанд орон нутгийн газар ашиглагчид / бүлэглэлүүдийг татан оролцуулах
Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэдийн оролцоо Хэн оролцсоныг тодорхойлж, үйл ажиллагааг тайлбарлана уу
санаачлага/идэвхжүүлэлт үгүй
Төлөвлөгөө үгүй
Хэрэгжилт үгүй
Мониторинг/ үнэлгээ үгүй
Research үгүй

3.4 ГТМ-ийн технологи/технологиуд сонгох шийдвэр

Хэрэгжүүлэх Технологи/Технологиудын сонголтыг хийж шийдвэр гаргасан хүнийг тодорхойлно уу:
 • Газар ашиглагч дангаараа (өөрийн санаачлага)
Тайлбар :

Exchange experiences especially of what concern of indigenous knowledge to activate them because they are practical and most the farmers familiar with them

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by by land users* alone (self-initiative / bottom-up)

4. Техникийн дэмжлэг, чадавхи бүрдүүлэх, мэдлэгийн менежмент

4.1 Чадавхи бэхжүүлэх/сургалт

Газар эзэмшигчид / бусад оролцогч талуудад сургалт явуулсан уу?

Үгүй

4.3 Институцийг бэхжүүлэх (байгууллагын хөгжил)

Арга барилаар дамжуулан институц байгуулагдаж эсвэл бэхжсэн үү?
 • Үгүй

4.4 Мониторинг ба үнэлгээ

Мониторинг болон үнэлгээ нь арга барилын хэсэг үү?

Тийм

Тайлбар:

bio-physical aspects were ad hoc monitored by land users through observations

technical aspects were regular monitored by land users through observations
area treated aspects were ad hoc monitored by other through observations

There were no changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation

There were no changes in the Technology as a result of monitoring and evaluation

4.5 Судалгаа

Судалгаа арга барилын хэсэг нь байсан уу?

Үгүй

5. Санхүүгийн болон гадаад материаллаг дэмжлэг

5.1 ГТМ-ийн Арга барилын бүрэлдэхүүн хэсгийн жилийн төсөв

Хэрэв жилийн төсөв тодорхойгүй бол хягаарыг тодруулна уу:
 • 2,000-10,000
Тайлбар (жнь: санхүүжилтийн гол эх үүсвэр / гол хандивлагчид):

Approach costs were met by the following donors: local community / land user(s) (The local community should be responsible for cost of the approaches and technology): 100.0%

5.2 Газар ашиглагчдад санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг үзүүлсэн

Технологи / технологийг хэрэгжүүлэхэд газар ашиглагчид санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг авсан уу?

Үгүй

5.4 Кредит

Арга барилын хүрээнд ГТМ-ийн үйл ажиллагаанд зориулж зээлд хамрагдсан уу?

Үгүй

6. Нөлөөллийн дүн шинжилгээ ба дүгнэлт

6.1 Арга барилын нөлөөллүүд

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлж, хадгалахад газар ашиглагчдад тусласан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

protect the land from erosion and drought mitigation

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их
Did the Approach lead to improved livelihoods / human well-being?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

increased productivity as a result of the availability of irrigation water, reduce maintenance costs and maintain on the ground

Did the Approach help to alleviate poverty?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

by increasing the rate of production and hence poverty alleviation

6.2 ГТМ-ийг хэрэгжүүлэх газар ашиглагчидын гол санаачилга

 • үйлдвэрлэл нэмэгдсэн

Increase the amount of production

 • Байгаль орчны ухамсар
 • Protect the land from erosion

ِِAs a result of floods

 • Drought mitigation

Increase soil moisture

6.3 Арга барилын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал

Газар ашиглагчид арга барилаар дамжуулан хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тогтвортой хадгалж чадах уу (гадны дэмжлэггүйгээр)?
 • Үгүй
Хэрэв үгүй эсвэл тодорхойгүй бол дэлгэрэнгүй тайлбар өгнө үү:

- Find easy ways to do the production process, even at the expense of resources of future generations, the most important ground water that drains a result of drilling wells for the purpose of irrigation, which led to the neglect of maintenance operations may not be great at the present time, but may increase in the future, leading to the extinction of these techniques

6.4 Арга барилын тогтвортой/давуу тал/боломжууд

Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
The rehabilitation of degraded agri terraces were carried out by the local farmers who constitute a teamwork (How to sustain/ enhance this strength: Development of domestic legislation and to ensure the continued support of collective action)
building techniques using the resources available in the region

7. Суурь мэдээлэл болон холбоосууд

7.1 Мэдээллийн эх үүсвэр/аргууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа
 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

7.2 Холбогдох бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Report of traditional knowledge and customs (sallam, et al, 2008)

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

Agricultural Research and Extension Authority, AREA

Холбоос ба модулууд

Бүгдийг дэлгэх Бүгдийг хаах

Модулууд