Энэ бол мэдээлэл хуучирсан, идэвхигүй хувилбар. Одоогийн хувилбар руу очих.
Технологиуд
Идэвхигүй

Building Walls's stones to protect lands and building outlet to drain excess water [Йемен]

 • Шинийг нээх:
 • Шинэчлэх:
 • Мэдээлэл цуглуулсан:
 • Редактор:
 • Хянагч:

الجدران الحجرية والمفيضات

technologies_1578 - Йемен

Бүрэн гүйцэд байдал: 82%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :

Sallam Ahmed

sallam28@yahoo.com

Agricultural Research and Extension Authority

Йемен

ГТМ мэргэжилтэн :

Alhadrami Yahya

00967777249274

General Directorate for irrigation

Sanaa

Йемен

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
General Directorate of Irrigation - Йемен
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Agricultural Research and Extension Authority (AREA) - Йемен

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

13/02/2013

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

use the stones to build walls around agricultural terraces to protect them from erosion and make outlets (Spillway) to discharge excess water and prevent the destruction of the stands

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

Is a structural one of the types of measures and that is where build walls around the land of stones available in the area to protect agricultural terraces from erosion as a result of the speed of the water flow.
This process starts of building walls to collect stones available and building walls around the agricultural terraces, which is beside the waterway and then land agricultural away from the stream where are building walls around land terraces threatened drift ranges wall height 2-3 meters and a width of 30 cm and is accompanied by building outlets with the construction of the walls. Different view slot spillway and the number depending on the amount of water entering the agricultural land terraces which is used irrigation number of agricultural terraces about 4 - 5 terraces (pieces) where irrigation start from the top-down system of first come through outlets which works to protect the land from erosion and destruction by water pressure due process flood irrigation .
walls and outlets Were built by hands where the process of building need a long time, the walls are built gradually according to the height of the surface of the soil where you are collecting sediment , which requires him to do to raise the walls and well outlets .
The implementation of this technique in filled valleys on the slope moderate 5% of the irrigation system mixed and used to irrigate crop of grapes , mainly for the purpose of self-sufficiency and to go to the market to trade, is the technology of long-term investments that need to be high costs in the process of starch and because of the natural conditions of flow velocity and the output from a pool of water in the mountain slopes , the process of maintenance necessary to sustain and maintain the technology .

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Йемен

Улс/аймаг/сум:

Sana

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Bani Hushaish district

2.6 Хэрэгжих огноо

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • >50 жилийн өмнө (уламжлалт)

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Уламжлалт системийн хэсэг (> 50 жил)
Тайлбар (төслийн төрөл г.м.):

It is a very old technology but was rehabilitated in 1956 by the community

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Газрын доройтлыг бууруулах, сэргийлэх, нөхөн сэргээх

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Мод, бут тариалах
Гол нэрийн үр тариа (арилжааны болон хүнсний таримал):

major cash crop: Grapes and Qat

Тайлбар:

Major land use problems (compiler’s opinion): Erosion of riparian valley resulting from the floods in addition to gully erosion on agricultural land

Major land use problems (land users’ perception): Erosion of agricultural terraces

3.3 Газар ашиглалтын нэмэлт мэдээлэл

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн усалгаатай
Тайлбар:

Water supply: Also mixed rainfed - irrigated and post-flooding

Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 1
Тодорхойлно уу:

Longest growing period in days: 90

3.4 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Налуугийн хөндөлн огтлолын дагуух арга хэмжээ
 • Усжуулалтын менежмент (усан хангамж, ус зайлуулалт зэрэг.)

3.5 Технологийн тархалт

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Технологи газар нутгийн хэмжээнд жигд тархсан бол түүний эзлэх талбайг дундажаар тооцож тэмдэглэ:
 • 10-100 км2
Тайлбар:

Total area covered by the SLM Technology is 20.6 km2.

Alrawanah Bani Hushaish, which is located on the eastern side of the capital Sanaa, and is about 16 km away

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

 • S1: Террас

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрс усаар эвдрэх

Хөрс усаар эвдрэх

 • Wg: Гуу жалгын элэгдэл
 • Wr: Голын эргийн эвдрэл
Хөрсний физик доройтол

Хөрсний физик доройтол

 • Ps: Органик хөрсний хомсдол
Тайлбар:

Secondary types of degradation addressed: Ps: subsidence of organic soils, settling of soil

Main causes of degradation: floods (As a result of flow velocity and rainwater collected from many places)

Secondary causes of degradation: over-exploitation of vegetation for domestic use (For domestic use due to lack of alternatives such as gas), poverty / wealth (poverty), education, access to knowledge and support services

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах
 • Хүчтэй доройтсон газрыг нөхөн сэргээх/ сайжруулах
Тайлбар:

Secondary goals: mitigation / reduction of land degradation

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

4.2 Техникийн үзүүлэлтүүд/ техникийн зургийн тайлбар

Stone walls with outlets

Location: Bani Hushaish district. Sana'a

Date: 15-3-2013

Technical knowledge required for field staff / advisors: high (The construction process requires skills and experiences)

Technical knowledge required for land users: low (Has enough experience)

Main technical functions: control of concentrated runoff: retain / trap, water spreading, Reduce runoff

Secondary technical functions: increase of groundwater level / recharge of groundwater, water harvesting / increase water supply, sediment retention / trapping, sediment harvesting

Spillway
Vertical interval between structures (m): S
Height of bunds/banks/others (m): 2 - 3
Width of bunds/banks/others (m): 1– 1.5

Structural measure: Stone walls
Vertical interval between structures (m): S
Height of bunds/banks/others (m): 2 - 3
Width of bunds/banks/others (m): 0.3
Length of bunds/banks/others (m): 60-100

Construction material (stone): Available stones in the region

Slope (which determines the spacing indicated above): 5%

For water harvesting: the ratio between the area where the harvested water is applied and the total area from which water is collected is: 1:1

4.3 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөгийг тооцоход ашигласан мөнгөн нэгж:
 • Америк Доллар
Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

7.00

4.4 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Арга хэмжээний төрөл Хугацаа
1. Collecting stones Бүтцийн Before the rainy season
2. Building outlets walls Бүтцийн Before the rainy season
3. Packing the soil behind walls and outlets Бүтцийн Before the rainy season
4. Settlement of the Earth's surface and filling the grooves Бүтцийн Before the rainy season

4.5 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Collecting stones persons/day/ha 150.0 7.0 1050.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Building outlets walls persons/day/ha 500.0 7.0 3500.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Packing the soil behind walls and outlets persons/day/ha 10.0 7.0 70.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Settlement of the Earth's surface and filling the grooves persons/day/ha 10.0 7.0 70.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Collecting stones (animal traction) ha 1.0 69.76 69.76 100.0
Тоног төхөөрөмж Tools ha 1.0 14.0 14.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Settlement of the Earth's surface and filling the grooves (animal traction) ha 1.0 23.25 23.25 100.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 4797.01
Тайлбар:

Duration of establishment phase: 12 month(s)

4.6 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Арга хэмжээний төрөл Хугацаа/ давтамж
1. Repair walls and outlets Бүтцийн annually after the rainy season

4.7 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Repair walls and outlets persons/day/ha 20.0 7.0 140.0 100.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 140.0
Тайлбар:

Machinery/ tools: A Leveler , shovel and a big hammer

The calculated costs are based on the current situation and a length of the wall of 500 meters and a height of 2 meters and a width of 0.3 meters.
It should be noted that the walls do not work in all agricultural terraces, but they are working in areas threatened by drift but for outlets it is built in each of agricultural land terraces. Construction costs were calculated for walls with outlets including the number of working days per person. In fact most of the activities are at the same time and with the participation of a large number of people.

4.8 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

The most determinate factors affecting the costs are the collection and the transport of stones, and the difficulty of the road

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас хуурай

Thermal climate class: temperate

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Гадаргын талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Altitudinal zone: 2400 m a.s.l.

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
 • Хүнд (шаварлаг)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

Soil depth on average: 150 cm

Soil texture: Flood deposits

Topsoil organic matter: After falling grape leaves and weeds developing

Soil fertility is low - medium (output of the flood deposits)

Soil drainage / infiltration is medium - good

Soil water storage capacity is medium - high

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

> 50 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Муу/огт байхгүй

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Муу чанарын ундны ус (цэвэршүүлэх шаардлагатай)

Усны чанар, нөөцийн талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Ground water table: 400 m

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Бага

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • Холимог (амь зуух/ худалдаа наймаа
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын % 10-50 хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Ядуу
 • Дундаж
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • бүлэг / олон нийтийн
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
 • Амьтны зүтгүүр
Хүйс:
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

Land users applying the Technology are mainly common / average land users

Difference in the involvement of women and men: Women could not do the hard work, therefore, men do work on the farm and women do the house works.

Population density: > 500 persons/km2

Annual population growth: 3% - 4%

70% of the land users are average wealthy and own 90% of the land.
30% of the land users are poor and own 10% of the land.
100% of the land users are poor and own 100% of the land.

Level of mechanization: Also mechanized, but less common

5.7 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчдын эзэмшдэг эсвэл түрээслэдэг газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Дунд-хэмжээний
Тайлбар:

0.45 – 0.9 fragmentation of tenure is the cause of the small ownership per household

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Хувь хүн, цол эргэм бүхий
Газар ашиглах эрх:
 • Түрээсийн хэлбэрээр
 • Хувь хүн
 • Waqf
Ус ашиглах эрх:
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)
 • Waqf
Тайлбар:

There are three types of land ownership owned, Waqf, and a share at 70%, 20%, 10% respectively.

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн

үйлдвэрлэл зогсох эрсдэл

Нэмэгдсэн
Буурсан

Үйлдвэрлэлийн газар

буурсан
нэмэгдсэн

газрын менежмент

саад учирсан
хялбаршсан
Усны хүртээм ба чанар

усалгааны усны хэрэгцээ

Нэмэгдсэн
Буурсан
Орлого, зарлага

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн

орлогын олон янз эх үүсвэр

буурсан
нэмэгдсэн

хөдөлмөр хүчний хэмжээ

Нэмэгдсэн
Буурсан

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

хүнсний аюулгүй байдал/ өөрийгөө хангах

буурсан
сайжирсан

ГТМ/ газрын доройтлын талаархи мэдлэг

буурсан
сайжирсан

livelihood and human well-being

reduced
improved
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

As a result of reduced labor and increased production, standard of living is improved and children can go to school.

Экологийн үр нөлөө

Усны эргэлт/ илүүдэл

гадаргын урсац

Нэмэгдсэн
Буурсан

илүүдэл ус урсгах

буурсан
сайжирсан

гүний усны түвшин / уст давхарга

буурсан
урсац
Хөрс

хөрсний чийг

буурсан
нэмэгдсэн

хөрс алдагдах

Нэмэгдсэн
Буурсан
Биологийн: ургамал, амьтан

амьдрах орчны олон янз байдал

буурсан
нэмэгдсэн
Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах

үер усны нөлөө

Нэмэгдсэн
Буурсан

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

урсацын адагт лаг шавар хуримтлагдана

Нэмэгдсэн
Буурсан

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт
Улирал Уур амьсгалын өөрчлөлт/экстрим үзэгдлийн төрөл Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Жилийн дундаж температур Өсөлт Сайн

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Цаг уурын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Орон нутгийн аадар бороо Сайн
Гидрологийн гамшиг
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
усны үер (гол) Сайн биш

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Дунд зэрэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

6.5 Технологи нутагшуулах

Боломжтой бол, тоогоор илэрхийл (өрхийн тоо эсвэл бүрхэх талбай):

537 households covering 100 percent of the stated area

Тайлбар:

537 land user families have adopted the Technology without any external material support

There is a moderate trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: The technology is implemented at the level of the entire region, but due to a lack of capital the adoption is hindered.

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Protection of the land from erosion

How can they be sustained / enhanced? Continue the process of maintenance to maintain walls and outlets
Increase in soil moisture

How can they be sustained / enhanced? Maintenance of the outlets to ensure that they are working

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
The inability of the walls to withstand severe flooding due to the use of only stones in construction The use of stone and cement materials in the construction of walls

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.2 Хүртээмжтэй ном, бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Report of traditional knowledge and customs (sallam, et al, 2008)- General Census of Population, Housing and Establishment (Census, 2004). - 45. Guide of agricultural climate in Yemen (Al Khorasani, 2005).

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

Agricultural Research and ExtensionAuthority, AREACentral Bureau of StatisticsAgricultural Research and ExtensionAuthority, AREA

Модулууд