Энэ бол мэдээлэл хуучирсан, идэвхигүй хувилбар. Одоогийн хувилбар руу очих.
Технологиуд
Идэвхигүй

Kanda [Афганистан ]

 • Шинийг нээх:
 • Шинэчлэх:
 • Мэдээлэл цуглуулсан:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Kanda

technologies_1659 - Афганистан

Бүрэн гүйцэд байдал: 78%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :

Sediqi Ali Ahmad

Helvetas Swiss Intercooperation

Афганистан

ГТМ мэргэжилтэн :

Sthapit Keshar

Helvetas Swiss Intercooperation

Афганистан

ГТМ мэргэжилтэн :

Arbab Ziauddin

Sourakhak Watershed Committee, Kahmard

Афганистан

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
HELVETAS (Swiss Intercooperation)

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

30/12/2012

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

A traditional underground water tank carved out of rocks to collect rainfall and snow water and reduce evaporation losses.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

Kanda is an indigenous technology for collecting rain and snow melt. The technology comprises an underground tank carved out of rock (limestone), channels to convey the runoff into the underground tank or kanda and a rocky catchment from where runoff is collected. Kanda technology is applied in Afghanistan in many places, particularly in areas which experience scarcity of water for human beings, livestock and irrigation.

Purpose of the Technology: Due to high evaporation rates and low precipitation, harvesting runoff in open tanks is not an efficient way of water harvesting. HELVETAS Swiss Intercooperation is implementing community based watershed management projects in Kahmard district of Bamyan province (Afghanistan) since 2008 with financial support from the International Swiss Re Award for sustainable watershed management (2009) and the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). One of the activities for sustainable watershed management is plantation of fruit and non-fruit trees in the selected watersheds (upland areas) which were used for grazing and extraction of vegetation for domestic use. Due to water scarcity in the upland areas, irrigation of the planted saplings becomes very difficult and water has to be transported on donkey from far locations. To overcome this constraint, Kanda was identified as the most potent technology for harvesting runoff and snow melt.

Establishment / maintenance activities and inputs: For constructing Kandas, Kanda makers from Dara-e Suf district in Samangan province had to employed as there are no experts in Kahmard. Based on feasibility studies, eight kandas have been constructed including 4 kandas in Sourakhak wa-tershed and 4 in Baqa Kushta watershed. The size of each kanda is 6 m length, 6 m in width and 3 m in height. To convey the runoff into the tank, 10-20 m long graded channels were carved out of the rocks. The establishment cost of one Kan-da was approximately US$ 7163. Kanda making requires special skills, especially when it is carved out of rocks. A kanda maker has sound understanding of the area’s geology, and this wisdom is gained through learning by doing and ances-tors.. In Kahmard, 2-3 experts worked for 4-5 months for one Kanda.

Natural / human environment: In 2012, due to sufficient rains, 2 Kandas which did not have leakage problems in Sourakhak watershed got full with runoff water, which was then used for irrigating 6500 saplings seven times during the year. Kahmard district has a semi-arid cli-mate. Some years are dry with rainfall of about 190 mm. Considering this context, it becomes very necessary to tap rainwater, especially in the rainfed uplands, and use it for irrigating saplings or for livestock.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Афганистан

Улс/аймаг/сум:

Bamyan

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Kahmard

2.6 Хэрэгжих огноо

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • >50 жилийн өмнө (уламжлалт)

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Гадны төсөл/хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр
Тайлбар (төслийн төрөл г.м.):

Kanda technology is an age old water harvesting traditional technology.

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • access to water

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Бэлчээрийн газар

Бэлчээрийн газар

Бэлчээрийн мал аж ахуйн газар:
 • Хагас нүүдэлчин/ бэлчээрийн мал аж ахуй
Эрчимжсэн бэлчээр / тэжээл үйлдвэрлэл:
 • Сайжруулсан бэлчээр
Голлох амьтны төрөл ба бүтээгдэхүүн:

Sheeps, goats

Тайлбар:

Major land use problems (compiler’s opinion): Scarcity of water in the upland makes plantation activities and livestock productivity difficult. Carrying water from far places for irrigating plants is an expensive activity.

Major land use problems (land users’ perception): Degraded upland watershed resulting severe flash flood.

Forest products and services: timber, fuelwood, fruits and nuts, grazing / browsing, nature conservation / protection, protection against natural hazards

Other forest products and services: flash flood

Future (final) land use (after implementation of SLM Technology): Grazing land: Gi: Intensive grazing/ fodder production

Хэрэв технологи нэвтрүүлснээр газар ашиглалт өөрчлөгдсөн бол технологи нэвтрүүлэхээс өмнө байсан газар ашиглалтын хэлбэрийг тодорхойлно уу:

Grazing land: Ge: Extensive grazing land

3.3 Газар ашиглалтын нэмэлт мэдээлэл

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн усалгаатай
Тодорхойлно уу:

Longest growing period in days: 90; Longest growing period from month to month: March-July

3.4 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Ус хураах

3.5 Технологийн тархалт

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • тодорхой газар хэрэгжсэн/ жижиг талбайд төвлөрсөн
Тайлбар:

Total area covered by the SLM Technology is 0.005 km2.

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

 • S11: Бусад
Тайлбар:

Specification of other structural measures: Under ground cistern

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрс усаар эвдрэх

Хөрс усаар эвдрэх

 • Wt: Хөрсний гадаргын угаагдал
Биологийн доройтол

Биологийн доройтол

 • Bc: Ургамлан нөмрөг багасах
Тайлбар:

Secondary types of degradation addressed: Wt: loss of topsoil / surface erosion

Main causes of degradation: over-exploitation of vegetation for domestic use (Bush collection for fire wood), overgrazing (By sheep and goets), droughts (Natural climate phenomenon), land tenure (Common land without good management), poverty / wealth, governance / institutional (Lack of organizationals for organization for supporting management of common resources.)

Secondary causes of degradation: crop management (annual, perennial, tree/shrub) (Rainfed agriculture), Heavy / extreme rainfall (intensity/amounts) (Change in climate patterns), population pressure (Fast increasing population which depands on natural resources for livelihoods), war and conflicts (Leading to uncontrolled cutting down of trees and shrubes)

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Хүчтэй доройтсон газрыг нөхөн сэргээх/ сайжруулах

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Зохиогч:

Helvetas Swiss Intercooperatio, Kabul Afghanistan

4.2 Техникийн үзүүлэлтүүд/ техникийн зургийн тайлбар

Technical drawing of a Kanda constructed at Baqa Kushta watershed in Kahmard district (Bamyan province).
Size of one Kanda tank:
Length:6m
Width :6m
Height:3m
108 cu.m water can be stored in one Kanda.

Location: Baqa Koshta watershed. Kahmard

Date: 24/03/2013

Technical knowledge required for field staff / advisors: high

Technical knowledge required for land users: high

Main technical functions: control of concentrated runoff: retain / trap, water harvesting / increase water supply, Reduction in evaporation and seepage losses

Secondary technical functions: improvement of ground cover

Structural measure: cistern(from rock)
Depth of ditches/pits/dams (m): 3
Width of ditches/pits/dams (m): 6
Length of ditches/pits/dams (m): 6

Construction material (other): Constructed from rock

4.3 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөгийг тооцоход ашигласан мөнгөн нэгж:
 • Америк Доллар
Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

5

4.5 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Labour kanda 1.0 5640.0 5640.0 15.0
Тоног төхөөрөмж Equipement kanda 1.0 458.0 458.0
Барилгын материал Materials kanda 1.0 1065.0 1065.0 8.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 7163.0
Тайлбар:

Duration of establishment phase: 0 month(s)

4.6 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Арга хэмжээний төрөл Хугацаа/ давтамж
1. Cleaning of the canals and Kanda Бүтцийн once/year

4.7 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Cleaning of the canals and Kanda persons/day/kanda 2.0 5.0 10.0 100.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 10.0
Тайлбар:

The kanda is for water collection which runoff and snow melt. The usage of water for sapling irrigation because there is upland and no water resources.

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Агро-уур амьсгалын бүс

Thermal climate class: temperate

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Сийрэг/хөнгөн (элсэрхэг)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Бага (<1 % )
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

Soil depth on average: Because there is fully of rocks.

Soil texture: Mostly rocky

Topsoil organic matter: Because there is erosion

Soil fertility is low (Loss by wind and water erosion)

Soil drainage / infiltration is poor because there is fully of rock

Soil water storage capacity because of rocky catchment

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

> 50 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Муу/огт байхгүй

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Зөвхөн газар тариалангийн зориулалтаар ашиглах (усалгаа)

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Бага

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • Холимог (амь зуух/ худалдаа наймаа
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын % 10-50 хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Ядуу
 • Дундаж
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • бүлэг / олон нийтийн
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
Хүйс:
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

Difference in the involvement of women and men: Because there is to much workload

Population density: 10-50 persons/km2

Annual population growth: 2% - 3%

10% of the land users are rich.
40% of the land users are average wealthy.
50% of the land users are poor.

5.7 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчдын эзэмшдэг эсвэл түрээслэдэг газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Бага-хэмжээний

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Төр засаг
Газар ашиглах эрх:
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)
Ус ашиглах эрх:
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

үйлдвэрлэл зогсох эрсдэл

Нэмэгдсэн
Буурсан
Усны хүртээм ба чанар

ундны усны хүрэлцээ

буурсан
нэмэгдсэн

ундны усны чанар

буурсан
нэмэгдсэн
Орлого, зарлага

хөдөлмөр хүчний хэмжээ

Нэмэгдсэн
Буурсан
Бусад нийгэм-эдийн засгийн нөлөөллүүд

expense for construction

decreased
increased

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

ГТМ/ газрын доройтлын талаархи мэдлэг

буурсан
сайжирсан

livelihood and human well-being

reduced
improved
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Increased availability of water for small scale irrigation such as trees, sapling and livestock and increase successful afforestation in dry land areas which in the longer term will lead to increased income, fuel wood and timber for land user and greener watersheds

aesthetic value due to greener watershed

decreased
increased

Экологийн үр нөлөө

Усны эргэлт/ илүүдэл

ус хураах / цуглуулах

буурсан
сайжирсан

гадаргын урсац

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

due to water harvesting

Бусад экологийн үр нөлөө

sediments due to excavation of rocks

decreased
increased

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

Доод урсгалын үер

Нэмэгдсэн
багассан

нийтийн/хувийн хэвшлийн дэд бүтцэд учируулах хохирол

Нэмэгдсэн
багассан

Contributes to flash flood risk reduction by supporting regreening effort

improved
reduced

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт
Улирал Уур амьсгалын өөрчлөлт/экстрим үзэгдлийн төрөл Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Жилийн дундаж температур Өсөлт Сайн

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Цаг уурын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Орон нутгийн аадар бороо Сайн
Орон нутгийн салхин шуурга Сайн
Уур амьсгалын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Ган гачиг Сайн
Гидрологийн гамшиг
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
усны үер (гол) Сайн

Бусад уур амьсгалд хамаарах үр дагаварууд

Бусад уур амьсгалд хамаарах үр дагаварууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Ургалтын хугацаа багасах Сайн

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Тайлбар:

This technology is very positive and useful for land users and collected the water for irrigation and livestock.

6.5 Технологи нутагшуулах

Тайлбар:

Comments on acceptance with external material support: It is an indigenous technology applied in many other districts of Afghanistan in Dara-e Suf and Ruy-i Doab districts of Samangan province by several families either collectively or privately without external support. In Dare-e Suf are not constructed inside of rocks but in soil.

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
The technology supports plantation activities in sites which are far from perennial water sources

How can they be sustained / enhanced? The collected water should be used efficiently during irrigation by combining with conservation measures like mulching, drip or pitcher irrigation
As the kanda catchment is rocky, infiltration losses are minimized and most of the surface runoff is harvested

How can they be sustained / enhanced? The channel must be constructed properly so that all runoff is trapped and conveyed to the Kanda.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
An indigenous multipurpose technology

How can they be sustained / enhanced? Kanda size can be improved if the catchment area and precipitation amount are considered. This also depends on availability of long-term rainfall data.
Requires minimum maintenance when constructed properly

How can they be sustained / enhanced? Kanda, conveyance canals, sediment pits and catchment areas should be cleaned. If any leakages occur in the tank, they should be sealed.

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Due to a lack of geological and hydro-meteorological information, it is not possible to prepare precise and cost-effective kanda proposals Make best use of traditional wisdom, install hydro-met stations if possible and make adjustments based on regular monitoring.
If the kanda and sediment trap tanks are not cleaned regularly and the kanda opening is not covered, sedimentation can be problem leading to reduced Kanda capacity and also animals could fall Cleaning and maintenance works must be carried out by the local people every year before spring rains. The openings must be covered.
Due to availability of water, there can be grazing pressure near the Kanda Watershed committee members and guards should ensure that the site is protected from over grazing. Construct Kandas outside the selected watershed for livestock purposes.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Establishment cost is high if the catchment is rocky Needs external support during the establishment phase
Lack of kanda makers in some districts like Kahmard Get kanda makers from other districts and build capacities of interested local people.

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.3 Холбогдох мэдээллийн интернет дэх нээлттэй холбоосууд

URL:

www.wocat.net(Online Technology Database)

Модулууд