Энэ мэдээлэл нь хуучирсан, идэвхигүй хувилбар. Одоогийн хувилбар руу шилжих.
Технологиуд
Идэвхигүй

Contour Trench Bund [Афганистан]

 • Шинийг нээх:
 • Шинэчлэх:
 • Эмхэтгэгч:
 • Хянан тохиолдуулагч:
 • Хянагч:

Chuquorak Band Khaki (Dari)

technologies_1724 - Афганистан

Бүрэн байдал: 78%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :

Ershad Mustafa

mustafa.ershad@crs.org

Catholic Relief Services

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
HELVETAS (Swiss Intercooperation)
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Catholic Relief Services/East Africa (Catholic Relief Services/East Africa) - Кени

1.3 ВОКАТ-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

04/07/2011

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн:

Тийм

1.5 ГТМ-ийн Арга барилын талаархи санал асуулгын(д) суурь мэдээлэл

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Contour trench bund applied on contour lines of moderate slope to trap run-off to improve infiltration and reduce flash floods.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тодорхойлолт

Тодорхойлолт:

The Contour Trench Bund technology is documented by Sustainable Land Management
Project/HELVETAS Swiss Intercooperation with financial support of Swiss Agency for
Development and Cooperation(SDC) and close support and cooperation of the Catholic
Relief Service (CRS). The technology was applied in Sar-e Ahengaran watershed of Bamyan centre, an area of 0.08 km2 as part of a watershed project by the Catholic Relief Services (CRS). The total watershed area is 67 ha. The project started in October 2009 involving the community with funding support from USAID and CRS. The project came to an end in March 2013.

Purpose of the Technology: The main purpose of the contour trench bund technology is to reduce excessive surface runoff and improve infiltration. It also contributes to increased vegetation cover.

Establishment / maintenance activities and inputs: The main activities for this SLM technology include: site selection and technical planning in October 2009; demarcation of contour lines using A-frame and lime; and digging trenches and construction of soil bunds. The technology was established over 10 months. The project used a “Cash for Work” approach; local people were employed for construction works. Cost-wise, approximately 7,536 USD were spent on this technology (approximately 942 USD/ha) with 90% contribution from the project and 10% from the participating community. There have been no maintenance costs so far for this technology.

Dimensions of a trenches are: 0.7 m in depth, 1.2 m width, 3 m length and of the bunds: 0.45 m in height, 1.2 m in width, 100 m in length with 12 m spacing and 1.5 m vertical interval between two contour lines. Contour trenches were applied on hilly (16-30%) slopes at an altitude of 2500-3000 m. The technology is tolerant to temperature, seasonal rainfall, storms and droughts and sensitive to heavy rainfall events and floods. The soil in the watershed is sandy to loamy type, and infertile with a depth of 20-50 cm. The infiltration is medium.

The technology is part of the watershed management system. Other measures implemented included stone walls, cultivation of fodder grasses and ban on grazing and shrub cutting at the site. The land ownership (in the watershed) is communal with open access water rights. Medium scale land users, mainly men, applied the technology. Women and school children participated in meetings concerning awareness raising. There is also a watershed and pasture management committee for site management.

Natural / human environment: The annual rainfall in the area is 250-500 mm. The agro-climate is semi-arid and temperate type with the longest growing period of 180 days from April to October. The people in this area are mainly poor. 10-50 % of all income comes from off-farm activities. Access to health, market and financial services is low and education, roads, transport, drinking water and sanitation facilities are moderate. Agriculture is of mixed type, subsistence and commercial based.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон/ бүс нутаг/ байршил

Улс:

Афганистан

Улс/аймаг/сум:

Sar_e_Ahangaran, Bamyan center

2.6 Хэрэгжсэн хугацаа

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • <10 жилийн өмнө (саяхны)

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Гадны төсөл/хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (ууд)

 • сав газрыг хамгаалах (усны эх/ голын адаг) - бусад технологитой хослуулах
 • гамшгийн эрсдлийг бууруулах

3.2 Технологи нэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(үүд)

Бэлчээрийн газар

Бэлчээрийн газар

Бэлчээрийн мал аж ахуйн газар:
 • Хагас нүүдлийн/ бэлчээрийн мал аж ахуй
Голлох малын төрөл ба бүтээгдэхүүн:

Sheeps, goats and cattle

Тайлбар:

Major land use problems (compiler’s opinion): Reduction of the vegetation cover causes flash floods and accelerated erosion. The water level goes down and there is no moisture in the soil.

Major land use problems (land users’ perception): Downstream flash flood and shortage of spring water due to overgrazing of the range-land.

Future (final) land use (after implementation of SLM Technology): Grazing land: Gi: Intensive grazing/ fodder production

Хэрэв технологи нэвтрүүлснээр газар ашиглалтад өөрчлөлт гарсан бол технологи нэвтрүүлэхээс өмнө байсан газар ашиглалтын хэлбэрийг тодорхойлно уу:

Grazing land: Ge: Extensive grazing land

3.3 Газар ашиглалтын тухай нэмэлт мэдээлэл

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн/усалгаатай арга хосолсон
Жилд ургамал ургах улирлын тоо:
 • 1
Тодорхойлно уу:

Longest growing period in days: 180; Longest growing period from month to month: April to October

Малын нягт (шаардлагатай бол):

10-25 LU /km2

3.4 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах вэ

 • хөрс/ ургамлын бүрхэвч сайжруулах
 • Налуугийн арга хэмжээ

3.5 Технологийн хамрах талбай

Тайлбар:

Total area covered by the SLM Technology is 0.08 km2.

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

 • S2: Далан, хаалт
 • S4: Тэгшилсэн ба шаталсан шуудуу, нүх
Тайлбар:

Main measures: structural measures

3.7 Технологид харгалзах газрын доройтлын төрөл

хөрс усаар эвдрэх

хөрс усаар эвдрэх

 • Wt: Хөрсний гадаргын угаагдал
Тайлбар:

Main causes of degradation: over-exploitation of vegetation for domestic use, overgrazing

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлыг бууруулах

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техник зураг

Зохиогч:

Mustafa Ershad

4.2 Техникийн үзүүлэлт/ техникийн зургийн тайлбар

The technical drawing of the Contour trench bund showing the layout and dimensions/spacing of the structures.
Dimensions of the trench and bund are as following:
Trench specifications:
Depth: 0.7 m,
Width: 1.2 m, Length: 3 m
Soil bund specifications:
Height: 0.45 m
Width: 1.2 m
Length: 100 m
Spacing between contour lines:
About 8 -12 m (depend on slop)
Vertical interval:
1.5 m

Technical knowledge required for field staff / advisors: moderate

Technical knowledge required for land users: moderate

Main technical functions: control of raindrop splash, control of dispersed runoff: retain / trap, increase of infiltration

Secondary technical functions: reduction of slope length, increase of groundwater level / recharge of groundwater, sediment retention / trapping, sediment harvesting

4.3 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөгийг тооцоход ашигласан мөнгөн нэгж:
 • Америк доллар

4.4 Бий болгох үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Арга хэмжээний төрөл Хугацаа
1. Demarcation of the contour lines using A frame and Lime Барилга байгууламжийн
2. Excavation of the trenches and construction of the soil bunds Барилга байгууламжийн

4.5 Бий болгоход шаардагдсан зардал, хөрөнгийн өртөг

Зардлын нэр, төрөл Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн үнэ Зардал бүрийн нийт өртөг Нийт дүнгээс газар ашиглагчийн төлсөн %
Хөдөлмөр эрхлэлт Demarcation of the contour lines ha 1.0 92.0 92.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Excavation of the trenches and construction of the soil bunds persons/day/ha 121.0 7.0 847.0 10.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 939.0
Тайлбар:

Duration of establishment phase: 10 month(s)

4.6 Арчилгаа/ урсгал үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Арга хэмжээний төрөл Хугацаа/ давтамж
1. No maintenance costs so far for CRS. Барилга байгууламжийн

4.8 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг, зардалд нөлөөлөх гол хүчин зүйл:

The establishment duration of the Contour Trench Bund was 10 months.

5. Байгаль ба нийгмийн нөхцөл

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • < 250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Агро-уур амьсгалын бүс
 • хагас хуурай

Thermal climate class: Temperate

5.2 Гадаргын хэлбэр

Дундаж налуу:
 • хавтгай (0-2 %)
 • бага зэрэг налуу (3-5 %)
 • дунд зэрэг налуу (6-10 % )
 • хэвгий (11-15 %)
 • налуу (16-30 %)
 • их налуу (31-60 % )
 • эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • тэгш өндөрлөг / тал
 • нуруу
 • уулын энгэр
 • дов толгод
 • бэл
 • хөндий
Өндрийн бүслүүр:
 • 0-100 д.т.д. м.
 • 101-500 д.т.д. м.
 • 501-1,000 д.т.д м.
 • 1,001-1,500 д.т.д м.
 • 1,501-2,000 д.т.д м.
 • 2,001-2,500 д.т.д. м.
 • 2,501-3,000 д.т.д. м.
 • 3,001-4,000 д.т.д м.
 • > 4,000 д.т.д. м.

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • маш нимгэн (0-20 см)
 • нимгэн (21-50 см)
 • дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • зузаан (81-120 cм)
 • маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • бүдүүн/ хөнгөн (элсэрхэг)
 • дундаж (элсэнцэр, шавранцар)
Өнгөн хөрсөнд агуулагдах ялзмаг:
 • бага (<1 % )
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

Soil fertility is low - medium

Soil drainage / infiltration is medium

Soil water storage capacity is medium

5.4 Усны хүртээмж ба чанар

Гүний усны түвшин:

5-50 м

Гадаргын усны хүртээмж:

хангалтгүй/ байхгүй

Усны чанар (цэвэршүүлээгүй):

сайн чанарын ундны ус

5.5 Биологийн олон янз байдал

Зүйлийн олон янз байдал:
 • дунд зэрэг

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчдын тухай мэдээлэл

Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • холимог (амь зуух/ худалдаа наймаа
Бусад эх үүсвэрээс олох орлого:
 • Нийт орлогын 10-50 %
Чинээлэг байдлын түвшин:
 • ядуу
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • бүлэг / олон нийтийн
Хүйс:
 • эрэгтэй
Газар ашиглагчдын бусад шинж чанарыг тодорхойл:

Difference in the involvement of women and men: Workload does not give chance to women to work on the mountains.

Population density: < 10 persons/km2

Annual population growth: 2% - 3%

50% of the land users are poor.

Off-farm income specification: Busy with carpentry and migrate for work.

5.7 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчийн өмчилж буй, эзэмшиж буй, түрээсэлж буй эсвэл ашиглаж буй (ашиглах эрх) газрын талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ талбай том, жижиг, дунд алинд хамаарах вэ (орон нутгийн нөхцөлд харгалзуулна уу)?
 • дунд-хэмжээний

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • нэгдлийн/ тосгон
Газар ашиглах эрх:
 • нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)
Ус ашиглах эрх:
 • нээлттэй хүртэх (зохион байгуулалтгүй)

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • ядуу
 • дунд зэргийн
 • сайн
боловсрол:
 • ядуу
 • дунд зэргийн
 • сайн
техник зөвлөгөө:
 • ядуу
 • дунд зэргийн
 • сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • ядуу
 • дунд зэргийн
 • сайн
зах зээл:
 • ядуу
 • дунд зэргийн
 • сайн
эрчим хүчний хангамж:
 • ядуу
 • дунд зэргийн
 • сайн
зам тээвэр:
 • ядуу
 • дунд зэргийн
 • сайн
усан хангамж ба ариутгал:
 • ядуу
 • дунд зэргийн
 • сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • ядуу
 • дунд зэргийн
 • сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбайд үзүүлсэн нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

тэжээл үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Due to better soil moisture

Орлого, зарлага

орлогын олон янз эх үүсвэр

буурсан
нэмэгдсэн

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

ГТМ/ газрын доройтлын мэдлэг

буурсан
сайжирсан

нийгэм, эдийн засгийн хувьд эмзэг бүлгийнхний нөхцөл байдал

муудсан
сайжирсан

livelihood and human well-being

reduced
improved
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Due to reduction in flash floods problem and increased access to drinking water, Seasonal job opportunities created through cash for work

Экологийн үр нөлөө

Усны эргэлт/ илүүдэл

ус хураах / цуглуулах

буурсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

of surface run off

гүний усны түвшин / уст давхарга

буурсан
урсац нэмэгдсэн
Хөрс

хөрсний чийг

буурсан
нэмэгдсэн

хөрс алдагдах

Нэмэгдсэн
Буурсан
Биологийн олон янз байдал: ургамал, амьтан

газрын дээрхи / доорхи карбон

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Due to more moisture

Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах

үер усны нөлөө

Нэмэгдсэн
Буурсан
Экологийн бусад үр нөлөө

disturbance of soil and vegetation during excavation works

increased
decreased

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

Усны хүртээмж

буурсан
нэмэгдсэн

голын адагт үерлэх

Нэмэгдсэн
багассан

голын адагт лаг шавар хуримтлагдах

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

And sedimentation

damage on agriculture fields

improved
reduced

As the site is closed, grazing pressure shifts elsewhere

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт, цаг агаарын гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагчийн бодлоор)

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт
Улирал Уур амьсгалын өөрчлөлт/экстрим үзэгдлийн төрөл Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
жилийн дундаж температур Өсөлт сайн

Уур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)

Цаг уурын гамшигт үзэгдэл
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
орон нутгийн салхин шуурга сайн
Уур амьсгалын гамшиг
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
ган гачиг сайн

Уур амьсгалд хамаарах бусад үр дагавар

Уур амьсгалд хамаарах бусад үр дагавар
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Extreme precipitation events especially if the technology is applied on steep slopes. муу
Тайлбар:

Increase size, stable bunds stabilized with vegetation

6.4 Өртөг ба ашгийн шинжилгээ

Бий болгох зардалтай харьцуулахад ямар ашиг өгсөн бэ (газар ашиглагчийн бодлоор)?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

бага зэрэг сөрөг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

эерэг

Арчилгаа/урсгал зардалтай харьцуулахад ямар ашиг өгсөн бэ (газар ашиглагчийн бодлоор)?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

нөлөө үл мэдэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

маш эерэг

Тайлбар:

The benefits will be more in the long term when trees, shrubs and fodder grasses are ready to harvest.

6.5 Технологи нэвтрүүлэлт

Тайлбар:

Comments on acceptance with external material support: Appropriate information is not available.

Comments on spontaneous adoption: Only soil bunds have been applied by a few farmers on their private lands.

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
The technology helps to create SLM based job opportunities for many people.

How can they be sustained / enhanced? Needs external support/projects.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Demonstration of link between SLM measures and water source.

How can they be sustained / enhanced? Conducting training and showing drawing.
Technical knowledge of community enhanced.

How can they be sustained / enhanced? Share more aspects of the technology, where to apply and how.
Flood reduction, greening of the area, increase the spring water.

How can they be sustained / enhanced? Cultivate native plants, share experiences with more communities and SLM specialists.
Good for land rehabilitation (extremely degraded lands).

How can they be sustained / enhanced? Always combine with vegetative and management measures.

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийг хэрхэн даван туулах арга зам

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Farmers do not prefer to construct this technology because it requires soil excavation/disturbance. One needs to show how such measures have been applied in other parts of the world for multiple benefits through action research.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Site selection Apply technology at suitable site that has proper slope and is really degraded. Avoid places where there is already good vegetation cover.
Higher cost of establishment of the technology. Encourage the community for more contribution or apply where absolutely necessary.
Technical design The designer should research more about the site and discuss with the skilled people of the community before designing.
Few vegetative measures plant fodder grasses and adapted trees between trenches.

Холбоос ба модулууд

Бүгдийг дэлгэх Бүгдийг хаах

Модулууд