Технологиуд

Hill Agroforestry [Бангладеш ]

Anas o mizalya Fal bagan (chakma) ; Mishra Faler Bagan (Bangla)

technologies_1342 - Бангладеш

Бүрэн гүйцэд байдал: 55%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Soil Resource Development Institute (SRDI) (Soil Resource Development Institute (SRDI)) - Бангладеш

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.5 ГТМ Арга барилын Асуулга (ууд) руу хандах (WOCAT ашиглан баримтжуулсан)

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Mixed fruits gardening on hill slope with forest trees on hill top and bamboo at the lower part of the hill.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

On upper part of the slope natural forest tree species were allowed to grow and lower part with bamboo. On the middle part, pineapple was cultivated along the contour as short term cash earning crop and long term fruit trees were planted for long term return within the space (alley) between two rows of pineapple. Generally farmers are acquainted to cultivate pineapple along the slope as cash earning crops and they occasionally incorporate fruit trees in the system. The technology " Hill agroforestry" describe a change in farming system where pineapple and fruit trees are grown along the contour.

Purpose of the Technology: Parmenent farming with short and long-term income generation for better livelihood as well as soil consevation.

Establishment / maintenance activities and inputs: Slash and burn (Jhum) at initial stage followed by pineapple and fruit trees along the contour to establsh a parmenent farming. Three times weedding, accumulaion of weeded material as mulch and using chemical fertilizer (urea, TSP, MP) on Pineapple on rows and individual fruit trees.

Natural / human environment: Steep slope, acidic soil, secondary vegetation, chakma community, poor, subsistance livellihood, adoption of new technology.

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Бангладеш

Улс/аймаг/сум:

Chittagong Hill Tracts

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Технологи газар нутгийн хэмжээнд жигд тархсан бол түүний эзлэх талбайг тодорхойлно уу (км2-аар):

0.4

Хэрэв талбайн хэмжээ тодорхойгүй бол талбайн хэмжээг ойролцоогоор тодорхойлно уу.
 • 1-10 км2
Тайлбар:

Total area covered by the SLM Technology is 0.4 km2.

Pineapple cultivation on variable degrees of hill slopes along the contour with different types of fruit trees in alley and secondary forest on the top where bamboo at the lower part of the slope as well as in the upper parts of the valley.

2.6 Хэрэгжих огноо

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • <10 жилийн өмнө (саяхны)

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Гадны төсөл/хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр
Тайлбар (төслийн төрөл г.м.):

Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI)

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Үйлдвэрлэлийг сайжруулах

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Нэг газр нутгийн хэмжээнд хэрэгжих холимог газар ашиглалт:

Тийм

Газар ашиглалтын холимог тогтолцоог (тарилан/бэлчээр/ой мод) тодорхойл:
 • ХАА-н ойжуулалт

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Олон наст (модлог биш) тариалан
 • Мод, бут тариалах
Олон наст (модлог биш) тариалан - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • ханборгоцой
Мод, бут тариалах - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • жимс, бусад
Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 3
Тодорхойлно уу:

Longest growing period in days: 290; Longest growing period from month to month: Jun - Aug

Байгалийн ой / модтой газар

Байгалийн ой / модтой газар

 • Мод тарисан, шинээр ойжуулсан
Модны төрөл:
 • Bamboo bamboo
Бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээ:
 • Мод бэлтгэл
 • Жимс, самар
Усан зам, усан сан, ус намгархаг газар

Усан зам, усан сан, ус намгархаг газар

 • Цөөрөм, далан
Гол бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээ:

Fishes in aquaculture

Тайлбар:

Major land use problems (compiler’s opinion): Poor secondary forest where bamboo and small timber species were harvested that accelarate land degraded.

Major land use problems (land users’ perception): Poor return from jhum.

Type of cropping system and major crops comments: Pine apple can harvest first then fruits in second, them timber and again fruits and timber

3.4 Усан хангамж

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн усалгаатай

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • ХАА-н ойжуулалт

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрс усаар эвдрэх

Хөрс усаар эвдрэх

 • Wt: Хөрсний гадаргын угаагдал
Тайлбар:

Main causes of degradation: over-exploitation of vegetation for domestic use (No off-farm work leads to overexploitation of forest), lack of captial (Only male are illigible to get loan from Bank), lack of knowledge (Lack of technical Know-how)

Secondary causes of degradation: deforestation / removal of natural vegetation (incl. forest fires) (If no work available peoples harvest forest product not considering carrying capasity leads to deforestation.), labour availability (Labor shortage in peek period)

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

Technical knowledge required for field staff / advisors: high

Technical knowledge required for land users: moderate

Main technical functions: control of dispersed runoff: retain / trap

Secondary technical functions: reduction of slope angle, reduction of slope length, increase in organic matter, increase of infiltration, increase / maintain water stored in soil

Fruit trees / shrubs species: Jack fruit, mango, jam, Goava,Suppery,Olive, Banana, pine apple

Slope (which determines the spacing indicated above): 50.00%

Gradient along the rows / strips: 5.00%

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

Taka

Хэрэв боломжтой бол үндэсний валютын Америк доллартай харьцах харьцааг бичнэ үү (тухайлбал, 1 ам.дол. = 79,9 Бразил реал): 1 ам.дол. =:

60.0

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

1.50

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. slash and burn Jan to Feb
2. Jhum May
3. Fruit trees plantation May to July
4. Pine apple Plantation Aug to Sep

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Тайлбар:

Duration of establishment phase: 0 month(s)

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. Weeding May /three times
2. Fertilizer Aplication May to June /two times
3. Mulching with weeded material Feb/March /once in a year

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Агро-уур амьсгалын бүс
 • Чийглэг

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Гадаргын талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Landforms: Footslopes: The area is mostly in Dupitila formation where hill tops are rounded or flat resembling almost like plateau. The area is in general closely disected with V- shaped valley. Hill agroforestry is practiced on the slope and upper part of the valley. Most cases valley floors are used for paddy cultivation.

Slopes on average: Cultivation practices on variable slopes. Therefore it is difficult to define the slope class on which the technology strictly practiced.

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
 • Хүнд (шаварлаг)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )
 • Бага (<1 % )
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

Soil depth on average: Soils on slope are shallow in general and also compact. Soils on the hill top and/or at foot slope are moderatly deep.

Soil texture: Soil texture also varies with position on the slope.

Soil fertility is very low. Soils on steep to vey steep slope has very low OM and most of the fertile topsoils are already eroded. But soil around the homsteads is more fertile (medium) because of incorporation of houshold wast. But soil around the homsteads is more fertile because of incorporation of houshold wast.

Topsoil organic matter: But soil around the homsteads is more fertile because of incorporation of houshold wast. Low as non- accumulation of OM.

Soil drainage / infiltration is good and well drained in hilly part. Valleys or upper part of the valley are of poorer drainage area.

Soil water storage capacity is high in deep or moderatly deep soil. Medium in shallow to very shallow soil.

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын % 10-50 хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Ядуу
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

Population density: < 10 persons/km2

Annual population growth: 2% - 3%

and own 20% of the land (Few family purchase lands after getting normal lease amount and they have acces to othr busines or i).
and own 80% of the land (They donot have other options for more income.).

Off-farm income specification: Only one farmer was employed

Level of mechanization: Sometimes they share within theselves to over come labor crisis. The labor and the work is suppervised by the female member of the family as the male is employed else where.

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Хувь хүн, цол эргэм бүхий
Газар ашиглах эрх:
 • Хувь хүн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

6.5 Технологи нутагшуулах

Боломжтой бол, тоогоор илэрхийл (өрхийн тоо эсвэл бүрхэх талбай):

13 households covering 35 percent of stated area.

Технологийг өөрийн талбайд нэвтрүүлсэн бусад иргэдээс хэд нь үүнийг өөрийн хүчээр, өөрөөр хэлбэл ямар нэг материал, техникийн дэмжлэг, төлбөр авалгүй хийсэн бэ?
 • 0-10%
Тайлбар:

13 land user families have adopted the Technology with external material support

Comments on acceptance with external material support: survey results

There is a little trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: There are some other areas near by adopted this type of farming.

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

Модулууд