Технологиуд

Leguminous crop cultivated in plot temporarely set outside the crop rotation [Румын ]

technologies_2963 - Румын

Бүрэн гүйцэд байдал: 82%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
Interactive Soil Quality assessment in Europe and China for Agricultural productivity and Environmental Resilience (EU-iSQAPER)
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
National Research and Development Institute for So (National Research and Development Institute for So) - Румын

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 Технологи тогтвортой гэдгийг баталгаажуулах

Энэ технологи азрын доройтлыг бууруулахад нөлөө үзүүлэхгүй тул газрын тогтвортой менежментийн технологи болж чадахгүй юу?

Үгүй

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Introducing the leguminous crops in crop rotation to improve soil fertility, as field plot set temporarely outside the crop rotation. Crop rotation with legumes is an alternative to rotation containing only cereals.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

The technology is applied in Braila region and is located in north-eastern part of Romanian Plain. It has an agricultural area of 387,646 ha (of which 350,001 ha are arable land), and has specific geomorphologic, hydrological and climatic conditions which need to use ameliorative agricultural systems. Within Braila County are distinguished the following relief units: Calmatui Plain, part of the Braila Plain (51% from County area) and the Floodplains of Danube (Big Island of Braila), Siret, Buzau and Calmatui rivers (49% from County area).
Braila Plain is characterized by a specific micro-relief of Baragan type with large floodplains, poorly fragmented, with altitudes ranging between 20-25 m in the east part and 35-40 m to the west part, with soils mainly of chernozem type, formed on loess and loess deposits and which shows numerous small depression areas. Floodplains, areas adjacent to Danube, Siret, Buzau and Calmatui rivers are located at lower altitudes, ranging between 2-4 m and 13-15 m and are characterized by the presence of alluvial soils formed on river-limnic and alluvial deposits, with alternating of layers with different textures. According to United Nations Convention to Combat Desertification, Braila County is located in arid region with an average annual temperature of 10.9°C, long-term average annual precipitations (P) of 447 mm, potential evapotranspiration (ETP) of 705 mm (750-800 mm in dry years) and an average climatic water deficit of 258 mm (350-400 mm in dry years). The biophysical aridity index (P/ETP = 0.50-0.65) places the Braila region in area with moderate risk to desertification. Both intensive and extensive farming systems are practiced within Braila County. Intensive agriculture, characterized by high inputs and yield levels, is realized on large vegetal farms. On the other hand, extensive agriculture, with low input and yield levels, is practiced by farmers on small vegetal farms, and is so-called the semi-subsistent agriculture.
Crop rotation with legumes (such as alfalfa) is is generally limited to a maximum period of time of 5 to 6 years, providing a plant succesion of spring (generally maize, soybean, sunflower) and winter crops (such as wheat, rapeseed, barley). The technology consists of a crop rotation in which one parcel/field plot is cultivated with perennials legumes and set temporarily outside the crop rotation for 4-5 years. During this period, the field plot cultivated with perennials legumes recovers its fertility by improving the soil aeration status, water infiltration and storage rate and soil aggregate stability. Leguminous crops play an important role in crop rotation because it favors the fixation of atmospheric nitrogen and bind it into the soil with a significant increase in soil fertility. Crop rotation with legumes reduces the biocides use because it breaks the pest cycles and weeds. Leguminous crops also improve the soil structure and its stability, increases water permeability, soil biodiversity and soil quality. At the same time, crop rotation with legumes represents a supplemental income source for land users. After alfalfa baling, this is sold to the nearby livestock breeders.
Crop rotation with legumes has many advantages, such as increase of soil agro-ecosystem biodiversity, reduction of chemical inputs, reduction of soil structure degradation processes, increase of nutrient availability and consequently increase of soil fertility, and increase of farm income. Also in the land user's view, crop rotation with legumes may improve land productivity, even though it increase the costs of inputs and management for crop establishment, and for this reason the land user's awareness is low.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Румын

Улс/аймаг/сум:

Braila

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Braila

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Хэрэв талбайн хэмжээ тодорхойгүй бол талбайн хэмжээг ойролцоогоор тодорхойлно уу.
 • < 0.1 км2 (10 га)
Тайлбар:

Documentation of the technology is based on examination of field plot smaller than 0.1 km2.

2.6 Хэрэгжих огноо

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • <10 жилийн өмнө (саяхны)

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Газар ашиглагчдын санаачилгаар

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Үйлдвэрлэлийг сайжруулах
 • Газрын доройтлыг бууруулах, сэргийлэх, нөхөн сэргээх

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
Тариалан - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • үр тариа - арвай
 • үр тариа - эрдэнэ шиш
 • тэжээлийн ургамал - царгас
Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 1
Тайлбар:

crop rotation of 5-6 years, with one field plot set temporarely outside the crop rotation cultivated with perennial legumes (alfalfa)

3.4 Усан хангамж

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн усалгаатай

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Эргэлтэт систем (газар тариалангийн эргэлт, уринш, ээлжлэн тариалалт)
 • Хөрсний үржил шимт цогц менежмент

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

 • А2: Органик нэгдэл/ хөрсний үржил шим
Тайлбар:

Introducing of a perennial crop (alfalfa) in a crop rotation with cereals

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрсний химийн доройтол

Хөрсний химийн доройтол

 • Cn: Үржил шим болон органик агууламж буурах (элэгдлийн шалтгаангүй)
Хөрсний физик доройтол

Хөрсний физик доройтол

 • Pu: Бусад үйл ажиллагааны улмаас био-бүтээмжийн функц алдагдах

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

The technology consists of a crop rotation in which one parcel/field plot is cultivated with perennial crop (alfalfa) and set temporarily outside the crop rotation for 4-5 years. During this period, the field plot cultivated with perennial crop recovers its fertility by improving the soil aeration status, water infiltration and storage rate and soil aggregate stability.
After completing one rotational cycling plan, the field plot cultivated with perennial crop will be set in another plot from the crop rotation, until all the plots of the rotation plan will be cultivated with perennial crop.

Зохиогч:

National Research and Development Institute for Soil Science, Agrochemistry and Environment (ICPA) - Romania

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөг, оруулсан хувь нэмрийг хэрхэн тооцсоныг тодорхойл:
 • Технологийн нэгж тус бүр
Хэмжээ ба нэгж талбайг тодорхойл:

1 ha

Үнэ өртөгийг тооцоход ашигласан мөнгөн нэгж:
 • Ам.доллар
Хэрэв боломжтой бол үндэсний валютын Америк доллартай харьцах харьцааг бичнэ үү (тухайлбал, 1 ам.дол. = 79,9 Бразил реал): 1 ам.дол. =:

4.12

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

17.60 USD

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. fertilisation after harvest of previous crop
2. ploughing after harvest of previous crop
3. seedbed preparation after ploughing
4. alfalfa sowing autumn
5. fertilisation spring
6. chemical weeds control spring - summer
7. pest control spring - summer
8. alfalfa cutting summer
9. alfalfa baling summer

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт labor person-days 3.0 17.6 52.8 100.0
Тоног төхөөрөмж fertilisation machine-hours 1.0 13.37 13.37 100.0
Тоног төхөөрөмж ploughing machine-hours 3.0 12.39 37.17 100.0
Тоног төхөөрөмж seedbed preparation machine-hours 2.0 19.67 39.34 100.0
Тоног төхөөрөмж alfalfa sowing machine-hours 1.0 17.32 17.32 100.0
Тоног төхөөрөмж fertilisation machine-hours 1.0 13.37 13.37 100.0
Тоног төхөөрөмж herbicides & pests control machine-hours 2.0 8.4 16.8 100.0
Тоног төхөөрөмж alfalfa cutting machine-hours 1.0 50.96 50.96 100.0
Тоног төхөөрөмж alfalfa baling machine-hours 2.0 36.4 72.8 100.0
Таримал материал alfalfa seeds kg/ha 22.0 6.12 134.64 100.0
Бордоо ба биоцид complex fertilizers kg/ha 150.0 0.28 42.0 100.0
Бордоо ба биоцид ammonium nitrate kg/ha 200.0 0.14 28.0 100.0
Бордоо ба биоцид herbicides l/ha 0.5 13.75 6.88 100.0
Бордоо ба биоцид biocides l/ha 0.1 110.55 11.05 100.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 536.5
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар 130.22

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. fertilisation spring
2. herbicides & pests control spring - summer
3. alfalfa cutting summer
4. alfalfa baling summer

4.6 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт labor person-days 1.0 17.6 17.6 100.0
Тоног төхөөрөмж fertilisation machine-hours 1.0 13.37 13.37 100.0
Тоног төхөөрөмж herbicides & pests control machine-hours 2.0 8.4 16.8 100.0
Тоног төхөөрөмж alfalfa cutting machine-hours 1.0 50.96 50.96 100.0
Тоног төхөөрөмж alfalfa baling machine-hours 2.0 36.4 72.8 100.0
Бордоо ба биоцид ammonium nitrate kg/ha 200.0 0.14 28.0 100.0
Бордоо ба биоцид herbicides l/ha 0.5 13.75 6.88 100.0
Бордоо ба биоцид biocides l/ha 0.1 110.55 11.05 100.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 217.46
Технологи сайжруулах нийт үнэ өртөг, ам.доллар 52.78

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

Certified seed material and costs with alfalfa cutting and baling are the most determining factors affecting the costs.

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Жилийн дундаж хур тунадас (хэрэв мэдэгдэж байвал), мм:

447.00

Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас хуурай

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Технологи дараах асуудалд хандсан эсэхийг тодорхойл:
 • шаардлагагүй

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Хөрсний бүтэц (>20 см-ээс доош):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

5-50 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Дунд зэрэг

Усны давсжилт асуудал болдог уу?

Үгүй

Энэ газар үер усанд автдаг уу?

Үгүй

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг
Амьдрах орчны олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Суурьшмал эсвэл нүүдлийн:
 • Суурьшмал
Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • холимог (амьжиргаа ба худалдаанд)
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын %10 доош хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Ядуу
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Хувь хүн / өрх
Механикжилтын түвшин:
 • Механикжсан / мотортой
Хүйс:
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчийн нас:
 • Дунд нас
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

The technology was firstly implemented by the farmer in the year of 2008.

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Дунд-хэмжээний

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Хувь хүн, тодорхой цол эргэмгүй
 • Хувь хүн, цол эргэм бүхий
Газар ашиглах эрх:
 • Түрээсийн хэлбэрээр

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

тэжээл үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Increases competition among feed suppliers in the nearby area, so the animal breeders can have more options of sources from which they can buy feed for animals.

олон янз бүтээгдэхүүн

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

By introducing the alfalfa crop in rotation, the land user diversifies the farm crop plan and also increases the income of the farm by selling alfalfa balls to the nearby animal breeders.

Орлого, зарлага

орлогын олон янз эх үүсвэр

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

The hay baling production and selling of the hay bales outside the farm is an additional source of income for the land user.

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

ГТМ/ газрын доройтлын талаархи мэдлэг

буурсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

The land user gains knowledge concerning the efficiency of alfalfa in soil protection against degradation processes such as soil organic matter loss.

Экологийн үр нөлөө

Хөрс

хөрсний органик нэгдэл/ хөрсөнд агуулагдах С

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Cultivation of the alfalfa improves the soil organic matter content.

Биологийн: ургамал, амьтан

Ашигт төрөл зүйл

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Alfalfa plants are attractive to pollinators.

хортон шавж/өвчний хяналт

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Crop rotation with legumes reduces the biocides use because it breaks the pest cycles and weeds.

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт
Улирал Өсөх эсвэл буурах Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Жилийн дундаж температур Өсөлт Сайн
Жилийн дундаж хур тундас Бууралт Сайн

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Цаг уурын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Орон нутгийн аадар бороо Сайн

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Дунд зэрэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Дунд зэрэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

6.5 Технологи нутагшуулах

 • жишээ/ туршилт
Технологийг өөрийн талбайд нэвтрүүлсэн бусад иргэдээс хэд нь үүнийг өөрийн хүчээр, өөрөөр хэлбэл ямар нэг материал, техникийн дэмжлэг, төлбөр авалгүй хийсэн бэ?
 • 91-100%
Тайлбар:

One land user has implemented the technology voluntary.

6.6 Дасан зохицох

Хувьсан өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд Технологид сүүлд ямар нэг шинэчлэл хийгдсэн үү?

Үгүй

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Improve land productivity
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Improve soil fertility, soil structure, organic matter content and biodiversity.
Improve natural control of the weeds.

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Increase costs of inputs and management for crop establishment increase awareness on long-term about soil benefits and subsidies
Land users awareness is low education and training
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
no weakness from compiler's view

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа

1

 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

1

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

20/06/2017

Модулууд