Технологиуд

Mulching [Уганда]

Okubikka etaka nebisubi

technologies_1161 - Уганда

Бүрэн гүйцэд байдал: 73%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :

Kateregga Matia

Rakai District

Уганда

ГТМ мэргэжилтэн :

Mazimakwo Kukundakwe

Kabale District

Уганда

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
The Transboundary Agro-ecosystem Management Project for the Kagera River Basin (GEF-FAO / Kagera TAMP )
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
FAO Food and Agriculture Organization (FAO Food and Agriculture Organization) - Итали

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Improving soil fertility for both animal and perennial crops on flat area using mulching.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

It involves use of vegetative materials spread on the surface of the soil such as grass , crop residues and banana leaves.


Perennial crops are grown such as coffee, banana under this technology.

Purpose of the Technology: Of applying mulching was improve soil fertility to control soil erosion , improve soil structure.


Mulching applied also to increase agriculture outputs to improve the income among the farmers.

Establishment / maintenance activities and inputs: Mulching was initiated through community meetings held at local level.

Labor is used for clearing weed and cutting of grass for covering the surface of the soil.

Hoes, pandas are used as inputs for maintenance activities.
When the vegetative materials decompose like after one year, he cuts new grass for more covering of soil or spreading of vegetative materials to soil.

Natural / human environment: This village where the technology is applied, is located on gentle slope and other part is on flat area. It favors the growth of annual and perennial crops.
They receive two rainy seasons , one from March to late May; another one from mid August to December. This village also has 170 households . 45% of the members practice mulching , they grow crops for commercial and subsistence purpose. Both men and women are involved in all the activities.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Уганда

Улс/аймаг/сум:

Uganda

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Rakai District

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Хэрэв талбайн хэмжээ тодорхойгүй бол талбайн хэмжээг ойролцоогоор тодорхойлно уу.
 • 0.1-1 км2
Тайлбар:

The farmer has 6 acres applied this technology on 4 acres currently.

2.6 Хэрэгжих огноо

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • 10-50 жилийн өмнө

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Газар ашиглагчдын санаачилгаар
Тайлбар (төслийн төрөл г.м.):

The technology was initiated in 1986 by local farmers through community meetings.

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Газрын доройтлыг бууруулах, сэргийлэх, нөхөн сэргээх

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
 • Олон наст (модлог биш) тариалан
 • Мод, бут тариалах
Тариалан - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • үндсэрхэг/булцуут таримал - чихэрлэг төмс, яам, таро/кокояам, бусад
 • үндсэрхэг/булцуут таримал - кассава
Олон наст (модлог биш) тариалан - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • Банан/таван салаа/абака
Мод, бут тариалах - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • кофе, ил талбайд
Тодорхойлно уу:

Longest growing period in days: 42 Longest growing period from month to month: March to June Second longest growing period in days: 90 Second longest growing period from month to month: September to December

Тайлбар:

Major land use problems (compiler’s opinion): There is loss of top soil due to leaving soil bare , water can easily wash the soil from one place to another.

Major land use problems (land users’ perception): Deforestation and monoculture due to poverty among some farmers.

Future (final) land use (after implementation of SLM Technology): Cropland: Cp: Perennial (non-woody) cropping

Type of cropping system and major crops comments: Crops which grow for one or two years are grown.

3.3 Технологи хэрэгжүүлснээс газар ашиглалтад өөрчлөлт гарсан уу?

Технологи хэрэгжүүлснээс газар ашиглалтад өөрчлөлт гарсан уу?
 • Үгүй (3.4 хариулт руу шилжинэ үү)
Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

Тайлбар:

Cropland: Ca: Annual cropping

3.4 Усан хангамж

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн усалгаатай

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • гадаргын/ ургамал бүрхэвч сайжрах

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

 • А1: Ургамал/ хөрсөн бүрхэвч
Тайлбар:

Main measures: agronomic measures

Type of agronomic measures: mulching

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрс усаар эвдрэх

Хөрс усаар эвдрэх

 • Wt: Хөрсний гадаргын угаагдал
Тайлбар:

Main type of degradation addressed: Wt: loss of topsoil / surface erosion

Main causes of degradation: soil management (soil was not covered with grass.)

Secondary causes of degradation: change in temperature (Reduces micro-organisms due to high temperature.), poverty / wealth (Deforestation purposely to earn a living.)

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

The drawing shows mulching practice in the garden of Mr. Katerega of Kijonjo village -Kasasa
sub-county.

Location: Kijonjo village. Rakai District.

Date: 09/08/2011

Technical knowledge required for field staff / advisors: moderate

Main technical functions: improvement of ground cover

Secondary technical functions: increase in organic matter

Mulching
Material/ species: Grasses
Remarks: 50 big bundles per ha.

Зохиогч:

Kakuuto Community developement project.

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. Buy hand hoe
2. Buy panda
3. Labour
4. Buy vegetative materials

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Labour ha 1.0 25.0 25.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Tools ha 1.0 6.3 6.3 100.0
Таримал материал Grass ha 1.0 50.0 50.0 100.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 81.3
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар 81.3
Тайлбар:

Lifespan of the products:
Hand hoe: 7 years
Panda: 4 years
Labour: 4 months
Vegetative materials: 4 months

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. Clearing weed
2. Adding more vegetative materials

4.6 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Labour ha 1.0 25.0 25.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Tools ha 1.0 50.0 50.0 100.0
Таримал материал Grass ha 1.0 50.0 50.0 100.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 125.0
Технологи сайжруулах нийт үнэ өртөг, ам.доллар 125.0
Тайлбар:

Length of structure.

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

Labor was also expensive , which affects the cost.eg. for cutting grass for mulching.

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Хур тунадасны талаархи тодорхойлолт/ тайлбар:

910.9 per month

Агро-уур амьсгалын бүс
 • Чийглэг
 • Хагас чийглэг

Thermal climate class: tropics

Thermal climate class: subtropics

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Гадаргын талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Altitudinal zone: 1233.3 & 1633.2 m.a.s.l

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )
 • Бага (<1 % )
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

Soil texture: Medium (Crops on it grow well due to drained soil)
Soil fertility: High (Because crops mature faster and of good quality)
Topsoil organic matter: Medium (ranked 1, due to high rates decomposition of crop residues on soil) and low (ranked 2, on parts of the land without spreading vegetative material on it)
Soil drainage / infiltration: Medium (ranked 1, due to presence of micro-organisms that creates holes on soil) and poor (ranked 2)
Soil water storage capacity: High (the area has loam soil which favor water to stay in the soil)

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

5-50 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Муу/огт байхгүй

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Сайн чанарын ундны ус

Усны чанар, нөөцийн талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Ground water table: 5-50m (This village is on flat land)
Availability of surface water: Poor/none (ranked 1, especially in dry season) and medium (ranked 2, during rainy season (heavy rains))
Water quality (untreated): Good drinking water (they have two boreholes in the whole village)

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Бага
Биологийн олон янз байдлын талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Biodiversity: Low (ranked 1, micro-organisms become scarce during heavy rainfall) and medium (ranked 2, moderate temperature ,crops grow well & bacteria present)

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • Амь зуух арга хэлбэрийн (өөрийгөө хангах)
 • холимог (амьжиргаа ба худалдаанд)
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Ядуу
 • Чинээлэг
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Хувь хүн / өрх
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
Хүйс:
 • Эмэгтэй
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

Land users applying the Technology are mainly common / average land users
25% of the land users are rich and own 65% of the land (Inputs available).
75% of the land users are poor and own 35% of the land (They lack inputs).
Off-farm income specification: Traders especially retailers' income ranging in 50%.
Level of mechanization: Manual labour (It involves use of light labour)
Market orientation: Mixed (ranked 1, grown for commercial & home consumption) and subsistence (ranked 2, production is on small scale,especailly perennial crops)

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Дунд-хэмжээний
Тайлбар:

0.5-1 ha (ranked 1): They have enough inputs.
<0.5 ha (ranked 2): Mainly the poor farmer(without inputs) belong here.

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Хувь хүн, тодорхой цол эргэмгүй
 • Хувь хүн, цол эргэм бүхий
Газар ашиглах эрх:
 • Хувь хүн
Ус ашиглах эрх:
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)
Тайлбар:

Few farmers own land without tittles, water use rights is communal and farmers without land tittle pay some money to land lord 3500/= every year.

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

20bunches

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

50

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

banana production increasd pr mth

Үйлдвэрлэлийн газар

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

<0.4ha

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

1ha

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

size of prodn area increased due to increased benefits.

Орлого, зарлага

хөдөлмөр хүчний хэмжээ

Нэмэгдсэн
Буурсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

45%

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

20%

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Spreading vegetation on top soil takes time.

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

хүнсний аюулгүй байдал/ өөрийгөө хангах

буурсан
сайжирсан

эрүүл мэндийн байдал

муудсан
сайжирсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

18%

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

55%

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Food production increased.

ГТМ/ газрын доройтлын талаархи мэдлэг

буурсан
сайжирсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

25%

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

50%

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Indegenous conservation knowledge increased.

Improved livelihoods and human well-being

decreased
increased
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

For those farmers who practiced on a large scale , outputs increased , leading to increased income.

Экологийн үр нөлөө

Усны эргэлт/ илүүдэл

гадаргын урсац

Нэмэгдсэн
Буурсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

45%

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

0.5%

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Soil binding together.

Хөрс

хөрсний чийг

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

3%

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

85%

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Mulching leads to increased moisture

хөрсөн бүрхэвч

буурсан
сайжирсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

25%

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

90%

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

vegetative material spread on soil.

хөрс алдагдах

Нэмэгдсэн
Буурсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

55%

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

1%

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

top soil is protected.

хөрс хагарах/ хагсах

Нэмэгдсэн
багассан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

20%

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

22%

хөрс нягтрах

Нэмэгдсэн
багассан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

20%

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

22%

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Failure of vegetative material to decompose.

хөрсний органик нэгдэл/ хөрсөнд агуулагдах С

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

15%

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

55%

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

vegetative material decompose at high rate.

Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах

түймрийн эрсдэл

Нэмэгдсэн
Буурсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

15%

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

50%

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

dry grass can easily catch fire.

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Тайлбар:

In establishment benefits were low , and gradually became slightly positive compared to maintenance costs.

6.5 Технологи нутагшуулах

Технологийг өөрийн талбайд нэвтрүүлсэн бусад иргэдээс хэд нь үүнийг өөрийн хүчээр, өөрөөр хэлбэл ямар нэг материал, техникийн дэмжлэг, төлбөр авалгүй хийсэн бэ?
 • 91-100%
Тайлбар:

100% of land user families have adopted the Technology without any external material support

62 land user families have adopted the Technology without any external material support

Comments on spontaneous adoption: Farmers improvise inputs ,however much some of them are financially poor, they do utilize the little they poses to implement.

There is a little trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: Depending on the information from this respondent, he said that adoption is still little , due to lack of enough financial resources, to transport vegetative material to garden.

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Improve soil fertility.

How can they be sustained / enhanced? Combination of technology should be applied(mulching & composting).
Increase production outputs.

How can they be sustained / enhanced? monitoring and evaluation activities should be conducted.
Reduces soil erosion.
It improves soil aeration.

How can they be sustained / enhanced? Mulch constantly.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
It improves soil fertility.

How can they be sustained / enhanced? Combination of technology should be applied.
It increases water holding capacity of the soil.

How can they be sustained / enhanced? Develop permanent attitude towards technology among farmers.
Improve soil structure.

How can they be sustained / enhanced? Maintenance activity should be encouraged.

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
It is very costly to some farmers. External financial support should be provided.
It may lead to compaction of soil. Mulch with soft vegetative materials.
It may lead to competition for soil nutrients &light. Avoid to mulch with weedy materials.
Mulches develop roots and become weed. Mulch with the good vegetative materials.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
It is very expensive in terms of maintenance and establishing. Financial support should be provided.
It may easily catch fire during suuny period. Constant monitoring of the site.
Mulches become habitats for pests like rats and termites. Spraying with some chemicals like rocket.

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

Модулууд