Энэ мэдээлэл нь хуучирсан, идэвхигүй хувилбар. Одоогийн хувилбар руу шилжих.
Технологиуд
Идэвхигүй

Small constructed wetland [Норвег]

Fangdam

technologies_5940 - Норвег

Бүрэн байдал: 92%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO) - Норвег

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 Технологи тогтвортой гэдгийг баталгаажуулах

Энэ технологи азрын доройтлыг бууруулахад нөлөө үзүүлэхгүй тул газрын тогтвортой менежментийн технологи болж чадахгүй юу?

Үгүй

1.5 ГТМ Арга барилын Асуулга (ууд) руу хандах (WOCAT ашиглан баримтжуулсан)

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

A small constructed wetland is a combination of ponds and vegetation filters, designed mainly to remove sediment and nutrients from streams. It is usually located in first and second order streams in agricultural landscapes.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

Purpose/aim: Small constructed wetlands (CWs) are designed to improve water quality in streams and thus downstream water quality as well. The shape of the constructed wetlands can differ and include different components. Generally, they include a deeper sedimentation pond at the inlet (depth 1.5-2 m), followed by one or more shallow vegetated zones (depth 0.5 m). The sedimentation pond decreases the water velocity to allow particles to settle, while the vegetated, shallower zones act as filters for particles passing the sedimentation pond and protect trapped sediments from re-suspension by stabilizing them with their roots.

Small constructed wetlands treating agricultural runoff have been in operation in Norway since the early 1990s. From 1994-2020, more than 1200 CWs have been established across the country, with the aim of reducing sediment, nutrients, pesticides and other pollutants in agricultural runoff.

Establishment/maintenance: Norwegian CW are designed mainly to remove phosphorus and particles (suspended sediment) with main removal mechanism being sedimentation and filtration, and (to a lesser extent) plant uptake. The CWs treating agricultural runoff are usually constructed by expanding the width of natural streams. At the inlet of the CW, the stream water flows into a sedimentation pond. From the sedimentation pond, water passes through a sprinkling zone, and then through one or more vegetated wetland filters. Due to the typical small-scale Norwegian agriculture and the landscape with rough topography, CWs are often quite small (<0.1 % of the catchment area). The size of CWs is one of the crucial factors limiting overall treatment efficiency.

Over the years, the CW will fill up with sediments, and to maintain good treatment efficiency, it is necessary to empty the CWs periodically (Blankenberg et al. 2013 ).

Benefits/impacts: Norwegian studies show that retention of total phosphorus (TP), both particulate P and dissolved P, increase with increasing area of the CW (Braskerud et al. 2005 ). The retention of sediments, nutrients and pesticides in different CWs also varies due to other factors like design principles, soil types in the catchment, hydraulic loads, and locations along the streams (Braskerud and Blankenberg 2005 ; Blankenberg et al. 2007 , 2008 ; Elsaesser et al. 2011 ). Braskerud ( 2001 ) showed that average retention in six CWs in Norway varied from 45% to 74% for soil particles and 21%–44% for TP. For CW in Skuterud catchment Krzeminska et al (2021) showed that average efficiency of removal was 36% of sediment, 19% of phosphorus and 3% of nitrogen .

Natural / human environment: The information presented here is based on the investigations and/or reports from different part of Norway. For the purpose of OPTAIN project, the technology is further presented in the natural and human environment context of the Kråkstad River catchment - a Norwegian Case Study catchment within OPTAIN project.

The Kråkstad River is mainly situated in Ski commune in South-Eastern parts of Norway. The river catchment is a western tributary of the Vannsjø-Hobøl watercourse, also known as the Morsa watercourse. The Kråkstad River catchment area is c.a 51 km², 43% of which is agricultural land, where mostly cereals are produced on heavy clays soils. The main environmental challenge in the area is water quality (incl. high phosphorus pollution) and soil erosion (incl. riverbank erosion and quick-clay landslides).

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Норвег

Улс/аймаг/сум:

Viken county

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

The Vansø - Hobøl catchment

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • тодорхой газар хэрэгжсэн/ жижиг талбайд төвлөрсөн
Технологи(иуд) нэвтрүүлсэн талбай байнгын хамгаалалттай газар нутагт байрладаг уу?

Үгүй

Тайлбар:

Here we show only some example locations within the Kråkstad catchment

2.6 Хэрэгжих огноо

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • 10-50 жилийн өмнө

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Туршилт/судалгааны үр дүн
 • SMIL (Special Environmental measures in agriculture)
Тайлбар (төслийн төрөл г.м.):

Constructed wetlands are part of SMIL subsidy system (Special Environmental measures in Agriculture)

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Сав газар / доод урсгалыг хамгаалах - бусад технологитой хослуулах
 • Уур амьсгалын өөрчлөлт/ эрс тэс байдал болон түүний нөлөөлөлд дасан зохицох
 • Уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний үр нөлөөг багасгах

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Нэг газр нутгийн хэмжээнд хэрэгжих холимог газар ашиглалт:

Үгүй


Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
Тариалан - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • үр тариа - бусад
 • small grains
Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 1
Тодорхойлно уу:

Longest growing period in days: 135. Longest growing period from month to month: May to mid September

Сөөлжлөн тариалалт хийгддэг үү?

Үгүй

Таримлыг ээлжлэн тариалдаг уу?

Үгүй

Байгалийн ой / модтой газар

Байгалийн ой / модтой газар

 • Natrual forest
Усан зам, усан сан, ус намгархаг газар

Усан зам, усан сан, ус намгархаг газар

 • Бохир усны зайлуулах шугам, усан зам

3.3 Технологи хэрэгжүүлснээс газар ашиглалтад өөрчлөлт гарсан уу?

Технологи хэрэгжүүлснээс газар ашиглалтад өөрчлөлт гарсан уу?
 • Үгүй (3.4 хариулт руу шилжинэ үү)
Усан зам, усан сан, ус намгархаг газар

Усан зам, усан сан, ус намгархаг газар

 • Цөөрөм, далан
 • Намаг/балчиг

3.4 Усан хангамж

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн усалгаатай

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Гадаргын усны менежмент (булаг шанд, гол, нуур, далай)
 • Ус намгархаг газрын хамгаалал / менежмент

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

 • S5: Далан, хотгор, цөөрөм

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Усны доройтол

Усны доройтол

 • Hp: Гадаргын усны чанар муудах

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

Components of typical constructed wetland in Norway: (a) sedimentation pond, (b) wetland filter, (c) overflow zone covered with vegetation or stones and (d) outlet basin.

Зохиогч:

B.C. Braskerud (2002)

Он, сар, өдөр:

26/01/2022

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

Schematic representation of constructed wetland in Skuterud catchment.

Зохиогч:

Anne-Grete Buseth Blankenberg (e.g. in the report from 2021)

Он, сар, өдөр:

26/01/2022

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөг, оруулсан хувь нэмрийг хэрхэн тооцсоныг тодорхойл:
 • Технологийн нэгж тус бүр
Нэгжийг тодорхойл:

constructed wetland - area of water surface

Нэгж хэмжигдэхүүний хэмжих нэгжийн тодорхойлох (шаардлагатай бол):

<0.1 % of the catchment area. For Skuterud wetland it is 2300 m2

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

NOK

Хэрэв боломжтой бол үндэсний валютын Америк доллартай харьцах харьцааг бичнэ үү (тухайлбал, 1 ам.дол. = 79,9 Бразил реал): 1 ам.дол. =:

8.89

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

1440

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. Construction of the wetland

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Дээрхи хүснэгт дэх зардлын задаргааг гаргах боломжгүй бол Технологи бий болгоход зарцуулсан нийт зардлыг баримжаална уу.

87500.0

Хэрэв газар ашиглагчаас нийт өртөгийн 100%хүрэхгүй зардал гарсан бол хэн үлдсэн хөрөнгө оруулалтыг хийснийг тодорхойл.

The landowners can apply for subsidies to establish and maintenance constructed wetland (70% support of the cost), within SMIL system (Special Environmental measures in Agriculture). Local county authorities are responsible for the administration of these schemes.

Тайлбар:

The information about cost are coming from Blankenber et al (2016):

During a period of 20 years (1994 - 2014) the government has spent in total about 88 million Norwegian crowns (NOK) to subsidize the CWs for agricultural runoff, and total
costs are assumed to be about 150 mill NOK. Costs per CW varies from about 26.000 NOK to 124.000 NOK, and average cost per CW is approximately 87.500 NOK.

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. Maintenance - emptying the ponds every 5-20 years depending on dimensions of the ponds.
2. Maintenance of the damming/barriers when needed
3. Maintenance of stream banks when needed

4.6 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Дээрхи хүснэгт дэх зардлын задаргааг гаргах боломжгүй бол Технологийг сайжруулахад зарцуулсан нийт зардлыг баримжаална уу.

41000.0

Хэрэв газар ашиглагчаас нийт өртөгийн 100%хүрэхгүй зардал гарсан бол хэн үлдсэн хөрөнгө оруулалтыг хийснийг тодорхойл.

The landowners can apply for subsidies to establish and maintenance constructed wetland (70 % support of the cost), within SMIL system (Special Environmental measures in Agriculture). Local county authorities are responsible for the administration of these schemes.

Тайлбар:

The information is coming from (Hauge et al 2008):

The cost of maintenance of CWs estimated based n data from 2008 from 16 ponds established or planned in Morsa water region (that includes Kråkstad catchment). The (estimated) costs varied from 5,67 NOK/m2 of water surface area up to 49 NOK/m2 of water surface area

Given number of 41000 NOK is calculated for SKuterud CW (2300 m2 of water surface area).

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

The most important factor affecting the costs of constructed wetland is the size. Larger constructed wetlands have lower establishment costs per m2 of water surface area. In terms of operating costs for capture ponds - mainly emptying the sedimentation pond - it is assumed that the cost per emptying is more or less independent of the size of the sedimentation pond. This is because a large component in the emptying cost is assumed to be the transport of the machinery and the removal of the excavated mass.

The landowners can apply for subsidies to establish and maintenance constructed wetland (70% support of the cost), within SMIL system (Special Environmental measures in Agriculture). Local county authorities are responsible for the administration of these schemes.

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас чийглэг
 • Хагас хуурай

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Технологи дараах асуудалд хандсан эсэхийг тодорхойл:
 • шаардлагагүй

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
 • Хүнд (шаварлаг)
Хөрсний бүтэц (>20 см-ээс доош):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
 • Хүнд (шаварлаг)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

< 5 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Сайн

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Зөвхөн газар тариалангийн зориулалтаар ашиглах (усалгаа)

Усны чанар гэж:

гадаргын болон ул хөрсний ус

Усны давсжилт асуудал болдог уу?

Үгүй

Энэ газар үер усанд автдаг уу?

Тийм

Тогтмол байдал:

Олон удаагийн

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Бага
Амьдрах орчны олон янз байдал:
 • Бага

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Суурьшмал эсвэл нүүдлийн:
 • Суурьшмал
Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • холимог (амьжиргаа ба худалдаанд)
 • Худалдаа наймааны/ зах зээлийн
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын % 10-50 хувь
 • Нийт орлогын %50 дээш хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Дундаж
 • Чинээлэг
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Хувь хүн / өрх
Механикжилтын түвшин:
 • Механикжсан / мотортой
Хүйс:
 • Эмэгтэй
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчийн нас:
 • Залуус
 • Дунд нас
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

Population density: < 10 persons/km2
Annual population growth: < 0.5%
10% of the land users are rich and own 10% of the land.
90% of the land users are average wealthy and own 90% of the land.

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Дунд-хэмжээний

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Хувь хүн, цол эргэм бүхий
Газар ашиглах эрх:
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)
 • Хувь хүн
Ус ашиглах эрх:
 • Нээлттэй хүртэх (зохион байгуулалтгүй)

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Үйлдвэрлэлийн газар

буурсан
нэмэгдсэн

Экологийн үр нөлөө

Усны эргэлт/ илүүдэл

усны чанар

буурсан
нэмэгдсэн
Хөрс

хөрс алдагдах

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

The sediment taken out from the sedimentation pond can be distributed on the agricultural field - soil recovery.

шимт бодисын эргэлт/ сэргэлт

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

The sediment taken out from the sedimentation pond can be distributed on the agricultural field - nutrient recovery.

Биологийн: ургамал, амьтан

ургамлын төрөл, зүйл

буурсан
нэмэгдсэн

амьтны төрөл, зүйл

буурсан
нэмэгдсэн

амьдрах орчны олон янз байдал

буурсан
нэмэгдсэн

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

урсацын адагт лаг шавар хуримтлагдана

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Better water quality downstream

буферлэх / шүүлтүүрийн багтаамж

буурсан
сайжирсан

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт
Улирал Өсөх эсвэл буурах Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Жилийн дундаж температур Өсөлт Сайн
Жилийн дундаж хур тундас Өсөлт Сайн

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Гидрологийн гамшиг
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
усны үер (гол) Сайн

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг эерэг

6.5 Технологи нутагшуулах

 • 1-10 %
Технологийг өөрийн талбайд нэвтрүүлсэн бусад иргэдээс хэд нь үүнийг өөрийн хүчээр, өөрөөр хэлбэл ямар нэг материал, техникийн дэмжлэг, төлбөр авалгүй хийсэн бэ?
 • 0-10%
Тайлбар:

Adaptation of technology is stimulated by subsidies scheme.
Subsidies for the establishment of constructed wetlands are part of the SMIL system (Special Environmental Measures in Agriculture). Both the initial investment for construction and
subsequent maintenance may be paid by subsidies (70% support of the cost). During the period from 1994 to 2012 subsidies for in total 941 sedimentation ponds and constructed wetlands were given in Norway (Greipsland, 2016)

6.6 Дасан зохицох

Хувьсан өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд Технологид сүүлд ямар нэг шинэчлэл хийгдсэн үү?

Үгүй

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Improvement of water quality downstream
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Improve of water quality downstream
Resource recovery

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Loss of productive cropland
Need for maintenance

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа

Several in different areas in Norway. See for example:
- Hauge et al (2008) Bioforsk Report vol 3 Nr 140 (in Norwegian)
- Krzeminska et al (2021) Nibio Report 7(101) (in Norwegian)

 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/шинжээчтэй хийсэн ярилцлага

NIBIO, and its SLM specialists, has been conducting many national projects related to monitoring constructed wetlands in agricultural catchments.

 • тайлан болон бусад эх сурвалжийн бүрдэл

There are several reports and research publication available. Some examples below:
- Braskerud, B.C et al (2001) Dr. Scient. Theses 2001:10,
Agriculture University of Norway, Ås, Norway.
- Braskerud, B. C. (2002). Water Science and Technology Vol 45 No 9 pp 77–85.
- Braskerud, B.C et al (2005).Journal of Environmental Quality , 34(6), 2145–2155.
- Braskerud B.C. and Blankenberg A-G. B (2005) Jordforsk book nr. 48/05. 145: 126–128.
- Blankenberg, A.-G. B et al. (2007) Water Science and Technology, 55(3), 37–44.
- Blankenberg, A.-G. B et al. (2008) Desalination, 226, 114–120.
- Hauge et al (2008) Bioforsk Report vol 3 Nr 140 (in Norwegian)
- Blankenberg et al (2016) in Natural and Constructed Wetlands. DOI 10.1007/978-3-319-38927-1_2
- Krzeminska et al (2021) Nibio Report 7(101) (in Norwegian)

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

26/01/2022

7.2 Хүртээмжтэй ном, бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Hauge A., Blankenberg A-G. B., Hanserud O.H. 2008. Evaluering av fangdammer som miljøtiltak i SMIL. Bioforsk Rapport Vol. 3 Nr. 140 2008.

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

https://evalueringsportalen.no/

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Blankenberg A-G.B., Paruch A.M., Paruch L., Deelstra J., Haarstad K. 2016. Nutrients tracking and removal in constructed wetlands treating catchment runoff in Norway. In: Vymazal J. (ed) Natural and Constructed Wetlands. Springer International Publishing Switzerland, pp. 23-40. DOI 10.1007/978-3-319-38927-1_2

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

Springer Book

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Krzeminska D., Blankenberg A-G., Bechmann M. Deelstra J. 2021. Effekt av fangdam i et endret klima. NIBIO-rapport;7(101)2021

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

NIBIO website

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Greipsland I.2016. Norwegian policy and practices regarding mitigation measures in agriculture.

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

NIBIO website

7.3 Холбогдох мэдээллийн интернет холбоос

Гарчиг/ тодорхойлолт :

Hauge A., Blankenberg A-G. B., Hanserud O.H. 2008. Evaluering av fangdammer som miljøtiltak i SMIL. Bioforsk Rapport Vol. 3 Nr. 140 2008.

URL:

https://evalueringsportalen.no/evaluering/evalueringen-av-fangdammer-som-miljotiltak-i-smil/Rapport%20Evaluering%20av%20fangdammer%20-%20Bioforsk%20Jord%20og%20Milj%C3%B8.pdf/@@inline

Гарчиг/ тодорхойлолт :

Krzeminska D., Blankenberg A-G., Bechmann M. Deelstra J. 2021. Effekt av fangdam i et endret klima. NIBIO-rapport;7(101)2021

URL:

https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2757116/NIBIO_RAPPORT_2021_7_101.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Гарчиг/ тодорхойлолт :

Greipsland I.2016. Norwegian policy and practices regarding mitigation measures in agriculture.

URL:

https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2387569/NIBIO_POP_2016_2_21.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Холбоос ба модулууд

Бүгдийг дэлгэх Бүгдийг хаах

Модулууд