Арга барилууд

Regional Environmental program [Норвег]

 • Шинийг нээх:
 • Шинэчлэх:
 • Мэдээлэл цуглуулсан:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Regionalt miljøprogram

approaches_2596 - Норвег

Бүрэн гүйцэд байдал: 89%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Арга барилыг баримтжуулах болон үнэлгээ хийхэд оролцсон хүн эсвэл байгууллагын холбоо барих хаяг

Мэдээлэл өгсөн хүн(с)

ГТМ мэргэжилтэн :
Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Norwegian Institute for Agricultural and Environme (Norwegian Institute for Agricultural and Environme) - Норвег

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

25/02/2015

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 ГТМ-ийн технологийн асуулгын(д) суурь мэдээлэл(д)

Small constructed wetland
technologies

Small constructed wetland [Норвег]

A small constructed wetland is a combination of ponds and vegetation filters, designed mainly to remove sediment and nutrients from streams. It is usually located in first and second order streams in agricultural landscapes.

 • Мэдээлэл цуглуулсан: Dominika Krzeminska
Grassed waterways
technologies

Grassed waterways [Норвег]

Grassed waterways are shallow channels (natural or constructed) with grass cover, used to drain surface runoff from cropland and prevent erosion.

 • Мэдээлэл цуглуулсан: Dominika Krzeminska
Reduced tillage: no tillage in autumn
technologies

Reduced tillage: no tillage in autumn [Норвег]

Reduced tillage, involving no plowing in the autumn, preserves stubble or plant cover during the autumn and winter to prevent soil erosion, and particle and nutrient loss from cropland to watercourses.

 • Мэдээлэл цуглуулсан: Kamilla Skaalsveen
Small retention ponds in the forest
technologies

Small retention ponds in the forest [Норвег]

Small retention ponds, located in the forest, are ponds or pools with sufficient storage capacity to store the surface runoff to prevent flooding during heavy rainfall events. Ponds contain limited or no water during dry weather, but are designed to retain water during rain events.

 • Мэдээлэл цуглуулсан: Dominika Krzeminska

2. ГТМ Арга барилын тодорхойлолт

2.1 Арга барилын товч тодорхойлолт

Regulations and financial grants for reduction of pollution and promotion of the cultural landscape.

2.2 Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт

Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт :

Aims / objectives: The Regional Environmental Program (RMP) is a part of the Regional Rural Development Program provided by County Governors, in this case the County Governors of Østfold and Akershus. The programs differ somewhat between counties and the one for Østfold is used as an example here. The program aims to target environmental efforts in the agricultural sector, mainly focusing on
agricultural runoff, reduced usage of pesticides, cultural landscapes, biological diversity, cultural monuments and environments, outdoor recreation and availability. Measures related to reduction of runoff from agricultural land to waterbodies has resent years been given the highest priority, and the greatest part of the financial grants. Improvement of soil structure to maintain soil functions and prevention of soil loss and nutrient leaching, are some of the main goals of the approach.


Methods: Management plans and local regulations for different catchments are implemented through the Regional Environmental Program. Funds to finance measures are provided from both this program and other sources, such as the Grant Scheme for Special Agricultural Environmental Measures (SMIL). The latter is allocated by the County Governor and managed by local municipalities. In order to receive production subsidies the land users have to carry out the regulation measures. In areas of
prioritized watercourses the soil tillage regulations are stricter, and the financial support higher. Around especially vulnerable waterbodies the measures are compulsory. Agricultural areas are classified by their susceptibility to water erosion (four erosion risk classes), with different soil management requirements. High erosion risk classes normally provide higher grant rates.


Stages of implementation: The Regional Environmental Program was first introduced in 2005, followed by a rollover in 2009. It
was at the agricultural settlement in 2012 decided to continue the program in the same path as settled in 2004/2005, with improvements from the evaluation in 2007/2008 and 2011. The County Governor continues the ongoing work of targeting the economical funds to measures of high environmental benefit. The Regional Environmental Program is also influenced by guidelines from the National Environmental Program of 2013-2016. Random controls are carried out and falsely reported measures lead to reduction and repayment of production grants.


Role of stakeholders: The farmers are mainly conducting the measures by changing their land use practices, but the Regional
Environmental Program is developed in collaboration between municipalities, the county, the Farmers’ Organization, industry, and the County Governor. The measures are revised annually, mainly based on inputs from the Farmers’ Organization and the municipality. Other measures are included by the Regional Environmental Program than shown in the QT (Grass Covered Riparian Buffer Strips and Reduced Tillage), but these were evaluated to be less relevant for the prevention of soil loss.


Other important information: Other measures are included by the Regional Environmental Program than shown in the QT (Grass Covered Riparian Buffer Strips and Reduced Tillage), but these were evaluated to be less relevant for the prevention of soil loss.

For more information: http://www.fylkesmannen.no/en/Ostfold/Agriculture-and-food/Environmental-measures/Tilskudd-til-regionale-miljotiltak-RMP-2014/ (In Norwegian only)

Regional regulations: https://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/2011-06-01-716?q=morsa

2.3 Арга барилын зурагууд

2.5 Арга барил нэвтрүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Норвег

Улс/аймаг/сум:

Østfold

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

The Morsa Catchment

2.6 Арга барилыг эхлэх, дуусах огноо

Эхлэх жилийг тэмдэглэ:

2004

2.7 Арга барилын төрөл

 • төсөл / хөтөлбөр дээр үндэслэсэн

2.8 Арга барилын үндсэн зорилго, зорилтууд

The Approach focused on SLM only

Target the environmental initiatives and provide increased visibility.

The SLM Approach addressed the following problems: Agricultural runoff and erosion, usage of pesticides, degradation of cultural landscapes, loss of biological diversity, degradation of cultural monuments and environments, decreased availability to outdoor recreational areas.

2.9 Арга барилын хүрээнд хэрэгжсэн Технологи/Технологиудад дэмжсэн эсвэл саад учруулсан нөхцлүүд

санхүүгийн нөөц, үйлчилгээний хүртээмж / боломж
 • Хазаарлалт

Measures may lead to income loss for land users.

Treatment through the SLM Approach: Financial grants.

Хууль, эрхзүйн хүрээ (газар эзэмшил, газар, ус ашиглах эрх)
 • Хазаарлалт

The existing land ownership, land use rights / water rights hindered a little the approach implementation Not all land users implemented the technologies.

ажлын багтаамж, хүн хүчний нөөц бололцоо
 • Хазаарлалт

The workload may increase with land use changes and implementation of erosion risk classes and regulations.

Treatment through the SLM Approach: Higher financial grants for high risk areas.

3. Оролцогч талуудын оролцоо ба үүргүүд

3.1 Арга барилд оролцогч талууд болон тэдгээрийн үүргүүд

 • Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэд
 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/ хөдөө аж ахуйн зөвлөх
 • Орон нутгийн захиргаа
 • Засгийн газар (шийдвэр гаргагч, төлөвлөгч)
3.2 Арга барилын янз бүрийн үе шатанд орон нутгийн газар ашиглагчид / бүлэглэлүүдийг татан оролцуулах
Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэдийн оролцоо Хэн оролцсоныг тодорхойлж, үйл ажиллагааг тайлбарлана уу
санаачлага/идэвхжүүлэлт идэвхигүй Regulations initiated by politicians and management, governed by the Agricultural Authority
Төлөвлөгөө идэвхигүй Involvement of specialists
Хэрэгжилт Гадаад дэмжлэг Changes in land use practices implemented by land users
Мониторинг/ үнэлгээ идэвхигүй Monitoring and evaluation of measures by specialists and management
Research идэвхигүй Results evaluated and reported by specialists

3.3 Диаграм (хэрэв боломжтой бол)

Тодорхойлолт :

Hierarchy of environmental programs of Norway

Зохиогч :

Norwegian Agricultural Authority

3.4 ГТМ-ийн технологи/технологиуд сонгох шийдвэр

Хэрэгжүүлэх Технологи/Технологиудын сонголтыг хийж шийдвэр гаргасан хүнийг тодорхойлно уу:
 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн дангаараа
Тайлбар :

The choice of SLM Technology was made on the basis of recommendations from specialists.

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by by politicians / leaders. Decisions on the method were made on county and management level.

4. Техникийн дэмжлэг, чадавхи бүрдүүлэх, мэдлэгийн менежмент

4.1 Чадавхи бэхжүүлэх/сургалт

Газар эзэмшигчид / бусад оролцогч талуудад сургалт явуулсан уу?

Тийм

Хэн сургалтанд хамрагдсан бэ:
 • Газар ашиглагчид
 • хээрийн ажилтан / зөвлөх
Сургалтын хэлбэр :
 • Ажил дээр

4.2 Зөвлөх үйлчилгээ

Газар ашиглагчдад зөвлөх үйлчилгээ авах боломжтой байдаг уу?

Тийм

 • Through information
Тодорхойлолт / тайлбар:

Name of method used for advisory service: Guidelines and circulars from the County Governor; Key elements: Information, Guidance, Environmental standards

Advisory service is quite adequate to ensure the continuation of land conservation activities; Requires land conservation measures for disbursement of subsidies.

4.3 Институцийг бэхжүүлэх (байгууллагын хөгжил)

Арга барилаар дамжуулан институц байгуулагдаж эсвэл бэхжсэн үү?
 • Үгүй

4.4 Мониторинг ба үнэлгээ

Мониторинг болон үнэлгээ нь арга барилын хэсэг үү?

Тийм

Тайлбар:

bio-physical aspects were ad hoc monitored by project staff through observations; indicators: Landslides

bio-physical aspects were regular monitored by other through measurements; indicators: P content in soil, water quality, runoff

technical aspects were ad hoc monitored by project staff through measurements; indicators: Infiltration rate/soil compaction

economic / production aspects were regular monitored by government, land users through observations; indicators: Production rate, increase/decrease in income

area treated aspects were regular monitored by government through observations; indicators: Evaluation of measures

no. of land users involved aspects were regular monitored by government through observations; indicators: None

management of Approach aspects were ad hoc monitored by project staff, government, land users through observations; indicators: None

There were several changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: Annual revision

There were few changes in the Technology as a result of monitoring and evaluation: Evaluation and modification proposals in progress

4.5 Судалгаа

Судалгаа арга барилын хэсэг нь байсан уу?

Тийм

Сэдвийг тодруулна уу:
 • Технологи
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгч, хэн судалгаа явуулсныг бичнэ үү:

Research of the effectiveness of the technologies have been carried out and discussed with land users and management.

Research was carried out on-farm

5. Санхүүгийн болон гадаад материаллаг дэмжлэг

5.1 ГТМ-ийн Арга барилын бүрэлдэхүүн хэсгийн жилийн төсөв

Хэрэв жилийн төсөв тодорхойгүй бол хягаарыг тодруулна уу:
 • > 1,000,000
Тайлбар (жнь: санхүүжилтийн гол эх үүсвэр / гол хандивлагчид):

Approach costs were met by the following donors: local government (district, county, municipality, village etc) (Regional level): 100.0%

5.2 Газар ашиглагчдад санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг үзүүлсэн

Технологи / технологийг хэрэгжүүлэхэд газар ашиглагчид санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг авсан уу?

Тийм

Хэрэв тийм бол дэмжлэгийн төрөл(үүд), нөхцөл, болон нийлүүлэгч(чид) бичнэ үү:

Contributions were provided by the state from the Regional Environmental Program and other sources as the Grant Scheme for Special Agricultural Environmental Measures (SMIL).

5.3 Тодорхой зардлыг даахад чиглэсэн дэмжлэгт (хөдөлмөрийн хүчийг оролцуулаад)

Хэрэв газар ашиглагчийн хөдөлмөрийн хүч чухал байсан бол энэ нь аль хэлбэр байсан:
 • бэлэн мөнгөөр төлдөг
Тайлбар:

Economical benefits for the land user to implement measures and loss if they reject, according to local regulations.

5.4 Кредит

Арга барилын хүрээнд ГТМ-ийн үйл ажиллагаанд зориулж зээлд хамрагдсан уу?

Үгүй

6. Нөлөөллийн дүн шинжилгээ ба дүгнэлт

6.1 Арга барилын нөлөөллүүд

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлж, хадгалахад газар ашиглагчдад тусласан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Regulations to prevent soil and water degradation.

Арга барил нь эмзэг бүлгийнхнийг нийгэм, эдийн засгийн хувьд чадавхижуулсан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их
Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлэхэд саад учруулсан газрын эзэмшил / ашиглах эрхийг сайжруулахад чиглэсэн үү?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их
Did other land users / projects adopt the Approach?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Similar approaches are applied on watercourses in other counties, but regulations and financial support varies.

Did the Approach lead to improved livelihoods / human well-being?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Somewhat better water quality in drinking water recipients.

Did the Approach help to alleviate poverty?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

6.2 ГТМ-ийг хэрэгжүүлэх газар ашиглагчидын гол санаачилга

 • төлбөр / татаас

Subsidies

 • дүрэм журам (торгууль) / сахиулах

Regulations

 • Сүлжээ/ бүлэг төсөл/ хөдөлгөөнд гишүүнээр элсүүлэх

Cooperation between farmers

 • Байгаль орчны ухамсар

Pollution awareness

6.3 Арга барилын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал

Газар ашиглагчид арга барилаар дамжуулан хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тогтвортой хадгалж чадах уу (гадны дэмжлэггүйгээр)?
 • Үгүй
Хэрэв үгүй эсвэл тодорхойгүй бол дэлгэрэнгүй тайлбар өгнө үү:

Production and income loss.

6.4 Арга барилын тогтвортой/давуу тал/боломжууд

Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Good guidance and free maps for land users available on the internet
Annual repport (both strength and weekness)
Financial grants graded by erosion risk classes
Regular evaluation through agricultural negotiations (How to sustain/ enhance this strength: A management committee has recently suggested simplifications to the program, but this has not yet been evaluated by the Ministry of Food and Agriculture)

6.5 Арга барилын дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Complicated system with a variety of details There is a group who is working on a report to the ministry on how to simplify the program

7. Суурь мэдээлэл болон холбоосууд

7.1 Мэдээллийн эх үүсвэр/аргууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа
 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

Модулууд