แนวทาง

Regional Environmental program [นอร์เวย์]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ:

Regionalt miljøprogram

approaches_2596 - นอร์เวย์

สมบูรณ์: 89%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Norwegian Institute for Agricultural and Environme (Norwegian Institute for Agricultural and Environme) - นอร์เวย์

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล (ภาคสนาม):

25/02/2015

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

Small constructed wetland
technologies

Small constructed wetland [นอร์เวย์]

A small constructed wetland is a combination of ponds and vegetation filters, designed mainly to remove sediment and nutrients from streams. It is usually located in first and second order streams in agricultural landscapes.

 • ผู้รวบรวม: Dominika Krzeminska
Grassed waterways
technologies

Grassed waterways [นอร์เวย์]

Grassed waterways are shallow channels (natural or constructed) with grass cover, used to drain surface runoff from cropland and prevent erosion.

 • ผู้รวบรวม: Dominika Krzeminska
Reduced tillage: no tillage in autumn
technologies

Reduced tillage: no tillage in autumn [นอร์เวย์]

Reduced tillage, involving no plowing in the autumn, preserves stubble or plant cover during the autumn and winter to prevent soil erosion, and particle and nutrient loss from cropland to watercourses.

 • ผู้รวบรวม: Kamilla Skaalsveen
Small retention ponds in the forest
technologies

Small retention ponds in the forest [นอร์เวย์]

Small retention ponds, located in the forest, are ponds or pools with sufficient storage capacity to store the surface runoff to prevent flooding during heavy rainfall events. Ponds contain limited or no water during dry weather, but are designed to retain water during rain events.

 • ผู้รวบรวม: Dominika Krzeminska

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

Regulations and financial grants for reduction of pollution and promotion of the cultural landscape.

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Aims / objectives: The Regional Environmental Program (RMP) is a part of the Regional Rural Development Program provided by County Governors, in this case the County Governors of Østfold and Akershus. The programs differ somewhat between counties and the one for Østfold is used as an example here. The program aims to target environmental efforts in the agricultural sector, mainly focusing on
agricultural runoff, reduced usage of pesticides, cultural landscapes, biological diversity, cultural monuments and environments, outdoor recreation and availability. Measures related to reduction of runoff from agricultural land to waterbodies has resent years been given the highest priority, and the greatest part of the financial grants. Improvement of soil structure to maintain soil functions and prevention of soil loss and nutrient leaching, are some of the main goals of the approach.


Methods: Management plans and local regulations for different catchments are implemented through the Regional Environmental Program. Funds to finance measures are provided from both this program and other sources, such as the Grant Scheme for Special Agricultural Environmental Measures (SMIL). The latter is allocated by the County Governor and managed by local municipalities. In order to receive production subsidies the land users have to carry out the regulation measures. In areas of
prioritized watercourses the soil tillage regulations are stricter, and the financial support higher. Around especially vulnerable waterbodies the measures are compulsory. Agricultural areas are classified by their susceptibility to water erosion (four erosion risk classes), with different soil management requirements. High erosion risk classes normally provide higher grant rates.


Stages of implementation: The Regional Environmental Program was first introduced in 2005, followed by a rollover in 2009. It
was at the agricultural settlement in 2012 decided to continue the program in the same path as settled in 2004/2005, with improvements from the evaluation in 2007/2008 and 2011. The County Governor continues the ongoing work of targeting the economical funds to measures of high environmental benefit. The Regional Environmental Program is also influenced by guidelines from the National Environmental Program of 2013-2016. Random controls are carried out and falsely reported measures lead to reduction and repayment of production grants.


Role of stakeholders: The farmers are mainly conducting the measures by changing their land use practices, but the Regional
Environmental Program is developed in collaboration between municipalities, the county, the Farmers’ Organization, industry, and the County Governor. The measures are revised annually, mainly based on inputs from the Farmers’ Organization and the municipality. Other measures are included by the Regional Environmental Program than shown in the QT (Grass Covered Riparian Buffer Strips and Reduced Tillage), but these were evaluated to be less relevant for the prevention of soil loss.


Other important information: Other measures are included by the Regional Environmental Program than shown in the QT (Grass Covered Riparian Buffer Strips and Reduced Tillage), but these were evaluated to be less relevant for the prevention of soil loss.

For more information: http://www.fylkesmannen.no/en/Ostfold/Agriculture-and-food/Environmental-measures/Tilskudd-til-regionale-miljotiltak-RMP-2014/ (In Norwegian only)

Regional regulations: https://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/2011-06-01-716?q=morsa

2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

นอร์เวย์

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Østfold

ข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง:

The Morsa Catchment

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

2004

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

The Approach focused on SLM only

Target the environmental initiatives and provide increased visibility.

The SLM Approach addressed the following problems: Agricultural runoff and erosion, usage of pesticides, degradation of cultural landscapes, loss of biological diversity, degradation of cultural monuments and environments, decreased availability to outdoor recreational areas.

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

Measures may lead to income loss for land users.

Treatment through the SLM Approach: Financial grants.

กรอบแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและน้ำ)
 • เป็นอุปสรรค

The existing land ownership, land use rights / water rights hindered a little the approach implementation Not all land users implemented the technologies.

ปริมาณงานที่ทำได้ กำลังคนที่มีให้
 • เป็นอุปสรรค

The workload may increase with land use changes and implementation of erosion risk classes and regulations.

Treatment through the SLM Approach: Higher financial grants for high risk areas.

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น
 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM หรือที่ปรึกษาการเกษตร
 • รัฐบาลระดับท้องถิ่น
 • รัฐบาลแห่งชาติ (ผู้วางแผน ผู้ทำการตัดสินใจ)
3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ไม่ลงมือ Regulations initiated by politicians and management, governed by the Agricultural Authority
การวางแผน ไม่ลงมือ Involvement of specialists
การดำเนินการ จ่ายเงินหรือสนับสนุนจากภายนอก Changes in land use practices implemented by land users
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ไม่ลงมือ Monitoring and evaluation of measures by specialists and management
Research ไม่ลงมือ Results evaluated and reported by specialists

3.3 แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน (ถ้ามี)

คำอธิบาย:

Hierarchy of environmental programs of Norway

ผู้เขียน:

Norwegian Agricultural Authority

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM เพียงผู้เดียว
การอธิบาย:

The choice of SLM Technology was made on the basis of recommendations from specialists.

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by by politicians / leaders. Decisions on the method were made on county and management level.

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

ให้ระบุว่าใครเป็นผู้ได้รับการอบรม:
 • ผู้ใช้ที่ดิน
 • เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / ที่ปรึกษา
รูปแบบการอบรม:
 • กำลังดำเนินการ

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

 • Through information
การอธิบาย/แสดงความคิดเห็น:

Name of method used for advisory service: Guidelines and circulars from the County Governor; Key elements: Information, Guidance, Environmental standards

Advisory service is quite adequate to ensure the continuation of land conservation activities; Requires land conservation measures for disbursement of subsidies.

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ไม่

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:

bio-physical aspects were ad hoc monitored by project staff through observations; indicators: Landslides

bio-physical aspects were regular monitored by other through measurements; indicators: P content in soil, water quality, runoff

technical aspects were ad hoc monitored by project staff through measurements; indicators: Infiltration rate/soil compaction

economic / production aspects were regular monitored by government, land users through observations; indicators: Production rate, increase/decrease in income

area treated aspects were regular monitored by government through observations; indicators: Evaluation of measures

no. of land users involved aspects were regular monitored by government through observations; indicators: None

management of Approach aspects were ad hoc monitored by project staff, government, land users through observations; indicators: None

There were several changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: Annual revision

There were few changes in the Technology as a result of monitoring and evaluation: Evaluation and modification proposals in progress

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ระบุหัวข้อเรื่อง:
 • เทคโนโลยี
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้ระบุผู้ทำการวิจัย:

Research of the effectiveness of the technologies have been carried out and discussed with land users and management.

Research was carried out on-farm

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

ถ้าหากว่างบประมาณประจำปีไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ให้ระบุช่วงลงไป:
 • > 1,000,000
แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Approach costs were met by the following donors: local government (district, county, municipality, village etc) (Regional level): 100.0%

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ใช่

ถ้าใช่ ให้ระบุประเภทของการสนับสนุน เงื่อนไขและผู้จัดหามาให้:

Contributions were provided by the state from the Regional Environmental Program and other sources as the Grant Scheme for Special Agricultural Environmental Measures (SMIL).

5.3 เงินสนับสนุนสำหรับปัจจัยนำเข้า (รวมถึงแรงงาน)

ถ้าแรงงานโดยผู้ใช้ที่ดินเป็นปัจจัยนำเข้าที่มีอยู่มากมาย ระบุด้วยว่าเนื่องจาก:
 • จ่ายเป็นเงินสด
ความคิดเห็น:

Economical benefits for the land user to implement measures and loss if they reject, according to local regulations.

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Regulations to prevent soil and water degradation.

ทำให้กลุ่มด้อยโอกาสมีอำนาจทางสังคมและเศรษฐกิจหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก
 ปรับปรุงประเด็นของการถือครองที่ดินหรือสิทธิในการใช้ ซึ่งขัดขวางการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้ดีขึ้น:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก
Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Similar approaches are applied on watercourses in other counties, but regulations and financial support varies.

Did the Approach lead to improved livelihoods / human well-being?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Somewhat better water quality in drinking water recipients.

Did the Approach help to alleviate poverty?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

6.2 แรงจูงใจหลักของผู้ใช้ที่ดินเพื่อที่จะนำ SLM ไปปฏิบัติใช้

 • การจ่ายเงินหรือการช่วยเหลือ

Subsidies

 • กฎและระเบียบ (ค่าปรับ) หรือการบังคับใช้

Regulations

 • การเข้าร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครือข่าย

Cooperation between farmers

 • จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

Pollution awareness

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ไม่
ถ้าตอบว่าไม่หรือไม่แน่ใจ ให้ระบุและแสดงความคิดเห็น :

Production and income loss.

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Good guidance and free maps for land users available on the internet
Annual repport (both strength and weekness)
Financial grants graded by erosion risk classes
Regular evaluation through agricultural negotiations (How to sustain/ enhance this strength: A management committee has recently suggested simplifications to the program, but this has not yet been evaluated by the Ministry of Food and Agriculture)

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
Complicated system with a variety of details There is a group who is working on a report to the ministry on how to simplify the program

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

โมดูล