Технологиуд

Winter Wheat - Mung Bean Production System [Узбекстан ]

technologies_5995 - Узбекстан

Бүрэн гүйцэд байдал: 78%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

Consultant:

Sharma Ram

International Center of Agriculture Research in the Dry Areas (ICARDA)

Непал

Regional Coordinator:

Mavlyanova Ravza

WorldVeg

Узбекстан

Field Research Assistant:

Amanov Shukhrat

International Center of Agriculture Research in the Dry Areas (ICARDA)

Узбекстан

Professor:

Saidov Saidjamol

Tajik Farming Institute

Тажикистан

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
ICARDA Institutional Knowledge Management Initiative
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) - Ливан

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 Технологи тогтвортой гэдгийг баталгаажуулах

Энэ технологи азрын доройтлыг бууруулахад нөлөө үзүүлэхгүй тул газрын тогтвортой менежментийн технологи болж чадахгүй юу?

Үгүй

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

The cultivation of short duration mung bean varieties lead to higher farm-income and improved soil health in Central Asia

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

Central Asia is known for its harsh climate, extreme temperature differences and low precipitation. Uzbekistan is no exception to this. Its temperatures vary between -20 and 40 degrees Celsius and precipitation is limited to less than 400 millimetres. This results in difficult conditions for farmers to ensure agricultural production and food security.
Winter wheat is commonly grown to achieve food security and farm income as it is suited to the environment. However, the continuous cultivation of winter wheat has led to severe soil degradation and depletion, through extraction of soil organic matter and soil nutrients. Inevitably, this makes the soil unsuitable for crop cultivation.

The International Centre of Agricultural Research in Dry Areas (ICARDA) anticipated this challenge, and introduced improved mung bean varieties in 2014. Mung bean (or "green gram": Vigna radiata) is a leguminous crop, which replenishes soil organic matter and fertility through nitrogen fixation. By including mung bean in the winter wheat production system, soil health is improved, fallow period reduced, and farmer incomes are increased. The increased farm income is due to the reduced amount of fertilizer required, increased yields and higher selling prices.
Mung bean realizes a profit of roughly 2000 USD per hectare in a period of 100 days, while winter wheat profits are approximately 600 USD per hectare in an eight month period. These numbers show the significant benefit of incorporating mung bean. Scientist have demonstrated that cultivating only mung bean would lead to even higher profit margins, but concluded that adoption is unrealistic as wheat is pre-dominantly grown for food security.
The incorporation of mung bean in the agricultural production system has one downside and that is increased irrigation demand, because mung bean requires additional water.

The mung bean-winter wheat-system follows the following crop rotation. The field for mung bean is tilled and harrowed, prior to seeding. Mung bean is mechanically seeded and manually harvested in June-July and September-October respectively. In this growing period, the field is weeded either manually or by a cultivator, irrigated, fertilizer mechanically applied or hand broadcast and mechanically weeded.
Winter wheat is mechanically planted in October, after the field is harrowed. In March-April, the wheat crops are treated with chemicals and fertilizers. In June-July, the winter wheat is mechanically harvested. Winter wheat also receives irrigation through a canal.

To conclude, this documentation shows that smart ICARDA crop choice with improved varieties extremely benefits local farmers incomes and adds resilience. It also reduces land degradation within a commonly used production system.

Data presented in this work is partly made available through CGIAR Research Program on Dryland Systems; Collaborative Research Project on Sustainable Soil Management to Enhance Agricultural Productivity in Central Asia funded by IFPRI within the framework of Russian Federation funding to CGIAR (2018-2019); CGIAR Collaborative Research & Capacity Building Program for the Development of Sustainable and Resilient Agricultural Production in Central Asia within the framework of Russian Federation Funding (2013-2016).

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Узбекстан

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Хэрэв талбайн хэмжээ тодорхойгүй бол талбайн хэмжээг ойролцоогоор тодорхойлно уу.
 • 10-100 км2
Технологи(иуд) нэвтрүүлсэн талбай байнгын хамгаалалттай газар нутагт байрладаг уу?

Үгүй

2.6 Хэрэгжих огноо

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • <10 жилийн өмнө (саяхны)

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Туршилт/судалгааны үр дүн
 • Гадны төсөл/хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Үйлдвэрлэлийг сайжруулах
 • Газрын доройтлыг бууруулах, сэргийлэх, нөхөн сэргээх
 • Үр ашигтай эдийн засгийн нөлөөг бий болгох
 • Нийгэмд үзүүлэх үр нөлөөг бий болгох

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Нэг газр нутгийн хэмжээнд хэрэгжих холимог газар ашиглалт:

Үгүй


Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
Тариалан - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • үр тариа - улаан буудай (өвлийн)
 • буурцагт ургамал - шош
Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 2
Сөөлжлөн тариалалт хийгддэг үү?

Үгүй

Таримлыг ээлжлэн тариалдаг уу?

Тийм

3.3 Технологи хэрэгжүүлснээс газар ашиглалтад өөрчлөлт гарсан уу?

Технологи хэрэгжүүлснээс газар ашиглалтад өөрчлөлт гарсан уу?
 • Үгүй (3.4 хариулт руу шилжинэ үү)

3.4 Усан хангамж

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн/усалгаа хосолсон

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • гадаргын/ ургамал бүрхэвч сайжрах
 • ургамлын сорт / малын үүлдэр сайжирсан

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

 • А1: Ургамал/ хөрсөн бүрхэвч
 • А2: Органик нэгдэл/ хөрсний үржил шим
Менежментийн арга хэмжээ

Менежментийн арга хэмжээ

 • М2: Ашиглалтын менежмент/эрчимийг өөрчлөх

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрс усаар эвдрэх

Хөрс усаар эвдрэх

 • Wt: Хөрсний гадаргын угаагдал
 • Wg: Гуу жалгын элэгдэл
Хөрс салхиар эвдрэх

Хөрс салхиар эвдрэх

 • Et: Хөрсний гадаргын зөөгдөл
Хөрсний химийн доройтол

Хөрсний химийн доройтол

 • Cn: Үржил шим болон органик агууламж буурах (элэгдлийн шалтгаангүй)

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

The following dimensions relate to mung bean cultivation:
A = Plant spacing within row = 8 to 10 centimetres
B = Spacing between rows = 45 to 60 centimetres
The plant density is 200,000 to 250,000 plants per hectare.

Зохиогч:

Joren Verbist

Он, сар, өдөр:

28/11/2021

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

The following dimensions relate to Winter Wheat cultivation:
A = Plant spacing within row = 2 to 4 centimetres
B = Spacing between rows = 15 centimetres
The plant density is 4.5 million to 5 million plants per hectare.

Зохиогч:

Joren Verbist

Он, сар, өдөр:

28/11/2021

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөг, оруулсан хувь нэмрийг хэрхэн тооцсоныг тодорхойл:
 • Технологийн нэгж тус бүр
Хэмжээ ба нэгж талбайг тодорхойл:

1 Hectare

Үнэ өртөгийг тооцоход ашигласан мөнгөн нэгж:
 • Ам.доллар

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. Mung bean: Seed procurement May-June
2. Mung bean: Land preparation June-July
3. Mung bean: Planting June-July
4. Mung bean: Fertilization June-July
5. Mung bean: Weed control August
6. Mung bean: Harvesting and threshing September-October
7. Mung bean: Storage for consumption and marketing October onward
8. Wheat: Seed Procurement August-September
9. Wheat: Land Preparation September
10. Wheat: Seeding October
11. Wheat: Fertilizer Application March-April
12. Wheat: Weed control March-April
13. Wheat: Harvesting and threshing June-July
14. Wheat: Storage for consumption and market July onward

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт WW: Irrigating Person-days 6.0 10.0 60.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт MB: Weeding Person-days 3.8 10.0 38.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт MB: Harvesting Person-days 3.8 10.0 38.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт MB: Irrigating Person-days 2.0 10.0 20.0 100.0
Тоног төхөөрөмж MB: Plowing Machine-Hours 1.0 25.0 25.0 100.0
Тоног төхөөрөмж MB: Tilling & Harrowing Machine-Hours 1.0 16.0 16.0 100.0
Тоног төхөөрөмж MB: Seeding Machine-Hours 1.0 20.0 20.0 100.0
Тоног төхөөрөмж MB: Cultivation Machine-Hours 3.0 15.0 45.0 100.0
Тоног төхөөрөмж WW: Levelling Machine-Hours 1.0 25.0 25.0 100.0
Тоног төхөөрөмж WW: Seeding Machine-Hours 2.0 15.0 30.0 100.0
Тоног төхөөрөмж WW: Chemical Spray Machine-Hours 3.0 5.0 15.0 100.0
Тоног төхөөрөмж WW: Fertilizer Application Machine-Hours 4.0 5.0 20.0 100.0
Таримал материал MB: Seeds Kilogram 18.0 2.2 39.6 100.0
Таримал материал WW: Seeds Kilogram 250.0 0.45 112.5 100.0
Бордоо ба биоцид MB: Amophos Kilogram 200.0 0.24 48.0 100.0
Бордоо ба биоцид MB: Urea Kilogram 150.0 0.23 34.5 100.0
Бордоо ба биоцид WW: Amophos Kilogram 300.0 0.24 72.0 100.0
Бордоо ба биоцид WW: Urea Kilogram 700.0 0.23 161.0 100.0
Бордоо ба биоцид WW: Herbicide Gram 300.0 0.17 51.0 100.0
Бордоо ба биоцид WW: Fungicide Milliliter 200.0 0.035 7.0 100.0
Бордоо ба биоцид WW: Pesticide Milliliter 200.0 0.015 3.0 100.0
Бусад WW: Threshing Machine-Hours 1.0 50.0 50.0 100.0
Бусад MB: Threshing Machine-Hours 2.0 35.0 70.0 100.0
Бусад MB: Cleaning Machine-Hours 1.0 25.0 25.0 100.0
Бусад Total Fuel Required Liter 115.0 0.85 97.75 100.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 1123.35
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар 1123.35
Тайлбар:

MB relates to Mung bean and WW to Winter Wheat

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас хуурай

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Технологи дараах асуудалд хандсан эсэхийг тодорхойл:
 • шаардлагагүй

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Хөрсний бүтэц (>20 см-ээс доош):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )
 • Бага (<1 % )

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

5-50 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Сайн

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Зөвхөн газар тариалангийн зориулалтаар ашиглах (усалгаа)

Усны чанар гэж:

гадаргын болон ул хөрсний ус

Усны давсжилт асуудал болдог уу?

Тийм

Энэ газар үер усанд автдаг уу?

Үгүй

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Бага
Амьдрах орчны олон янз байдал:
 • Бага

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Суурьшмал эсвэл нүүдлийн:
 • Суурьшмал
Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • холимог (амьжиргаа ба худалдаанд)
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын % 10-50 хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Нэн ядуу
 • Ядуу
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Хувь хүн / өрх
Механикжилтын түвшин:
 • Механикжсан / мотортой
Хүйс:
 • Эмэгтэй
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчийн нас:
 • Залуус
 • Дунд нас
 • Ахимаг нас

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Бага-хэмжээний

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Хувь хүн, цол эргэм бүхий
Газар ашиглах эрх:
 • Хувь хүн
Ус ашиглах эрх:
 • Хувь хүн

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн

үр тарианы чанар

буурсан
нэмэгдсэн
Орлого, зарлага

ХАА-н хөрөнгө оруулалтын зардал

Нэмэгдсэн
Буурсан

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн

орлогын олон янз эх үүсвэр

буурсан
нэмэгдсэн

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

хүнсний аюулгүй байдал/ өөрийгөө хангах

буурсан
сайжирсан

Экологийн үр нөлөө

Хөрс

хөрсөн бүрхэвч

буурсан
сайжирсан

шимт бодисын эргэлт/ сэргэлт

буурсан
нэмэгдсэн

хөрсний органик нэгдэл/ хөрсөнд агуулагдах С

буурсан
нэмэгдсэн
Биологийн: ургамал, амьтан

Ургамал бүрхэвч

буурсан
нэмэгдсэн

газрын дээрхи / доорхи С

буурсан
нэмэгдсэн

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт
Улирал Өсөх эсвэл буурах Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Жилийн дундаж хур тундас Бууралт Сайн биш

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

6.5 Технологи нутагшуулах

 • > 50%
Технологийг өөрийн талбайд нэвтрүүлсэн бусад иргэдээс хэд нь үүнийг өөрийн хүчээр, өөрөөр хэлбэл ямар нэг материал, техникийн дэмжлэг, төлбөр авалгүй хийсэн бэ?
 • 91-100%

6.6 Дасан зохицох

Хувьсан өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд Технологид сүүлд ямар нэг шинэчлэл хийгдсэн үү?

Үгүй

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Significantly increased farm net-income
Adds nitrogen to soil and improves organic matter content of soil.
Mung bean has higher market price than traditionally grown wheat
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Keeps soil covered during summer and early autumn months, thus protecting soil from heat

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Increased workload for extra crop The increased net-income justifies this
Increased demand for extra water Efficient irrigation systems
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Increased demand for irrigation water Efficient irrigation systems

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/шинжээчтэй хийсэн ярилцлага
 • тайлан болон бусад эх сурвалжийн бүрдэл
Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

2021

Модулууд