Технологиуд

Cistern [Тунис]

Majen / Majel / fasquia (Ar)

technologies_1413 - Тунис

Бүрэн байдал: 67%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :

Sghaier Mongi

Institut des Régions Arides IRA

Тунис

ГТМ мэргэжилтэн :

Chniter Mongi

Commissariats Régionaux au Développement Agricole CRDA

Тунис

ГТМ мэргэжилтэн :
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Institut des Régions Arides de Médenine (Institut des Régions Arides de Médenine) - Тунис
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Commissariats Régionaux au Développement Agricole (CRDA) - Тунис

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Cisterns are reservoirs used for storing rainfall and runoff water for multiple purposes: drinking, animal watering and supplemental irrigation.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

Cisterns were traditionally used to provide drinking water. In the cistern system, runoff water is collected and stored in stone-faced underground cisterns, of various sizes, called majel (private reservoirs) and fesquia (communal reservoirs). Basically, a cistern is a hole dug in the ground and lined with a gypsum or concrete coating, in order to avoid vertical and lateral infiltration. Each unit consists of three main parts: the impluvium, the sediment settlement basin, and the storage reservoir. The impluvium is a sloping piece of land delimited by a diversion channel (hammala).

Purpose of the Technology: It is estimated that a tank with a capacity of 35 m3 can meet the annual water needs of a family and its livestock (Ennabli, 1993).

Establishment / maintenance activities and inputs: In flat areas, where it is possible also to exploit floods via a diversion dyke, one also finds artificially paved runoff areas. A small basin before the entrance of the cistern allows the sedimentation of runoff loads. This improves the stored water quality and reduces maintenance costs. Big cisterns have, in addition to the storage compartment, a pumping reservoir from which water is drawn (Ouessar, 2007).

Natural / human environment: Small private and communal cisterns (5 to 200 m3) and big cisterns (up to 70,000 m3), mainly built during the Roman and Arab-Muslim eras, can be found throughout the water-deficient zone south of the 400-mm isohyet .

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Тунис

Улс/аймаг/сум:

Medenine

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Medenine nord

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Хэрэв талбайн хэмжээ тодорхойгүй бол талбайн хэмжээг ойролцоогоор тодорхойлно уу.
 • 10-100 км2

2.6 Хэрэгжих огноо

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • >50 жилийн өмнө (уламжлалт)

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Уламжлалт системийн хэсэг (> 50 жил)

3. ГТМ технологийн ангилал

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Нэг газр нутгийн хэмжээнд хэрэгжих холимог газар ашиглалт:

Тийм

Газар ашиглалтын холимог тогтолцоог (тарилан/бэлчээр/ой мод) тодорхойл:
 • ХАА-н ойжуулалт

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 1
Тодорхойлно уу:

Longest growing period in days: 180Longest growing period from month to month: Oct - Apr

Бэлчээрийн газар

Бэлчээрийн газар

Бусад

Бусад

Тайлбар:

Major land use problems (compiler’s opinion): Runoff loss

Major land use problems (land users’ perception): Water loss

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Ус хураах

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

 • S11: Бусад
Тайлбар:

Main measures: structural measures

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Усны доройтол

Усны доройтол

 • Ha: Хуурайшилт
Тайлбар:

Main type of degradation addressed: Ha: aridification

Main causes of degradation: droughts

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах
Тайлбар:

Main goals: mitigation / reduction of land degradation

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

Components of the cistern system.

south east Tunisia

Date: January 2009

Technical knowledge required for field staff / advisors: low

Technical knowledge required for land users: low

Main technical functions: water harvesting / increase water supply

Structural measure: Reservoir
Depth of ditches/pits/dams (m): 4-10
Width of ditches/pits/dams (m): 2-4

Construction material (stone): Stone

Construction material (concrete): coating

For water harvesting: the ratio between the area where the harvested water is applied and the total area from which water is collected is: 1:4

Зохиогч:

Ouessar M., Medenine, tunisia

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

TND

Хэрэв боломжтой бол үндэсний валютын Америк доллартай харьцах харьцааг бичнэ үү (тухайлбал, 1 ам.дол. = 79,9 Бразил реал): 1 ам.дол. =:

1.3

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

10.00

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. Pit digging
2. Coating

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Labour ha 1.0 250.0 250.0
Барилгын материал ha 1.0 150.0 150.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 400.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар 307.69
Тайлбар:

Duration of establishment phase: 1 month(s)

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. Desilting Yearly
2. Repairs Each 3-5 years

4.6 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Labour ha 1.0 80.0 80.0
Барилгын материал ha 1.0 50.0 50.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 130.0
Технологи сайжруулах нийт үнэ өртөг, ам.доллар 100.0

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хуурай

Thermal climate class: subtropics

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Сайн чанарын ундны ус

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын %50 дээш хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Ядуу
 • Дундаж
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Хувь хүн / өрх
Хүйс:
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

Land users applying the Technology are mainly common / average land users

Population density: 10-50 persons/km2

Annual population growth: 0.5% - 1%

10% of the land users are rich and own 15% of the land.
70% of the land users are average wealthy and own 75% of the land.
20% of the land users are poor and own 10% of the land.

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Бага-хэмжээний

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Нэгдэл/ тосгон
 • Хувь хүн, цол эргэм бүхий
Газар ашиглах эрх:
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)
 • Хувь хүн
Ус ашиглах эрх:
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)
 • Хувь хүн

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

малын бүтээмж

буурсан
нэмэгдсэн
Усны хүртээм ба чанар

ундны усны хүрэлцээ

буурсан
нэмэгдсэн

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

ГТМ/ газрын доройтлын талаархи мэдлэг

буурсан
сайжирсан

маргааныг шийдвэрлэх

муудсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

negligible (0-5%)

Improved livelihoods and human well-being

decreased
increased

Экологийн үр нөлөө

Усны эргэлт/ илүүдэл

усны хэмжээ

буурсан
нэмэгдсэн

ус хураах / цуглуулах

буурсан
сайжирсан
Хөрс

хөрсөн бүрхэвч

буурсан
сайжирсан

хөрс алдагдах

Нэмэгдсэн
Буурсан
Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах

салхины хурд

Нэмэгдсэн
Буурсан

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт
Улирал Өсөх эсвэл буурах Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Жилийн дундаж температур Өсөлт Сайн

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Цаг уурын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Орон нутгийн аадар бороо Сайн
Орон нутгийн салхин шуурга Сайн
Уур амьсгалын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Ган гачиг Сайн биш
Гидрологийн гамшиг
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
усны үер (гол) Сайн

Бусад уур амьсгалд хамаарах үр дагаварууд

Бусад уур амьсгалд хамаарах үр дагаварууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Ургалтын хугацаа багасах Сайн

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

6.5 Технологи нутагшуулах

Тайлбар:

30% of land user families have adopted the Technology with external material support

70% of land user families have adopted the Technology without any external material support

There is a moderate trend towards spontaneous adoption of the Technology

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Availability of water for multiple purposes
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Increased availability of water especially in remote areas

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Creation of degradation hot spots around animal watering points. Multiplication of watering points.

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

7.2 Хүртээмжтэй ном, бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Ben Mechlia, N., Ouessar, M. 2004. Water harvesting systems in Tunisia. In: Oweis, T., Hachum, A., Bruggeman, A. (eds). Indigenous water harvesting in West Asia and North Africa, , ICARDA, Aleppo, Syria, pp: 21-41.

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

IRA, ICARDA

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Chahbani, B. 2004. Technical innovations to optimize water harvesting, conservation and use for a sustainable development of rainfed agriculture in arid zones. Options Méditerranéennes, 60: 73-78.

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

IRA, CIHEAM

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

El Amami, S. 1984. Les aménagements hydrauliques traditionnels en Tunisie. Centre de Recherche en Génie Rural (CRGR), Tunis, Tunisia. 69 pp.

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

IRA, CRGER

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Ennabli, N. 1993. Les aménagements hydrauliques et hydro-agricoles en Tunisie. Imprimerie Officielle de la République Tunisienne, Tunis, 255 pp.

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

IRA, INAT

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Ouessar M. 2007. Hydrological impacts of rainwater harvesting in wadi Oum Zessar watershed (Southern Tunisia). Ph.D. thesis, Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium, 154 pp.

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

IRA

Холбоос ба модулууд

Бүгдийг дэлгэх Бүгдийг хаах

Модулууд