Технологиуд

Boundary Trees-Windbreakers [Кени]

Windbreaker

technologies_1738 - Кени

Бүрэн гүйцэд байдал: 82%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :

Gathenya Mwangi

Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology

Кени

ГТМ мэргэжилтэн :

Home Patrick

Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology

Кени

ГТМ мэргэжилтэн :

Chege Timothy

Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology

Кени

ГТМ мэргэжилтэн :

Abamba Omwange

Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology

Кени

ГТМ мэргэжилтэн :

Baobab Kimengich

Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology

Кени

ГТМ мэргэжилтэн :

Wamuongo Jane

Kenya Agricultural Research Institute

Кени

ГТМ мэргэжилтэн :

Karanja Andrew

Kenya Agricultural Research Institute

Кени

ГТМ мэргэжилтэн :

Namirembe Sarah

World Agroforestry Centre - ICRAF

Кени

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Jomo Kenyatta University (Jomo Kenyatta University) - Кени
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
KARI Headquarters (KARI Headquarters) - Кени
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF) - Кени

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 Технологи тогтвортой гэдгийг баталгаажуулах

Энэ технологи азрын доройтлыг бууруулахад нөлөө үзүүлэхгүй тул газрын тогтвортой менежментийн технологи болж чадахгүй юу?

Үгүй

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Windbreaks are narrow strips of trees, shrubs and/or grasses planted to protect fields, homes, canals, and other areas from the wind and blowing sand.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

Where wind is a major cause of soil erosion and moisture loss, windbreaks can make a significant contribution to sustainable production. They also be used to act as shelter-belts, a type of windbreak, are long, multiple rows of trees and shrubs, usually along sea coasts, to protect agricultural fields from inundation by tidal waves.

Purpose of the Technology: Windbreaks can make a significant contribution to sustainable production
Where wind is a major cause of soil erosion and moisture loss
It improves the microclimate in a given protected area by decreasing water evaporation from the soil and plants

Establishment / maintenance activities and inputs: Trees ( mainly Grivelia robusta) are planted in rows. They are maintained by regular pruning from the tender age to old age. Also, regular replacement of old trees. The trees are closely planted, about 1m apart and a maximum height of about 10m. The trees are always planted along the edges of the fields to protect the effects of mainly wind and the tidal waves. Surveying of the planting lines should be done to ensure they are linear

Natural / human environment: The trees are used as boundaries, firewood, timber and fence posts, they should be environmental friendly.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Кени

Улс/аймаг/сум:

Eastern Province

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Mbeere South District

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Хэрэв талбайн хэмжээ тодорхойгүй бол талбайн хэмжээг ойролцоогоор тодорхойлно уу.
 • 0.1-1 км2

2.6 Хэрэгжих огноо

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • 10-50 жилийн өмнө

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Газар ашиглагчдын санаачилгаар

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Үйлдвэрлэлийг сайжруулах
 • Газрын доройтлыг бууруулах, сэргийлэх, нөхөн сэргээх
 • Уур амьсгалын өөрчлөлт/ эрс тэс байдал болон түүний нөлөөлөлд дасан зохицох
 • Үр ашигтай эдийн засгийн нөлөөг бий болгох

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 2
Байгалийн ой / модтой газар

Байгалийн ой / модтой газар

 • Мод тарисан, шинээр ойжуулсан
Модны төрөл:
 • Grevillea robusta
Бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээ:
 • Байгалийн нөөцийг хамгаалах
 • Байгалийн гамшигаас сэргийлэх
Тайлбар:

Major land use problems (compiler’s opinion): There is a lot of wind erosion that leads to low land productivity.
Major land use problems (land users’ perception): Soil erosion of the top soil.
Future (final) land use (after implementation of SLM Technology): Cropland: Ca: Annual cropping

3.3 Технологи хэрэгжүүлснээс газар ашиглалтад өөрчлөлт гарсан уу?

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа

3.4 Усан хангамж

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн/усалгаа хосолсон

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Салхи / Хамгаалалтын ойн зурвас

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Ургамалжилтын арга хэмжээ

Ургамалжилтын арга хэмжээ

 • V1: Мод ба бут, сөөг
Тайлбар:

Type of vegetative measures: aligned: -along boundary

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрс салхиар эвдрэх

Хөрс салхиар эвдрэх

 • Et: Хөрсний гадаргын зөөгдөл
Тайлбар:

Main causes of degradation: wind storms / dust storms
Secondary causes of degradation: soil management, crop management (annual, perennial, tree/shrub), droughts, land tenure

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх
 • Хүчтэй доройтсон газрыг нөхөн сэргээх/ сайжруулах

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

The technical drawing on the left hand shows boundary trees planted either along boundaries between farmers or between different portions of two crop stands. The spacing between the crops depend on the type of particular tree. The most common boundary trees used in Embu County is gravellia trees that have multiple uses (firewood, timber, animal feeds - leaves during the dry spells and mulch to some extent)

Location: Embu. Central Province
Date: 13.02.2013

Technical knowledge required for field staff / advisors: moderate (The technology does not require a lot of skills to demonstrate to the farmers. Just basic skills on spacing and vertical interval)
Technical knowledge required for land users: low (The basic skills of the farmer required to effect the technology)

Main technical functions: stabilisation of soil (eg by tree roots against land slides), reduction in wind speed
Aligned: -contour
Vegetative material: T : trees / shrubs
Aligned: -along boundary
Vegetative material: T : trees / shrubs
Number of plants per (ha): 400
Vertical interval between rows / strips / blocks (m): 20
Spacing between rows / strips / blocks (m): 5
Vertical interval within rows / strips / blocks (m): 0.3
Width within rows / strips / blocks (m): 0.5

Trees/ shrubs species: Grivelia robusta
Grass species: Napier grass
Slope (which determines the spacing indicated above): 5%%
If the original slope has changed as a result of the Technology, the slope today is (see figure below): 5%%

Зохиогч:

Paul Kahiga, 8444-00300, Nairobi-Kenya

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

KSh

Хэрэв боломжтой бол үндэсний валютын Америк доллартай харьцах харьцааг бичнэ үү (тухайлбал, 1 ам.дол. = 79,9 Бразил реал): 1 ам.дол. =:

85.0

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

4.70

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. Establishing contours Each cropping season
2. Digging of holes Before the cropping season
3. Planting of trees After the digging of holes

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Labour ha 1.0 470.0 470.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Tools ha 1.0 5.3 5.3 100.0
Таримал материал Seedlings ha 1.0 480.0 480.0 100.0
Бордоо ба биоцид Compost/manure ha 1.0 3.5 3.5 100.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 958.8
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар 11.28
Тайлбар:

Duration of establishment phase: 24 month(s)

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. Prunning Each cropping season
2. Pruning Onset of planting season

4.6 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Labour ha 1.0 470.0 470.0 100.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 470.0
Технологи сайжруулах нийт үнэ өртөг, ам.доллар 5.53

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

If the land has a gentle sloping gradient, the trees need to be closely planted o reduce the effects of the winds and storms to the crops.

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Хур тунадасны талаархи тодорхойлолт/ тайлбар:

The area receives relatively good amount of rainfall

Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас чийглэг
 • Хагас хуурай

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

Soil texture: Medium (the soils are relatively friable)
Soil fertility: Medium (limited crops for productivity)
Topsoil organic matter: Medium (gently sloping lands)
Soil drainage/infiltration: Medium (the soils are relatively good drained)
Soil water storage capacity: Medium (soils have medium water holding capacity due to high intensities of sun rays)

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

> 50 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Дунд зэрэг

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Муу чанарын ундны ус (цэвэршүүлэх шаардлагатай)

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Бага

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • холимог (амьжиргаа ба худалдаанд)
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын % 10-50 хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Дундаж
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Хувь хүн / өрх
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
Хүйс:
 • Эмэгтэй
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

Land users applying the Technology are mainly common / average land users
Difference in the involvement of women and men: Men ensure establishment and women ensure good maintenance of the technology
Population density: > 500 persons/km2
Annual population growth: 1% - 2%
(Most people have avaragely living standards).
Off-farm income specification: There is increased production since the trees once grown big can be cut and provide timber

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Бага-хэмжээний

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Хувь хүн, тодорхой цол эргэмгүй
Газар ашиглах эрх:
 • Хувь хүн

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

модлогийн бүтээмж

буурсан
нэмэгдсэн

олон янз бүтээгдэхүүн

буурсан
нэмэгдсэн

газрын менежмент

саад учирсан
хялбаршсан
Орлого, зарлага

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

ГТМ/ газрын доройтлын талаархи мэдлэг

буурсан
сайжирсан

маргааныг шийдвэрлэх

муудсан
сайжирсан

Improved livelihoods and human well-being

decreased
increased

Экологийн үр нөлөө

Биологийн: ургамал, амьтан

амьдрах орчны олон янз байдал

буурсан
нэмэгдсэн
Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах

салхины хурд

Нэмэгдсэн
Буурсан

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

салхиар тээвэрлэгдэх хурдас

Нэмэгдсэн
багассан

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Цаг уурын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Орон нутгийн салхин шуурга Сайн

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

6.5 Технологи нутагшуулах

Тайлбар:

There is a strong trend towards spontaneous adoption of the Technology

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Reduce wind speed
They produce fruit, nuts, maple syrup, firewood, posts, poles and veneer
They provide nectar and pollen for bees
Wind breaks protect a variety of wind-sensitive crops
Acts as sound barriers and mitigate odors from neighboring properties

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
complicates equipment movement Proper spacing to allow movement of equipment
Establishment and maintenance costs The establishment and maintenance cost cant be equaled with the overall benefits
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Loss of space that could otherwise be utilized by food crops Appropriate spacing even though the effect has less magnitude because it is established along the boundaries
Shading effects, effects on micro-climate and harbors pests. Avoid very tall windbreaks which shades excessively and are susceptible to breakages. Use of appropriate chemicals for spraying the pests.
Competition for water and nutrients Supplemental irrigation in times of droughts

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа
 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага
Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

18/09/2012

Модулууд