Технологиуд

TEAK-BASED AFFORESTATION FOR INCOME GENERATION AND TIMBER PRODUCTION [Уганда]

pito yen

technologies_2708 - Уганда

Бүрэн байдал: 86%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

Газар ашиглагч :

Okot Parkston

0782406820

Lamwo district local government

Padibe west Sub county, Ywaya parish

Уганда

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
CDE Centre for Development and Environment (CDE Centre for Development and Environment) - Швейцар

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

12/05/2017

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 Технологи тогтвортой гэдгийг баталгаажуулах

Энэ технологи азрын доройтлыг бууруулахад нөлөө үзүүлэхгүй тул газрын тогтвортой менежментийн технологи болж чадахгүй юу?

Үгүй

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Teak commonly refered to as Tectona grandis is preferred as a timber species in Northern Uganda by both small, medium and large scale farmers. A teak plantation is normally established for purposes of providing timber and income but also sequester atmospheric carbon dioxide and act as wind break.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

To establish this practice, the land-user puts into consideration the following: pitting at a depth of 3.5 inch, trees to be planted and spaced at 3 metres x 3 meters using the following inputs: tree seedlings, wheelbarrow, hoes, pangas and labour.

During the process, the tree stems are cut at 30cm length and planted. The stem is placed upright and later covered with soil. If there is adequate rain then some tip of the stem is left exposed but if rainfall is inadequate then the stem tip is covered in order for the plant to have enough moisture for its growth. It takes two weeks for the tip to get exposed on the surface when fully covered. The plant automatically appears with two leave lets.

The leaves when exposed to excessive sunlight can dry up and this retards its growth. This may require watering by the land user. At the early stage, the teak plantation can be inter cropped with beans and other crops such as sesame since the teak plantation has not yet formed a big canopy. This can be done for two years and later only slashing within the plantation needs to be done to maintain the plantation. The dry fallen leaves also kill weeds hence easing maintenance work. The trees are to be protected from fire outbreaks during dry season. In the month of November, fire lines are to be created and the dry leaves collected to mulch the plantation.

The cost of establishing a Teak plantations is high in the first 2-3 years but reduces significantly after first thinning. The cost of weeding can be reduced by spot-weeding of seedlings up to age 3 years, after which slashing or spraying with herbicides, usually Round-up is used for weed control. Wood from thinning is also sold as firewood or construction poles to recover some the establishment costs.

Shedding of teak leaves is heavy during the dry season and this causes a risk of fire. It’s advisable at this stage that the land user puts in place fire lines, an open space of 6 meters to separate the plantation into compartments in order to restrict fire from spreading from one part to another part.

Teak plantations are good at responding to dry conditions and can provide high-quality timber which in turn provides income. Teak trees provide hardwood timber, poles and modify the micro-climate through evapotranspiration. Fencing is done using bulb wires to avoid damage by wild animals and encroachments. The teak trees occupy land for a long period of time that can be used for other purposes like planting food crops. The piled dry teak leaves may harbour dangerous animals like snakes. Community members also complain about too much rainfall brought about by the plantation.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Уганда

Улс/аймаг/сум:

Northern Uganda

2.6 Хэрэгжих огноо

Хэрэгжүүлсэн он:

2009

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Газар ашиглагчдын санаачилгаар
Тайлбар (төслийн төрөл г.м.):

The land user copied the technique of teak planting from his friend in Arua District.

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Үйлдвэрлэлийг сайжруулах
 • Газрын доройтлыг бууруулах, сэргийлэх, нөхөн сэргээх
 • гамшгийн эрсдлийг бууруулах
 • Уур амьсгалын өөрчлөлт/ эрс тэс байдал болон түүний нөлөөлөлд дасан зохицох
 • Уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний үр нөлөөг багасгах
 • Үр ашигтай эдийн засгийн нөлөөг бий болгох

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Олон наст (модлог биш) тариалан
Гол нэрийн үр тариа (арилжааны болон хүнсний таримал):

Beans and sim sim

Байгалийн ой / модтой газар

Байгалийн ой / модтой газар

Мод тарисан, шинээр ойжуулсан:
 • Моно сонин төрөл зүйл
Бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээ:
 • Мод бэлтгэл
 • Түлшний мод
 • Бусал ойн дагалт бүтээгдэхүүн
 • Байгалийн нөөцийг хамгаалах
Хэрэв технологи нэвтрүүлснээр газар ашиглалт өөрчлөгдсөн бол технологи нэвтрүүлэхээс өмнө байсан газар ашиглалтын хэлбэрийг тодорхойлно уу:

Crop land garden for sesame growing.

3.3 Газар ашиглалтын нэмэлт мэдээлэл

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн усалгаатай
Тайлбар:

improved variety drought resistant and fast maturing

Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 1

3.4 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Ойжуулалтын менежмент

3.5 Технологийн тархалт

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Технологи газар нутгийн хэмжээнд жигд тархсан бол түүний эзлэх талбайг дундажаар тооцож тэмдэглэ:
 • < 0.1 км2 (10 га)

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Ургамалжилтын арга хэмжээ

Ургамалжилтын арга хэмжээ

 • V1: Мод ба бут, сөөг
Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

 • S11: Бусад
Тайлбар:

Firelines to prevent fire out breaks during the dry season.

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрс усаар эвдрэх

Хөрс усаар эвдрэх

 • Wt: Хөрсний гадаргын угаагдал
 • Wg: Гуу жалгын элэгдэл
Хөрс салхиар эвдрэх

Хөрс салхиар эвдрэх

 • Et: Хөрсний гадаргын зөөгдөл
 • Хөрсний салхиар хуримтлагдах

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Зохиогч:

Betty Adoch

Он, сар, өдөр:

12/5/2017

4.2 Техникийн үзүүлэлтүүд/ техникийн зургийн тайлбар

Teak is planted on a gently sloping natural environment with pitting done at a depth of 3.5 inch Trees are spaced at 3 metres x 3 meters using the following in puts: tree seedlings, wheel barrow hoe, pangas and labour.

4.3 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөг, оруулсан хувь нэмрийг хэрхэн тооцсоныг тодорхойл:
 • Технологийн нэгж тус бүр
Хэмжээ ба нэгж талбайг тодорхойл:

6acres

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

UGX

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

5000shs

4.4 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Арга хэмжээний төрөл Хугацаа
1. Site clearing for nursery bed Ургамалжуулалтын dry and wet
2. Ploughing Ургамалжуулалтын wet season
3. Pitting Ургамалжуулалтын wet season
4. Planting Ургамалжуулалтын wet season
Тайлбар:

Constant weeding and slashing is needed.

4.5 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Hired labours Manday 30.0 3000.0 90000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Ox-plough pieces 1.0 280000.0 280000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Pangas pieces 15.0 10000.0 150000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Axes pieces 7.0 15000.0 105000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж String for lining bundle 2.0 10000.0 20000.0 100.0
Таримал материал Teak-seedlings Stem 6000.0 1000.0 6000000.0 100.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 6645000.0

4.6 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Арга хэмжээний төрөл Хугацаа/ давтамж
1. Hiring plantation manager Менежментийн dry and wet
2. Weeding for 2years after planting Менежментийн wet season
3. Slashing only after 2years Менежментийн dry and wet
4. Prunning Менежментийн wet season
5. Thining Менежментийн wet season
6. Fenching the plantation Менежментийн dry and wet
7. Creating firelines during dry seasons Менежментийн dry season
8. spraying Менежментийн wet and dry season

4.7 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Plantation watchman acres 2.0 150000.0 300000.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Labour for fenching acres 8.0 100000.0 800000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Poles for fenching acres 790.0 2000.0 1580000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Bulb wires bundle 4.0 150000.0 600000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Fellkin (for termites) bottles 5.0 7000.0 35000.0 100.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 3315000.0

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Жилийн дундаж хур тунадас (хэрэв мэдэгдэж байвал), мм:

850.00

Хур тунадасны талаархи тодорхойлолт/ тайлбар:

Moderate rains during wet season

Суурь болгон авсан цаг уурын станцын нэр:

Kitgum weather station

Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас чийглэг

Savanna climate

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Технологи дараах асуудалд хандсан эсэхийг тодорхойл:
 • шаардлагагүй
Гадаргын талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Flat landscape supports mechanisation

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Хөрсний бүтэц (>20 см-ээс доош):
 • Сийрэг/хөнгөн (элсэрхэг)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

5-50 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Сайн

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Сайн чанарын ундны ус

Усны давсжилт асуудал болдог уу?

Үгүй

Энэ газар үер усанд автдаг уу?

Үгүй

Усны чанар, нөөцийн талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

The community uses borehole water which is suitable for consumption.

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Их
Амьдрах орчны олон янз байдал:
 • Их
Биологийн олон янз байдлын талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Variety of wild species exists

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Суурьшмал эсвэл нүүдлийн:
 • Суурьшмал
Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • Холимог (амь зуух/ худалдаа наймаа
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын % 10-50 хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Дундаж
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Хувь хүн / өрх
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
 • Амьтны зүтгүүр
Хүйс:
 • Эмэгтэй
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчийн нас:
 • Залуус
 • Дунд нас

5.7 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчдын эзэмшдэг эсвэл түрээслэдэг газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Дунд-хэмжээний
Тайлбар:

More land can be used for teak growing.

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Хувь хүн, тодорхой цол эргэмгүй
Газар ашиглах эрх:
 • Хувь хүн
Ус ашиглах эрх:
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)
Тайлбар:

Land user has to acquire land title for security purposes.

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

модлогийн бүтээмж

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

low

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

high

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Fuel wood obtained from teak pruned branches

ой/модтой газрын чанар

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

low

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

high

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Shrub vegetation maintained with no cultivation taking place at the technology site

олон янз бүтээгдэхүүн

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

Low

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

High

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Hard wood timber provided for construction purposes

Эрчим хүчний үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

low

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

high

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Woodfuel provided from the pruned branches

Орлого, зарлага

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

low

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

high

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

From the sale of branches, poles and timbers sold to generate income

орлогын олон янз эх үүсвэр

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

low

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

high

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Income from poles and timber production other than only crop

хөдөлмөр хүчний хэмжээ

Нэмэгдсэн
Буурсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

high

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

low

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Teak forests are easy to maintain since the dense canopy kills weed underneath

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

ГТМ/ газрын доройтлын талаархи мэдлэг

буурсан
сайжирсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

low

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

high

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

trees conserve soil and biodiversity

Экологийн үр нөлөө

Хөрс

хөрсний чийг

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

low

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

high

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

High water retention in the soil

хөрсөн бүрхэвч

буурсан
сайжирсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

low

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

high

хөрс алдагдах

Нэмэгдсэн
Буурсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

High

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

low

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Forest cover reduces the loss by binding the soil partials together

Биологийн: ургамал, амьтан

Ургамал бүрхэвч

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

low

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

high

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Dense vegetation cover

газрын дээрхи / доорхи С

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

low

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

high

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Teak plantation acts as carbon sink

ургамлын төрөл, зүйл

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

low

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

high

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Different plant species like grass, shrubs exist inside the forest

амьдрах орчны олон янз байдал

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

Low

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

high

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Snakes, rabbits and other creators survive within the plantation

Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах

гангийн нөлөө

Нэмэгдсэн
Буурсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

low

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

high

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Improved trees variety fast maturing and drought resistant

нүүрстөрөгч ба хүлэмжийн хийн ялгаруулалт

Нэмэгдсэн
Буурсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

high

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

low

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Forest act as carbon sink

салхины хурд

Нэмэгдсэн
Буурсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

high

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

low

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Trees acts as wind breaks

бичил уур амьсгал

муудсан
сайжирсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

low

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

high

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Forest modify the micro climate through evapotranspiration

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт
Улирал Уур амьсгалын өөрчлөлт/экстрим үзэгдлийн төрөл Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Жилийн дундаж температур Өсөлт Дунд зэрэг
Улирлын температур Хуурай улирал Өсөлт Дунд зэрэг
Жилийн дундаж хур тундас Бууралт Дунд зэрэг
Улирлын хур тундас Чийглэг/борооны улирал Бууралт Дунд зэрэг

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Цаг уурын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Орон нутгийн аадар бороо Дунд зэрэг
Орон нутгийн салхин шуурга Дунд зэрэг
Уур амьсгалын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Ган гачиг Дунд зэрэг
Ойн түймэр Сайн биш
Хээрийн түймэр Сайн биш
Биолоигийн гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Цар тархалт өвчин Дунд зэрэг
шавьж / хорхой Дунд зэрэг

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг сөрөг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг сөрөг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Тайлбар:

After five years the poles can be harvested for construction and income purposes

6.5 Технологи нутагшуулах

 • 1-10 %
Боломжтой бол, тоогоор илэрхийл (өрхийн тоо эсвэл бүрхэх талбай):

02

Технологийн нэвтрүүлсэн иргэдээс хэд нь өөрийн санаачлагаар буюу өөр эх үүсвэрээс материалын болон мөнгөн дэмжлэг авалгүй нэвтрүүлсэн бэ?
 • 90-100 %

6.6 Дасан зохицох

Хувьсан өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд Технологид сүүлд ямар нэг шинэчлэл хийгдсэн үү?

Үгүй

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
The technology is good at providing income from sale of branches, timber and poles.
The technology is good at creating good neighborhood since it marks boundaries clearly.
The technology is good at modifying micro climate.
Very good at improving biodiversity.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
The technology prevents land conflict since firelines are established to reduce fire out breaks.
Dry leaves provided by teak as litter is good for mulching hence increasing productivity.
The technology is good at providing cool and pleasant environment.
Initial costs of implementation high

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Fire outbreak during the dry season Creating fire lines during dry season
Negative attitude from other community members Encouraging tree plantation among community members.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Teak takes long to mature At least poles can be sold after five years

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа

01

 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

01

7.3 Холбогдох мэдээллийн интернет дэх нээлттэй холбоосууд

Гарчиг/ тодорхойлолт :

Forest plantations and woodlots in Kenya

URL:

https://www.sifi.se/wp-content/uploads/2012/02/Forest-plantations-and-woodlots-in-Kenya.pdf

Холбоос ба модулууд

Бүгдийг дэлгэх Бүгдийг хаах

Модулууд