Технологиуд

Optimizing Land-Use Through Maize-Watermelon Intercropping [Уганда]

Anywagi ma kirubu ki water mellon

technologies_2872 - Уганда

Бүрэн гүйцэд байдал: 94%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

Газар ашиглагч :

Ojok Robin

Ryemocan PE

Уганда

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 Технологи тогтвортой гэдгийг баталгаажуулах

Энэ технологи азрын доройтлыг бууруулахад нөлөө үзүүлэхгүй тул газрын тогтвортой менежментийн технологи болж чадахгүй юу?

Үгүй

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Intercropping of maize with watermelon as a land optimization strategy

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

Traditionally, maize has been inter-cropped with other legumes such as common beans or soy bean. Intercropping of maize with water melon is used where the availability of land is limited in order to utilize optimally the available land. Watermelon has emerged as a high-value crop that can replace traditional companion crops in maize cultivations.

The technology is applied by planting maize of 0.25 meters within the rows and 1.0 meters between rows. Watermelon is planted at 1.0 meters meter between individual watermeleon plants. Sugar Baby, the watermelon variety grown in the areas, takes 120 days to mature. It produces melons with bright red flesh. This means that both maize and the water melon are harvested around the same time.

Watermelons like loamy, fertile, well-drained soil. Using a hoe, form mounds of earth (hills) to plant seeds in. Place 3 or 4 holes into the soil with a tool or your finger, about 2.5 cm deep. Place 1 to 4 seeds in each hole, then rake the soil flat over the top of the seeds, and lightly press the soil to pack it sufficiently to keep the moisture from quickly evaporating around the seed. Plant the seed directly into the ground. Keep the soil moist (50-60% moisture content) around the seeds during the germination period, water close enough so that the water reaches the small roots which are in the process of forming. When the seedlings grow, thin them down to the two strongest, to give the strong one room to grow. You should water at least once daily. Mulching soil under the vines helps suppress weeds and slows moisture evaporation.

The major limitation for which farmers detest this technology is that both maize and water melon take a lot of nutrients from the soil that need to be replaced periodically. Since water melon, unlike beans and soy bean, requires spraying, the profitability of this technology may be reduced by these input costs. Furthermore, there are several varieties of water melon that may perform differently in different soils and also have different preferences by consumers. So, there is need to evaluate the market potential of this technology.

Major benefits are increased income, employment, an additional food source, the minimisation of production risks and reduction of production costs by having many fields. The technology increases resilience and income security. Watermelons provide soil cover while maize provides shade to the melons.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.4 Технологийн дүрс бичлэг

Он, сар, өдөр:

24/5/2017

Байршил :

Gulu District

Зураглаачийн нэр :

Isa Aliga

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Уганда

Улс/аймаг/сум:

Northern

2.6 Хэрэгжих огноо

Хэрэгжүүлсэн он:

2015

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Газар ашиглагчдын санаачилгаар

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Үйлдвэрлэлийг сайжруулах
 • гамшгийн эрсдлийг бууруулах
 • Уур амьсгалын өөрчлөлт/ эрс тэс байдал болон түүний нөлөөлөлд дасан зохицох
 • Үр ашигтай эдийн засгийн нөлөөг бий болгох
 • Нийгэмд үзүүлэх үр нөлөөг бий болгох

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
Гол нэрийн үр тариа (арилжааны болон хүнсний таримал):

Maize, watermelon, beans

3.3 Газар ашиглалтын нэмэлт мэдээлэл

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн усалгаатай
Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 2

3.4 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Эргэлтэт систем (газар тариалангийн эргэлт, уринш, ээлжлэн тариалалт)
 • гадаргын/ ургамал бүрхэвч сайжрах
 • Хамгийн бага хөрсний эвдрэл

3.5 Технологийн тархалт

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Технологи газар нутгийн хэмжээнд жигд тархсан бол түүний эзлэх талбайг дундажаар тооцож тэмдэглэ:
 • < 0.1 км2 (10 га)

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

 • А1: Ургамал/ хөрсөн бүрхэвч
 • А5: Үрийн менежмент, сайжруулсан сорт
Менежментийн арга хэмжээ

Менежментийн арга хэмжээ

 • М2: Ашиглалтын менежмент/эрчимийг өөрчлөх
 • M5: Төрөл зүйлийн бүтцийн өөрчлөлт/хяналт

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрсний химийн доройтол

Хөрсний химийн доройтол

 • Cn: Үржил шим болон органик агууламж буурах (элэгдлийн шалтгаангүй)
Бусад

Бусад

Тайлбар:

Response to crop potential failure due to increased drought

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • газрын доройтолд дасан зохицох

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Зохиогч:

Bernard Fungo and Amale Balla Sunday

Он, сар, өдөр:

24/5/2017

4.2 Техникийн үзүүлэлтүүд/ техникийн зургийн тайлбар

Spacing between maize rows is 1.0 meter. The spacing within rows of maize is 0.25 meter.
Watermelons are planted at a spacing of 3m between rows and 3m within rows i.e. 3m by 3m.
Planting for both crops is done by direct sowing at the start of the rainy season.
Mulching and is done to reduce the need for weeding and to conserve soil moisture.
Spraying of watermelon against fungal infection is done (3 times). The first time one month after planting, the second time when the plants flower and the third time, when the fruits are fully formed.
Both crops are harvested after 3-4 months.

4.3 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөг, оруулсан хувь нэмрийг хэрхэн тооцсоныг тодорхойл:
 • Технологийн нэгж тус бүр
Нэгжийг тодорхойл:

Per technology unit

Эзэлхүүн, урт зэргийг тодорхойл (шаардлагатай бол):

Acre

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

Uganda Shillings

Ам.доллар ба үндэсний мөнгөн нэгж хоорондын хөрвөх үнийг тодорхойл (шаардлагатай бол): 1 USD = :

3500.0

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

5000

4.4 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Арга хэмжээний төрөл Хугацаа
1. Clearing of land Менежментийн Every season
2. Pitting and sawing of seed Агрономийн Every season
3. Mulching Агрономийн Every season
4. Spraying of water melon against fungal diseases Агрономийн Three times every season
5. Harvesting Агрономийн End of cropping season
6. Marketing Менежментийн Every end of cropping season

4.5 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Land preparation Acre 1.0 150000.0 150000.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Pitting and sawing Acre 1.0 100000.0 100000.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Mulching Acre 1.0 200000.0 200000.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Spraying Acre 1.0 100000.0 100000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж HandHoe for digging 1 4.0 5000.0 20000.0 100.0
Таримал материал Seeds - watermelon kg 2.0 100000.0 200000.0 50.0
Таримал материал Seeds - maize kg 10.0 5000.0 50000.0 50.0
Бордоо ба биоцид NPK kg 100.0 2000.0 200000.0 20.0
Бордоо ба биоцид Urea kg 100.0 2000.0 200000.0 20.0
Бордоо ба биоцид Fungicides Liters 15.0 20000.0 300000.0 20.0
Бордоо ба биоцид Knapsack sprayer Piece 1.0 200000.0 200000.0 50.0
Барилгын материал Mulching material Bundles 50.0 5000.0 250000.0 100.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 1970000.0
Хэрэв газар ашиглагчаас нийт өртөгийн 100%хүрэхгүй зардал гарсан бол хэн үлдсэн хөрөнгө оруулалтыг хийснийг тодорхойл.

The supporting organisation subsidized the cost of seeds, fertilizer and biocides.

4.6 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Арга хэмжээний төрөл Хугацаа/ давтамж
1. Planting Агрономийн Every season
2. Mulching Агрономийн Every season
3. Spraying Агрономийн Three times a season

4.7 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Planting Acre 1.0 150000.0 150000.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Mulching Acre 1.0 200000.0 200000.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Spraying Acre 1.0 100000.0 100000.0 100.0
Таримал материал Seeds - Water melon kg 2.0 100000.0 200000.0 50.0
Таримал материал Seeds - Maize kg 10.0 5000.0 50000.0 50.0
Бордоо ба биоцид NPK kg 100.0 2000.0 200000.0 20.0
Бордоо ба биоцид Urea kg 100.0 2000.0 200000.0 20.0
Бордоо ба биоцид Fungicides Liters 10.0 20000.0 200000.0 20.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 1300000.0

4.8 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

Cost of seeds, fertilizer and spraying are the items mainly affecting costs

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас чийглэг

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Технологи дараах асуудалд хандсан эсэхийг тодорхойл:
 • шаардлагагүй

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Хөрсний бүтэц (>20 см-ээс доош):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

5-50 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Дунд зэрэг

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Зөвхөн газар тариалангийн зориулалтаар ашиглах (усалгаа)

Усны давсжилт асуудал болдог уу?

Үгүй

Энэ газар үер усанд автдаг уу?

Үгүй

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг
Амьдрах орчны олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Суурьшмал эсвэл нүүдлийн:
 • Суурьшмал
Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • Амь зуух арга хэлбэрийн (өөрийгөө хангах)
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын % 10-50 хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Дундаж
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Хувь хүн / өрх
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
Хүйс:
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчийн нас:
 • Залуус

5.7 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчдын эзэмшдэг эсвэл түрээслэдэг газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Дунд-хэмжээний

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Хувь хүн, тодорхой цол эргэмгүй
Газар ашиглах эрх:
 • Хувь хүн
Ус ашиглах эрх:
 • Хувь хүн

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн

үйлдвэрлэл зогсох эрсдэл

Нэмэгдсэн
Буурсан

олон янз бүтээгдэхүүн

буурсан
нэмэгдсэн

газрын менежмент

саад учирсан
хялбаршсан

Экологийн үр нөлөө

Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах

гангийн нөлөө

Нэмэгдсэн
Буурсан

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

Нөлөөллийн үнэлгээнд хамаарах нэмэлт тайлбар:

No obvious off-site impacts are observed

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Уур амьсгалын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Ган гачиг Дунд зэрэг

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

6.5 Технологи нутагшуулах

 • 1-10 %
Технологийн нэвтрүүлсэн иргэдээс хэд нь өөрийн санаачлагаар буюу өөр эх үүсвэрээс материалын болон мөнгөн дэмжлэг авалгүй нэвтрүүлсэн бэ?
 • 10-50%

6.6 Дасан зохицох

Хувьсан өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд Технологид сүүлд ямар нэг шинэчлэл хийгдсэн үү?

Үгүй

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Increase diversification in production
Improved soil conservation by mulching and fertilizer application

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Nutrient mining by both crops Application of adequate levels of fertilizer to replenish soil nutrient stocks
Low labour availability due to rural-urban migration by the youth Mechanize farming practices

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа

1

 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

1

7.2 Хүртээмжтэй ном, бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

N/a

7.3 Холбогдох мэдээллийн интернет дэх нээлттэй холбоосууд

Гарчиг/ тодорхойлолт :

N/a

Модулууд