Технологии

Environmental Friendly Pig Farm /Zero Waste Pig Farm [Таиланд]

หมูหลุมอินทรีย์ตามวิถึชุมชน

technologies_4252 - Таиланд

Просмотреть разделы

Развернуть все Свернуть все
Завершённость: 96%

1. Общая информация

1.2 Контактные данные специалистов и организаций, участвующих в описании и оценке Технологии

Ответственный (-ые) специалист (-ы)

землепользователь:

สิงห์โตศรี นายสุพจน์

กลุ่มหมูหลุมอินทรีย์ ตามวิถีชุมชนตำบลดอนแร่

Таиланд

1.3 Условия, регламентирующие использование данных, собранных ВОКАТ

Составитель и ответственный(-ые) специалист(-ы) согласны с условиями, регламентирующими использование собранных ВОКАТ данных:

Да

1.4 Декларация по устойчивости описываемой Технологии

Вызывает ли описанная здесь Технология проблемы деградации земель настолько, что ее нельзя назвать природосберегающей?

Нет

Пояснения:

-

1.5 Ссылка на Анкету (ы) по Подходам УЗП (документируется с использованием ВОКАТ)

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุม (Zero Waste Pig Farm Technology Transfer Center)
approaches

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุม (Zero Waste Pig Farm Technology Transfer Center) [Таиланд]

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุม เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงหมูหลุม จากเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จไปยังเกษตรกรและผู้สนใจ รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงหมูหลุมให้เป็นเวทีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน

 • Составитель: Kukiat SOITONG

2. Описание Технологии УЗП

2.1 Краткое описание Технологии

Определение Технологии:

หมูหลุม เป็นการจัดการในการเลี้ยงสุกร ด้วยวิธีการจัดการคอกและการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานกับการทำงานของจุลินทรีย์ที่ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์หมูที่ปลอดภัย และสามารถกักเก็บของเสียจากคอกเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนไม่เกิดมลภาวะต่อชุมชน

2.2 Подробное описание Технологии

Описание:

(1) เทคโนโลยีนำไปใช้ที่ไหน(สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ )
โดยทั่วไปการเลี้ยงสุกร ในชุมชน มักจะก่อให้เกิดมลภาวะอันเนื่องมาจาก ของเสียจากการเลี้ยงสุกรได้แก่ มูลสุกร น้ำเสียจากการเลี้ยงและกลิ่น ทำให้เกิดมลภาวะและความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์จากที่ดินของชุมชน การจัดการเลี้ยงหมู แบบ หมูหลุม เป็นเทคโนโลยีทางเลือกในการลดปัญหาอันเนื่องมาจากการเลี้ยงหมูแบบเดิม ที่ส่งผลกระทบชีวิตความเป็นอยู่ สภาวะสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่นำไปสู่ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์จากที่ดินของชุมชน

(2) อะไรคือลักษณะหรือองค์ประกอบที่สำคัญของเทคโนโลยี
การเลี้ยงหมูหลุม มีลักษณะการจัดการเฉพาะประกอบด้วย2 ส่วน คือ การจัดการเลี้ยงหมูหลุมและการจัดการของเสียจากการเลี้ยงหมู
ก.การจัดการเลี้ยงหมูหลุม มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือการจัดการโรงเรือนและวิธีการเลี้ยง
การจัดการโรงเรือน สร้างโรงเรือนบนพื้นที่ดอนที่ไม่มีน้ำท่วมขัง ใช้วัสดุที่หาได้ตามท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ หญ้าคา เป็นต้น สร้างเป็นลักษณะเพิงหมาแหงนหรือหน้าจั่วโดยให้โรงเรือนมีการระบายอากาศที่ดี การทำคอกหมูหลุม ในการเลี้ยงหมูหลุม ให้ทำคอกบนพื้นดิน ไม่เทพื้นซีเมนต์ แต่จะขุดหลุมลึกประมาณ 60-70 เซนติเมตร แล้วรองก้นหลุมด้วยแกลบ ขี้เลื่อย หรือขุยมะพร้าว
วิธีการเลี้ยงหมูหลุม ประกอบด้วย. การจัดการเรื่อง อาหารได้แก่ อาหารข้นและอาหารหมัก วัตถุดิบต้องคัดเลือกว่ามาจากกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมี และมีการใช้สมุนไพรผงร่วมกับการใช้น้ำหมักชีวภาพ ผสมน้ำ ให้สัตว์กินเพื่อส่งเสริมสุขภาพสัตว์ เป็นการป้องกันและรักษาโรค
พันธุ์สุกรที่นำมาเลี้ยงในลักษณะหมูหลุม ได้แก่สายพันธุ์ที่นิยมนำมาเลี้ยงจะเป็นลูกผสมสามสายพันธ์ คือ ดูร็อคเจอร์ซี่ + แลนด์เลซ + ลาร์จไวท์ โดยให้อยู่ในช่วงหย่านม ( ประมาณ 1 เดือน )
ข.การจัดการของเสียจากการเลี้ยงหมู ให้ใช้แกลบรองก้นหลุม แบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้นละประมาณ 30 เซนติเมตร ระหว่างชั้น ใส่ดินแล้ว หว่านเกลือ แล้วรดน้ำหมักชีวภาพให้ชุ่ม จากนั้นทุกสัปดาห์ให้รดน้ำหมักชีวภาพเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายสิ่งปฏิกูลต่างๆ หลังจากเลี้ยงหมู ในแต่ละรอบของการเลี้ยง จะได้ปุ๋ยหมักมูลหมูหลุมพร้อมใช้

(3)อะไรคือจุดประสงค์หรือหน้าที่ของเทคโนโลยี
1.เพื่อให้การเลี้ยงหมูไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.เพื่อให้ได้ปุ๋ยหมักมูลหมูหลุมที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
3. เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์จากสุกรที่ปลอดภัยจากสารพิษไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
(4)กิจกรรมที่สำคัญหรือปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการจัดตั้งหรือบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี
ขั้นตอนการเลี้ยงหมูหลุม
1.สร้างโรงเรือน บนพื้นที่ดอนที่ไม่มีน้ำท่วมขัง ให้โรงเรือนมีการระบายอากาศที่ดี
2.สร้างคอกหมูหลุม ขนาดคอกกว้าง 4 x 4 เมตร สามารถเลี้ยงได้คอกละ8 ตัว
3. การเตรียมคอก
4.พันธุ์สุกร สายพันธ์ที่นิยมนำมาเลี้ยงจะเป็นลูกผสมสามสายพันธ์
5. อาหารหมูหลุม วัตถุดิบ ต้องคัดเลือกว่ามาจากกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมี
6. การป้องกันและรักษาโรค ใช้การฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพที่พื้นคอกและตัวหมูทุก 7 วันใช้น้ำหมักชีวภาพผสมน้ำให้หมูกิน เมื่อมีอาการป่วยก็รักษาตามอาการโดยการใช้ยาสมุนไพร
7. การดูแลรักษา
(5)ประโยชน์ที่ได้รับหรือผลกระทบของเทคโนโลยีคืออะไรบ้าง


1)มีวัสดุและวัตถุดิบในพื้นที่ทำให้ช่วยลดต้นทุนการผลิต
2)ได้ปุ๋ยที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปเป็นธาตุอาหารให้กับพืชได้
3)ได้ผลิตภัณฑ์เนื้อหมูที่ปลอดภัย
4)ไม่เป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และไม่มีกลิ่นรบกวนชุมชน
5)เป็นอาชีพที่สามารถดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน
(6)อะไรบ้างที่ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินชอบหรือไม่ชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยี
อะไรบ้างที่ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินชอบ
1.สามารถเลี้ยงในชุมชนได้ เนื่องจากไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากมูลสุกรและ แมลงวัน
2.ได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ ใข้ปรับปรุง บำรุงดิน ที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ และจำหน่ายเป็นรายได้เสริม
3.ประหยัดแรงงานเนื่องจากไม่ต้องใช้แรงงานในการเก็บกวาดมูล สุกร ทำความสะอาด คอกและล้างตัวสุกรรวมทั้งยังทำให้ประหยัดน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงด้วย
อะไรบ้างที่ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินหรือไม่ชอบ
1.กระบวนการและการเลี้ยงหมูหลุมใช้เวลามากกว่าปกติ
2.ผลิตภัณฑ์จากหมูหลุมยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
3.ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานการเลี้ยงหมูหลุม จากภาครัฐ
4.การเลี้ยงหมูหลุม ต้องมีพื้นที่ปลูกพืชอาหารเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารให้หมูที่ปลอดภัย

2.3 Фотографии, иллюстрирующие Технологию

Комментарии к фотографиям:

-

2.4 Видеоматериалы, иллюстрирующие Технологию

Комментарий, краткое описание:

-

Место:

-

Автор съемки:

-

2.5 Страна/ регион/ места, где применяется Технология, информация о которых собрана в данной Анкете

Страна:

Таиланд

Административная единица (Район/Область):

ราชบุรี

Более точная привязка места:

พื้นที่ตำบลดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี

Пояснения:

นายสุพจน์ สิงห์โตศรี 95/1 ม.9 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี

2.6 Сколько лет применяется данная Технология

Год начала реализации:

1969

Если год начала применения Технологии достоверно неизвестен, дайте примерную оценку:
 • более 50 лет назад (традиционная)

2.7 Внедрение Технологии

Укажите, как именно Технология УЗП была внедрена:
 • как часть традиционной системы землепользования (более 50 лет назад)
 • การศึกษาดูงาน
Пояснения (тип проекта и т.д.):

-

3. Классификация Технологии УЗП

3.1 Основные цели и задачи реализации Технологии

 • повышение производства
 • снижение или предотвращение деградации земель, восстановление нарушенных земель
 • создание благоприятных экономических условий
 • создание благоприятных социальных условий

3.2 Текущий(-ие) тип(-ы) землепользования на территории, где применяется Технология

Леса/ лесистая местность

Леса/ лесистая местность

 • Лесопосадки, облесение
Лесопосадки. облесение: Укажите происхождение и состав видов:
 • Смешанные культуры
Пояснения:

-

3.3 Изменилось ли использование земель в связи с внедрением Технологии?

Пояснения:

-

3.4 Водоснабжение

другое (например, паводковое):
 • ใช้ในปศุสัตว์,สระน้ำ
Пояснения:

-

3.5 Категория УЗП, к которой относится Технология

 • Комплексное управление почвенным плодородием
 • Управление отходами/ сточными водами

3.6 Мероприятия УЗП, выполняемые в рамках Технологии

управленческие мероприятия

управленческие мероприятия

 • У6: Управление отходами (переработка, вторичное использование, снижение количества отходов)
другие мероприятия

другие мероприятия

Поясните:

-

Пояснения:

การเลี้ยงหมูในคอกที่ทำให้ไม่มีของเสีย/ทำลายสิ่งแวดล้อม

3.7 Основные проблемы деградации земель, на решение которых направлена Технология

деградация водных ресурсов

деградация водных ресурсов

 • Взп: снижение качества поверхностных вод
Пояснения:

ถ้าทำปศุสัตว์แบบปกติจะทำให้เกิดมลภาวะต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

3.8 Предотвращение и снижение деградации земель, или восстановление нарушенных земель

Укажите цель Технологии по отношению к деградации земель :
 • снижение деградации земель
Пояснения:

นำปุ๋ยมูลหมูหลุมมาปรับปรุงบำรุงดิน

4. Технические характеристики, мероприятия по практической реализации, вложения и стоимость

4.1 Технический рисунок, иллюстрирующий Технологию

Спецификация (пояснения к техническому рисунку):

1.โรงเรือนหมูหลุม
สร้างโรงเรือนบนพื้นที่ดอนที่ไม่มีน้ำท่วมขัง ไม่เทพื้นซีเมนต์ ใช้วัสดุที่หาได้ตามท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ หญ้าคา เป็นต้น สร้างเป็นลักษณะเพิงหมาแหงนหรือหน้าจั่ว โดยให้โรงเรือนมีการระบายอากาศที่ดี
2. การเตรียมคอก
การเลี้ยงแบบนี้จะเป็นพื้นอ่อนและโรงเรือนจะต้องสัมพันธ์กับจำนวนหมู โดยใช้มีขนาดคอกกว้าง 4 x 4 เมตร สามารถเลี้ยงได้คอกละ8 ตัว ส่วนแม่หมูจะใช้คอกเล็กกว่าหมูขุน จะใช้คอกขนาด 2x3 เมตร เริ่มด้วยการขุดพื้นคอกลึกลงไป 60 เซนติเมตร (หรือก่ออิฐขึ้นมาก็ได้) ในการมุงหลังคานั้นควรให้ตีนชายคากว้างกันไม่ให้น้ำฝนสาดเข้ามาในคอก และเมื่อตีฝาคอกแล้วต้องใช้อิฐบล็อกหรือไม้ไผ่กั้นรอบๆ คอกลึกลงไปจากพื้นดินประมาณ 40-50 เซนติเมตร เพื่อกันไม่ใช่หมูขุดนอกคอกได้ (การกั้นฝาคอกควรติดตั้งประตูปิด-เปิดได้ไว้ เพื่อความสะดวกในการนำหมูเข้า-ออก)
3.การเตรียมวัสดุพื้นคอก
ปูพื้นคอกโดยใช้แกลบหนา 60 เซ็นติเมตร แล้วใช้แกลือเม็ด ครึ่งลิตรโรยหน้าแล้วใช้น้ำหมักชีวภาพ ผสมน้ำ 20 ลิตร ราดให้ทั่ว ช่วงนี้วัสดุพื้นคอกจะยังร้อนจากการทำงานของจุลินทรีย์ ทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน จึงนำหมูเข้าอยู่ได้ และควรราดน้ำหมักชีวภาพลงบนพื้นคอกเพิ่มเติมทุกๆ 5 – 7 วัน ครั้งละ 10ลิตร ภายหลังจากเริ่มเลี้ยงหมูแล้วเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายสิ่งปฏิกูลต่างๆ
แกลบจะทำหน้าที่ดูดซับความชื้นของเสียต่างๆ ลดการเกิดแก๊สจากการสะสมของเสีย พื้นแกลบนุ่มเดินสบายเท้าทำให้ไม่มีปัญหาเล็บเท้าฉีกขาด หมูชอบขุดคุ้ยดินที่เย็นสบาย นอกจากนั้นไม่ต้องใช้แรงงานและน้ำจำนวนมากในการทำความสะอาดโรงเรือน แกลบที่ใช้รองพื้นเมื่อหมูอายุครบกำหนด ยังได้ขายเป็นปุ๋ยคอกอีกด้วย สภาพแวดล้อมโดยรอบแห้งสะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูลให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค
4.พันธุ์สุกร
พันธุ์สุกรที่นำมาเลี้ยงในลักษณะหมูหลุม ได้แก่สายพันธุ์ที่นิยมนำมาเลี้ยงจะเป็นลูกผสมสามสายพันธ์ คือ ดูร็อคเจอร์ซี่ + แลนด์เลซ + ลาร์จไวท์ โดยให้อยู่ในช่วงหย่านม ( ประมาณ 1 เดือน )
5.อาหารหมูหลุม อาหารข้นและอาหารหมัก ผสมในอัตราส่วน อาหารข้น 50% และอาหารหมัก 50% เพื่อลดต้นทุนค่าอาหาร นอกจากนี้ยังมีการเสริมหญ้าสดให้กินทุกวันด้วย โดยให้กินประมาณครึ่งกิโลกรัม ต่อตัว สำหรับอาหารหมัก จะใช้พืชจากธรรมชาติมาหมัก คือ หยวกกล้วย 100 กิโลกรัม น้ำตาลทรายแดง 4 กิโลกรัม เกลือ 1 กิโลกรัม หมักทิ้งไว้ประมาณ 4-5 วัน วัตถุดิบที่นำมาผสมเป็นอาหาร ต้องคัดเลือกว่ามาจากกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมี
การผลิตอาหารหมักชีวภาพในการเลี้ยงหมูหลุม น้ำหมักชีวภาพเป็นเทคโนโลยีชีวภาพท้องถิ่นที่ชาวบ้านสามารถทำเองได้โดยการนำเอาพืชผักผลไม้ซากสัตว์ไปหมัก โดยจุลินทรีย์ที่มีในบรรยากาศและกากน้ำตาลเป็นอาหารของจุลินทรีย์หรือการใช้หัวเชื้อที่คัดเลือก การใช้สารสกัดจากสมุนไพร และสารสกัดจากพืช โดยกระบวนการการหมักบ่มด้วยจุลินทรีย์ที่มีลักษณะจำเพาะ ด้วยระยะเวลาและวิธีการหมักบ่มที่เหมาะสมจะได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์กับสัตว์การใช้สมุนไพรผงและการใช้น้ำหมักชีวภาพ ผสมน้ำ ให้สัตว์กิน เป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับสัตว์ สามารถป้องกันและรักษาโรค นอกจากนี้ยังมีการใช้สมุนไพร ในการฆ่าเชื้อและต้านทานเชื้อก่อโรค
6.การให้อาหารและน้ำ
1.หมูเล็ก น้ำหนัก 15-30 กก.ใช้ อาหารข้น:อาหารหมัก=2:1
2.หมูรุ่น น้ำหนัก 30-60 กก.ใช้ อาหารข้น:อาหารหมัก=1:1
3.หมูใหญ่ น้ำหนัก 60-ส่งตลาดใช้ อาหารข้น:อาหารหมัก=1:2
4.แม่พันธุ์ พ่อพันธุ์ ใช้ อาหารข้น:อาหารหมัก=1:2
ส่วนการให้น้ำ ให้ตามปกติ และควรมีถ้วยรองน้ำเพื่อไม่ให้แฉอะแฉะ
7. การให้ยาและการป้องกันโรค
1. ในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับหมู ใช้น้ำหมักชีวภาพผสมน้ำให้หมูกิน แต่หากอาหารหรือน้ำไม่สะอาดพอ หมูอาจมีอาการท้องเสีย หรือขี้เหลวได้ (ซึ่งปกติไม่ค่อยเกิดบ่อยนัก) ต้องรักษาโดยนำใบฝรั่งสด ใบฟ้าทะลายโจรสด และเถาบอระเพ็ดเอาให้หมูกิน
2. ใช้ตาข่าย สำหรับกันยุงในเวลากลางคืน แต่หากเป็นพื้นที่ที่มีตัวริ้นชุกชุม ควรนำเอาตะไคร้หอมมาทุบแช่น้ำ แล้วฉีดพ่นให้หมูในช่วงหัวค่ำ
8. การดูแลหมูหลุม
1. ฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพที่พื้นคอกและตัวหมูทุก 7 วัน
2 .ทำความสะอาดบริเวณโรงเรือนทุกๆเดือน เติมขี้เถ้าแกลบ 1-2 กระสอบเดือนละครั้งต่อคอก
3. ตรวจสอบน้ำดื่มหมู เปลี่ยนที่เหลือสาดเข้าไปในคอกให้หญ้าสด,ผักสด ปริมาณ 1 ใน 3 ของอาหาร

Автор:

-

4.2 Общая информация по необходимым вложениям и стоимости

Уточните, как рассчитывались затраты и вложения:
 • на площадь, где применяется Технология
Укажите размер и единицу площади:

27ไร่

Если вы используете местные системы измерения, укажите коэффициент пересчета на один гектар (например, 1 га = 2,47 акров): 1 га =:

-

Если это необходимо, укажите обменный курс от доллара США к местной валюте (например, 1 доллар США = 79,9 бразильского реала): 1 доллар США =:

32,0

Укажите среднюю дневную заработную плату наемных работников:

300บาทต่อวัน

4.3 Мероприятия, необходимые для начала реализации

Деятельность Время (сессия)
1. การจัดการเลี้ยงหมูหลุม 2 ครั้งต่อปี
2. การจัดการมูลจากหมูหลุม 2 ครั้งต่อปี

4.4 Вложения и затраты, необходимые для начала реализации

Опишите затраты Единица Количество Затраты на единицу Общая стоимость на единицу % затрат, оплаченных землепользователями
Оплата труда 1.การจัดการเลี้ยงหมูหลุม แรง 210,0 300,0 63000,0 100,0
Оплата труда 2.การจัดการอาหารหมูหลุม แรง 60,0 300,0 18000,0 100,0
Оплата труда 3.การจัดการมูลหมูหลุม แรง 300,0 300,0 90000,0 100,0
Оплата труда 4.การสร้างโรงเรือน แรง 120,0 300,0 36000,0 100,0
Строительные материалы 1.ค่าวัสดุการสร้างโรงเรือน โรง 1,0 84000,0 84000,0 100,0
Другие 1.ค่าอาหารการเลี้ยงหมูหลุม ตัว 90,0 3800,0 342000,0 100,0
Другие 2.ค่าพันธุ์ลูกสุกร ตัว 90,0 1500,0 135000,0 100,0
Общая стоимость запуска Технологии 768000,0
Общие затраты на создание Технологии в долларах США 24000,0
Если землепользователем оплачено менее 100% затрат, укажите, кем покрывались остальные затраты:

-

Пояснения:

-

4.5 Поддержание/ текущее обслуживание

Деятельность Сроки/ повторяемость проведения
1. 1. การจัดการเลี้ยงหมูหลุม 2 ครั้งต่อปี
2. 2. การจัดการอาหารหมูหลุม 2 ครั้งต่อปี
3. 3. การจัดการมูลหมูหลุม 2 ครั้งต่อปี
Пояснения:

-

4.6 Стоимость поддержания/ текущего обслуживания ( в год)

Опишите затраты Единица Количество Затраты на единицу Общая стоимость на единицу % затрат, оплаченных землепользователями
Оплата труда การจัดการเลี้ยงหมูหลุม แรง 210,0 300,0 63000,0 100,0
Оплата труда การจัดกาอาหารรหมูหลุม แรง 60,0 300,0 18000,0 100,0
Оплата труда การจัดการมูลหมูหลุม แรง 300,0 300,0 90000,0 100,0
Общая стоимость поддержания Технологии 171000,0
Общие затраты на поддержание Технологии в долларах США 5343,75
Если землепользователем оплачено менее 100% затрат, укажите, кем покрывались остальные затраты:

-

Пояснения:

-

4.7 Наиболее значимые факторы, влияющие на стоимость затрат

Опишите наиболее значимые факторы, влияющие на стоимость затрат:

ค่าแรง

5. Природные и социально-экономические условия

5.1 Климат

Среднегодовое количество осадков
 • < 250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1000 мм
 • 1001-1500 мм
 • 1501-2000 мм
 • 2001-3000 мм
 • 3001-4000 мм
 • > 4000 мм
Укажите среднегодовое количество осадков (если известно), мм:

1210,00

Пояснения/ комментарии по осадкам:

อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมทีพัดเวียนประจําฤดูกาล 2 ชนิด คือพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวเรียกว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อิทธิพลของลมนี้ทําให้ บริเวณจังหวัดราชบุรีมีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับมรสุมอีกชนิดหนึงคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึง พัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ในฤดูฝน ทําให้อากาศชุ่มชืนและมีฝนตกทัวไป

Укажите название соответствующей метеостанции:

-

Агроклиматическая зона
 • влажная

-

5.2 Рельеф

Склоны (преобладающие):
 • пологие (0-2%)
 • покатые (3-5%)
 • покато-крутые (6-10%)
 • крутые (11-15%)
 • очень крутые (16-30%)
 • чрезвычайно крутые (31-60%)
 • обрывистые (>60%)
Формы рельефа:
 • плато/ равнины
 • гребни хребтов/холмов
 • склоны гор
 • склоны холмов
 • подножья
 • днища долин
Зона высотной поясности:
 • 0-100 м над уровнем моря
 • 101-500 м н.у.м.
 • 501-1000 м н.у.м.
 • 1001-1500 м н.у.м.
 • 1501-2000 м н.у.м.
 • 2001-2500 м н.у.м.
 • 2501-3000 м н.у.м.
 • 3001-4000 м н.у.м.
 • > 4 тыс. м н.у.м.
Укажите, приурочено ли применение Технологии к специфическим условиям:
 • в ситуациях вогнутого рельефа
Комментарии и дополнительные сведения по условиям рельефа/ топографии :

ราชบุรีเป็นจังหวัดทีมีเทือกเขาใหญ่น้อยเป็ นอันมาก โดยเฉพาะทางด้านตะวันตก ของจังหวัดมีเทือกเขาตะนาวศรี เป็ นแนวยาวกันเขตแดนไทยกับพม่า ทางตอนกลางของจังหวัดมีทีราบลุ่ม แม่นํ าแม่กลอง ซึงเหมาะแก่การเพาะปลูก และทางด้านตะวันออกเฉียงใต้เป็ นทีราบตํา ซึงได้รับอิทธิพลจาก การหนุนเนืองของนําทะเล

5.3 Почвы

Средняя мощность почв:
 • поверхностные (0-20 см)
 • неглубокие (21-50 см)
 • умеренно глубокие (51-80 см)
 • глубокие (81-120 см)
 • очень глубокие (> 120 см)
Гранулометрический состав (верхнего горизонта):
 • средние фракции (суглинистый, супесчаный)
Гранулометрический состав (на глубине более 20 см):
 • средние фракции (суглинистый, супесчаный)
Содержание органического вещества в верхнем горизонте:
 • среднее (1-3%)
Если возможно, приложите полное описание почв или укажите доступную информацию, например тип почв, рH/ кислотность почв, ёмкость катионного обмена, содержание азота, содержание солей и т.д.

-

5.4 Доступность и качество воды

Уровень грунтовых вод:

> 50 м

Доступность поверхностных вод:

хорошая

Качество воды (без обработки):

исключительно для сельскохозяйственного использования (орошение)

Является ли солёность воды проблемой?

Нет

Происходят ли периодические затопления территории?

Нет

Комментарии и дополнительная информация по качеству и количеству воды:

-

5.5 Биоразнообразие

Видовое разнообразие:
 • средняя
Разнообразие местообитаний:
 • средняя
Комментарии и дополнительная информация по биоразнообразию:

-

5.6 Характеристика землепользователей, применяющих Технологию

Осёдлый или кочевой:
 • Осёдлый
Рыночная ориентация производства:
 • товарное/ рыночное хозяйство
Доходы из других источников:
 • < 10% всех доходов
Относительный уровень достатка:
 • обеспеченный
Индивидуальное или коллективное хозяйство:
 • частное/ домовладение
 • группа/ община
Уровень механизации:
 • ручной труд
 • механизировано/ есть автотранспорт
Пол:
 • мужчины
Возраст землепользователей:
 • средний возраст
Укажите другие важные характеристики землепользователей:

-

5.7 Средняя площадь земель, используемых землепользователями с применением Технологии

 • < 0,5 га
 • 0,5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1000 га
 • 1000-10000 га
 • > 10000 га
Считается ли это мелким, средним или крупным хозяйством (по местным масштабам)?
 • среднего размера
Пояснения:

-

5.8 Собственность на землю, права на земле- и водопользование

Землевладелец:
 • индивидуальная, оформленная в собственность
Право землепользования:
 • индивидуальное
Право водопользования:
 • индивидуальное
Поясните:

-

Пояснения:

-

5.9 Доступ к базовым услугам и инфраструктуре

медицинское обслуживание:
 • плохой
 • средний
 • хорошая
образование:
 • плохой
 • средний
 • хорошая
технические консультации:
 • плохой
 • средний
 • хорошая
занятость (вне хозяйства):
 • плохой
 • средний
 • хорошая
рынки:
 • плохой
 • средний
 • хорошая
электроснабжение:
 • плохой
 • средний
 • хорошая
транспорт и дорожная сеть:
 • плохой
 • средний
 • хорошая
водоснабжение и канализация:
 • плохой
 • средний
 • хорошая
финансовые услуги:
 • плохой
 • средний
 • хорошая
Пояснения:

-

6. Воздействия и заключительные положения

6.1 Влияние Технологии УЗП в пределах территории ее применения

Социально-экономическое воздействие

Продуктивность

качество урожая

снизил.
увеличил.
Комментарий/ пояснения:

ดีขึ้นเนื่องจกกมีการใช่ปุ๋ยหมักจากมูลหมูหลุมที่มีคุณภาพ

производство продуктов животноводства

снизил.
увеличил.
Количество после применения УЗП:

10%

Комментарий/ пояснения:

ลดการตายของประชากรหมูหลุม

риск потери продуктивности

увеличил.
снизил.
Комментарий/ пояснения:

มีตลาดหลากหลาย

разнообразие продукции

снизил.
увеличил.
Комментарий/ пояснения:

มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

управление землями

усложнилось
упростилось
Комментарий/ пояснения:

แบ่งพื้นที่จัดการได้เหมาะสม

Доступность и качество воды

доступность воды для скота

снизил.
увеличил.

качество воды для скота

снизил.
увеличил.
Доходы и затраты

доходы хозяйства

снизил.
увеличил.

разнообразие источников дохода

снизил.
увеличил.

объем работ

увеличил.
снизил.
Комментарий/ пояснения:

เอาใจใส่ในการผลิตมากขึ้น

Социальное и культурное воздействие

продовольственная безопасность/ самообеспечение

снизил.
улучшил.
Комментарий/ пояснения:

สามารผลิตได้อย่างยั่งยืน

состояние здоровья

ухудшил.
улучшил.
Комментарий/ пояснения:

สุขภาพแข็งแรง

права на землю/воду

ухудшил.
улучшил.
Комментарий/ пояснения:

มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มที่

смягчение конфликтов

ухудшил.
улучшил.
Комментарий/ пояснения:

ทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน

Экологическое воздействие

Почвы

круговорот/ восполнение питательных веществ

снизил.
увеличил.
Комментарий/ пояснения:

มีการนำมูลสุกรไปใช้ในพื้นที่

засоленность

увеличил.
снизил.
Комментарий/ пояснения:

ปรับปรุงดินด้วยมูลหมูหลุม

кислотность

увеличил.
сократил.
Комментарий/ пояснения:

มีการใช้มูลหมูหลุมปรับปรุงดิน

Другие экологические последствия

ลดกลิ่นเหม็นในชุมชน

Комментарий/ пояснения:

ลดกลิ่นจากการเลี้ยงหมูหลุม

ไม่มีของเสียจากการเลี้ยงสัตว์

6.2 Влияние Технологии за пределами территории ее применения

Укажите оценку внешних воздействий (измерений) :

-

6.3 Подверженность и чувствительность Технологии УЗП к постепенным изменениям климата и экстремальным погодным явлениям/ стихийным бедствиям, связанным с изменением климата (в понимании землепользователей)

Постепенное изменение климата

Постепенное изменение климата
Сезон увеличение или уменьшение Насколько успешно Технология справляется с этим?
среднегодовые температуры увеличилось плохо
сезонные температуры увеличилось плохо

Экстремальные явления, связанные с изменением климата (стихийные бедствия)

Биологические стихийные бедствия
Насколько успешно Технология справляется с этим?
эпидемии очень плохо
Пояснения:

ระบุสัตว์ตายมากขึ้น

6.4 Анализ эффективности затрат

Насколько получаемый результат сопоставим с первоначальными вложениями (с точки зрения землепользователей)?
Эффективность затрат в краткосрочной перспективе:

позитивное

Эффективность затрат в долгосрочной перспективе:

очень позитивное

Насколько получаемый результат сопоставим с текущими расходами по поддержанию технологии (с точки зрения землепользователей)?
Эффективность затрат в краткосрочной перспективе:

позитивное

Эффективность затрат в долгосрочной перспективе:

очень позитивное

Пояснения:

-

6.5 Внедрение Технологии

 • 1-10%
Если возможно, дайте количественную характеристику (число домохозяйств и/или площадь применения):

จำนวนสมาชิกในกลุ่ม 15 ครัวเรือน

Среди применяющих Технологию землепользователей, какова доля лиц, применяющих её по собственной инициативе, т.е. без какого-либо материального стимулирования со стороны?
 • 0-10%
Пояснения:

-

6.6 Адаптация

Была ли Технология УЗП изменена в недавнее время с целью адаптации к меняющимся условиям среды?

Да

Если да, укажите, по отношению к каким именно изменяющимся условиям среды произведена адаптация?
 • изменяющиеся условия рынка
Укажите, что именно изменилось в Технологии (дизайн, используемые материалы или виды растений/животных и т.д.):

-คัดเลือกพันธุ์หมูหลุมให้เหมาะสม
-ลดหรือกำจัดกลิ่นเหม็นในการเลี้ยงหมูหลุม

6.7 Сильные стороны/ преимущества/ возможности Технологии

Сильные стороны/ преимущества/ возможности по мнению землепользователей
1)มีวัสดุแลวัตถุดิบในพื้นที่ทำให้ช่วยลดต้นทุนการผลิต
2)ได้ปุ๋ยที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปเป็นธาตุอาหารให้กับพืชได้
3)ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย
4)ไม่เป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกลิ่นรบกวนชุมชน
5)สามารถเลี้ยงหมูหลุมในพื้นที่ชุมชนได้
6)เป็นอาชีพที่สามารถดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน
Сильные стороны/ преимущества/ возможности по мнению составителя или других ключевых специалистов
1)มีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการใช้เทคโนโลยี
2)ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี
3)มีการปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในชุมชน
4)เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในสังคมและชุมชน

6.8 Слабые стороны/ недостатки/ риски Технологии и пути их преодоления

Слабые стороны/ недостатки/ риски по мнению землепользователей Возможные пути их преодоления/снижения?
1.กระบวนการและการเลี้ยงหมูหลุมใช้เวลามากกว่าปกติ 1ควรวิจัยหาเทคนิคและวิธีการตลอดจนเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
2) ผลิตภัณฑ์จากหมูหลุมยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 2เสนอให้ทั้งภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
3)ยังไม่มีการกำนดมาตรฐานการเลี้ยงหมูหลุม จากภาครัฐ 3.ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณากำหนดให้มีมาตรฐาน การเลี้ยงหมูหลุมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
4)การเลี้ยงหมูหลุม ต้องมีพื้นที่ปลูกพืชอาหารเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารให้หมูที่ปลอดภัย 4ให้พิจารณาดำเนินการแบบกล่มและ/หรือชุมชนมีส่วนร่วม
Слабые стороны/ недостатки/ риски по мнению составителя или ответственных специалистов Возможные пути их преодоления/снижения?
-

7. Справочные материалы и ссылки

7.1 Методы сбора/ источники информации

7.2 Ссылки на опубликованные материалы

Название, автор, год публикации, ISBN:

-

Где опубликовано? Стоимость?

-

7.3 Ссылки на соответствующую онлайн-информацию

Название/ описание:

-

Адрес в сети Интернет:

-

7.4 Общие комментарии

-

Модули