Tecnologías

Environmental Friendly Pig Farm /Zero Waste Pig Farm [Tailandia]

หมูหลุมอินทรีย์ตามวิถึชุมชน

technologies_4252 - Tailandia

Visualizar secciones

Expandir todo Colapsar todos
Completado: 96%

1. Información general

1.2 Detalles de contacto de las personas de referencia e instituciones involucradas en la evaluación y la documentación de la Tecnología

Persona(s) de referencia clave

usuario de la tierra:

สิงห์โตศรี นายสุพจน์

กลุ่มหมูหลุมอินทรีย์ ตามวิถีชุมชนตำบลดอนแร่

Tailandia

1.3 Condiciones referidas al uso de datos documentados mediante WOCAT

El compilador y la/s persona(s) de referencia claves aceptan las condiciones acerca del uso de los datos documentados mediante WOCAT:

1.4 Declaración de la sostenibilidad de la Tecnología descrita

¿La Tecnología aquí descrita resulta problemática en relación a la degradación de la tierra, de tal forma que no puede considerársela una tecnología sostenible para el manejo de la tierra?

No

Comentarios:

-

1.5 Referencia al (los) Cuestionario(s) de Enfoques MST (documentados usando WOCAT)

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุม (Zero Waste Pig Farm Technology Transfer Center)
approaches

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุม (Zero Waste Pig Farm Technology Transfer Center) [Tailandia]

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุม เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงหมูหลุม จากเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จไปยังเกษตรกรและผู้สนใจ รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงหมูหลุมให้เป็นเวทีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน

 • Compilador: Kukiat SOITONG

2. Descripción de la Tecnología MST

2.1 Breve descripción de la Tecnología

Definición de la Tecnología:

หมูหลุม เป็นการจัดการในการเลี้ยงสุกร ด้วยวิธีการจัดการคอกและการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานกับการทำงานของจุลินทรีย์ที่ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์หมูที่ปลอดภัย และสามารถกักเก็บของเสียจากคอกเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนไม่เกิดมลภาวะต่อชุมชน

2.2 Descripción detallada de la Tecnología

Descripción:

(1) เทคโนโลยีนำไปใช้ที่ไหน(สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ )
โดยทั่วไปการเลี้ยงสุกร ในชุมชน มักจะก่อให้เกิดมลภาวะอันเนื่องมาจาก ของเสียจากการเลี้ยงสุกรได้แก่ มูลสุกร น้ำเสียจากการเลี้ยงและกลิ่น ทำให้เกิดมลภาวะและความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์จากที่ดินของชุมชน การจัดการเลี้ยงหมู แบบ หมูหลุม เป็นเทคโนโลยีทางเลือกในการลดปัญหาอันเนื่องมาจากการเลี้ยงหมูแบบเดิม ที่ส่งผลกระทบชีวิตความเป็นอยู่ สภาวะสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่นำไปสู่ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์จากที่ดินของชุมชน

(2) อะไรคือลักษณะหรือองค์ประกอบที่สำคัญของเทคโนโลยี
การเลี้ยงหมูหลุม มีลักษณะการจัดการเฉพาะประกอบด้วย2 ส่วน คือ การจัดการเลี้ยงหมูหลุมและการจัดการของเสียจากการเลี้ยงหมู
ก.การจัดการเลี้ยงหมูหลุม มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือการจัดการโรงเรือนและวิธีการเลี้ยง
การจัดการโรงเรือน สร้างโรงเรือนบนพื้นที่ดอนที่ไม่มีน้ำท่วมขัง ใช้วัสดุที่หาได้ตามท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ หญ้าคา เป็นต้น สร้างเป็นลักษณะเพิงหมาแหงนหรือหน้าจั่วโดยให้โรงเรือนมีการระบายอากาศที่ดี การทำคอกหมูหลุม ในการเลี้ยงหมูหลุม ให้ทำคอกบนพื้นดิน ไม่เทพื้นซีเมนต์ แต่จะขุดหลุมลึกประมาณ 60-70 เซนติเมตร แล้วรองก้นหลุมด้วยแกลบ ขี้เลื่อย หรือขุยมะพร้าว
วิธีการเลี้ยงหมูหลุม ประกอบด้วย. การจัดการเรื่อง อาหารได้แก่ อาหารข้นและอาหารหมัก วัตถุดิบต้องคัดเลือกว่ามาจากกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมี และมีการใช้สมุนไพรผงร่วมกับการใช้น้ำหมักชีวภาพ ผสมน้ำ ให้สัตว์กินเพื่อส่งเสริมสุขภาพสัตว์ เป็นการป้องกันและรักษาโรค
พันธุ์สุกรที่นำมาเลี้ยงในลักษณะหมูหลุม ได้แก่สายพันธุ์ที่นิยมนำมาเลี้ยงจะเป็นลูกผสมสามสายพันธ์ คือ ดูร็อคเจอร์ซี่ + แลนด์เลซ + ลาร์จไวท์ โดยให้อยู่ในช่วงหย่านม ( ประมาณ 1 เดือน )
ข.การจัดการของเสียจากการเลี้ยงหมู ให้ใช้แกลบรองก้นหลุม แบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้นละประมาณ 30 เซนติเมตร ระหว่างชั้น ใส่ดินแล้ว หว่านเกลือ แล้วรดน้ำหมักชีวภาพให้ชุ่ม จากนั้นทุกสัปดาห์ให้รดน้ำหมักชีวภาพเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายสิ่งปฏิกูลต่างๆ หลังจากเลี้ยงหมู ในแต่ละรอบของการเลี้ยง จะได้ปุ๋ยหมักมูลหมูหลุมพร้อมใช้

(3)อะไรคือจุดประสงค์หรือหน้าที่ของเทคโนโลยี
1.เพื่อให้การเลี้ยงหมูไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.เพื่อให้ได้ปุ๋ยหมักมูลหมูหลุมที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
3. เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์จากสุกรที่ปลอดภัยจากสารพิษไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
(4)กิจกรรมที่สำคัญหรือปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการจัดตั้งหรือบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี
ขั้นตอนการเลี้ยงหมูหลุม
1.สร้างโรงเรือน บนพื้นที่ดอนที่ไม่มีน้ำท่วมขัง ให้โรงเรือนมีการระบายอากาศที่ดี
2.สร้างคอกหมูหลุม ขนาดคอกกว้าง 4 x 4 เมตร สามารถเลี้ยงได้คอกละ8 ตัว
3. การเตรียมคอก
4.พันธุ์สุกร สายพันธ์ที่นิยมนำมาเลี้ยงจะเป็นลูกผสมสามสายพันธ์
5. อาหารหมูหลุม วัตถุดิบ ต้องคัดเลือกว่ามาจากกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมี
6. การป้องกันและรักษาโรค ใช้การฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพที่พื้นคอกและตัวหมูทุก 7 วันใช้น้ำหมักชีวภาพผสมน้ำให้หมูกิน เมื่อมีอาการป่วยก็รักษาตามอาการโดยการใช้ยาสมุนไพร
7. การดูแลรักษา
(5)ประโยชน์ที่ได้รับหรือผลกระทบของเทคโนโลยีคืออะไรบ้าง


1)มีวัสดุและวัตถุดิบในพื้นที่ทำให้ช่วยลดต้นทุนการผลิต
2)ได้ปุ๋ยที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปเป็นธาตุอาหารให้กับพืชได้
3)ได้ผลิตภัณฑ์เนื้อหมูที่ปลอดภัย
4)ไม่เป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และไม่มีกลิ่นรบกวนชุมชน
5)เป็นอาชีพที่สามารถดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน
(6)อะไรบ้างที่ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินชอบหรือไม่ชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยี
อะไรบ้างที่ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินชอบ
1.สามารถเลี้ยงในชุมชนได้ เนื่องจากไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากมูลสุกรและ แมลงวัน
2.ได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ ใข้ปรับปรุง บำรุงดิน ที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ และจำหน่ายเป็นรายได้เสริม
3.ประหยัดแรงงานเนื่องจากไม่ต้องใช้แรงงานในการเก็บกวาดมูล สุกร ทำความสะอาด คอกและล้างตัวสุกรรวมทั้งยังทำให้ประหยัดน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงด้วย
อะไรบ้างที่ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินหรือไม่ชอบ
1.กระบวนการและการเลี้ยงหมูหลุมใช้เวลามากกว่าปกติ
2.ผลิตภัณฑ์จากหมูหลุมยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
3.ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานการเลี้ยงหมูหลุม จากภาครัฐ
4.การเลี้ยงหมูหลุม ต้องมีพื้นที่ปลูกพืชอาหารเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารให้หมูที่ปลอดภัย

2.3 Fotografías de la Tecnología

Comentarios generales sobre las fotos:

-

2.4 Videos de la Tecnología

Comentarios, descripción breve:

-

Lugar:

-

Nombre del videógrafo:

-

2.5 País/ región/ lugares donde la Tecnología fue aplicada y que se hallan comprendidos por esta evaluación

País:

Tailandia

Región/ Estado/ Provincia:

ราชบุรี

Especifique más el lugar :

พื้นที่ตำบลดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี

Comentarios:

นายสุพจน์ สิงห์โตศรี 95/1 ม.9 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี

2.6 Fecha de la implementación

Indique año de implementación:

1969

Si no se conoce el año preciso, indique la fecha aproximada:
 • hace más de 50 años atrás (tradicional)

2.7 Introducción de la Tecnología

Especifique cómo se introdujo la Tecnología:
 • como parte de un sistema tradicional (> 50 años)
 • การศึกษาดูงาน
Comentarios (tipo de proyecto, etc.):

-

3. Clasificación de la Tecnología MST

3.1 Propósito(s) principal(es) de la Tecnología MST

 • mejorar la producción
 • reducir, prevenir, restaurar la degradación del suelo
 • crear impacto económico benéfico
 • crear impacto social benéfico

3.2 Tipo(s) actuales de uso de la tierra donde se aplica la Tecnología

Bosques

Bosques

 • Plantación de árboles, reforestación
Plantación de árboles, reforestación: Especifique el origen y la composición de las especies:
 • Variedades mixtas
Comentarios:

-

3.3 ¿Cambió el uso de tierras debido a la implementación de la Tecnología?

Comentarios:

-

3.4 Provisión de agua

otra (ej. post-inundación):
 • ใช้ในปศุสัตว์,สระน้ำ
Comentarios:

-

3.5 Grupo MST al que pertenece la Tecnología

 • manejo integrado de la fertilidad del suelo
 • manejo de desperdicios/ manejo de aguas residuales

3.6 Medidas MST que componen la Tecnología

medidas de manejo

medidas de manejo

 • M6: Manejo de desperdicios (reciclado, reutilización o reducción)
otras medidas

otras medidas

Especifique:

-

Comentarios:

การเลี้ยงหมูในคอกที่ทำให้ไม่มีของเสีย/ทำลายสิ่งแวดล้อม

3.7 Principales tipos de degradación del suelo encarados con la Tecnología

degradación del agua

degradación del agua

 • Hq: reducción de la calidad de subterráneas
Comentarios:

ถ้าทำปศุสัตว์แบบปกติจะทำให้เกิดมลภาวะต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

3.8 Prevención, reducción o restauración de la degradación del suelo

Especifique la meta de la Tecnología con relación a la degradación de la tierra:
 • reducir la degradación del suelo
Comentarios:

นำปุ๋ยมูลหมูหลุมมาปรับปรุงบำรุงดิน

4. Especificaciones técnicas, actividades de implementación, insumos y costos

4.1 Dibujo técnico de la Tecnología

Especificaciones técnicas (relacionadas al dibujo técnico):

1.โรงเรือนหมูหลุม
สร้างโรงเรือนบนพื้นที่ดอนที่ไม่มีน้ำท่วมขัง ไม่เทพื้นซีเมนต์ ใช้วัสดุที่หาได้ตามท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ หญ้าคา เป็นต้น สร้างเป็นลักษณะเพิงหมาแหงนหรือหน้าจั่ว โดยให้โรงเรือนมีการระบายอากาศที่ดี
2. การเตรียมคอก
การเลี้ยงแบบนี้จะเป็นพื้นอ่อนและโรงเรือนจะต้องสัมพันธ์กับจำนวนหมู โดยใช้มีขนาดคอกกว้าง 4 x 4 เมตร สามารถเลี้ยงได้คอกละ8 ตัว ส่วนแม่หมูจะใช้คอกเล็กกว่าหมูขุน จะใช้คอกขนาด 2x3 เมตร เริ่มด้วยการขุดพื้นคอกลึกลงไป 60 เซนติเมตร (หรือก่ออิฐขึ้นมาก็ได้) ในการมุงหลังคานั้นควรให้ตีนชายคากว้างกันไม่ให้น้ำฝนสาดเข้ามาในคอก และเมื่อตีฝาคอกแล้วต้องใช้อิฐบล็อกหรือไม้ไผ่กั้นรอบๆ คอกลึกลงไปจากพื้นดินประมาณ 40-50 เซนติเมตร เพื่อกันไม่ใช่หมูขุดนอกคอกได้ (การกั้นฝาคอกควรติดตั้งประตูปิด-เปิดได้ไว้ เพื่อความสะดวกในการนำหมูเข้า-ออก)
3.การเตรียมวัสดุพื้นคอก
ปูพื้นคอกโดยใช้แกลบหนา 60 เซ็นติเมตร แล้วใช้แกลือเม็ด ครึ่งลิตรโรยหน้าแล้วใช้น้ำหมักชีวภาพ ผสมน้ำ 20 ลิตร ราดให้ทั่ว ช่วงนี้วัสดุพื้นคอกจะยังร้อนจากการทำงานของจุลินทรีย์ ทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน จึงนำหมูเข้าอยู่ได้ และควรราดน้ำหมักชีวภาพลงบนพื้นคอกเพิ่มเติมทุกๆ 5 – 7 วัน ครั้งละ 10ลิตร ภายหลังจากเริ่มเลี้ยงหมูแล้วเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายสิ่งปฏิกูลต่างๆ
แกลบจะทำหน้าที่ดูดซับความชื้นของเสียต่างๆ ลดการเกิดแก๊สจากการสะสมของเสีย พื้นแกลบนุ่มเดินสบายเท้าทำให้ไม่มีปัญหาเล็บเท้าฉีกขาด หมูชอบขุดคุ้ยดินที่เย็นสบาย นอกจากนั้นไม่ต้องใช้แรงงานและน้ำจำนวนมากในการทำความสะอาดโรงเรือน แกลบที่ใช้รองพื้นเมื่อหมูอายุครบกำหนด ยังได้ขายเป็นปุ๋ยคอกอีกด้วย สภาพแวดล้อมโดยรอบแห้งสะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูลให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค
4.พันธุ์สุกร
พันธุ์สุกรที่นำมาเลี้ยงในลักษณะหมูหลุม ได้แก่สายพันธุ์ที่นิยมนำมาเลี้ยงจะเป็นลูกผสมสามสายพันธ์ คือ ดูร็อคเจอร์ซี่ + แลนด์เลซ + ลาร์จไวท์ โดยให้อยู่ในช่วงหย่านม ( ประมาณ 1 เดือน )
5.อาหารหมูหลุม อาหารข้นและอาหารหมัก ผสมในอัตราส่วน อาหารข้น 50% และอาหารหมัก 50% เพื่อลดต้นทุนค่าอาหาร นอกจากนี้ยังมีการเสริมหญ้าสดให้กินทุกวันด้วย โดยให้กินประมาณครึ่งกิโลกรัม ต่อตัว สำหรับอาหารหมัก จะใช้พืชจากธรรมชาติมาหมัก คือ หยวกกล้วย 100 กิโลกรัม น้ำตาลทรายแดง 4 กิโลกรัม เกลือ 1 กิโลกรัม หมักทิ้งไว้ประมาณ 4-5 วัน วัตถุดิบที่นำมาผสมเป็นอาหาร ต้องคัดเลือกว่ามาจากกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมี
การผลิตอาหารหมักชีวภาพในการเลี้ยงหมูหลุม น้ำหมักชีวภาพเป็นเทคโนโลยีชีวภาพท้องถิ่นที่ชาวบ้านสามารถทำเองได้โดยการนำเอาพืชผักผลไม้ซากสัตว์ไปหมัก โดยจุลินทรีย์ที่มีในบรรยากาศและกากน้ำตาลเป็นอาหารของจุลินทรีย์หรือการใช้หัวเชื้อที่คัดเลือก การใช้สารสกัดจากสมุนไพร และสารสกัดจากพืช โดยกระบวนการการหมักบ่มด้วยจุลินทรีย์ที่มีลักษณะจำเพาะ ด้วยระยะเวลาและวิธีการหมักบ่มที่เหมาะสมจะได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์กับสัตว์การใช้สมุนไพรผงและการใช้น้ำหมักชีวภาพ ผสมน้ำ ให้สัตว์กิน เป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับสัตว์ สามารถป้องกันและรักษาโรค นอกจากนี้ยังมีการใช้สมุนไพร ในการฆ่าเชื้อและต้านทานเชื้อก่อโรค
6.การให้อาหารและน้ำ
1.หมูเล็ก น้ำหนัก 15-30 กก.ใช้ อาหารข้น:อาหารหมัก=2:1
2.หมูรุ่น น้ำหนัก 30-60 กก.ใช้ อาหารข้น:อาหารหมัก=1:1
3.หมูใหญ่ น้ำหนัก 60-ส่งตลาดใช้ อาหารข้น:อาหารหมัก=1:2
4.แม่พันธุ์ พ่อพันธุ์ ใช้ อาหารข้น:อาหารหมัก=1:2
ส่วนการให้น้ำ ให้ตามปกติ และควรมีถ้วยรองน้ำเพื่อไม่ให้แฉอะแฉะ
7. การให้ยาและการป้องกันโรค
1. ในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับหมู ใช้น้ำหมักชีวภาพผสมน้ำให้หมูกิน แต่หากอาหารหรือน้ำไม่สะอาดพอ หมูอาจมีอาการท้องเสีย หรือขี้เหลวได้ (ซึ่งปกติไม่ค่อยเกิดบ่อยนัก) ต้องรักษาโดยนำใบฝรั่งสด ใบฟ้าทะลายโจรสด และเถาบอระเพ็ดเอาให้หมูกิน
2. ใช้ตาข่าย สำหรับกันยุงในเวลากลางคืน แต่หากเป็นพื้นที่ที่มีตัวริ้นชุกชุม ควรนำเอาตะไคร้หอมมาทุบแช่น้ำ แล้วฉีดพ่นให้หมูในช่วงหัวค่ำ
8. การดูแลหมูหลุม
1. ฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพที่พื้นคอกและตัวหมูทุก 7 วัน
2 .ทำความสะอาดบริเวณโรงเรือนทุกๆเดือน เติมขี้เถ้าแกลบ 1-2 กระสอบเดือนละครั้งต่อคอก
3. ตรวจสอบน้ำดื่มหมู เปลี่ยนที่เหลือสาดเข้าไปในคอกให้หญ้าสด,ผักสด ปริมาณ 1 ใน 3 ของอาหาร

Autor:

-

4.2 Información general sobre el cálculo de insumos y costos

Especifique cómo se calcularon los costos e insumos:
 • por área de Tecnología
Indique tamaño y unidad de área:

27ไร่

Si usa una unidad de área local, indique el factor de conversión a una hectárea (ej. 1 ha = 2.47 acres): 1 ha =:

-

Si fuera relevante, indique la tasa de cambio de dólares americanos a la moneda local (ej. 1 U$ = 79.9 Reales Brasileros): 1 U$ =:

32,0

Indique el costo promedio del salario de trabajo contratado por día:

300บาทต่อวัน

4.3 Actividades de establecimiento

Actividad Momento (estación)
1. การจัดการเลี้ยงหมูหลุม 2 ครั้งต่อปี
2. การจัดการมูลจากหมูหลุม 2 ครั้งต่อปี

4.4 Costos e insumos necesarios para el establecimiento

Especifique insumo Unidad Cantidad Costos por unidad Costos totales por insumo % de los costos cubiertos por los usuarios de las tierras
Mano de obra 1.การจัดการเลี้ยงหมูหลุม แรง 210,0 300,0 63000,0 100,0
Mano de obra 2.การจัดการอาหารหมูหลุม แรง 60,0 300,0 18000,0 100,0
Mano de obra 3.การจัดการมูลหมูหลุม แรง 300,0 300,0 90000,0 100,0
Mano de obra 4.การสร้างโรงเรือน แรง 120,0 300,0 36000,0 100,0
Material de construcción 1.ค่าวัสดุการสร้างโรงเรือน โรง 1,0 84000,0 84000,0 100,0
Otros 1.ค่าอาหารการเลี้ยงหมูหลุม ตัว 90,0 3800,0 342000,0 100,0
Otros 2.ค่าพันธุ์ลูกสุกร ตัว 90,0 1500,0 135000,0 100,0
Costos totales para establecer la Tecnología 768000,0
Costos totales para establecer la Tecnología en USD 24000,0
Si el usuario de la tierra no cubrió el 100% de los costos, indique quién financió el resto del costo:

-

Comentarios:

-

4.5 Actividades de establecimiento/ recurrentes

Actividad Momento/ frequencia
1. 1. การจัดการเลี้ยงหมูหลุม 2 ครั้งต่อปี
2. 2. การจัดการอาหารหมูหลุม 2 ครั้งต่อปี
3. 3. การจัดการมูลหมูหลุม 2 ครั้งต่อปี
Comentarios:

-

4.6 Costos e insumos necesarios para actividades de mantenimiento/ recurrentes (por año)

Especifique insumo Unidad Cantidad Costos por unidad Costos totales por insumo % de los costos cubiertos por los usuarios de las tierras
Mano de obra การจัดการเลี้ยงหมูหลุม แรง 210,0 300,0 63000,0 100,0
Mano de obra การจัดกาอาหารรหมูหลุม แรง 60,0 300,0 18000,0 100,0
Mano de obra การจัดการมูลหมูหลุม แรง 300,0 300,0 90000,0 100,0
Indique los costos totales para mantenecer la Tecnología 171000,0
Costos totales para mantener la Tecnología en USD 5343,75
Si el usuario de la tierra no cubrió el 100% de los costos, indique quién financió el resto del costo:

-

Comentarios:

-

4.7 Factores más determinantes que afectan los costos:

Describa los factores más determinantes que afectan los costos:

ค่าแรง

5. Entorno natural y humano

5.1 Clima

Lluvia anual
 • < 250 mm
 • 251-500 mm
 • 501-750 mm
 • 751-1,000 mm
 • 1,001-1,500 mm
 • 1,501-2,000 mm
 • 2,001-3,000 mm
 • 3,001-4,000 mm
 • > 4,000 mm
Especifique el promedio anual de lluvia (si lo conoce), en mm:

1210,00

Especificaciones/ comentarios sobre la cantidad de lluvia:

อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมทีพัดเวียนประจําฤดูกาล 2 ชนิด คือพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวเรียกว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อิทธิพลของลมนี้ทําให้ บริเวณจังหวัดราชบุรีมีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับมรสุมอีกชนิดหนึงคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึง พัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ในฤดูฝน ทําให้อากาศชุ่มชืนและมีฝนตกทัวไป

Indique el nombre de la estación metereológica de referencia considerada:

-

Zona agroclimática
 • húmeda

-

5.2 Topografía

Pendientes en promedio:
 • plana (0-2 %)
 • ligera (3-5%)
 • moderada (6-10%)
 • ondulada (11-15%)
 • accidentada (16-30%)
 • empinada (31-60%)
 • muy empinada (>60%)
Formaciones telúricas:
 • meseta/ planicies
 • cordilleras
 • laderas montañosas
 • laderas de cerro
 • pies de monte
 • fondo del valle
Zona altitudinal:
 • 0-100 m s.n.m.
 • 101-500 m s.n.m.
 • 501-1,000 m s.n.m
 • 1,001-1,500 m s.n.m
 • 1,501-2,000 m s.n.m
 • 2,001-2,500 m s.n.m
 • 2,501-3,000 m s.n.m
 • 3,001-4,000 m s.n.m
 • > 4,000 m s.n.m
Indique si la Tecnología se aplica específicamente en:
 • situaciones cóncavas
Comentarios y especificaciones adicionales sobre topografía :

ราชบุรีเป็นจังหวัดทีมีเทือกเขาใหญ่น้อยเป็ นอันมาก โดยเฉพาะทางด้านตะวันตก ของจังหวัดมีเทือกเขาตะนาวศรี เป็ นแนวยาวกันเขตแดนไทยกับพม่า ทางตอนกลางของจังหวัดมีทีราบลุ่ม แม่นํ าแม่กลอง ซึงเหมาะแก่การเพาะปลูก และทางด้านตะวันออกเฉียงใต้เป็ นทีราบตํา ซึงได้รับอิทธิพลจาก การหนุนเนืองของนําทะเล

5.3 Suelos

Profundidad promedio del suelo:
 • muy superficial (0-20 cm)
 • superficial (21-50 cm)
 • moderadamente profunda (51-80 cm)
 • profunda (81-120 cm)
 • muy profunda (>120 cm)
Textura del suelo (capa arable):
 • mediana (limosa)
Textura del suelo (> 20 cm debajo de la superficie):
 • mediana (limosa)
Materia orgánica de capa arable:
 • media (1-3%)
Si se halla disponible, adjunte una descripción completa de los suelos o especifique la información disponible, por ej., tipo de suelo, pH/ acidez de suelo, capacidad de intercambio catiónico, nitrógeno, salinidad, etc. :

-

5.4 Disponibilidad y calidad de agua

Agua subterránea:

> 50 m

Disponibilidad de aguas superficiales:

bueno

Calidad de agua (sin tratar):

solo para uso agrícola (irrigación)

¿La salinidad del agua es un problema?

No

¿Se está llevando a cabo la inundación del área? :

No

Comentarios y especificaciones adicionales sobre calidad y cantidad de agua:

-

5.5 Biodiversidad

Diversidad de especies:
 • mediana
Diversidad de hábitats:
 • mediana
Comentarios y especificaciones adicionales sobre biodiversidad:

-

5.6 Las características de los usuarios de la tierra que aplican la Tecnología

Sedentario o nómada:
 • Sedentario
Orientación del mercado del sistema de producción:
 • comercial/ mercado
Ingresos no agrarios:
 • menos del 10% de todos los ingresos
Nivel relativo de riqueza:
 • rico
Individuos o grupos:
 • individual/ doméstico
 • grupos/ comunal
Nivel de mecanización:
 • trabajo manual
 • mecanizado/motorizado
Género:
 • hombres
Edad de los usuarios de la tierra:
 • personas de mediana edad
Indique otras características relevantes de los usuarios de las tierras:

-

5.7 Área promedio de la tierra usada por usuarios de tierra que aplican la Tecnología

 • < 0.5 ha
 • 0.5-1 ha
 • 1-2 ha
 • 2-5 ha
 • 5-15 ha
 • 15-50 ha
 • 50-100 ha
 • 100-500 ha
 • 500-1,000 ha
 • 1,000-10,000 ha
 • > 10,000 ha
¿Esto se considera de pequeña, mediana o gran escala (refiriéndose al contexto local)?
 • escala mediana
Comentarios:

-

5.8 Tenencia de tierra, uso de tierra y derechos de uso de agua

Tenencia de tierra:
 • individual, con título
Derechos de uso de tierra:
 • individual
Derechos de uso de agua:
 • individual
Especifique:

-

Comentarios:

-

5.9 Acceso a servicios e infraestructura

salud:
 • pobre
 • moderado
 • bueno
educación:
 • pobre
 • moderado
 • bueno
asistencia técnica:
 • pobre
 • moderado
 • bueno
empleo (ej. fuera de la granja):
 • pobre
 • moderado
 • bueno
mercados:
 • pobre
 • moderado
 • bueno
energía:
 • pobre
 • moderado
 • bueno
caminos y transporte:
 • pobre
 • moderado
 • bueno
agua potable y saneamiento:
 • pobre
 • moderado
 • bueno
servicios financieros:
 • pobre
 • moderado
 • bueno
Comentarios:

-

6. Impactos y comentarios para concluir

6.1 Impactos in situ demostrados por la Tecnología

Impactos socioeconómicos

Producción

calidad de cultivo

disminuyó
incrementó
Comentarios/ especifique:

ดีขึ้นเนื่องจกกมีการใช่ปุ๋ยหมักจากมูลหมูหลุมที่มีคุณภาพ

producción animal

disminuyó
incrementó
Cantidad luego de MST:

10%

Comentarios/ especifique:

ลดการตายของประชากรหมูหลุม

riesgo de fracaso de producción

incrementó
disminuyó
Comentarios/ especifique:

มีตลาดหลากหลาย

diversidad de producto

disminuyó
incrementó
Comentarios/ especifique:

มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

manejo de tierras

obstaculizado
simplificado
Comentarios/ especifique:

แบ่งพื้นที่จัดการได้เหมาะสม

Disponibilidad y calidad de agua

disponibilidad de agua para ganado

disminuyó
incrementó

calidad de agua para ganado

disminuyó
incrementó
Ingreso y costos

ingreso agrario

disminuyó
incrementó

diversidad de fuentes de ingreso

disminuyó
incrementó

carga de trabajo

incrementó
disminuyó
Comentarios/ especifique:

เอาใจใส่ในการผลิตมากขึ้น

Impactos socioculturales

seguridad alimentaria/ autosuficiencia

disminuyó
mejoró
Comentarios/ especifique:

สามารผลิตได้อย่างยั่งยืน

situación de salud

empeoró
mejoró
Comentarios/ especifique:

สุขภาพแข็งแรง

derechos de uso de la tierra/ agua

empeoró
mejoró
Comentarios/ especifique:

มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มที่

mitigación de conflicto

empeoró
mejoró
Comentarios/ especifique:

ทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน

Impactos ecológicos

Suelo

ciclo/ recarga de nutrientes

disminuyó
incrementó
Comentarios/ especifique:

มีการนำมูลสุกรไปใช้ในพื้นที่

salinidad

incrementó
disminuyó
Comentarios/ especifique:

ปรับปรุงดินด้วยมูลหมูหลุม

acidez

incrementó
disminuyó
Comentarios/ especifique:

มีการใช้มูลหมูหลุมปรับปรุงดิน

Otros impactos ecológicos

ลดกลิ่นเหม็นในชุมชน

Comentarios/ especifique:

ลดกลิ่นจากการเลี้ยงหมูหลุม

ไม่มีของเสียจากการเลี้ยงสัตว์

6.2 Impactos fuera del sitio demostrados por la Tecnología

Especifique la evaluación de los impactos fuera del emplazamiento (medidas):

-

6.3 Exposición y sensibilidad de la Tecnología al cambio climático gradual y a extremos relacionados al clima/ desastres (desde la percepción de los usuarios de tierras)

Cambio climático gradual

Cambio climático gradual
Estación Incremento o reducción ¿Cómo es que la tecnología soporta esto?
temperatura anual incrementó no muy bien
temperatura estacional incrementó no muy bien

Extremos (desastres) relacionados al clima

Desastres biológicos
¿Cómo es que la tecnología soporta esto?
enfermedades epidémicas nada bien
Comentarios:

ระบุสัตว์ตายมากขึ้น

6.4 Análisis costo-beneficio

¿Cómo se comparan los beneficios con los costos de establecimiento (desde la perspectiva de los usuarios de tierra)?
Ingresos a corto plazo:

positivo

Ingresos a largo plazo:

muy positivo

¿Cómo se comparan los beneficios con los costos de mantenimiento/ recurrentes (desde la perspectiva de los usuarios de tierra)?
Ingresos a corto plazo:

positivo

Ingresos a largo plazo:

muy positivo

Comentarios:

-

6.5 Adopción de la Tecnología

 • 1-10%
Si tiene la información disponible, cuantifique (número de hogares y/o área cubierta):

จำนวนสมาชิกในกลุ่ม 15 ครัวเรือน

De todos quienes adoptaron la Tecnología, ¿cuántos lo hicieron espontáneamente, por ej. sin recibir nada de incentivos/ materiales:
 • 0-10%
Comentarios:

-

6.6 Adaptación

¿La tecnología fue modificada recientemente para adaptarse a las condiciones cambiantes?

Si fuera así, indique a qué condiciones cambiantes se adaptó:
 • mercados cambiantes
Especifique la adaptación de la Tecnología (diseño, material/ especies, etc.):

-คัดเลือกพันธุ์หมูหลุมให้เหมาะสม
-ลดหรือกำจัดกลิ่นเหม็นในการเลี้ยงหมูหลุม

6.7 Fuerzas/ ventajas/ oportunidades de la Tecnología

Fuerzas/ ventajas/ oportunidades desde la perspectiva del usuario de la tierra
1)มีวัสดุแลวัตถุดิบในพื้นที่ทำให้ช่วยลดต้นทุนการผลิต
2)ได้ปุ๋ยที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปเป็นธาตุอาหารให้กับพืชได้
3)ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย
4)ไม่เป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกลิ่นรบกวนชุมชน
5)สามารถเลี้ยงหมูหลุมในพื้นที่ชุมชนได้
6)เป็นอาชีพที่สามารถดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน
Fuerzas/ ventajas/ oportunidades desde la perspectiva del compilador o de otra persona de referencia clave
1)มีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการใช้เทคโนโลยี
2)ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี
3)มีการปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในชุมชน
4)เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในสังคมและชุมชน

6.8 Debilidades/ desventajas/ riesgos de la Tecnología y formas de sobreponerse a ellos

Debilidades/ desventajas/ riesgos desde la perspectiva del usuario de la tierra ¿Cómo sobreponerse a ellas?
1.กระบวนการและการเลี้ยงหมูหลุมใช้เวลามากกว่าปกติ 1ควรวิจัยหาเทคนิคและวิธีการตลอดจนเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
2) ผลิตภัณฑ์จากหมูหลุมยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 2เสนอให้ทั้งภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
3)ยังไม่มีการกำนดมาตรฐานการเลี้ยงหมูหลุม จากภาครัฐ 3.ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณากำหนดให้มีมาตรฐาน การเลี้ยงหมูหลุมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
4)การเลี้ยงหมูหลุม ต้องมีพื้นที่ปลูกพืชอาหารเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารให้หมูที่ปลอดภัย 4ให้พิจารณาดำเนินการแบบกล่มและ/หรือชุมชนมีส่วนร่วม
Debilidades/ desventajas/ riesgos desde la perspectiva del compilador o de otra persona de referencia clave ¿Cómo sobreponerse a ellas?
-

7. Referencias y vínculos

7.1 Métodos/ fuentes de información

7.2 Vínculos a las publicaciones disponibles

Título, autor, año, ISBN:

-

¿Dónde se halla disponible? ¿Costo?

-

7.3 Vínculos a la información relevante disponible en línea

Título/ descripción:

-

URL:

-

7.4 Comentarios generales

-

Vínculos y módulos

Expandir todo Colapsar todos

Módulos