Enfoques

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุม (Zero Waste Pig Farm Technology Transfer Center) [Tailandia]

-

approaches_4253 - Tailandia

Visualizar secciones

Expandir todo Colapsar todos
Completado: 100%

1. Información general

1.2 Detalles de contacto de las personas de referencia e instituciones involucradas en la evaluación y la documentación del Enfoque

Persona(s) de referencia clave/s

co-compilador:
ผู้รวบรวม:

- ทีมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต10

032-320929 / -

- / -

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต10

196 .ม.11 ต.หินกองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์70000

Tailandia

Usuario de la tierra:

.สิงห์โตศรี นายสุพจน์

086-8050749 / -

supojkb@gmail.com / -

กลุ่มหมูหลุมอินทรีย์ตามวิถีชุมชน

95/1.....ม.9.....ต.ดอนแร่อำเภอ.......เมืองจังหวัด......ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ ........70000

Tailandia

Usuario de la tierra:

กิจติสร นายประเสริฐ

087-9928353

- / -

-

33/1.....ม.10....ต.ดอนแร่....อ.เมือง....จ.ราชบุรี.......ประเทศ......ไทย

Tailandia

Usuario de la tierra:

ห่วงทอง นายสมนึก

081-1930988 / -

- / -

-

25…ม.9....ต.ดอนแร่.....อ.เมือง........จ.ราชบุรี……ประเทศ.....ไทย

Tailandia

Usuario de la tierra:

พุทธา นางวันเพ็ญ

083-4299299 / -

- / -

-

.8…..ม.10.....ต.ดอนแร่....อ.เมือง.....จ.ราชบุรี……ประเทศ.....ไทย

Tailandia

1.3 Condiciones referidas al uso de datos documentados mediante WOCAT

El compilador y la/s persona(s) de referencia claves aceptan las condiciones acerca del uso de los datos documentados mediante WOCAT :

1.4 Referencia/s al/los Cuestionario(s) de Tecnologías MST

Environmental Friendly Pig Farm /Zero Waste Pig Farm
technologies

Environmental Friendly Pig Farm /Zero Waste Pig Farm [Tailandia]

หมูหลุม เป็นการจัดการในการเลี้ยงสุกร ด้วยวิธีการจัดการคอกและการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานกับการทำงานของจุลินทรีย์ที่ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์หมูที่ปลอดภัย และสามารถกักเก็บของเสียจากคอกเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนไม่เกิดมลภาวะต่อชุมชน

 • Compilador: Kukiat SOITONG

2. Descripción del Enfoque MST

2.1 Breve descripción del Enfoque

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุม เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงหมูหลุม จากเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จไปยังเกษตรกรและผู้สนใจ รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงหมูหลุมให้เป็นเวทีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน

2.2 Descripción detallada del Enfoque MST

Descripción detallada del Enfoque MST:

แนวทางของ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุม เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรวมกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงสุกรแบบหลุม โดยเน้นการใช้จุลินทรีย์ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตสุกรแบบหลุม ให้กับเกษตรกรที่มีความสนใจ และสร้างเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมและเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการด้านการตลาด

2. อะไรคือเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของแนวทาง
วัตถุประสงค์ของ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุม
-1 เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจการเลี้ยงหมูหลุม มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเลี้ยงหมูหลุม
-2 เพื่อสร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงหมูหลุม ให้มีการช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
-3. เพื่อให้สมาชิกเกษตรกรภายในกลุ่ม มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน
3. วิธีการใดที่ถูกเอามาใช้
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุม มีวิธีการดำเนินงานดังนี้
- ศึกษาดูงาน
- อมรมให้ความรู้ องค์ประกอบอยู่ 4 เรื่อง คือ พันธุ์ อาหาร การจัดการ ตลาด
- จัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงหมูหลุม เพื่อจะได้มีผลผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และมีอำนาจต่อรองได้มาขี้น และทำให้มีโอกาสเข้าถึงทุนได้ง่ายขึ้น
- สร้างเครือข่ายหมูหลุมในจังหวัด และเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งประเทศ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในกลุ่มอาชีพ


4. ขั้นตอนของการเอาไปปฏิบัติใช้มีอันไหนบ้าง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุม มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้
1.ศึกษา ดูงาน และเข้ารับอบรม จากสถานที่ต่างๆ
2.รวมกลุ่มเกษตรกร ผู้สนใจในชุมชนที่เคยเลี้ยงหมูแบบเดิม มาตั้งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเลี้ยงหมูแบบหลุม
3.จัดตั้ง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุม
4. จัดให้มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ จากการปฏิบัติจริง
5. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยใช้สื่อต่างๆ ได้แก่ แผ่นพับ วิดีโอ youtube การให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ และวิทยุ
6. สร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงหมูหลุม ในระดับ ชุมชน และนอกชุมชน โดยจัดให้มีการอบรมการเลี้ยงหมูหลุมทุกเสาร์ที่ 3 ของเดือน
7. มีการส่งเสริมและสนับสนุน จากหน่วยงานรัฐ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ที่เกี่ยวข้องและบทบาทของบุคคลเหล่านั้นมีอะไรบ้าง
ในการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุม มีผู้เกี่ยวข้องดังนี้
1 เกษตรกรและผู้นำเกษตรกร มีบทบาท ร่วมเรียนรู้ ปฏิบัติ แลกเปลี่ยนความรู้ สนับสนุน
2. หน่วยงานของรัฐ มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุน งบประมาณและปัจจัยการผลิต และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
3. หน่วยงานเอกชน มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุน งบประมาณ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทควบคุม กำกับ ดูแล พื้นที่
5. โรงเรียน มหาวิทยาลัย

(6) สิ่งที่ผู้ใช้ที่ดินชอบหรือไม่ชอบเกี่ยวกับแนวทาง
Impact:
1.กลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมเป็นที่ยอมรับในชุมชนเนื่องจากไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและลดมลภาวะด้านกลิ่นในระบบการจัดการ
2.ทำให้เกิดมีผู้สนใจผลิตภัณฑ์หมูหลุมมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย
3. สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ได้สะดวกและรวดเร็
4. การรวมกลุ่มทำให้สมาชิกในกลุ่มมีความเข้มแข็งและมีการประสานงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และให้ความช่วยเหลือกัน ตลอดจนให้ความสำคัญในกิจกรรมกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ
5. มีหน่วยงานภาครัฐให้ความสนใจและเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องหลักวิชาการเพื่อให้สามารถผลิตได้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยปศุสัตว์จังหวัด
6. ทำให้มีผู้สนใจมาศึกษาหาความรู้ตลอดจนมาฝึกงานจากกลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมจำนวนมากทำให้คนรู้จักมากขึ้นส่งผลทำให้มีตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น
Opportunity:
1.การส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุม หากมีการเลี้ยงจำนวนมากขึ้น จะทำให้ขาดแคลนพืชอาหารสำหรับเป็นวัตถุดิบในการเลี้ยงหมูหลุมในท้องถิ่น ดังนั้น ควรมีการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชอาหารสำหรับเป็นวัตถุดิบในการเลี้ยงหมูหลุม ให้มากขึ้น หรือ ให้ศึกษาสูตรของอาหารให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มี
2. ราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมูหลุม ยังไม่แตกต่างจากราคาผลิตภัณฑ์หมูทั่วไป ดังนั้นควรมีการพิจารณามาตรฐานหมูหลุม เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีกว่าให้มีราคาสูงขึ้น

2.3 Fotos del Enfoque

Comentarios generales sobre las fotos:

-

2.4 Videos del Enfoque

Comentarios, descripción breve:

-

Lugar:

-

Nombre del videógrafo:

-

2.5 País/ región/ lugares donde el Enfoque fue aplicado

País:

Tailandia

Región/ Estado/ Provincia:

ราชบุรี

Especifique más el lugar :

ต.ดอนแร่....อ.เมือง...จ.ราชบุรี

Comentarios:

-

2.6 Fechas de inicio y conclusión del Enfoque

Indique año del inicio:

2006

Si no se conoce el año preciso, indique la fecha aproximada en la que se inició el Enfoque:

10-50 años atrás

Comentarios:

เกษตรกรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

2.7 Tipo de Enfoque

 • proyecto/ basado en un programa

2.8 Propósitos/ objetivos principales del Enfoque

วัตถุประสงค์ของ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุม
-1 เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจการเลี้ยงหมูหลุม มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเลี้ยงหมูหลุม
-2 เพื่อสร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงหมูหลุม ให้มีการช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
-3. เพื่อให้สมาชิกเกษตรกรภายในกลุ่ม มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน

2.9 Condiciones que facilitan o impiden la implementación de la/s Tecnología/s aplicadas bajo el Enfoque

normas y valores sociales/ culturales/ religiosos
 • facilitan
disponibilidad/ acceso a recursos y servicios financieros
 • facilitan

มีการเลี้ยงหมูหลุมที่ยั่งยืนทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย

entorno institucional
 • facilitan

มีหน่วยงานร่วมบูรณาการ ปศุสัตว์จังหวัด ธกส. พลังงาน พอช. และเกษตรอำเภอ

colaboración/ coordinación de actores
 • facilitan

หน่วยงานต่างๆร่วมบูรณาการในพื้นที่

marco de trabajo legal (tenencia de tierra, derechos de uso de tierra y agua)
 • facilitan

สามารถใช้ที่ดินในการในการทำฟาร์มเลี้ยงหมูหลุมได้

políticas
 • facilitan

หน่วยงานทั้งภาครัฐ ปศุสัตว์จังหวัดเข้ามาช่วยให้สามารถดำเนินให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

conocimiento de MST, acceso a apoyo técnico
 • facilitan

เกษตรกรสามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้สะดวก

mercados (para comprar insumos, vender productos) y precios
 • impiden

เนื่องจากตลาดยังไม่แพร่หลายและราคายังต่ำกว่าหมูฟาร์ม

carga de trabajo, disponibilidad de mano de obra
 • impiden

.หาแรงงานที่มีความรู้ความชำนาญในการเลี้ยงหรือการจัดการค่อนข้างยาก

3. Participación y roles de las partes interesadas involucradas

3.1 Partes interesadas involucradas en el Enfoque y sus roles

 • usuarios locales de tierras/ comunidades locales

เกษตรกร กลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุม ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี-

-

 • organizaciones comunitarias

อบต

-

 • especialistas MST/consejeros agrícolas

กรมปศุสัตว์ กรมพั..ฒนาที่ดิน

-

 • profesores/ niños en edad escolar/ estudiantes

เข้ามาศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยเกษตร มหาลัยราชภัฏ

-

 • sector privado

บทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุน งบประมาณ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

-

Si varias partes interesadas estuvieron involucradas, indique la agencia principal:

-

3.2 Involucramiento de los usuarios locales de tierras/ comunidades locales en las distintas fases del Enfoque
Involucramiento de los usuarios locales de tierras/ comunidades locales Especifique quién se involucró y describa las actividades
iniciación/ motivación auto-movilización หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มสมาชิกศึกษาค้นคว้าหาความรู้และศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆเพื่อนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง
planificación interactivo หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มสมาชิก กลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมและหน่วยงานภาครัฐ ปศุสัตว์จังหวัด ช่วยกันวางแผนการดำเนินการให้เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐาน
implementación interactivo หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มสมาชิกดำเนินการตามแผนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
monitoreo y evaluación interactivo มีการติดตามตรวจสอบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มและมีการติดตามจากหน่วยงานภาครัฐ ปศุสัตว์จังหวัดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

3.3 Flujograma (si estuviera disponible)

Descripción:

เป็นขั้นตอนต่างๆของกลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมอินทรีย์ตามวิถีชุมชน ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

Autor:

-

3.4 La toma de decisiones en la selección de Tecnología(s) MST

Especifique quién decidió la selección de las Tecnología/ Tecnologías a implementarse:
 • todos los actores relevantes, como parte de un enfoque participativo
Explique:

-

Especifique las bases que sustentaron la toma de decisiones:
 • la experiencia personal y opiniones (no documentadas)
 • จากหน่วยงานภาครัฐปศุสัตว์จังหวัด

4. Apoyo técnico, fortalecimiento institucional y gestión del conocimiento

4.1 Construcción de capacidades / capacitación

¿Se proporcionó la capacitación a usuarios de tierras/ otras partes interesadas?

Especifique quién fue capacitado:
 • usuarios de tierras
 • กลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมอินทรีย์ตามวิถีชุมชน
Si fuese relevante, también especifique género, edad, estatus, etnicidad, etc.

กลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมอินทรีย์ตามวิถีชุมชน และผู้สนใจทั่วไป

Forma de capacitación:
 • en el contexto de trabajo
 • de agricultor a agricultor
Comentarios:

ทำให้กลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมอินทรีย์ตามวิถีชุมชน

4.2 Servicio de asesoría

¿Los usuarios de tierras tienen acceso a un servicio de asesoría?

 • กลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมอินทรีย์ตามวิถีชุมชน
Describa/ comentarios:

มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ

4.3 Fortalecimiento institucional (desarrollo institucional)

¿Se establecieron o fortalecieron instituciones mediante el Enfoque?
 • no

4.4 Monitoreo y evaluación

¿El monitoreo y la evaluación forman parte del Enfoque?

Comentarios:

มีหน่วยงานปศุสัตว์จังหวัดเข้ามาช่วยให้คำแนะนำตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน

Si respondió que sí, ¿la documentación se utilizará para monitoreo y evaluación?

No

4.5 Investigación

¿La investigación formó parte del Enfoque?

No

5. Financiamiento y apoyo material externo

5.1 Presupuesto anual para el componente MST del Enfoque

Si no se conoce el presupuesto anual preciso, indique el rango:
 • > 1,000,000

5.2 Apoyo financiero/material proporcionado a los usuarios de tierras

¿Los usuarios de tierras recibieron financiamiento/ apoyo material para implementar la Tecnología/ Tecnologías? :

No

5.3 Subsidios para insumos específicos (incluyendo mano de obra)

 • ninguno
 
Comentarios:

-

5.4 Crédito

¿Se proporcionó crédito bajo el Enfoque para actividades MST?

No

5.5 Otros incentivos o instrumentos

¿Se usaron otros incentivos o instrumentos para promover la implementación de Tecnologías MST?

Si fuera el caso, especifique :

มีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ปศุสัตว์จังหวัด

6. Análisis de impacto y comentarios de conclusión

6.1 Impactos del Enfoque

¿El Enfoque empoderó a los usuarios locales de tierras, mejoró el involucramiento de las partes interesadas?
 • No
 • Sí, un poco
 • Sí, moderadamente
 • Sí, mucho

เป็นที่ต้องการของตลาด สำหรับผู้ที่ต้องการบริโภคอย่างปลอดภัย

¿El Enfoque facilitó la toma de decisiones basada en evidencia?
 • No
 • Sí, un poco
 • Sí, moderadamente
 • Sí, mucho

สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

¿El Enfoque ayudó a los usuarios de tierras a implementar y mantener Tecnologías MST?
 • No
 • Sí, un poco
 • Sí, moderadamente
 • Sí, mucho

ช่วยรักษามลภาวะภายในชุมชน

¿El Enfoque mejoró la coordinación e implementación efectiva en costos de MST?
 • No
 • Sí, un poco
 • Sí, moderadamente
 • Sí, mucho

กลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

¿El Enfoque mejoró el conocimiento y capacidades de los usuarios para implementar MST?
 • No
 • Sí, un poco
 • Sí, moderadamente
 • Sí, mucho

มีหน่วยงานภาครัฐ ปศุสัตว์จังหวัดเข้ามาให้ความรู้และช่วยแนะนำให้ได้เป็นไปตามมาตรฐาน

¿El Enfoque mejoró el conocimiento y capacidades de otras partes interesadas?
 • No
 • Sí, un poco
 • Sí, moderadamente
 • Sí, mucho

ทำให้สามารถดำเนินการเป็นไปตามมารฐานเดี่ยวกัน

¿El Enfoque construyó/ fortaleció instituciones, colaboración entre partes interesadas?
 • No
 • Sí, un poco
 • Sí, moderadamente
 • Sí, mucho

มีการติดต่อประสานงานและมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน

¿El Enfoque alentó a jóvenes/ la siguiente generación de usuarios de tierras a involucrarse con MST?
 • No
 • Sí, un poco
 • Sí, moderadamente
 • Sí, mucho

สามารถเป็นอาชีพที่ยั่งยืนและทำให้เป็นทางเลือกของรุ่นต่อไปสามารถสานต่อได้

¿El Enfoque resultó en mejor seguridad alimentaria/ mejoró la nutrición?
 • No
 • Sí, un poco
 • Sí, moderadamente
 • Sí, mucho

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยไร้สารเคมี

¿El Enfoque mejoró el acceso a los mercados?
 • No
 • Sí, un poco
 • Sí, moderadamente
 • Sí, mucho

เป็นทางเลือกของผู้บริโภคที่เน้นความปลอดภัยจากสารเคมี

¿El Enfoque llevó a un uso más sostenible/ fuentes de energía?
 • No
 • Sí, un poco
 • Sí, moderadamente
 • Sí, mucho

มีการนำมูลหมูหลุมไปทำก๊าชชีวภาพ

¿El Enfoque mejoró la capacidad de los usuarios de tierras a adaptarse a los cambios climáticos/ extemos y mitigar desastres relacionados al clima?
 • No
 • Sí, un poco
 • Sí, moderadamente
 • Sí, mucho

มีการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการจัดการ

¿El Enfoque llevó a oportunidades de empleo, ingresos?
 • No
 • Sí, un poco
 • Sí, moderadamente
 • Sí, mucho

.มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่น

6.2 Motivación principal del usuario de la tierra para implementar MST

 • producción incrementada

ผู้บริโภคมีความต้องการเพิ่มขึ้น

 • incremento de la renta(bilidad), proporción mejorada de costo-beneficio

มีการแปรรูปผผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเป็นทีต้องการของผู้บริโภค

 • afiliación al movimiento/ proyecto/ grupo/ redes

มีผู้สนใจและเข้าศึกษาดูงานจำนวนมาก

 • conciencia medioambiental

เป็นการจัดการที่ลดมลภาวะทางกลิ่น

 • conocimiento y capacidades mejorados de MST

ได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐปศุสัตว์จังหวัดอย่างต่อเนื่อง

6.3 Sostenibilidad de las actividades del Enfoque

¿Pueden los usuarios de tierras sostener lo que se implementó mediante el Enfoque (sin apoyo externo)?
Si respondió que sí, describa cómo:

เพราะมีหน่วยงานภาครัฐ ปศุสัตว์จังหวัด เข้ามาช่วยให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม ควบคุมดูแลให้ระบบการเลี้ยงหมูหลุมเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

6.4 Fortalezas/ ventajas del Enfoque

Fuerzas/ ventajas/ oportunidades desde la perspectiva del usuario de la tierra
1.กลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมเป็นที่ยอมรับในชุมชนเนื่องจากไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและลดมลภาวะด้านกลิ่นในระบบการจัดการ
2.มีพื้นที่และทำเลที่ตั้งเหมาะสมเนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากตลาดและชุมชน
3.มีผู้สนใจผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากปลอดภัยจากสารเคมี
4.สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ปศุสัตว์จังหวัด ได้สะดวกและรวดเร็ว
Fuerzas/ ventajas/ oportunidades desde la perspectiva del compilador o de otra persona de referencia clave
1.สมาชิกในกลุ่มมีความเข้มแข็งและมีการประสานงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และให้ความช่วยเหลือกัน ตลอดจนให้ความสำคัญในกิจกรรมกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ
2.มีหน่วยงานภาครัฐให้ความสนใจและเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องหลักวิชาการเพื่อให้สามารถผลิตได้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยปศุสัตว์จังหวัด
3.มีผู้สนใจมาศึกษาหาความรู้ตลอดจนมาฝึกงานจากกลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมจำนวนมากทำให้คนรู้จักมากขึ้นส่งผลทำให้มีตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น

6.5 Debilidades/ desventajas del Enfoque y formas de sobreponerse a ellos

Debilidades/ desventajas/ riesgos desde la perspectiva del usuario de la tierra ¿Cómo sobreponerse a ellas?
1.การส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุม หากมีการเลี้ยงจำนวนมากขึ้น จะทำให้ขาดแคลนพืชอาหารสำหรับเป็นวัตถุดิบในการเลี้ยงหมูหลุมในท้องถิ่น 1. ควรมีการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชอาหารสำหรับเป็นวัตถุดิบในการเลี้ยงหมูหลุม ให้มากขึ้น หรือ ให้ศึกษาสูตรของอาหารให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มี
2. ราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมูหลุม ยังไม่แตกต่างจากราคาผลิตภัณฑ์หมูทั่วไป 2.ควรมีการพิจารณามาตรฐานหมูหลุม เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีกว่าให้มีราคาสูงขึ้น
Debilidades/ desventajas/ riesgos desde la perspectiva del compilador o de otra persona de referencia clave ¿Cómo sobreponerse a ellas?
2.1 รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายยังไม่ทันสมัยและยังไม่เป็นรูปแบบที่สนใจของผู้บริโภค ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแนะนำส่งเสริมให้รูปแบบของผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค
2.2 ในการเลี้ยงหมูหลุมของกลุ่มยังขาดการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้ระยะเวลาการเลี้ยงหรือการจัดการใช้เวลานาน ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการโดยหาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการเพื่อสามารถลดต้นทุนการผลิตได้
2.3 ตลาดการรับชื้อผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในวงจำกัดยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั่วไป ให้หน่วยงานภาครัฐช่วยส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และใช้ช่องทาง social media
2.4 ระบบการจัดการในกลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ปศุสัตว์จังหวัด เข้ามาช่วยในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

7. Referencias y vínculos

7.1 Métodos/ fuentes de información

 • visitas de campo, encuestas de campo

-

 • entrevistas con usuarios de tierras

-

7.2 Referencias a publicaciones disponibles

Título, autor, año, ISBN:

-

¿Dónde se halla disponible? ¿Costo?

-

7.3 Vínculos a la información relevante disponible en línea

Título/ descripción:

-

URL:

-

Vínculos y módulos

Expandir todo Colapsar todos

Módulos