UNCCD

Collecte des eaux pluviales par travaux de contour et épandage dans les hauts Plateaux de l'Oriental du Maroc [โมร็อกโก]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ:

รายงานกิจการ: Morocco

Clarify if the technology described in the template, or a part of it, is covered by property rights: ไม่ใช่

ดูประวัติ
สมบูรณ์: 77%

 ข้อมูลทั่วไป

 ข้อมูลทั่วไป

Title of best practice:

Collecte des eaux pluviales par travaux de contour et épandage dans les hauts Plateaux de l'Oriental du Maroc

ประเทศ:

โมร็อกโก

รายงานกิจการ:

Morocco

สิทธิในทรัพย์สิน

Clarify if the technology described in the template, or a part of it, is covered by property rights:

ไม่ใช่

ข้อมูลจำเพาะ

Section 1. Context of the best practice: frame conditions (natural and human environment)

คำอธิบายแบบสั้น ๆ ของวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด

Il s'agit de l’ouverture  par de moyens mécaniques (sous-soleur) des fossés continus le long des courbes de niveau présentant au moins 40 cm de profondeur et 50 cm de largeur . Sur la moitié avale de ces fossés continus, sera  confectionné des ados compactés qui auront 30 cm de hauteurs à partir de la surface du sol et 70 cm à  partir de la ligne de base de fossés continus. Sur une même courbe de niveau le fossé doit être subdivisé en éléments ayant une longueur maximale de 200 mètres et distant de 10 mètres .Les extrémités des ados sont infléchies légèrement à l’intérieur pour éviter l’évacuation totale des eaux retenues. Les ouvertures entre éléments de fossé sont intercalées d’une courbe de niveau à une autre pour permettre l’épandage des eaux de ruissellement. La densité des sillons est de Mille mètres linéaires par hectare (1000 ml/ha) en moyenne.
La pratique consiste à choisir des rigoles ou des ravins traversant le terrain ayant subi le sous-solage  et construire un mur en gabion ou un mur en pierre sèche  pour collecter et épandre les eaux de ruissellement sur les espaces aménagés  se trouvant à proximité de ces ravins. L’eau est souvent détournée en partie ou en totalité.
Ces constructions seront disposées perpendiculairement au ravinement. Les dimensions des gabions seront proportionnelles à celles des ravins, avec une profondeur de 50 cm en moyenne selon la pente. Leurs dimensions seront proportionnelles à celles de la pente, avec une profondeur de 20 cm en moyenne.
Les murettes en pierres sèches seront disposées perpendiculairement au sens de l’écoulement des eaux dans les lieux indiqués par le personnel technique. Leurs dimensions seront proportionnelles à celles de la pente, avec une profondeur de 20 cm en moyenne.

สถานที่

Hauts Plateaux de l’oriental au niveau des 3 Provinces : Taourirt, Jerada et Figuig |

คำอธิบายแบบสรุปของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในพื้นที่

Les données climatiques proviennent des quatre stations, situées à Figuig, Bouarfa, Tendrara et Ain Béni Mathar. Le climat dans la zone est de type aride ou la pluviométrie moyenne annuelle varie de 196mm/anà 109mm/an selon les stations.les saisons les plus pluvieuses sont l’automne et le printemps. Pour les stations du nord (Ai Béni Mathar et Tendrara), les précipitations du printemps sont plus importantes, dans le sud (Figuig et Bouarfa), les précipitations sont plus importantes en automne. |
Généralement, les hauts plateaux ne possèdent de sols peu profonds que localement. A cause de l’aridité, les sols sont souvent peu évolués présentant de faibles profondeurs avec des formes plus au moins avancées d’encroûtement calcaire souvent affleurant en surface. Ils sont généralement pauvres en matière organique, ce qui leur donne une structure peu stable favorisant une rapide dégradation et une possibilité de drainage très médiocre.|
S'agissant de hauts plateaux, le relief est peu accidenté, mais se trouvant à des altitudes moyènnes pouvant atteindre 800metres, ce relief est occupé au nord par les steppes alfatières et les formations pré-forestières.
En revanche, au sud, les carbonates tendres du Pléistocène moyen composés de sables et de pierres du tertiaire et du quaternaire, ne supportent qu'une une végétation de type désertique. |

Prevailing socio-economic conditions of those living in the location and/or nearby

Le statut domanial des nappes alfatières représente 20%. Les nappes alfatières ont un statut relèvent du domaine privé de l’Etat. Le code forestier stipule les conditions d’usage de ces nappes par les collectivités reconnues comme ayant droits d’usage.
Le domaine privé ne dépasse pas 7 % de la superficie totale. Le statut collectif constituait dans le passé le support d'un mode d’organisation ét basé sur l’utilisation collective des parcours.
Le niveau du revenu est très faible. Les trois provinces de la zone présentent les taux de pauvreté les plus élevés de l’Oriental avec un maximum au niveau de la province de Jerada (29%).
Au niveau communal, le pourcentage des ménages en dessous du seuil de pauvreté est plus élevé oscillant entre 66% à Abou Lakhal et 31% à Bni Guil
la grande majorité de la population de la zone tire la quasi-totalité de ses revenus directement ou indirectement de la pratique de l'élevage, principalement l'élevage ovin.
Les revenus non agricoles sont importants surtout chez les petits éleveurs. Les activités salariales (bergers, ouvriers agricoles, cueillette des truffes, etc.) ou libérales (commerce, maçonnerie, artisanat, …etc.) sont les plus répandues dans la zone.

On the basis of which criteria and/or indicator(s) (not related to The Strategy) the proposed practice and corresponding technology has been considered as 'best'?

Les critères qui ont guidé le choix de cette pratique comme meilleure sont:
- efficacité pour la réduction de la perte en terreet le piégeage des matériaux entraînés par l’eau,
- permet l'amélioration de la productivité des terres,
- Contribue à l'augmentation de la rétention des eaux de pluie par infiltration,
- Contribue au ralentissement du ruissellement de l’eau de pluie et
- assure la réhabilitation des terres pour leur assurer une meilleure productivité. |

Section 2. Problems addressed (direct and indirect causes) and objectives of the best practice

Main problems addressed by the best practice

Les principaux problèmes abordés par cette pratique concernent, en général :
- la faible productivité des terrains des hauts plateaux
- l’érosion hydrique et éolienne que connait la zone d’action
- Dégradation des sols et de la végétation
- le manque d'eau du à l'aridité du climat|

Outline specific land degradation problems addressed by the best practice

- Les principaux problèmes qui se posent dans la zone sont la dégradation des parcours et l'érosion des sols ainsi que la rareté de l'eau sous l'effet de l'aridité du climat.  

Specify the objectives of the best practice

les objectifs fixés pour cette pratique consistent en: - Réduction de l’érosion et la désertification - Régénération du sol et conservation de la biodiversité - Amélioration des rendements de parcours - Augmentation de capacité d’infiltration des eaux de pluie
les objectifs fixés pour cette pratique consistent en: - Réduction de l’érosion et la désertification - Régénération du sol et conservation de la biodiversité - Amélioration des rendements de parcours - Augmentation de capacité d’infiltration des eaux de pluie

Section 3. Activities

คำอธิบายแบบสรุปของกิจกรรมหลัก ตามวัตถุประสงค์

Principale activité: Confection sur la moitié avale des fossés continus, des ados compactés sur une certaine hauteur à partir de la surface du sol et une certaine largeur à  partir de la ligne de base de fossés continus.|
construire, sur les rigoles et ravins, un mur en gabion ou un mur en pierre sèche  pour collecter et épandre les eaux de ruissellement sur les espaces aménagés  se trouvant à proximité de ces ravins. L’eau est souvent détournée en partie ou en totalité et permettra de pallier au déficit hydrique que connait la végétation basse, destinée au parcours dans la zone.|
Les constructions sont disposées perpendiculairement au ravinement et les dimensions des gabions sont proportionnelles à celles des ravins,de telle manière à permettre de capter l'eau de pluie et l'emmagasiner in situ afin d'en profiter le temps ou il n'y a pas de pluie.|
Les principales activités sont:
- Pose de gabions et construction des murettes en pierres sèches le long des courbes de niveau et
- Construction des fossés continus le long des courbes de niveau

Short description and technical specifications of the technology

Les travaux de gabionnage sont exécutés de la manière  suivante :
- terrassement en terrain de toute nature même en rocher en pleine masse et à toutes profondeur.
- Enrochement de pierres sèches de diamètre supérieur à 30 cm, rangés soigneusement à la main, y compris arrosage.
- Travaux de gabionnage de toutes dimensions, y compris achat, le transport du treillis métallique, le remorquage de pierres, le remplissage.
Les murettes en pierres sèches sont disposées perpendiculairement au sens de l’écoulement des eaux dans les lieux indiqués par le personnel technique. Leurs dimensions seront proportionnelles à celles de la pente, avec une profondeur de 20 cm en moyenne.
Les travaux de construction de murettes seront exécutés selon la même technique que le gabionnage.
La première étape concerne un traçage des lignes de contours  suivant les courbes de niveau  et l’ouverture   par de moyens mécaniques (sous-soleur) des fossés continus le long des courbes de niveau présentant au moins 40 cm de profondeur et 50 cm de largeur quelque soit la nature du sol (profond ou superficiel reposant sur dalle calcaire). Sur la moitié avale de ces fossés continus, sera  confectionné des ados compactés qui auront 30 cm de hauteurs à partir de la surface du sol et 70 cm à  partir de la ligne de base de fossés continus. Sur une même courbe de niveau le fossé doit être subdivisé en élément ayant une  longueur maximale de 200 mètres et distant de 10 mètres .Les ouvertures entre éléments de fossés sont intercalées d’une courbe de niveau à une autre pour faciliter la circulation des animaux et des engins à l’intérieur du  périmètre. Les extrémités des ados sont infléchies légèrement à l’intérieur pour éviter l’évacuation totale des eaux retenues. Les ouvertures entre éléments de fossé sont intercalées d’une courbe de niveau à une autre pour permettre l’épandage des eaux de ruissellement.
La densité des sillons est de Mille mètres linéaires par hectare (1000 ml/ha) en moyenne.
La deuxième étape consiste  à choisir  des rigoles ou des ravins traversant le terrain ayant subi le sous-solage  et construire un mur en gabion ou un mur en pierre sèche  pour collecter et épandre les eaux de ruissellement sur les espaces aménagés  se trouvant à proximité de ces ravins. L’eau est souvent détournée en partie ou en totalité.
|

Section 4. Institutions/actors involved (collaboration, participation, role of stakeholders)

Name and address of the institution developing the technology

Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification. .|Quartier administratif, Rabat-Chellah, Maroc

Was the technology developed in partnership?

ใช่

รายชื่อของหุ้นส่วน:

- Le Ministère de l'Agriculture et de la Peche Maritime
- L'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel.

Specify the framework within which the technology was promoted

 • Local initiative
 • International initiative
 • Programme/project-based initiative

Was the participation of local stakeholders, including CSOs, fostered in the development of the technology?

ใช่

รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง:

Cooperatives pastorales des Hauts plateaux de l'Oriental du Maroc
Cooperatives pastorales des Hauts plateaux de l'Oriental du Maroc

For the stakeholders listed above, specify their role in the design, introduction, use and maintenance of the technology, if any.

Roles multiples:
- Le choix des lieux d'implantation de la téchnique,
- la participation aux travaux moyennant rémunération,
- participation à la maintenance des ouvrages.|
Roles multiples:
- Le choix des lieux d'implantation de la téchnique,
- la participation aux travaux moyennant rémunération,
- participation à la maintenance des ouvrages.|

Was the population living in the location and/or nearby involved in the development of the technology?

ใช่

By means of what?
 • Consultation
 • Participatory approaches

การวิเคราะห์

Section 5. Contribution to impact

Describe on-site impacts (the major two impacts by category)

- Le développement des ressources pastorales dans les hauts plateaux et
- La conservation de la biodiversité dont plusieurs plantes sont indigènes et à grandes valeur médicinale.
contribue à diversifier la flore de la zone qui va constituer en même temps une source alimentaire pour l’avifaune autochtone et passagère.
L’amélioration du bilan hydrique et de la productivité du sol par suite et l’opération d’épierrage et dépôt de sédiments fertiles en amont des murettes rétabli un nouvel environnement insitu et ailleurs.
La régénération du sol par la technique de collecte et épandage des eaux de pluie  contribue à diversifier la flore de la zone qui va constituer en même temps une source alimentaire pour l’avifaune autochtone et passagère.
- L’atténuation de la dégradation des terres et la  protection de l’intégrité de l’écosystème pastoral
- Réduction  de l’érosion hydrique et éoliènne
-  l’amélioration du niveau de vie de la population suite à l'augmentation des revenus dus à l'augmentation de proction, notamment des parcours,
-travaux manuels de construction des murettes généralement engageant la main d’œuvre locale moyennant rémunération journalière

Describe the major two off-site (i.e. not occurring in the location but in the surrounding areas) impacts

• Promotion de l’adoption des meilleurs pratiques en matière de GDT pour le control de la dégradation des terres et la lutte contre la désertification, la réhabilitation des zones dégradées et la protection des ressources pastorales.|
Protection globale de l’environnement des écosystèmes pastoraux des Hauts Plateaux de l'Oriental du Maroc.

Impact on biodiversity and climate change

Explain the reasons:

La meilleur pratique contribue à l’augmentation de capacité d’infiltration des eaux de pluie par l’ouverture des sillons. Le ralentissement du ruissellement de l’eau de pluie et le piégeage des matériaux entraînés par l’eau permettent la réhabilitation des terres pour leur assurer la conservation de la biodiversité locale et une meilleure productivité des paturages, évitant leur dégradation qui peut engendrer la désertification.
|

Has a cost-benefit analysis been carried out?

Has a cost-benefit analysis been carried out?

ไม่ใช่

Section 6. Adoption and replicability

Was the technology disseminated/introduced to other locations?

Was the technology disseminated/introduced to other locations?

ใช่

ที่ไหน:

differente localités dans les hauts plateaux de l'Oriental du Maroc

Can you identify the three main conditions that led to the success of the presented best practice/technology?

Conditions climatiques rudes, nécessitant l'apport d'un supplement d'eau pour regénérer les terres avec existance de conditions simillaires ailleurs|
organisation des agriculteurs en coopératives bien structurées qui est transposable ailleurs
Motivation des structures chargées de la lutte contre la dégradation des terres au nieau des département de l'Agriculture et des Eaux et Forets et de lutte contre la désertification.

Replicability

In your opinion, the best practice/technology you have proposed can be replicated, although with some level of adaptation, elsewhere?

ใช่

At which level?
 • Local
 • Sub-national
 • National
 • Subregional
 • International

Section 7. Lessons learned

Related to human resources

Cette pratique a permis le renforcement de capacité des techniciens pratiquants et contribué à la sensibilisation
et la participation des populations locales

Related to technical aspects

la technique est simple et peut être réalisée sur tous les terrains dégradés, vu que la technique de sous-solage et la confection des murettes sont maitrisables par les entreprises et la main d’œuvre locale. |

โมดูล