แนวทาง

Stakeholders participation in the project activities [อินเดีย]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ:

approaches_2373 - อินเดีย

สมบูรณ์: 83%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Danida assisted Karnataka Watershed Development Project, Bijapur (Danida assisted Karnataka Watershed Development Project, Bijapur) - อินเดีย

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

Farm pond
technologies

Farm pond [อินเดีย]

A sunken structure (12 x 12 x 3 m, more suiable), constructed by escavation in arable land with a view of temporary runoff storage tapped for protective irrigation, and to increase percolation for recharge of ground water (to convert surface to subsurface flow)

 • ผู้รวบรวม: Channabasappa Metri

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

SWC approach is a participatory methodology to empower the community to plan, implement, monitor, evaluate and manage the SWC technology to bring about sustainability

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Aims / objectives: (1) to develop a feeling of ownership, (2) to compare the management of assets created during and after the project in the sustainable manner, (3) to develop capacity amongst the weeker section of the community especially women and resource person, (4) to involve the community at every stage of implementation of the project.

Methods: (1) Participatory Rural Appriasal (PRA), (2) village resourse mapping, (3) training and exposure visits, (4) formation of self help groups, users groups, cattle brreders association, (5) sharing of costs and responsibility (6) partnership with other NGOs, (6) establishment of linkages and networking (7) empowering the coimmnunity throough the livelihood support programs

Stages of implementation: (1) creating awareness, (2) PRA excercises, (3) formation of village level institutions, (4) microplanning, (5) capacity building measures, (6) sharing of cost and responsibilities of management of common property resorses, (7) associating with NGOs and other institutions in rural development (example MANAGE, ICRISAT, University of Agricultural Sciences etc)

Role of stakeholders: (A) participants are of four category (1) project staff (government), (2) members of village level institutions, (3) NGOs and other link organizations and other institutions, (4) international donors (B) Roles :- (1) providing technical support and guidance at every stage of implementation, (2) participation at every stage of implementation, sharing of cost and responsibilities (3) Providing additional technical support (4) providing financial support, guidance, monitoring & evaluation at every stage of implementation.

2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

อินเดีย

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Krnataka state

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

1997

การสิ้นสุดลง (ถ้าแนวทางไม่ได้ใช้อีกต่อไป):

2004

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

The Approach focused on SLM only (farm pond, waterharvesting, holistic demonstration)

(1) to develop a feeling of ownership, (2) to compare the management of assets created during and after the project in the sustainable manner, (3) to develop capacity amongst the weeker section of the community, especially women and resource poors, (4) to involve the community at every stage of implementation of the project

The SLM Approach addressed the following problems: (1) The problem addressed include non involvement of the community at different stages of implementation of the project. (2) Lack of empowerment and capacity for the deprived class of the community

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
 • เป็นอุปสรรค

coming together of different community in the village, (2)over exploitation of natural resources

Treatment through the SLM Approach: organizing the village community into different village level institutions based on their ideology and background, (2) creating awareness about the equitable distribution and organized the users groups

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

lack of funds to carry out the activities (2) lack of feeling of ownership

Treatment through the SLM Approach: offered financial support using the cost, benefit and responsibility sharing concept

การจัดตั้งระดับองค์กร
 • เป็นอุปสรรค

lack of village level institutions to take effective implementations

Treatment through the SLM Approach: organised in the village community and establishing an authoritative body to plan, implement the structure

กรอบแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและน้ำ)
 • เป็นอุปสรรค

The existing land ownership, land use rights / water rights moderately hindered the approach implementation The land use rights did not hinder in private land treatments but because of the encroachment of the common land the SWC technology cannot be effectively implemented.

ความรู้เกี่ยวกับ SLM การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • เป็นอุปสรรค

use of high cost structure for SWC technology

Treatment through the SLM Approach: demonstration of low cost technical structures

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น

Village level institutiosn like SHG, UG, CBA, VWDC etc. Specific ethnic groups: Labmani community

Men participation is more in VWDC and CBA while women participation is more in SHGs. the long lasting culture that women remain back and the men lead. The same thing was observed during the initial stages hwever there was considerable change in their understanding and attitude in the following years. Small land holders being part of the VWDC having authority to make decision about the activity to be implemented, they come from different SHGs, who are basically resource poor land users

 • องค์กรพัฒนาเอกชน
 • รัฐบาลแห่งชาติ (ผู้วางแผน ผู้ทำการตัดสินใจ)

Government of India/ Govt. of Karnataka, Department of Agriculture and watershed development department

 • องค์การระหว่างประเทศ

Danida

3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ไม่ลงมือ Mainly:rapid/participatory rural appraisal; partly: interviews/questionnaires; There were the village meeting (gram sabha), group discussions, participatory rural appriasal tools were implemented.
การวางแผน ปฏิสัมพันธ์ Mainly: interviews/questionnaires; partly: public meetings; The transect walks with farmers to their individual survey fields during preparation of action plans.
การดำเนินการ จ่ายเงินหรือสนับสนุนจากภายนอก Mainly: casual labour; partly: responsibility for major steps; The members of various village level institutions like VWDC used to be present while implementation of CWS activities on common land while those on their individual lands were taken care by respective farmers. Here the cost sharing was t
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ระดมกำลังด้วยตนเอง Mainly: measurements/observations; partly: reporting; As and when needed evaluation and status of the structures were taken care by both members and also individually.
Research ไม่มี

3.3 แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน (ถ้ามี)

คำอธิบาย:

Project Level Organogram of the KWDP Danida Bijapur (India)

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • ผู้ใช้ที่ดินเป็นผู้ตัดสินใจหลัก โดยการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ SLM
การอธิบาย:

the land users want ot implement the activity in consultation with SWC specialists

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by mainly by land users supported by SLM specialists

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

ให้ระบุว่าใครเป็นผู้ได้รับการอบรม:
 • ผู้ใช้ที่ดิน
 • planners
รูปแบบการอบรม:
 • เกษตรกรกับเกษตรกร
 • ใช้พื้นที่ทำการสาธิต
 • จัดการประชุมสู่สาธารณชน
รูปแบบการอบรม:
 • exposure visits, subject matter trainings
หัวข้อที่พูด:

Regular training were conducted on the subject matter and other technical aspects of various SWC to be implemented in the upper reach, middle reach and in the lower reach etc, for the farmers and other members of VLI, along with the regular other trainings on accounting & book keeping, capacity building etc.

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

ระบุว่ามีบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:
 • ที่ศูนย์ถาวร
การอธิบาย/แสดงความคิดเห็น:

Name of method used for advisory service: group discussion, interaction, exposure visits; Key elements: group discussion, interaction, exposure visits; 1) Advisory service was carried out through: projects own extension structure and agents; Extension staff: mainly government employees 3) Target groups for extension: land users; Activities: subject matter trainings, orientation trainings etc

Advisory service is quite adequate to ensure the continuation of land conservation activities; Since the project staff has complete responsibility of the watershed and since all the staff is government staff, it is adequate for one watershed area.

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ใช่ ปานกลาง
ระบุระดับของสถาบันที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งหรือจัดตั้งขึ้นมา:
 • ท้องถิ่น
ระบุประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน:
 • การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:

bio-physical aspects were regular monitored through observations

technical aspects were regular monitored through measurements

socio-cultural aspects were regular monitored through observations

economic / production aspects were regular monitored through measurements

area treated aspects were regular monitored through observations

no. of land users involved aspects were regular monitored through measurements

management of Approach aspects were regular monitored through observations

There were few changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: Like involving the people since day one of the project. First capacity development of the stakeholders and then implementing the activities etc. This would increase the sustainability of the project interventions.

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้ระบุผู้ทำการวิจัย:

Not applicable

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Approach costs were met by the following donors: international (donation by the donor agency DANIDA): 90.0%; local community / land user(s) (cost sharing): 10.0%

5.3 เงินสนับสนุนสำหรับปัจจัยนำเข้า (รวมถึงแรงงาน)

 • อุปกรณ์
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
เครื่องจักร ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม
 • การเกษตร
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
เมล็ด ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม
Seedlings and biocides ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินบางส่วน
 • โครงสร้างพื้นฐาน
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
Community infrastructure ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินบางส่วน

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Improvement in the farm development, orchard, silvi pasture etc., replication of the SWC technology etc.

 ปรับปรุงประเด็นของการถือครองที่ดินหรือสิทธิในการใช้ ซึ่งขัดขวางการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้ดีขึ้น:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

The participatory approach used by the project helped the community to come closure and understand each other problems and work for the village development. The problem is likely to be overcome in the near future.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

The other watershed development project in neighbourinng villages undertaken by KAWAD has also initiated the formationof cattle breeders association.

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ไม่แน่ใจ
ถ้าตอบว่าไม่หรือไม่แน่ใจ ให้ระบุและแสดงความคิดเห็น :

At present due to the continuous support and maintenance of the project staff the lnd users are enthusiastic to use the approach to carry out the acivities but it will be premature to comment at this stage whether they continue to use the approach once no one visits them and make a follow up.

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
it has helped them to learn new technology by involving themselves (How to sustain/ enhance this strength: other project/ programs should involve these)
they have developed feeling of ownership (How to sustain/ enhance this strength: other projects/ programs should allow them to make decisions)
learnt te importance of living in harmony and resolving the conflicts (How to sustain/ enhance this strength: conflict resolution should be top most priority while implementing other projects/ programs)
they feel that their capacity and skills are enhanced by organizing the village level institutions. (How to sustain/ enhance this strength: on going support in terms of training and exposure visits should be continued.)
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Participatory approaches involves all the staeholders (How to sustain/ enhance this strength: in every other projects or programs the approach whould be continued.)
The land users should feel the ownership (How to sustain/ enhance this strength: feeling should be continue even after the withdrwal of the project for 1 or 2 years)
there will conntribution from all the stake holders (How to sustain/ enhance this strength: other government project should also develop the procedure of contribution)
it is te best tool to introduce the new technology (How to sustain/ enhance this strength: whenever the new technology is introduced all the stakeholders should be involved.)
Oppressed class of the people are also involved in the project activities (How to sustain/ enhance this strength: government projects/ programs should develop a system wherein the oppressed class in the community have a say over the decision making)

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
treatment of land with one of the forest activities and then SWC measures more focus on the SWC approach
ridge line approach taking up acivities in the lands which have been leftover during previous years
language problem when interacting with the people from the hamlets better facilitating and involving the educated people of the hamlets while interacting
formation of the users group focusig activities after the planting work is over organising the stakeholders in to UG before undertaking the activities.
not much imortance is given to the land users demands during the initial period especially regardnign field bunds before planting and implementing the activities, landusers demands should be taken into consideration
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
Low level of literacy Regular training and capacity building trainings
shortage of women staff in the project restricting the interaction with the women land owners Regular gender sensitization training to the project staff.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

โมดูล