แนวทาง

Soil support program for conservation agriculture [สวิตเซอร์แลนด์]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ:

Förderprogramm Boden des Kantons Bern

approaches_2525 - สวิตเซอร์แลนด์

สมบูรณ์: 92%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Sturny Wolfgang

wolfgang.sturny@vol.be.ch

Fachstelle Bodenschutz des Kantons Bern

Rütti, 3052 Zollikofen

สวิตเซอร์แลนด์

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Preventing and Remediating degradation of soils in Europe through Land Care (EU-RECARE )
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
CDE Centre for Development and Environment (CDE Centre for Development and Environment) - สวิตเซอร์แลนด์

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล (ภาคสนาม):

06/05/2015

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

Through the soil support program land users get subsidies for applying conservation technologies on their fields during a period of 6 years.

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Aims / objectives: The aim of the office of soil protection is to enhance the implementation of conservation agriculture technologies by swiss land users. Therefore land users can test different technologies for 6 years within the soil support program. For each technology and method they apply they get paid by the government. Thus the functional character of soil and the soil biology are preserved, soil erosion and soil compaction are prevented and production of ammoniac is reduced.

Methods: The aims named above can be reached by implementing conservation agriculture technologies such as direct seeding or mulching. Therefore, land users get a financial incentive for using and implementing such technologies on their own fields. They apply for a period of 6 years to use conservation technologies. At the beginning, at least two different technologies must be chosen. There are different technologies in the field of soil protecting cropping systems, soil composition and ammoniac reducing spreading systems. Moreover, the office of soil protection has its own testing fields where land users get an overview over the different technologies and can then decide on which method they want to apply. After a land user gets a contract, planning and details about the technology and the process of implementation are discussed separately with an advisor of the program.
A database with all information necessary for land users and controlling institutions is also granted by the office. Controllers of the local government must check the field and the implementation of the technologies of a participant land user at least once a year.

Stages of implementation: The soil support program of the Canton Bern is an extension of a previous program. Results of this previous program showed that regarding soil pollution, soil erosion and loss of nitrogen agricultural production can even be improved when using conservation technologies. Through a new agricultural policy in 2007 government is able to provide financial support for projects enhancing protection of natural resources. The soil support program was then approved 2008 and started its 6-year program in 2009. To promote this project different descriptions were made in press and media, a homepage was launched and through soil days and public speeches information was spread under land users.
When implementing a conservation technology land users get advice and consultations directly through advisors in order to provide as much information and help as possible.

Role of stakeholders: Land users are the most important group of stakeholders. They need to apply to the program and change their cropping system and implement conservation technologies. At the beginning there are many critics among them who don't trust conservation technologies to be as effective and productive as their traditionalist ones. Land users open to a change and concerning the benefit for natural and biological environment apply to the program. It is very important to involve land users and their views and concerns into the process of planning after the contract but also even at the very beginning of the program. If technologies are not compatible with their views they are not going to fully implement a technology and keep it after the program.
Advisors are employed by the program administration. It is their job to provide help to the land users. They are most important in the beginning when a land user chooses his conservation technology. They are on field together with the land user and discuss the best possible technology for the land user. To find the appropriate technology is always a tricky task.
Government and local government play the crucial role of money lenders and supervisors. Representatives of the local government need to check a land user and the application of his conservation technology at least once a year. If it is approved government provides the payment in form of subsidies for the conservation technology applied by the land user. This amount differs from technology to technology.

2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

สวิตเซอร์แลนด์

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Canton Bern

ความคิดเห็น:

Canton of Bern

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

1993

การสิ้นสุดลง (ถ้าแนวทางไม่ได้ใช้อีกต่อไป):

2015

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

The Approach focused mainly on SLM with other activities (water and air pollution, biodiversity, rethinking agricultural practises)

The main aim of the program was to implement conservation technologies into the livelihood of swiss land users. Because of financial incentives land user even get subsidies for implementing a conservation technology on their fields. The other objective not only of the project was to get land users to overthink their traditional view of agriculture and to focus more on the conservation of natural environment and especially soil. Through the project land users shall be encouraged to carry on with the conservation technology they applied in the project. Thus, the main aims focus especially on the implementation and continuation of sustainable land use technologies in swiss agriculture.

The SLM Approach addressed the following problems: Das Hauptproblem zu Beginn des Projekts war die Unwissenheit der Bauern. So kam es teilweise zu Ernteverlusten durch falsche Anwendung einer Massnahme. Zudem ignorierten einige Bauern die Vorschriften des Programms, vor allem bei der Fruchtfolge. Eine Befolgung dieser Vorgaben ist jedoch unerlässlich für die erfolgreiche Einführung einer Massnahme und deren Gelingen. Ein nächstes Problem war der Einsatz von Glyphosat bei der Anwendung von Direktsaat. Dieses Herbizid wird auch in der breiten Bevölkerung nur gering toleriert. Ein letztes Problem waren schliesslich die traditionellen Ansichten einiger Bauern, welche wie ihre Väter und Grossväter nach Ablauf der 6 Jahre zurück auf ihre traditionellen Anbauverfahren wechselten. Hier konnte das Projekt nicht den gewünschten Erfolg erzielen.

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
 • เป็นอุปสรรค

Traditionelle Ansichten der Bauern waren zu Beginn ein Hindernis. In der Schweizer Mentalität soll alles sauber und ordentlich sein, so auch auf dem Feld.

Treatment through the SLM Approach: Unterstützung durch Berater und Hilfe. Man kann Bauern nicht zur Weiterführung einer Technologie zwingen aber sie von den Hauptvorteilen überzeugen. Sie müssen selbst die Vorteile sehen.

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

Zu Beginn sind grössere Ausgaben notwendig, bspw. für die Maschine/Lohnunternehmer und generelle Umstellung.

Treatment through the SLM Approach: Man zeigt den Bauern auf, dass nur zu Beginn mehr Kapital benötigt wird. Nach dem Wechsel zu einer konservierenden Technologie ist die Umstellung sehr profitabel und weniger Kapital als bei konventioneller Bodenbearbeitung ist notwendig.

การจัดตั้งระดับองค์กร
 • เป็นอุปสรรค

Institutionen und Vereine wie etwa die Pflanzenschutzfachstelle waren zu Beginn gegen das Programm, weil es den Einsatz von Glyphosat und anderen Herbiziden fördert. Auch der Bildungssektor (Bauernschule) war skeptisch gegenüber der neuen Technologien und deren Erfolg.

Treatment through the SLM Approach: Es war wichtig, die Institutionen davon zu überzeugen, dass die Einführung einer Technologie nicht den Einsatz von Glyphosat vergrössern wollte, sondern das Ziel hatte, bodenschonende Anbauverfahren einzuführen. Diese sind jedoch an den Gebrauch von Glyphosat gebunden. Bauern sind hierbei jedoch selbst für die richtige Menge und den nachhaltigen Einsatz von Glyphosat verantwortlich. Zudem wurden mit Feldbegehungen und Diskussionseinladungen Zweifel und Ängste beseitigt.

ความรู้เกี่ยวกับ SLM การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • เป็นอุปสรรค

Es müssen unter Umständen neue Geräte angeschafft werden, die sehr kostspielig sind. Meist ist es jedoch lohnenswerter einen Lohnunternehmer für die Direktsaat zu beauftragen.

Treatment through the SLM Approach: Für die Anschaffung von Geräten und allgemeinen finanziellen Investitionen wird das Gespräch mit der Familie des Bauern (v.a. der Ehefrau) gesucht. Berater zeigen auf, welche technischen Geräte notwendig sind, wann es sich lohnt einen Lohnunternehmer zu beauftragen und welche Geräte nicht mehr notwendig sind (und allenfalls verkauft werden können).

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น

Swiss agriculture is dominated by men. Also the advisors and program leaders were mainly men. The decision of implementing a conservation technology however is made by both the land user and his wife who is an important stakeholder as well. Overall, the participation was dominated by men.

 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM หรือที่ปรึกษาการเกษตร
 • องค์กรพัฒนาเอกชน

LOBAG, LONZA, BFO, Swiss No-Till

 • ภาคเอกชน

Seed and fertilizer companies

 • รัฐบาลระดับท้องถิ่น

Canton of Bern

 • รัฐบาลแห่งชาติ (ผู้วางแผน ผู้ทำการตัดสินใจ)

Federation

3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ไม่ลงมือ Land users need at first to be convinced to implement the technologies an take part in the program.
การวางแผน ไม่มี
การดำเนินการ จ่ายเงินหรือสนับสนุนจากภายนอก Land users need to implement the conservation technologies. They get help and support from advisors of the program and get paid for implementing a conservation technology by the federal government.
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ไม่ลงมือ Land users are part of the monitoring because they reflect themselves and the technology they apply at every stage as well. However, it is the controllers of the local government who evaluate the technology and the application on the field.
Research ปฏิสัมพันธ์ For more information on the implementation and experience of the land users who applied conservation technologies, their part in the phase of research is definitely active. Interaction between research and land users takes place during workshops or field trips. Land users get also more and more interested in research results.

3.3 แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน (ถ้ามี)

คำอธิบาย:

Organisation chart of the soil support program of the Canton of Berne

ผู้เขียน:

VOL Volkswirtschaftsdirektion Kanton Bern

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM เป็นผู้ตัดสินใจหลัก ที่ติดตามให้คำปรึกษากับผู้ใช้ที่ดิน
การอธิบาย:

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by mainly by land users supported by SLM specialists

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

ให้ระบุว่าใครเป็นผู้ได้รับการอบรม:
 • ผู้ใช้ที่ดิน
 • เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / ที่ปรึกษา
รูปแบบการอบรม:
 • กำลังดำเนินการ
 • เกษตรกรกับเกษตรกร
 • ใช้พื้นที่ทำการสาธิต
 • จัดการประชุมสู่สาธารณชน
 • จัดคอร์ส
หัวข้อที่พูด:

Mainly the training of implementing soil conservation technologies got very interesting for the land users. They participate more frequently on trainings than they have to. They learn how to protect their field from erosion by water, when to best cultivate their fields and much more in order to successfully apply a conservation technology.

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

ระบุว่ามีบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:
 • ไปเยี่ยมชมสถานที่
การอธิบาย/แสดงความคิดเห็น:

Name of method used for advisory service: Annual meetings; Key elements: technical support, planning of crop rotation and conservation technology, monitoring

Advisory service is very adequate to ensure the continuation of land conservation activities

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ใช่ ปานกลาง
ระบุระดับของสถาบันที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งหรือจัดตั้งขึ้นมา:
 • ท้องถิ่น
ระบุประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน:
 • อุปกรณ์
ให้รายละเอียดเพิ่มเติม :

Mainly contractor companies were highly supported because of the conservation technologies which required special technical equipment which was provided by them.

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:

bio-physical aspects were regular monitored by project staff through observations; indicators: None

technical aspects were regular monitored by project staff through observations; indicators: None

economic / production aspects were ad hoc monitored by land users through observations; indicators: None

area treated aspects were regular monitored by project staff, government through measurements; indicators: None

no. of land users involved aspects were regular monitored by project staff, government through measurements; indicators: None

management of Approach aspects were regular monitored by project staff, government through observations; indicators: None

There were few changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: The aim of reducing the amount of glyphosate came up frequently during the application of conservation technologies.

There were few changes in the Technology as a result of monitoring and evaluation: None

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ระบุหัวข้อเรื่อง:
 • นิเวศวิทยา
 • เทคโนโลยี
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้ระบุผู้ทำการวิจัย:

Different professors of international universities provided important basic informations: John Baker (NZL), Karlheinz Köller (Hohenheim). Also the University of Bern and the technical college provided information on conservation technologies and their implementation

Research was carried out both on station and on-farm

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

ถ้าหากว่างบประมาณประจำปีไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ให้ระบุช่วงลงไป:
 • > 1,000,000
แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Approach costs were met by the following donors: government (Swiss federal government): 80.0%; local government (district, county, municipality, village etc) (Canton of Berne): 20.0%

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ใช่

ถ้าใช่ ให้ระบุประเภทของการสนับสนุน เงื่อนไขและผู้จัดหามาให้:

Contributions were provided by the federal government. This was part of the Approach.

5.3 เงินสนับสนุนสำหรับปัจจัยนำเข้า (รวมถึงแรงงาน)

ถ้าแรงงานโดยผู้ใช้ที่ดินเป็นปัจจัยนำเข้าที่มีอยู่มากมาย ระบุด้วยว่าเนื่องจาก:
 • จ่ายเป็นเงินสด
ความคิดเห็น:

Labour by land users also sometimes voluntarily

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Land user are more conscious about the protection of soil and its functions. No-tillage as a form of sustainable land management was successfully implemented and has good chances of perpetuation. Land users keep the diversity of soils and its structure, prevent soil compaction and have less work to do by applying conservation agriculture. There is also less money and financial capital required.

ทำให้กลุ่มด้อยโอกาสมีอำนาจทางสังคมและเศรษฐกิจหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

No socially and economically disadvantaged groups were involved.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Mostly land users open to new technologies and with regard to protection soil and soil erosion adopted the Approach. Neighborhood is also an important factor: if a land user near an other succeeds in applying a conservation technology and getting the benefits of it, it is likely that the other land user adopts the technology for himself.

Did the Approach lead to improved livelihoods / human well-being?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Soil and fields of the land user are more protected against erosion and therefore against financial loss of capital, crop failure etc.

Did the Approach help to alleviate poverty?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

6.2 แรงจูงใจหลักของผู้ใช้ที่ดินเพื่อที่จะนำ SLM ไปปฏิบัติใช้

 • กำไร (ความสามารถ) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น
 • การจ่ายเงินหรือการช่วยเหลือ
 • จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ใช่
ถ้าตอบว่าใช่ ให้อธิบายว่าอย่างไร :

The land users know very much about the conservation technologies and the application of these after the program. They also know which technology is best for their fields. Therefore, they can continue the Approach activities without support. However, the most important reason for the land users to continue is their will to do it. If a land user does not see the difference and is not fully willing to continue he will not do so even if there are subsidies for conservation agriculture.

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
With the program land users get to know how important it is to protect their soils against different types of degradation. The Approach helps to implement technologies to keep soil fertility alive on a longterm view which is highly important. (How to sustain/ enhance this strength: The knowledge of possibilities to protect agricultural fields must be spread even further under land users. Conservation technologies can be applied by every land user no matter how their fields are composed of.)
The program and its conservation technologies can provide some protection against future problems to be concerned with climate change. Because soil can keep more water and its storage capacity is enhanced through conservation agriculture, soil can take and hold the water for a longer time. If there is a dry period soils under conservation technologies are less likely to dry out than conventional fields. (How to sustain/ enhance this strength: The storage capacity of soils is an important character of soils and must therefore be protected which means root penetration must be sustained.)
When applying conservation technologies, soil is more tolerant to previous dangerous factors like heavy machines. Therefore, great and heavy machines used for conservation agriculture do not provide a risk for compaction to soils. (How to sustain/ enhance this strength: With the application of conservation technologies there are also new possibilities associated like using heavy agricultural machines without compaction. These advantages must also be noticed when debating the benefit of conservation agriculture.)
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
With the soil support program land users learn how to best treat and cultivate their fields. The Approach has the advantage that conservation technologies can be applied for each land user individually which means that not every conservation technology is suitable for each land user. The individual solutions for a land user which are possible are a great strength. (How to sustain/ enhance this strength: The diversity of conservation technologies must be sustained in order to provide a great range of different possibilities for the land user. Not every field provides the best conditions for a certain technology.)
Land users and their advisors know each other most of the time quite good because advisors themselves come from the agricultural sector. This provides an atmosphere of familiarity which is positive for both of the stakeholders. Problems and ideas can be openly discussed. (How to sustain/ enhance this strength: Advisors must have an agricultural background in order to understand land users and their problems and struggles. With the same knowledge base solutions can be better found and a good working atmosphere is provided.)
The support provided by the advisors and the project staff is excellent. Land users get a lot of technical, bio-physical and environmental knowledge from them which they can transfer to their practices. The continuation after the 6 year's duration of the program is therefore mostly granted by the immense support for the land users. They get encouraged to continue conservation technologies and do it because they feel good and strengthened after 6 years of training and practice. (How to sustain/ enhance this strength: Support at the different stages and on different places must be guaranteed. It gives land users and the program itself much confidence of fulfilling the aims. )

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
There are higher costs at the beginning for conservational agriculture than for conventional agriculture. New machines or contractors are needed to cultivate the fields. Higher costs at the beginning can not directly be overcome. But it must be mentioned that there will be lower costs after the beginning and that the implementation of a conservation technology on a longterm base is profitable.
There is much working effort needed in the beginning for implementing and applying a new technology. The benefit may not always be seen. Land users themselves must see the advantages even when they need to do more at the beginning. The relationship with other land users and the support of the family plays also a crucial role here. The Approach itself just provides an overview of the advantages and gives advice to the land user.
Compared to the number of total land users in the Canton of Bern or Switzerland itself, conservation agriculture is practiced only by about 3%. This number is far too low. The program can not be unlimited to all land users because of the financial subsidies. It could however be stretched to other Cantons to provide a similar program. But this might be very difficult because of the financial resources. Conventional agriculture must therefore get more attention in public and in politics.
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
The number of applicants is limited by the project. Compared to the total number of land users in Canton Bern there are just few participants to the program. The conditions for participation could be reduced for land users. This would probably lead to more participants. However, more participants require more subsidies and therefore the costs increase. If government would approve of this is therefore doubtful.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน SLM หรือผู้ชำนาญ

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

VOL (Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern) 2009: Bodenbericht 2009

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Bodenfachschutzstelle des Kantons Bern, Rütti, 3052 Zollikofen

โมดูล