แนวทาง

Caso de estudio del Guadiamar [สเปน]

 • ผู้สร้างสรรค์
 • การอัพเดท
 • ผู้รวบรวม
 • ผู้เรียบเรียง
 • ผู้ตรวจสอบ

approaches_2528 - สเปน

สมบูรณ์ 86%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Marañón Arana Teodoro

IRNAS-CSIC

สเปน

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Cabrera Capitán Francisco

IRNAS-CSIC

สเปน

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Preventing and Remediating degradation of soils in Europe through Land Care (EU-RECARE )
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
IRNAS-CSIC (IRNAS-CSIC) - สเปน

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล (ภาคสนาม):

13/07/2015

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

Medidas de recuperación del suelo y revegetación desarrolladas en 1999-2000 para reducir la movilidad de los elementos traza del suelo.

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Recuperar el área afectada por la contaminación minera.

Retirada de lodos, aplicación de enmiendas, gradeo y revegetación. Expropiación de terrenos afectados y protección del área como espacio natural.

(1) Limpieza de emergencia/retirada de lodos
(2) Aplicación de enmiendas
(3) Expropiación de terrenos afectados
(4) Revegetación de la zona
(5) Declaración de paisaje protegido

La administración regional fue la encargada de limpiar la zona, reforestar, expropiar los terrenos. Actualmente es la encargada de mantener y gestionar el área. Los usuarios de la tierra realizan un uso recreativo de la zona y de pastoreo extensivo.

2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

สเปน

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Sevilla

ข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง:

Corredor verde del Guadiamar

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

1999

การสิ้นสุดลง (ถ้าแนวทางไม่ได้ใช้อีกต่อไป):

2000

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

Recuperar el área afectada por la contaminación minera.
Problemas: El principal problema fue la contaminación, y la alarma social generada.

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
 • เป็นอุปสรรค

No se podía actual de forma rápida y general, en tierras privadas.

Tratamiento: Se expropiaron las tierras contaminadas.

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

Las medidas de limpieza, recuperación y reforestación fueron muy costosas.

Tratamiento: La administración mantiene un pleito con la empresa responsable del vertido para que se haga cargo de los costos.

การจัดตั้งระดับองค์กร
 • เป็นอุปสรรค

Diferencias entre la administración local, regional y central.

Tratamiento: Coordinación entre administraciones.

กรอบแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและน้ำ)
 • เอื้ออำนวย

The existing land ownership, land use rights / water rights greatly helped the approach implementation: El que la tierra fuese privada dificultaba la aplicación de enmiendas, por lo que la zona fue expropiada a sus propietarios, creando así el Corredor Verde.

 • เป็นอุปสรรค

Riesgo de intoxicación por alimentos contaminados.

Tratamiento: Prohibición de toda actividad agrícola, ganadera, caza y pesca.

ความรู้เกี่ยวกับ SLM การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • เป็นอุปสรรค

Falta de precedentes y protocolos de actuación ante accidentes similares.

Tratamiento: Se crearon nuevos protocolos de actuación. Se crearon grupos de expertos para asesorar.

ปริมาณงานที่ทำได้ กำลังคนที่มีให้
 • เป็นอุปสรรค

Zona muy extensa, heterogénea y urgencia en la actuación

Tratamiento: Organización, se dividió el área en tres zonas, asumiendo la responsabilidad distintas entidades. Movilización de personal laboral para participar en las labores de limpieza.

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น
 • องค์กรที่ขึ้นอยู่กับชุมชน
3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ไม่มี
การวางแผน ไม่มี
การดำเนินการ ไม่มี
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ไม่มี
Research ไม่มี

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM เพียงผู้เดียว
การอธิบาย:

Grupo de expertos que asesoraron a políticos.

El desastre ecológico de Aznalcollar provocó que un vertido de un volumen aproximado de dos mil millones de litros de lodos y otros cuatro mil millones de agua contaminada, al río Agrio y al Guadiamar, afectando a una franja de 62 Km. aproximadamente de longitud y 500 m. de anchura media, desde la Mina hasta Entremuros, en el límite con el Parque Nacional de Doñana, sobre una superficie de 4.634 has, pertenecientes a nueve municipios de la provincia de Sevilla.

De forma inmediata tras el accidente, se puso en marcha una comisión de coordinación entre la Administración del Estado y la Junta de Andalucía, para abordar las medidas de urgencia que minimizaran los efectos de la catástrofe, de forma que las medidas iniciales sobre contención de la riada tóxica, salvaguardia de la salud de los habitantes de la zona y sobre protección frente a nuevos vertidos procedentes de la balsa siniestrada.

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

ให้ระบุว่าใครเป็นผู้ได้รับการอบรม:
 • ผู้ใช้ที่ดิน
 • เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / ที่ปรึกษา
 • investigación
รูปแบบการอบรม:
 • ใช้พื้นที่ทำการสาธิต
 • จัดการประชุมสู่สาธารณชน
 • จัดคอร์ส
หัวข้อที่พูด:

Concienciación y divulgación sobre los efectos de los contaminantes.

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

การอธิบาย/แสดงความคิดเห็น:

Asistencias técnicas con centros de investigación: Moderadamente adecuado. Es el gobierno local el que ha liderado todo el proceso y por tanto está capacitado para asegurar la continuidad.

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ใช่ ปานกลาง
ระบุระดับของสถาบันที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งหรือจัดตั้งขึ้นมา:
 • ท้องถิ่น
ระบุประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน:
 • ด้านการเงิน
 • การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
 • อุปกรณ์

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ระบุหัวข้อเรื่อง:
 • สังคมวิทยา
 • นิเวศวิทยา
 • เทคโนโลยี
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้ระบุผู้ทำการวิจัย:

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Universidades.

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

ถ้าหากว่างบประมาณประจำปีไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ให้ระบุช่วงลงไป:
 • > 1,000,000
แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Gobierno nacional (Plan especial del Gobierno central): 20.0%; Gobierno local (distrito, provincia,municipalidad, aldea etc) (Junta de Andalucía): 80.0%

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ไม่ใช่

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

5.5 แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่น ๆ

แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่น ๆ ได้ถูกนำไปใช้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

El enfoque ha ayudado a la administración regional a mejorar el manejo sostenible de la zona recuperada.

ทำให้กลุ่มด้อยโอกาสมีอำนาจทางสังคมและเศรษฐกิจหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

La mejora es para los usuarios de la tierra en general, independientemente de su nivel económico.

 ปรับปรุงประเด็นของการถือครองที่ดินหรือสิทธิในการใช้ ซึ่งขัดขวางการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้ดีขึ้น:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

La zona fue expropiada.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก
Did the Approach lead to improved livelihoods / human well-being?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Se produjo un cambio de uso de la tierra, creándose lo que hoy día se conoce como El corredor verde del Guadiamar. Él corredor verde es de libre acceso y uno lo los nuevos usos de la zona son las actividades de ocio y bienestar.

Did the Approach help to alleviate poverty?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

La implementación de la tecnología originó un gran número de jornales.

6.2 แรงจูงใจหลักของผู้ใช้ที่ดินเพื่อที่จะนำ SLM ไปปฏิบัติใช้

 • กฎและระเบียบ (ค่าปรับ) หรือการบังคับใช้
 • เกียรติภูมิ แรงกดดันทางสังคม ความเชื่อมแน่นทางสังคม
 • การปรับปรุงด้านสุทรียภาพ

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ใช่
ถ้าตอบว่าใช่ ให้อธิบายว่าอย่างไร :

La zona está convertida en un paisaje protegido, que requiere un mantenimiento mínimo.

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Se ha conseguido una recuperación efectiva de una zona contaminada. (How to sustain/ enhance this strength: Realizar monitorizaciones para comprobar si son necesarias nuevas intervenciones.)

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
El método utilizado no elimina al 100% la contaminación, si no que estabiliza los contaminantes. No es posible superarlo, puesto que sacar los elementos traza del suelo es imposible sin alterar sus propiedades.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Xiong, J., Madejon, P., Madejon, E., Cabrera, F. Assisted natural remediation of a trace element-contaminated acid soil: An eight-year field study (2015) Pedosphere, 25 (2), pp. 250-262. DOI: 10.1016/S1002-0160(15)60010-8

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Burgos, P., Madejón, P., Madejón, E., Girón, I., Cabrera, F., Murillo, J.M. Natural remediation of an unremediated soil twelve years after a mine accident: Trace element mobility and plant composition (2013) Journal of Environmental Management, 114, pp. 36-45. DOI: 10.1016/j.jenvman.2012.10.060

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Pérez-De-Mora, A., Madejón, P., Burgos, P., Cabrera, F., Lepp, N.W., Madejón, E. Phytostabilization of semiarid soils residually contaminated with trace elements using by-products: Sustainability and risks (2011) Environmental Pollution, 159 (10), pp. 3018-3027. DOI: 10.1016/j.envpol.2011.04.015

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Internet

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Domínguez, M.T., Madejón, P., Marañón, T., Murillo, J.M. Afforestation of a trace-element polluted area in SW Spain: Woody plant performance and trace element accumulation (2010) European Journal of Forest Research, 129 (1), pp. 47-59.DOI: 10.1007/s10342-008-0253-3

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Internet

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Madejón, P., Pérez-de-Mora, A., Burgos, P., Cabrera, F., Lepp, N.W., Madejón, E. Do amended, polluted soils require re-treatment for sustainable risk reduction? - Evidence from field experiments. (2010) Geoderma, 159 (1-2), pp. 174-181. DOI: 10.1016/j.geoderma.2010.07.009

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Internet

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Madejón, E., Madejón, P., Burgos, P., Pérez de Mora, A., Cabrera, F. Trace elements, pH and organic matter evolution in contaminated soils under assisted natural remediation: A 4-year field study (2009) Journal of Hazardous Materials, 162 (2-3), pp. 931-938. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2008.05.119

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Internet

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Domínguez, M.T., Marañón, T., Murillo, J.M., Schulin, R., Robinson, B.H. Trace element accumulation in woody plants of the Guadiamar Valley, SW Spain: A large-scale phytomanagement case study (2008) Environmental Pollution, 152 (1), pp. 50-59. DOI: 10.1016/j.envpol.2007.05.021

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Internet

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Pérez-de-Mora, A., Madrid, F., Cabrera, F., Madejón, E. Amendments and plant cover influence on trace element pools in a contaminated soil (2007) Geoderma, 139 (1-2), pp. 1-10. Cited 35 times. DOI: 10.1016/j.geoderma.2006.12.001

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Internet

โมดูล