แนวทาง

Dissemination of soil conservation technologies in dryland areas [ชิลี]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ: ,

Cero labranza con subsolado (Spanish)

approaches_2577 - ชิลี

สมบูรณ์: 89%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
DESIRE (EU-DES!RE)
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) (Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)) - ชิลี

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล (ภาคสนาม):

11/05/2011

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

No tillage preceded by subsoiling
technologies

No tillage preceded by subsoiling [ชิลี]

No tillage preceded by subsoiling consists in the use of a subsoiler at a 50 cm depth every 5 years before performing no tillage agriculture.

 • ผู้รวบรวม: Carlos Ovalle
Crop rotation with legumes
technologies

Crop rotation with legumes [ชิลี]

Biological Nitrogen Fixation (BNF) of legumes as a source of N in crop rotations with cereals in Mediterranean Chile

 • ผู้รวบรวม: Carlos Ovalle
Callejones de piñón con forrajes intercalados
technologies

Callejones de piñón con forrajes intercalados [เม็กซิโก]

La tecnología consiste en un sistema agrosilvopastoril con árboles de Pinus cembroides (pino piñonero) alineados een bordos ─en un terreno con suelos calizos previamente subsoleado─ conformando melgas (callejones) para con cultivos anuales para grano y forraje, con pastoreo libre eventual por períodos muy breves.

 • ผู้รวบรวม: BENJAMIN SANCHEZ BERNAL

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

Dissemination of no tillage with subsoiling in the Municipality of Yumbel

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Aims / objectives: The Commune of Yumbel is a rural territory in the secano interior of central-south Chile, which has historically been an area of cereal crops and pulses. This has represented for many years the mainstay of the economy of small and medium farmers in the area. Owing to the sharp deterioration in the quality of the soil, caused by years of cultivation without respect for conservation, production potential was quickly fading and plunging farmers into an economic and social crisis caused by low yields and low income from agriculture. However, despite degradation, the commune still has abundant natural resources of soil and water, which will not be used by the forestry industry, and which can be recovered for productive and profitable agriculture. In May 2009, the team of researchers from INIA Quilamapu started this initiative based on promising results obtained in the EU DESIRE project for zero tillage, subsoiling and new crop rotations. The initiative was oriented towards transferring the technologies developed in DESIRE. The project received financial support from the Municipality of Yumbel.
The aim was to revitalise agriculture in the district of Yumbel, improve traditional crops using a conservation approach, which enables small- and medium-scale farmers to improve their incomes, create jobs and improve their quality of life.
Specific objectives:
• To develop new farming systems based on the application of soil conservation practices (no tillage and subsoiling) that prevent erosion, and allow the development of a more sustainable and economic agriculture.
• To improve crop rotations, introduce grain and pasture legumes to diversify production and use of nitrogen inputs for lower nitrogen fertilizer costs.
• To build-up again the production of grain legumes and cereals in the district of Yumbel
• To renew the genetic material of crop species and varieties currently available to farmers in the area, allowing access to improved varieties of higher yield potential and resistance to diseases.


Methods: We used a participatory approach, incorporating small producers in the extension programme from the beginning. Three representative areas were selected. Leader farmers were chosen in each sector who were responsible for field work. No tillage machinery was provided by INIA and acquired by a local farmer. The project directly involved 50 farmers and 250 ha of land. Further 400 farmers are being benefited by training on technologies of soil conservation and crop rotations and management.

Role of stakeholders: Municiplity of Yumbel: financing the project of technology transfer INIA and DESIRE project: human and material resources (machinery, transportation researchers, etc.). Ministry of Agriculture (INDAP, Institute of Agricultural Development): financing of management plans for soil conservation.
Technology transfer companies: technical assistance directly to the small farmers
Farmers: conducting field work and incorporating new technologies.

2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

ชิลี

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Bíobio and Maule region

ข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง:

Cauquenes, Chile

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

2007

การสิ้นสุดลง (ถ้าแนวทางไม่ได้ใช้อีกต่อไป):

2011

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

The Approach focused on SLM only

To revitalising agriculture in the district of Yumbel, improve traditional crops with a conservation approach, which enables small- and medium-scale farmers to improve their incomes, to create jobs and to improve their quality of life.

The SLM Approach addressed the following problems: 1. Lack of machinery in the area 2. Few service providers 3. Lack of technical knowledge 4. Lack of cash to invest in SLM
5. Failure to implement a subsidy programme for farmers so that they can be organized around the creation of small company of service providers of machinery for subsoiling and no-tillage sowing.

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
 • เป็นอุปสรรค

The traditional farming system. Farmers have used the mouldboard plough as the primary tillage implement.

Treatment through the SLM Approach: Showing in farm days, the excellent results obtained in the experimental sites with no tillage and new crop rotation.

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

Lack of capital and financial resources of the farmers.

Treatment through the SLM Approach: State instruments and aids to implement soil conservation plans in the fields of the producers.

การจัดตั้งระดับองค์กร
 • เป็นอุปสรรค

Absence or lack of coordination between institutions responsible for rural development.

Treatment through the SLM Approach: Implementation of a participatory rural development project for soil conservation and improvement of agriculture, inspired by the methodologies and experience of the project.

ความรู้เกี่ยวกับ SLM การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • เป็นอุปสรรค

Lack of knowledge on sustainable farming practices.

Treatment through the SLM Approach: Implementation of a soil conservation programme under the real conditions of the farmers with an environmental and economic sustainability approach.

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น

Men are more involved in tillage activities. Men perform hard labour job in the land, while women participate in household tasks.

 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM หรือที่ปรึกษาการเกษตร

INIA

 • ครู เด็กนักเรียน หรือนักศึกษา

Universidad de Concepción, Universidad de Talca

 • รัฐบาลแห่งชาติ (ผู้วางแผน ผู้ทำการตัดสินใจ)

INIA, SAG

 • องค์การระหว่างประเทศ
3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ระดมกำลังด้วยตนเอง The producers themselves and the municipality of Yumbel demanded the project implementation given the severe problems of rural poverty and the soil degradation
การวางแผน ปฏิสัมพันธ์ The technologies are being applied and implementation has been made through interaction with farmers, municipalities, INIA and INDAP
การดำเนินการ ปฏิสัมพันธ์ The farmers implemented the conservation practice in their lands.
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ปฏิสัมพันธ์ Researchers evaluated this results
Research ปฏิสัมพันธ์

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM เป็นผู้ตัดสินใจหลัก ที่ติดตามให้คำปรึกษากับผู้ใช้ที่ดิน
การอธิบาย:

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by mainly by SLM specialists with consultation of land users

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

ให้ระบุว่าใครเป็นผู้ได้รับการอบรม:
 • ผู้ใช้ที่ดิน
 • เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / ที่ปรึกษา
รูปแบบการอบรม:
 • กำลังดำเนินการ
 • เกษตรกรกับเกษตรกร
 • ใช้พื้นที่ทำการสาธิต
 • จัดการประชุมสู่สาธารณชน
 • จัดคอร์ส

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

การอธิบาย/แสดงความคิดเห็น:

Advisory service is very adequate to ensure the continuation of land conservation activities

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ใช่ ปานกลาง
ระบุระดับของสถาบันที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งหรือจัดตั้งขึ้นมา:
 • ท้องถิ่น
ให้รายละเอียดเพิ่มเติม :

The Yumbel project has had permanent participation of INIA (project DESIRE) and INDAP.

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:

bio-physical aspects were monitored by project staff through measurements; indicators: Soil fertility (soil nutrient content N, P, K, S), erosion (soil loss, loss of nutrients), quality of soil (compaction, bulk density, structure, aggregate stability)

economic / production aspects were monitored by project staff through observations; indicators: Crop production (yield, quality), gross margin, profitability

There were no changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation

There were no changes in the Technology as a result of monitoring and evaluation

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ระบุหัวข้อเรื่อง:
 • เทคโนโลยี
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้ระบุผู้ทำการวิจัย:

There are three experimental sites with evaluations to determine the best choice of conservation tillage systems and crop rotations. Different conservation tillage systems were evaluated and compared to conventional tillage. On these experimental sites, several indicators (chemical, physical and biological) were evaluated.

Research was carried out both on station and on-farm

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

ถ้าหากว่างบประมาณประจำปีไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ให้ระบุช่วงลงไป:
 • 10,000-100,000
แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Approach costs were met by the following donors: international: 30.0%; government: 70.0%

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ใช่

ถ้าใช่ ให้ระบุประเภทของการสนับสนุน เงื่อนไขและผู้จัดหามาให้:

INDAP (Institute of Agricultural Development)

5.3 เงินสนับสนุนสำหรับปัจจัยนำเข้า (รวมถึงแรงงาน)

ถ้าแรงงานโดยผู้ใช้ที่ดินเป็นปัจจัยนำเข้าที่มีอยู่มากมาย ระบุด้วยว่าเนื่องจาก:
 • สมัครใจ
ความคิดเห็น:

Between INIA and Municipality of Yumbel a participative project wiht the local farmers was realized, to realize conservation tillage system.
The funding for the implementation of new technologies are 50% from the state (programme of recovery of degraded soils of the Government of Chile for soil conservation practices) and 50% of the producers themselves (materials, labour, etc.).

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ใช่

ถ้าใช่ ระบุเงื่อนไข (อัตราดอกเบี้ย การชำระคืน):

repayment conditions: The funding for the implementation of new technologies are 50% from the state (programme of recovery of degraded soils of the Government of Chile for soil conservation practices) and 50% of the producers themselves (materials, labour, etc.).

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Mitigation of water erosion effects and better yields.

ทำให้กลุ่มด้อยโอกาสมีอำนาจทางสังคมและเศรษฐกิจหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

This programme targets small farmers of the commune, who have no access to the technology or to State aid. The results are highly promising regarding the incorporation to the development of this sector.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Because of the great results obtained by few farmers, the approach is being adopted by others.

Did the Approach lead to improved livelihoods / human well-being?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Farmers that perform conservation obtained better yields, less work on the sowing and more time to attend to other activities on the land.

Did the Approach help to alleviate poverty?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

The improvement in yields and profitability of crops, the diversification of the production and the mitigation of land degradation are the strategies that are being implemented to alleviate poverty.

6.2 แรงจูงใจหลักของผู้ใช้ที่ดินเพื่อที่จะนำ SLM ไปปฏิบัติใช้

 • การผลิตที่เพิ่มขึ้น
 • กำไร (ความสามารถ) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น
 • ภาระงานลดลง
 • การจ่ายเงินหรือการช่วยเหลือ
 • กฎและระเบียบ (ค่าปรับ) หรือการบังคับใช้
 • เกียรติภูมิ แรงกดดันทางสังคม ความเชื่อมแน่นทางสังคม
 • การเข้าร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครือข่าย
 • การปรับปรุงด้านสุทรียภาพ

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ไม่แน่ใจ

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Assistance programmes from the State oriented towards tackling soil degradation. (How to sustain/ enhance this strength: This project has been sustained over time and will remain at least for 3 to 4 years.)
High rural population in this commune, involvement of young farmers (under 40 years)
A strong commitment from the local authorities with the project.
Great interest of farmers to improve their incomes and conditions of life.

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
Lack of no-tillage machinery Organization of associative farmers enterprises for the purchase of machinery and agricultural implements.
Insufficient training on soil conservation for the farmers or for technical assistance companies. Training, field days, demonstrative sowings, explanatory publications, practical work with farmers and technicians.
Delay in allocation of resources of the instruments of the state. Synchronizing the availability of resources with the needs of the farmers for the execution of the work (supply purchases, rental equipment, etc.)

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

7.3 เชื่อมโยงกับข้อมูลที่มีอยู่บนออนไลน์

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

DESIRE site information

URL:

www.desire-his.eu/en/secano-interior-chile

โมดูล