แนวทาง

Introduction of new seed varieties through demonstration plots with seed dealers [อาเซอร์ไบจาน]

 • ผู้สร้างสรรค์
 • การอัพเดท
 • ผู้รวบรวม
 • ผู้เรียบเรียง
 • ผู้ตรวจสอบ

approaches_2594 - อาเซอร์ไบจาน

สมบูรณ์ 86%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Oxfam GB (Oxfam GB) - ทาจิกิสถาน

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล (ภาคสนาม):

06/09/2013

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

To facilitate information on new seed varieties.

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Aims / objectives: To build trust between the seed dealers and the farmers.
To introduce new seed varieties to rural farmers that are appropriate to the growing conditions of the region. These varieties have added benefits like taste, quality, disease resistance and longer storage capacity over local traditional varieties.

Methods: The programme uses a facilitation approach to bring stakeholders together and explain the mutual benefits of working together to improve the vegetable seed value chain in the region.

Stages of implementation: 1. Discuss with the seed dealers the idea of marketing their new imported seed varieties in the community using demonstration plots.
2. Help the seed dealer to identify capable and willing community based farmers to cultivate the demonstration plots.
3. Help facilitate the contractual arrangement between the stakeholders, in this case the seed dealer provides free seed and agricultural inputs, whilst the farmer cultivates the crop with advice from the seed dealer.
4. Just before the harvest an Open Field Day is held by the farmer and seed dealer for local rural farmers to visit the site and ask questions about the crop.

Role of stakeholders: Programme Staff: To facilitate the process and linkages between stakeholders.
Seed Dealers: to provide seed, inputs and information to the land user on cultivation methods.
Farmer: To cultivate the crop to the best of their ability and provide information to local farmers.

Other important information: In this context the seed dealer also is key player in the vegetable seed value chain for providing agricultural extension services to rural farmer, however, there are issues of trust between farmers and seed dealers due to the lack of control of quality of imported seed (90% of market), lack of information in the local language, and sold after the expired date.

2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

อาเซอร์ไบจาน

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Upper Karabach

ข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง:

Tarta / Barda / Agdam

ความคิดเห็น:

There are 18 demonstration plots in total each up to 0.1ha in total.

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

2012

การสิ้นสุดลง (ถ้าแนวทางไม่ได้ใช้อีกต่อไป):

2013

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

The Approach focused mainly on other activities than SLM (Intensification and improved yields)

The main aim was to introduce more effective and high yielding varieties of traditional crops to the small rural farmers of central Azerbaijan, and consequently improve their livelihood status.

The SLM Approach addressed the following problems: There are several key problems, including low productivity, lack of agricultural knowledge, funds for investment, large rural poverty and lack of stimulus in the agricultural sector.

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
 • เป็นอุปสรรค

There is an over dependence on traditional varieties of vegetable seeds and a lack of trust in the vegetable seed value chain.

Treatment through the SLM Approach: To build the trust between the seed dealer and the farmers through an evidence based process and consequently introduce better suited and higher yielding varieties.

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

Traditional varieties tend to be the cheapest on the market due to the volume. Seed dealers provide rural farmers with credit until harvest time but often fail to recouperate the loans due to poor yields.

Treatment through the SLM Approach: Seed dealers have increased confidence in the profit potential of new brands due to higher yields and are more likely to provide credit to farmers until harvest time.

การจัดตั้งระดับองค์กร
 • เป็นอุปสรรค

The seed authority has a legal responsibility to inspect and certify seeds. At best this is a limited practice and does nothing to prevent the import of adulterated seed into the country.

Treatment through the SLM Approach:

กรอบแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและน้ำ)
 • เอื้ออำนวย

Internally Displaced People (IDPs) in Azerbaijan have very limited access to land. Many of the them live in the region of implementation of the approach. It remains to be seen if the choice of variety will help these people improve their agricultural output.

 • เป็นอุปสรรค
ปริมาณงานที่ทำได้ กำลังคนที่มีให้
 • เป็นอุปสรรค

Many of the traditional varieties require high levels of input for cultivation to maintain yields, albeit low, and prevent disease.

Treatment through the SLM Approach: New varieties have a higher degree of disease resistance and require less agricultural inputs.

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น

The land users were predominantly men i.e. 15 /18, however, there was reasonable representation by women at the field days. (The three demonstration plots tended by women land users were not as successful due to their limited technical capacity)

Also disadvantaged groups are involved. (It improved the profit margins of rural land users by increasing yield, quality and storage capacity of crops. In some cases there was a 50% increase in profits in tomato, onion, aubergine and sweet pepper).

Land user provides land and labour resources for cultivation.

 • องค์กรที่ขึ้นอยู่กับชุมชน

Community land users attended open days to gain information.

 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM หรือที่ปรึกษาการเกษตร

Seed dealers in this context

Provide agricultural extension services

 • องค์กรพัฒนาเอกชน

Facilitate the approach

 • ภาคเอกชน

Seed dealers

Provide inputs and advice free of charge

3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ไม่มี
การวางแผน ระดมกำลังด้วยตนเอง the land users decide with the seed dealers on the crop to be planted
การดำเนินการ ระดมกำลังด้วยตนเอง The land user is entirley responsible for the cultivation and harvest activities.
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ระดมกำลังด้วยตนเอง The land user is responsible to report back the success of the project to the seed dealer and the local community.
Research ไม่มี

3.3 แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน (ถ้ามี)

คำอธิบาย:

The programme's role (i.e. Oxfam's) was to act as a facilitator in the process and not to provide tangible assets for the seed dealer or the farmers. It is beased up the Market for the Poor approach developed by Springfield Consultancy, UK.

ผู้เขียน:

S. Stevenson (Oxfam Azerbaijan)

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • ผู้ใช้ที่ดินเป็นผู้ตัดสินใจหลัก โดยการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ SLM
การอธิบาย:

Seed dealer and land users were brought together by the SLM specialists, the choice of crop and variety were decided between the stakeholders.

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by mainly by land users supported by SLM specialists. The seed dealers provide practical advice on the cultivation techniques to the farmer.

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

ให้ระบุว่าใครเป็นผู้ได้รับการอบรม:
 • ผู้ใช้ที่ดิน
 • community famers gain some information on the open field days.
รูปแบบการอบรม:
 • ใช้พื้นที่ทำการสาธิต
 • จัดการประชุมสู่สาธารณชน
หัวข้อที่พูด:

Specifically on cultivation techniques, inputs and irrigation.

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

ระบุว่ามีบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:
 • ไปเยี่ยมชมสถานที่
การอธิบาย/แสดงความคิดเห็น:

Name of method used for advisory service: Seed Dealers; Key elements: Seed variety, Cultivation, Agricultural Inputs; This is cursory support.

Advisory service is inadequate to ensure the continuation of land conservation activities; This is an informal arrangement whereby the seed dealers act as agricultural extension services, this is not their primary purpose and will only continue to do it as part of a customer service remit.

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ไม่

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:

Bio-physical aspects were regular monitored by project staff through observations; indicators: Output from demo plots was calculated
Bio-physical aspects were regular monitored by project staff through measurements; indicators: Quality of the cultivation was observed by project staff.
Technical aspects were regular monitored by project staff through observations; indicators: Number of land users attending demonstration days was recorded
Technical aspects were None monitored by project staff through measurements
There were no changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation
There were no changes in the Technology as a result of monitoring and evaluation

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ระบุหัวข้อเรื่อง:
 • เศรษฐศาสตร์หรือการตลาด
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้ระบุผู้ทำการวิจัย:

Comparitive cost benefit analysis was undertaken between the demonstration plots and traditional varieties.

Research was carried out on-farm

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

ถ้าหากว่างบประมาณประจำปีไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ให้ระบุช่วงลงไป:
 • < 2,000
แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Approach costs were met by the following donors: international non-government (facilitation, including the arrangement of the open field days): 65.0%; private sector (seeds and input materials): 5.0%; local community / land user(s) (labour and agricultural machinery): 30.0%

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ใช่

ถ้าใช่ ให้ระบุประเภทของการสนับสนุน เงื่อนไขและผู้จัดหามาให้:

30% of the approach was paid by the private sector (i.e. seed dealers and farmers)

5.3 เงินสนับสนุนสำหรับปัจจัยนำเข้า (รวมถึงแรงงาน)

 • อุปกรณ์
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
เครื่องจักร ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม
labour ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม
 • การเกษตร
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
เมล็ด ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม new seeds
 • อื่น ๆ
อื่นๆ (ระบุ) เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
Open field day ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม Training room and lunch
ถ้าแรงงานโดยผู้ใช้ที่ดินเป็นปัจจัยนำเข้าที่มีอยู่มากมาย ระบุด้วยว่าเนื่องจาก:
 • สมัครใจ
ความคิดเห็น:

Land users provided the machinery and labour. However, they also received the profit from the crops.

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

It improved their crop selection and had a slight impact on their technical capacity.

ทำให้กลุ่มด้อยโอกาสมีอำนาจทางสังคมและเศรษฐกิจหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

For 15 rural farmers that have cultivated demo plots.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

It is too early to say, however this was a primary goal of the project.

Did the Approach lead to improved livelihoods / human well-being?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

It did for the farmers of the demo plots, however, as we don't know how much impact it has yet, it is hard to evaluate the impact of the approach.

Did the Approach help to alleviate poverty?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

To what extent it is hard to evaluate at this stage.

6.2 แรงจูงใจหลักของผู้ใช้ที่ดินเพื่อที่จะนำ SLM ไปปฏิบัติใช้

 • การผลิตที่เพิ่มขึ้น

improved production.

 • กำไร (ความสามารถ) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น

improve profits.

 • เกียรติภูมิ แรงกดดันทางสังคม ความเชื่อมแน่นทางสังคม

a little from improved products

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ใช่
ถ้าตอบว่าใช่ ให้อธิบายว่าอย่างไร :

Oxfam will continue to facilitate the demonstration plots for another season, and whereby this arrangement will then have to be self sustained. The issue is whether the seed dealer will continue with the open fields days or rely on the famer to spread the information with regards to the crop.

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
It was successful as profit from the land has been improved, and new varieties have been introduced. (How to sustain/ enhance this strength: Try more varieties to see how they grow.)
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
The approach was easy to implement once the stakeholders understood the idea behind it. (How to sustain/ enhance this strength: The famers could develop into sub dealers for the farmers.)

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
Availability of the seed variety in the next season is not sure. Provide positive feedback to the seed dealers that there is a demand for their product.
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
It is fully dependent upon the seed dealer participating.There are also issues to ensure that the new seed variety will continue to be imported into the country and that it remains financially competitive. An advocacy event is planned to encourage importers to further develop links with the importers. Seed dealers were invited to a coordination meeting to discuss their experiences and share success stories.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

โมดูล