แนวทาง

Catchment Based Integrated Water Resources Management [ยูกันดา]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ: ,

Okurinda ebyobuhangwa

approaches_724 - ยูกันดา

สมบูรณ์: 94%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Book project: where people and their land are safer - A Compendium of Good Practices in Disaster Risk Reduction (DRR) (where people and their land are safer)
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Tear Fund Switzerland (Tear Fund Switzerland) - สวิตเซอร์แลนด์

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

Percolation pits
technologies

Percolation pits [ยูกันดา]

A percolation pit is an excavation in the ground in the pathway of water runoff to intercept the flow of the water and thereby reduce erosion and destruction of crops, settlements and other infrastructure downstream

 • ผู้รวบรวม: Philip Tibenderana
Bench Terracing
technologies

Bench Terracing [ยูกันดา]

A bench terrace is an artificial horizontal strip dug across a steep landscape, with a riser ranging between 30 and 45 degrees. Bench terraces are constructed in series and help to minimize land degradation by rainwater runoff

 • ผู้รวบรวม: Philip Tibenderana
Soil and Water Conservation Channels
technologies

Soil and Water Conservation Channels [ยูกันดา]

A soil and water conservation channel is an excavated trench along the contour with tie bands after an interval to trap water and soil which are being washed down the slopes by a downpour

 • ผู้รวบรวม: Philip Tibenderana
Farming God's Way
technologies

Farming God's Way [ยูกันดา]

Farming Gods Way is a method of farming which aims to preserve soil structure through minimum tillage, mulching with grass or plant stalks and use of organic manure for improved crop yields.

 • ผู้รวบรวม: Philip Tibenderana

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

Catchment based integrated water resources management is a process which promotes the coordinated development and management of water, land and related resources in order to maximise economic and social welfare in an equitable manner without compromising the sustainability of vital eco systems

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

This approach brings together all the people who are using the land resources within a defined area
This approach entails community mobilisation, organisation and empowerment to jointly harness and manage their resources sustainably for optimum benefits

The process begins when a request from a community is received. This is followed by an assessment to ascertain the needs and the level of involvement of the community.

The community is then mobilised through the religious and local leaders. The leaders then facilitate formation of local environment committees which are trained

The local environment committees convene community meetings and the community does the hazard and vulnerability assessments, and identifies the adaptation strategies. The community then identifies resource user groups which are trained and supported to implement the technologies

The stakeholders involved were the church and local leaders who do the mobilisation, government technical staff for technical backup and supports enforcement of by-laws, community members who attend meetings and trainings and participate in applying the technologies, Kigezi Diocese Water and Sanitation Programme (KDWSP) which provides technical expertise and subsidises implementation of the technologies, development partners who provide funding and capacity building for implementation staff, other development agencies who share experiences

The land users appreciate the approach because it puts them at the forefront of the planning and implementation to address their problems. However, the approach is demanding in terms of time

2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

ยูกันดา

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

South Western Region

ข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง:

Rubaya Sub County, Kabale District

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอนให้ประมาณวันที่ที่ริเริ่มใช้แนวทางนี้ :

น้อยกว่า 10 ปี (เร็วๆนี้)

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

The main aim of the approach is to ensure that the water and related resources provide a source of livelihood to the people while being preserved for use by future generations and reducing resources based conflicts

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
 • เอื้ออำนวย

There are social groups in the communities which all community members highly conform to. Community members also are very religious and therefore the church is a very effective convener

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

People are poor because they depend on susbsistence farming, and with limited land, there is low productivity and much of what is produced is consumed

การจัดตั้งระดับองค์กร
 • เอื้ออำนวย

Government and church structures are well established to the grass root and they are in support of development programmes

 • เป็นอุปสรรค

Although good laws exist, the level of enforcement is low

การร่วมมือหรือการทำงานประสานกันของผู้ลงมือปฏิบัติ
 • เอื้ออำนวย

Collaboration with other development agencies fosters learning and sharing of experiences and knowledge

กรอบแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและน้ำ)
 • เอื้ออำนวย

People own land in a manner that they are free to use it the way they want

 • เป็นอุปสรรค

On the contrary, some people may not easily adopt th technology since it is at their will

นโยบาย
 • เอื้ออำนวย

Relevant policies are in place

การกำกับดูแลที่ดิน (การตัดสินใจ การนำเอาไปปฏิบัติใช้ และการบังคับใช้)
 • เป็นอุปสรรค

Although policies are in place, they are not easily enforced

ความรู้เกี่ยวกับ SLM การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • เอื้ออำนวย

This approach builds on already existing local knowledge and existence of government technical teams

ตลาด (จัดซื้อปัจจัยนำเข้า ขายผลิตภัณฑ์) และราคา
 • เป็นอุปสรรค

The farmers have low purchasing power due to poor incomes

ปริมาณงานที่ทำได้ กำลังคนที่มีให้
 • เป็นอุปสรรค

The youth and men who are the most energetic are not active and spend most their time gambling and drinking and much of the work is being done by women

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น

Attending meetings and trainings and participating in applying the technologies. Mostly women aged between 16 and 60

 • องค์กรที่ขึ้นอยู่กับชุมชน

KDWSP and existing community groups like stretcher groups, local savings and credit groups

Help to convene community members for meetings and trainings and enforcing by-laws

 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM หรือที่ปรึกษาการเกษตร

Training and providing technical knowledge and overseeing and supervision of technologies

 • นักวิจัย

Provide resource materials

 • ครู เด็กนักเรียน หรือนักศึกษา

Teachers disseminate information, school children (age 8 - 15) engage in music, dance and drama with messages relating to SLM

 • องค์กรพัฒนาเอกชน

Sharing experiences

 • ภาคเอกชน

Supplying inputs and provide market for the produce

 • รัฐบาลระดับท้องถิ่น

Mobilisation, enforcement of policies and provide technical support

 • รัฐบาลแห่งชาติ (ผู้วางแผน ผู้ทำการตัดสินใจ)

Make policies and guidelines and provide an enabling environment

 • องค์การระหว่างประเทศ

Provide funding and capacity building for implementing agencies

3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ระดมกำลังด้วยตนเอง When disasters hit the communities, they organised themselves, through their leaders, and approached KDWSP to support them overcome these and similar disasters
การวางแผน ปฏิสัมพันธ์ Following the hazard and vulnerability assessments, KDWSP in partnership with the Ministry of Water and Environment, explained to communities the different technologies and their benefits and the community decided on which technologies to adopt
การดำเนินการ ปฏิสัมพันธ์ The SLM specialists guided the land users on how to implement the technologies
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ปฏิสัมพันธ์ The SLM specialists, together with community elected representatives carried out the monitoring of the technologies

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM เป็นผู้ตัดสินใจหลัก ที่ติดตามให้คำปรึกษากับผู้ใช้ที่ดิน
ระบุว่าการตัดสินใจตั้งอยู่บนพื้นฐานของ:
 • การประเมินความรู้ SLM ที่ได้ทำการบันทึกไว้เป็นอย่างดี (การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ)

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

ให้ระบุว่าใครเป็นผู้ได้รับการอบรม:
 • ผู้ใช้ที่ดิน
 • เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / ที่ปรึกษา
รูปแบบการอบรม:
 • กำลังดำเนินการ
 • เกษตรกรกับเกษตรกร
 • ใช้พื้นที่ทำการสาธิต
 • จัดการประชุมสู่สาธารณชน
หัวข้อที่พูด:

Water resources management policies, regulations and guidelines, community based catchment planning, principles of IWRM, IWRM implementation approaches, roles and responsibilities, soil and water conservation practices and conservation farming, soil and water conservation practices and conservation farming, setting out and construction of soil and water conservation channels (use of the A-frame), construction of percolation pits, construction of bench terraces

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

ระบุว่ามีบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:
 • ไปเยี่ยมชมสถานที่
 • ที่ศูนย์ถาวร
การอธิบาย/แสดงความคิดเห็น:

There is a National Agricultural Research Organisation located within the District where land users can go for advisory services. There are also agricultural extension workers at sub county level and project staff who regularly follow up the land users

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ใช่ ปานกลาง
ระบุระดับของสถาบันที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งหรือจัดตั้งขึ้นมา:
 • ท้องถิ่น
อธิบายถึงสถาบัน บทบาทและความรับผิดชอบ สมาชิก เป็นต้น:

The formed local environment committees are comprised of community representatives, local council leaders, sub county leadership and church leaders. They are responsible for mobilising communities, planning, implementation and monitoring of the technologies

ระบุประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน:
 • การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
 • อุปกรณ์

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:

There is routine field follow up made by KDWSP and the local environment

ถ้าตอบว่าใช่ แสดงว่าการจัดเตรียมเอกสารนี้มุ่งหวังที่จะเอาไปใช้สำหรับการติดตามตรวจสอบและประเมินผลใช่หรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:

This information will be used as a baseline for tracking progress and measuring impact

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ไม่ใช่

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้ เป็นหน่วยดอลลาร์สหรัฐ:

150000.00

แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Tearfund Switzerland

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ใช่

ถ้าใช่ ให้ระบุประเภทของการสนับสนุน เงื่อนไขและผู้จัดหามาให้:

Tools for construction of the technologies, seedlings, setting up demonstration sites, training

5.3 เงินสนับสนุนสำหรับปัจจัยนำเข้า (รวมถึงแรงงาน)

 • แรงงาน
เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินบางส่วน Wages to people who construct the demonstration bench terraces. The beneficiary land user provides food for the laborers
 • อุปกรณ์
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
เครื่องมือ ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม For excavation of conservation channels and percolation pits
 • การเกษตร
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
เมล็ด ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม For establishment of hedge rows
ถ้าแรงงานโดยผู้ใช้ที่ดินเป็นปัจจัยนำเข้าที่มีอยู่มากมาย ระบุด้วยว่าเนื่องจาก:
 • สมัครใจ
ความคิดเห็น:

Labour for excavation of conservation channels and percolation pits was voluntary while labour for construction of demonstration bench terraces was paid in cash

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

5.5 แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่น ๆ

แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่น ๆ ได้ถูกนำไปใช้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ทำให้ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นมีอำนาจขึ้น ปรับปรุงการเข้าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ดีขึ้นหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Land users can now do the technologies by themselves, conduct meetings, enforce their own by-laws

ช่วยในการตัดสินใจโดยดูจากหลักฐาน ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Management structures are now able to meet regularly to make decisions based on observations and lessons learnt during the implementation of the technologies

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Subsidy as part of the approach was a major support in helping to implement the technologies

ปรับปรุงความร่วมมือกันและการดำเนิน งานของ SLM ได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

The established community management structures are linked to sub county technical staff for technical support and other service providers like other agencies

ระดมกำลังหรือปรับปรุงการเข้าถึงแหล่ง เงินทุนสำหรับการดำเนินการ SLM หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

The approach focussed more on adoption of the technologies and did not go to the extent of training land users to mobilise financial resources

ปรับปรุงความรู้และความสามารถของผู้ใช้ที่ดินในการดำเนินการ SLM หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Trained land users are now able to replicate the technologies with little or no external support

ปรับปรุงความรู้และความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ ให้ดีขึ้นหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Local government leaders, churches, CSOs and community leaders were equipped with knowledge on SLM and exposed to best practices

ทำให้ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นมีอำนาจขึ้น ปรับปรุงการเข้าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ดีขึ้นหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

The stakeholders occasionally meet to discuss SLM matters and other issues are discussed in that forum

ช่วยบรรเทาความขัดแย้งหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Land users work together in implementation of SLM technologies which promotes cohesion

ทำให้กลุ่มด้อยโอกาสมีอำนาจทางสังคมและเศรษฐกิจหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

The approach did not specifically target disadvantaged groups

ปรับปรุงความทัดเทียมกันด้านเพศและให้อำนาจแก่ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Women have been targeted and considered to be part of the management committees or host demonstrations

ส่งเสริมให้เยาวชนหรือบุตรหลานของผู้ใช้ที่ดินให้เข้าร่วมใน SLM:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

SLM messages were disseminated through music, dance and drama by school children and youth who are next generation of land users

 ปรับปรุงประเด็นของการถือครองที่ดินหรือสิทธิในการใช้ ซึ่งขัดขวางการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้ดีขึ้น:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

By-laws formed and guidelines which were provided to the land users have helped in the implementation of the technologies

นำไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารหรือปรับปรุงโภชนาการให้ดีขึ้น:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

The SLM have helped to reduce fertile soil loss due to erosion, increase soil moisture content and reduce destruction of crops by surface runoff hence improved productivity

ปรับปรุงการเข้าถึงตลาดหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

The approach did not focus on this aspect

นำไปสู่การเข้าถึงเรื่องน้ำและสุขาภิบาลได้ดีขึ้นหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

The technologies under this approach protect existing water sources and sanitation facilities from destruction by surface runoff and landslides and replenish sub-surface water sources

นำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนหรือแหล่งพลังงานหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Under this approach other technologies are integrated including energy saving stoves, agro-forestry which aim at sustainable use of the land resources

ปรับปรุงความสามารถของผู้ใช้ที่ดินในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือสภาพที่รุนแรงและภัยพิบัติหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

The approach has led to increased adoption of the structures that minimise the impact of surface run offs on the farms of land users

นำไปสู่โอกาสในการจ้างงาน รายได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

The approach has resulted in providing training for skilled labour. Beneficiaries are able to sell their labour and the technologies introduced create room for increased productivity from the farms of the land users

6.2 แรงจูงใจหลักของผู้ใช้ที่ดินเพื่อที่จะนำ SLM ไปปฏิบัติใช้

 • การผลิตที่เพิ่มขึ้น

The approach delivers multiple technologies which enhance production

 • การเสื่อมของที่ดินลดลง

Leads to reduction of soil erosion, destruction of infrastructure, improved green cover

 • ความเสี่ยงของภัยพิบัติลดลง

There is reduced risk of mudslides and valley bottom flooding which destroy lives, crops, livestock and infrastructure

 • ภาระงานลดลง

The terraced areas are easier to work on than slanting slopes

 • การจ่ายเงินหรือการช่วยเหลือ

The subsidies reduce the initial investment costs

 • กฎและระเบียบ (ค่าปรับ) หรือการบังคับใช้

Some of the land users fear to be fined and thus resort to implement the SLM

 • เกียรติภูมิ แรงกดดันทางสังคม ความเชื่อมแน่นทางสังคม

Some of the land users agree on what should be done and adhere to group set regulations

 • จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

Depends on the historical climate trends and creates a sense of appreciating the realities in the occurrences which motivates them to work to curb them down

 • ความรู้และทักษะ SLM ที่เพิ่มพูนขึ้น

Land users trained get motivated to put into practice what has been taught

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ใช่
ถ้าตอบว่าใช่ ให้อธิบายว่าอย่างไร :

After learning from the demonstration technologies a number of land users have already adopted the technologies without any external support. It is hoped that this practice will continue after realising the benefits

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
The approach strengthens the ability of land users coming together and working together
Increases land users capacity to put resources, which were thought to be useless, to better use
Creates more opportunities (knock-on effect), for example brick making arising from water retained in the dug percolation pits, silt in percolation pits can be used as manure and construction material like sand, goat rearing from planting hedge rows, manure from goat rearing
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
The approach addresses a wide range of concerns at once for example the social economic and the environmental issues
It incorporates social and environmental considerations directly into policy and decision making
It directly involves all stakeholders
The approach creates a balance between water being used as a resource and at the same time being preserved

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
The approach requires a lot of effort in terms of understanding it and implementing it Continuous sensitization and training
Some of the benefits of this approach are long term Continuous encouragement and exposure to successful areas and incorporating initiatives that realise short term benefits to keep the land users going
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
The approach is complex in the sense that it is multi-sectoral (cuts across agriculture, health, environment, engineering and governance Creating sharing platforms from the lowest to the highest level which enable continuous learning
Requires a lot of effort from diverse stakeholders - policy makers, policy enforcers, facilitators and implementers Exposure of the stakeholders to successful areas helps them to appreciate the approach and adopt it

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน
 • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน SLM หรือผู้ชำนาญ
 • การเก็บรวบรวมมาจากรายงานและเอกสารที่มีอยู่

Periodic programme reports

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Kigezi Diocese Water and Sanitation Programme, IWRM Annual Report (April 2015 - March 2016)

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

www.kigezi-watsan.ug

7.3 เชื่อมโยงกับข้อมูลที่มีอยู่บนออนไลน์

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Integrated Water resources Management

URL:

www.un.org/waterforlifedecade/iwrm.shtml

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Integrated Water Resources Management in Uganda

URL:

www.mwe.go.ug

โมดูล