แนวทาง

Bassin de captage des eaux de ruissellement [บูร์กินาฟาโซ]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ: ,

Banka (mooré)

approaches_2461 - บูร์กินาฟาโซ

สมบูรณ์: 89%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

KINI Janvier

Université de Ouagadougou

บูร์กินาฟาโซ

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
INERA Institut de l'environnement et de recherches agricoles (INERA Institut de l'environnement et de recherches agricoles) - บูร์กินาฟาโซ
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Université de Ouagadougou (UO) - บูร์กินาฟาโซ

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล (ภาคสนาม):

16/12/2012

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

C’est un ouvrage de forme rectangulaire de 12 m de long sur 8 m de large et 2 m de profondeur, creusé dans le sol pour stocker les eaux de ruissellement pour de l’irrigation de complément.

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Buts / objectifs: L'objectif est la collecte des eaux de ruissellement pour l'irrigation du complément aux des poches de sécheresse

Méthodes: Il faut disposer d'une main d'oeuvre pour les travaux de créusage. Il faut également prévoir la construction d'une digue de protection.

Etapes de la mise en œuvre: Mobiliser la main-d'œuvre pour le creusage;
Choisir un terrain d'intervention au critère de sol, de pente;
Disposer des outils pour le creusage du trou: pioches, barre à mine, pelles, brouettes, seaux, etc.


Rôle des parties prenantes: Le producteur assure le creusage et la confection de la digestion de protection du bassin en mobilisant la main-d'œuvre familiale.l'entretien de l'ouvrage incombe également au bénéficiaire qu'est le producteur. Les services étatiques de vulgarisation, les ONG et autres partenaires, viennent en appui avec le matériel de protection contre l'infiltration, contre l'évaporation et le matériel d'irrigation

Autres informations importantes:Les femmes participent activement aux travaux de construction de l’ouvrage, en apportant le repas sur le site et dans la confection et l’entretien de la digue de protection.

2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

บูร์กินาฟาโซ

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Burkina Faso/Yatenga

ข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง:

Région du Nord/Commune de Oula

ความคิดเห็น:

C’est un ouvrage traditionnel de collecte des eaux de ruissellement

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

42

การสิ้นสุดลง (ถ้าแนวทางไม่ได้ใช้อีกต่อไป):

42

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • แบบดั้งเดิม/ แบบพื้นเมิอง

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

L'Approche a porté principalement sur le GDT avec d'autres activités

Garantir une production agricole d'assurer la sécurité alimentaire; Rendre disponible l'eau pendant les périodes critiques du développement des cultures

L'approche GDTa abordé les problèmes suivants: Problème de manque d’eau pour les animaux et pour les activités humaines; baisse de la production agricole

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
 • เป็นอุปสรรค

faible participation

Traitement par l'approche GDT: Sensibilisation

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

un problème financier

Traitement par l'approche GDT: appui financier ou matériel de l’Etat et/ou projets ou ONG

การจัดตั้งระดับองค์กร
 • เป็นอุปสรรค

Non coordination des intervenants

Traitement par l'approche GDT: Réunion de planification

กรอบแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและน้ำ)
 • เอื้ออำนวย

La mise en place des organes de gestion de l’eau est un acquis

 • เป็นอุปสรรค

Problèmes fonciers

Traitement par l'approche GDT: Implication des propriétaires fonciers et application des textes réglementaires

ความรู้เกี่ยวกับ SLM การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • เป็นอุปสรรค

Dimension non réglementaire

TTraitement par l'approche GDT: Formation des acteurs et suivi

ปริมาณงานที่ทำได้ กำลังคนที่มีให้
 • เป็นอุปสรรค

Main-d’œuvre insuffisante et chère

Traitement par l'approche GDT: Soutien financier

อื่นๆ
 • เป็นอุปสรรค

Pas de suivi par les services compétents

Traitement par l'approche GDT: Conception d’une bonne politique de la part de l’état

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น

Les producteurs. Exploitant ne possédant pas de main-d’œuvre, ou exploitant n’ayant pas de revenu suffisant, exploitant non propriétaire foncier

Les femmes constituent l’essentiel de la main d’œuvre pour les travaux

 • องค์กรที่ขึ้นอยู่กับชุมชน
 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM หรือที่ปรึกษาการเกษตร
 • รัฐบาลแห่งชาติ (ผู้วางแผน ผู้ทำการตัดสินใจ)
3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ระดมกำลังด้วยตนเอง
การวางแผน ระดมกำลังด้วยตนเอง
การดำเนินการ ระดมกำลังด้วยตนเอง
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ระดมกำลังด้วยตนเอง
Recherche ระดมกำลังด้วยตนเอง

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • ผู้ใช้ที่ดินเป็นผู้ตัดสินใจหลัก โดยการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ SLM
การอธิบาย:

Méthode participative : partir du savoir du producteur est une garantie pour qu’il accepte et s’approprie la technologie

Des décisions sur la méthode de mise en œuvre de la technologie SLM ont été faites principalement par des spécialistes de GDT avec consultation des exploitants. Les décisions de la méthode de mise en œuvre sont prises par les services techniques après un travail préalable d’entretien avec les exploitants agricoles. Comme les points de vue des exploitants sont très souvent divergents, il faut trouver le juste milieu pour satisfaire tout le monde et dans l’intérêt des producteurs.

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

ให้ระบุว่าใครเป็นผู้ได้รับการอบรม:
 • ผู้ใช้ที่ดิน
รูปแบบการอบรม:
 • เกษตรกรกับเกษตรกร
 • ใช้พื้นที่ทำการสาธิต
 • จัดการประชุมสู่สาธารณชน
หัวข้อที่พูด:

Technique de construction, formation en culture de maïs bénéficiant de l’eau du banka

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

ระบุว่ามีบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:
 • ไปเยี่ยมชมสถานที่
การอธิบาย/แสดงความคิดเห็น:

Nom de la méthode utilisée pour le service consultatif: Vitrine; Principaux éléments: Champ pilote, Accessibilité, Innovation

Le service consultatif est totalement inadéquat pour assurer la poursuite des activités de conservation des terres; Manque de moyens financiers suffisants

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ใช่ อย่างมาก
ระบุระดับของสถาบันที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งหรือจัดตั้งขึ้นมา:
 • ท้องถิ่น
ระบุประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน:
 • การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
ให้รายละเอียดเพิ่มเติม :

Formation et équipements

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:

Les aspects techniques ont été surveillés par l'équipe du projet à travers des mesures; Indicateurs: Recherche
Il y a eu plusieurs changements dans l'approche en raison du suivi et de l'évaluation
Il n'y avait pas de changements dans la technologie en raison du suivi et de l'évaluation

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้ระบุผู้ทำการวิจัย:

Expérimenter de nouvelles variétés de maïs autour du Banka par les services de recherche

Des recherches ont été réalisées sur le terrain (exploitation)

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

ถ้าหากว่างบประมาณประจำปีไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ให้ระบุช่วงลงไป:
 • 2,000-10,000
แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Les coûts d'approche ont été atteints par les donateurs suivants: gouvernement (Direction régionale de l’agriculture ): 5.0%; communauté locale / exploitants agricoles (Exploitant lui-même): 90.0%; autre (Recherche et projet): 5.0%

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ใช่

ถ้าใช่ ให้ระบุประเภทของการสนับสนุน เงื่อนไขและผู้จัดหามาให้:

Projets ou ONG

5.3 เงินสนับสนุนสำหรับปัจจัยนำเข้า (รวมถึงแรงงาน)

 • อุปกรณ์
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
เครื่องมือ ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินบางส่วน
 • การเกษตร
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
เมล็ด ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม
 • โครงสร้างพื้นฐาน
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม
ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม
ถ้าแรงงานโดยผู้ใช้ที่ดินเป็นปัจจัยนำเข้าที่มีอยู่มากมาย ระบุด้วยว่าเนื่องจาก:
 • สมัครใจ
ความคิดเห็น:

La main d’œuvre est évaluée comme une partie de la participation de la population

Le Banka modernisé est à sa première phase d’expérimentation

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Les exploitants arrivent à améliorer la production de maïs : à noter que le mïs avait été remplacé par le sorgho et le mil ; augmentation de la zone de production (nouvelles terres en culture/utilisées).

ทำให้กลุ่มด้อยโอกาสมีอำนาจทางสังคมและเศรษฐกิจหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

pour les femmes de l’emploi et des revenus

L'approche a-t-elle permis d'améliorer les moyens de subsistance / le bien-être humain?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Réduction de l’insécurité alimentaire ; Augmentation remarquable de la production (4 tonnes/ha pour le maïs contre 800 kg/ha pour le sorgho ou le mil) ; augmentation de la disponibilité / qualité de l'eau pour l'élevage

L'approche a-t-elle contribué à atténuer la pauvreté?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

réduction des frais pour les intrants agricoles augmentation des revenus agricoles diversification des sources de revenus

6.2 แรงจูงใจหลักของผู้ใช้ที่ดินเพื่อที่จะนำ SLM ไปปฏิบัติใช้

 • การผลิตที่เพิ่มขึ้น

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ใช่
ถ้าตอบว่าใช่ ให้อธิบายว่าอย่างไร :

il faut des moyens financiers (fonds de roulement pour continuer)

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Renforcement de la sécurité alimentaire
Accroissement des revenus
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Renforcement des capacités des exploitants
Mise en place d’organes de gouvernance locale

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
Manque de matériels de travail Soutien financier
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
Evaporation élevée Couverture en bâche

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Bationo, A., Wani, S., Bielders, C.L., Vlek, P.L.G., Mokwunye A.U. (2000). Crop residue and fertilizer management to improve soil organic carbon content, soil quality and productivity in the Desert Margins of West Africa. In: LAL R, KIMBLE, JM, and STEWART BA, eds. Global climate change and tropical ecosystems. Boca Raton (USA): CRC Press, 2000: 117-45.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Belemviré, A. 2003. Impact de la Conservation de l’Eau et des Sols sur la régénération naturelle assistée. Etude Plateau Central. Rapport de travail N°1, Ouagadougou, 42p

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Bielders, CL. Michels, K. Bationo, A. 2002. On farm evaluation of ridging and residue management options in a sahelian millet-cowpea intercrop. I. Soil quality change. Soil use manage, 18: 216-22.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Boulet, R. (1968). Etude pédologique de la Haute-Volta, Région Centre Nord. ORSTOM. Broekhuyse, J.Th. (1982). Production et productivité agricole dans la savane sèche. Institut Royal des Tropiques, Amsterdam, Pays Bas.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

BUNASOLS, 1992. Etude pédologique des provinces du Yatenga et du Passoré. Ouagadougou, 46 pages + annexes.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Débrah, S.K. Dahoui, K.P. 2001. Evaluation des impacts des politiques économiques sur le maintien et l’amélioration de la fertilité des sols au Burkina Faso 1974-2000. IFDC, Togo, 40p.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Doro, T. 1991. La Conservation des Eaux et des Sols au Sahel; L’expérience de la province du Yatenga (Burkina Faso), CILSS, Ouagadougou, 76p.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Dugué, P. 1984. Effet de la date de semis et du travail du sol sur une parcelle paysanne (Village de Sabouna- Yatenga). Rapport de recherche IVRAZ/IRAT, 20 p.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Dugué, M.J. 1987. Variabilité régionale des systèmes agraires au Yatenga. Conséquences pour le développement. Projet de Recherche-Développement, INERA, Ouagadougou, Burkina Faso, DSA/CIRAD, Montpellier, France.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Dugué, P. 1989. Possibilités et limites de l’intensification des systèmes de cultures en soudano-sahélienne : le cas du Yatenga. Thèse de doctorat. Montpellier, DSA/CIRAD N°9. 350p.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Kaboré, V. 1995. Amélioration de la production végétale des sols dégradés (zipellés) du Burkina Faso par la technique des poquets (zaï). Thèse doctorat, EPFL, Lausanne, 201p.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Kambou, N.F., 1996. Contribution à la restauration et à la réhabilitation des sols ferrugineux superficiellement encroûtés (Zipella) du Plateau Central du Burkina Faso (Cas de Yilou-Province du Bam). Thèse de doctorat en Sciences Agronomiques. Université de Cocody-Côte d’Ivoire. 142p.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Kambou, N. et Zougmoré, R, 1995. Evolution des états de surface d’un zipellé soumis à différentes techniques de restauration des sols (Yilou, Burkina Faso). Bull. Réseau Erosion, 16 : 19-32.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Lompo, F. 1993. Contribution à la valorisation des phosphates naturels du Burkina Faso : Etude des effets de l’interaction phosphates naturels - matières organiques. Thèse de docteur-ingénieur, Univ. Nationale de Côte d’Ivoire, 247 p.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Maatman, A., Sawadogo, H., Scheigman, C., and Ouédraogo, A. 1998. Application of zaï and rock bunds in the northwest of Burkina Faso: study of its impact on household level by using a stochastic linear programming model. Netherlands Journal of Agricultural Science,

โมดูล